Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 46/QĐ-HĐND bãi bỏ nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức đóng quỹ quốc phòng an ninh Huế 2016 và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2013/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 4 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VI, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1680/TTr-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị quy định mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung sau:

1. Đối tượng thực hiện:

1.1. Đối tượng đóng góp:

a) Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang có hoạt động kinh tế (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức);

b) Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;

c) Các hộ gia đình có sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

d) Công dân trong độ tuổi lao động

- Công dân có hộ khẩu thường trú thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế trong độ tuổi lao động (nam đủ 18 đến 60 tuổi, nữ đủ 18 đến 55 tuổi);

- Công dân trong độ tuổi lao động (nam đủ 18 đến 60 tuổi, nữ đủ 18 đến 55 tuổi) có đăng ký tạm trú trên địa bàn tỉnh thời gian từ 6 tháng trở lên;

đ) Các đối tượng khác tự nguyện đóng góp.

1.2. Đối tượng không thuộc diện đóng góp:

a) Quân nhân, công nhân viên đang phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân;

b) Thương binh, bệnh binh được xếp hạng;

c) Bố, mẹ, vợ (chồng) con của liệt sĩ;

d) Người tàn tật, người bị nhiễm chất độc da cam, người bị mất sức lao động;

đ) Các cơ sở giáo dục mầm non;

e) Đơn vị lực lượng vũ trang (không có hoạt động kinh tế).

1.3. Đối tượng tạm hoãn đóng góp:

a) Cơ quan, tổ chức bị thiên tai, hoả hoạn hoặc lâm vào tình trạng phá sản hay ngưng hoạt động.

b) Người cư trú thuộc địa bàn cấp xã nơi bị thiên tai, dịch bệnh và thảm hoạ nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

c) Học sinh, sinh viên đang học tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học;

d) Người trong hộ gia đình nghèo (có sổ nghèo).

đ) Trung đội trưởng, thôn đội trưởng, Phó công an xã, Phó xã đội, Trưởng ban bảo vệ dân phố;

e) Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ chưa đủ 2 năm tính từ ngày có quyết định xuất ngũ.

g) Người đang trực tiếp phục vụ thương binh, bệnh binh nặng; người bị tai nạn trong thời gian điều trị;

h) Người ốm đang điều trị, điều dưỡng tại bệnh viện có thời gian từ 30 ngày trở lên;

i) Công dân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

2. Mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh:

2.1. Các cơ quan, tổ chức: mức đóng góp từ 200.000 đến 500.000 đồng/năm theo quy mô số lượng cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động của đơn vị, cụ thể:

a) Có dưới 50 cán bộ, công nhân viên chức, lao động: 200.000 đồng.

b) Có từ 50 đến 100 cán bộ, công nhân viên chức, lao động: 300.000 đồng.

c) Có trên 100 cán bộ, công nhân viên chức, lao động: 500.000 đồng.

2.2. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế: mức đóng góp từ 200.000 đến 500.000 đồng/năm theo bậc thuế môn bài, cụ thể:

a) Có bậc thuế môn bài bậc 1: 500.000 đồng.

b) Có bậc thuế môn bài bậc 2: 400.000 đồng.

c) Có bậc thuế môn bài bậc 3: 300.000 đồng.

d) Có bậc thuế môn bài bậc 4: 200.000 đồng.

2.3. Các hộ gia đình có sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: mức đóng góp từ 20.000 đến 30.000 đồng/hộ/năm theo bậc thuế môn bài, cụ thể:

a) Có bậc thuế môn bài từ bậc 1 đến bậc 3: 30.000 đồng/hộ/năm.

b) Có bậc thuế môn bài từ bậc 4 đến bậc 6: 20.000 đồng/hộ/năm.

2.4. Công dân trong độ tuổi lao động:

a) Công dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên ở các phường thuộc thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các thị trấn thuộc các huyện: 15.000 đồng/người/năm.

b) Công dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên thuộc khu vực quy định là miền núi và xã bãi ngang: 7.000 đồng/người/năm.

c) Công dân có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 6 tháng trở lên thuộc khu vực các xã còn lại: 12.000 đồng/người/năm.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2013.

2. Các mức đóng góp quỹ quốc phòng - an ninh quy định tại Nghị quyết này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 8e/2007/NQ-HĐND ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V về huy động, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, tuỳ tình hình thực tế về biến động giá cả và mức thu nhập của dân cư, cần thiết phải điều chỉnh mức đóng góp, Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh tăng mức đóng góp nhưng tối đa không quá 20% mức quy định nói trên và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp gần nhất.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VI kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu QH;
- Các Bộ: Tài chính, Quốc phòng;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Công báo tỉnh;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu03/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2013
Ngày hiệu lực01/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu03/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Ngọc Thiện
       Ngày ban hành17/04/2013
       Ngày hiệu lực01/05/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh Thừa Thiên Huế