Quyết định 1753/QĐ-UBND

Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2015 về Quy định trình tự thực hiện đăng ký công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 1753/QĐ-UBND đăng ký dự án nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 50/2016/QĐ-UBND đăng ký dự án có nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất Huế và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1753/QĐ-UBND đăng ký dự án nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1753/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Xét đề nghị của Giám đốc Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 228/TTr-STNMT ngày 11 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục thực hiện đăng ký, thẩm định các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác; các công trình, dự án cần thu hồi đất và trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan chức năng quản lý nhà nước về đất đai, quản lý bảo vệ và phát triển rừng và các cơ quan nhà nước khác có liên quan.

2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 3. Đăng ký công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất

Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trong năm tiếp theo phải thực hiện đăng ký các công trình, dự án tại UBND cấp huyện nơi triển khai dự án và gửi đồng thời về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi; cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký, gửi hồ sơ: trước ngày 15 tháng 8 hàng năm.

2. Hồ sơ đăng ký các công trình, dự án gồm:

a) Văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất dự án: Tên; địa điểm thực hiện công trình, dự án; phạm vi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (trong đó cần làm rõ diện tích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần chuyển mục đích); dự kiến quỹ đất, nhà ở bố trí tái định cư... (Chi tiết theo mẫu 01 đính kèm).

b) Căn cứ pháp lý:

- Đối với các công trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục các dự án tạo vốn quỹ đất và được ghi vốn trong thực hiện trong năm kế hoạch hoặc Thông báo vốn chuẩn bị đầu tư.

- Đối với các công trình, dự án khác: Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc Dự án được lập trong đó thể hiện rõ tiến độ sử dụng đất.

- Bản vẽ vị trí, ranh giới diện tích công trình dự án hoặc họa đồ vị trí khu đất.

c) Mẫu đăng ký danh mục công trình, dự án: Căn cứ vào mục đích của các công trình dự án các chủ đầu tư thực hiện đăng ký (Theo mẫu 02 đính kèm).

3. Số lượng hồ sơ: 02 bộ, trong đó:

- 01 bộ gửi đăng ký tại UBND cấp huyện.

- 01 bộ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 4. Tổng hợp, đăng ký danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký các công trình, dự án của các tổ chức, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân đăng ký, UBND cấp huyện có trách nhiệm rà soát, tổng hợp các công trình dự án để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện; thực hiện rà soát, tổng hợp danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai và các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường; cụ thể như sau:

a) Thời gian đăng ký: Trước ngày 30 tháng 9 hàng năm. b) Hồ sơ đăng ký gồm:

- Tờ trình đề nghị của UBND cấp huyện.

- Danh mục các công trình, dự án đăng ký (Theo mẫu 03 đính kèm).

- Bản vẽ vị trí, ranh giới diện tích các công trình dự án hoặc họa đồ vị trí khu đất.

- Các căn cứ pháp lý và hồ sơ của từng công trình, dự án thực hiện trong năm kế hoạch đã được chủ đầu tư đăng ký.

3. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Chương III

THẨM ĐỊNH, TRÌNH THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG

Điều 5. Thẩm định danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác

Căn cứ vào hồ sơ, danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của các địa phương, đơn vị đăng ký; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để thẩm định các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác.

1. Thời gian thẩm định: trước ngày 15 tháng 10 hàng năm.

2. Kết quả: Thông báo danh mục các công trình dự án đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thông qua để UBND cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, gồm:

a) Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

b) Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Trình cơ quan có thẩm quyền thống nhất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác và thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất

1. Thời gian trình phê duyệt: Căn cứ vào danh mục các công trình, dự án đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thông qua, Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ tổng hợp và trình UBND tỉnh trước ngày 05 tháng 11 hàng năm.

2. Hồ sơ trình phê duyệt:

a) Hồ sơ trình phê duyệt các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, gồm:

- Tờ trình về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác (Đính kèm danh mục các công trình, dự án);

- Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh;

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác.

- Căn cứ pháp lý của các công trình, dự án.

b) Hồ sơ trình phê duyệt các công trình, dự án xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận gồm:

- Dự thảo Tờ trình về danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha; đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trên 20 ha. (Đính kèm danh mục các công trình, dự án);

- Căn cứ pháp lý của các công trình, dự án;

- Và các hồ sơ khác liên quan theo quy định về quy định về bảo vệ và phát triển rừng.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Trình cơ quan có thẩm quyền: Căn cứ vào Hồ sơ trình phê duyệt tại Điểm 2, Điều này Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.

Chương IV

LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HÀNG NĂM CẤP HUYỆN

Điều 7. Lập, trình thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Căn cứ vào hồ sơ đăng ký danh mục các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký và Thông báo danh mục các công trình dự án đã được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thông qua; UBND cấp huyện tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

1. Nội dung, trình tự lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

2. Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt gồm:

a) Văn bản của UBND cấp huyện đề nghị thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

b) Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. c) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến nhân dân.

d) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện gồm:

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực dự kiến Nhà nước thu hồi đất trong năm kế hoạch trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm thể hiện trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã.

3. Số lượng hồ sơ: 15 bộ (đối với Bản đồ: 02 bộ)

4. Thời gian thẩm định: Căn cứ vào hồ sơ trình thẩm định của UBND cấp huyện; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh để thẩm kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

5. Kết quả: Thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 8. Hoàn chỉnh và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Sau khi danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng được HĐND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ thông báo cho UBND cấp huyện để hoàn chỉnh kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

1. Thời gian trình phê duyệt: Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện:

a) Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

b) Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị UBND tỉnh xét duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

c) Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. d) Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện:

- Bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thể hiện các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực dự kiến Nhà nước thu hồi đất trong năm kế hoạch trên nền bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

- Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm thể hiện trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã.

đ) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất.

e) Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến nhân dân.

3. Số lượng hồ sơ: 04 bộ bao gồm file giấy và file số.

4. Kết quả: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các ban, ngành cấp huyện hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và hộ gia đình, cá nhân thực hiện đăng ký danh mục công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo Quy định này.

2. Có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp danh mục các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất; các công trình, dự án thu hồi đất; các công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng của địa phương mình quản lý để trình thẩm định, phê duyệt đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của Quy định này; đề xuất phương án giải phóng mặt bằng, quỹ đất bố trí tái định cư.

3. Tổ chức lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo đúng nội dung, trình tự, thủ tục quy định pháp luật đất đai hiện hành; công bố công khai thông tin về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định.

4. Thực hiện đầu tư các khu tái định cư để phục vụ nhu cầu tái định cư, giải phóng mặt bằng trong năm kế hoạch và các năm tiếp theo theo quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; các công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác.

- Tổ chức thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo đúng Quy định này.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để đảm bảo phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

- Công bố công khai thông tin về kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn, thẩm tra và bố trí nguồn vốn để đầu tư các khu tái định cư phục vụ cho giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị lập phương án trồng rừng thay thế.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án trồng rừng thay thế.

- Rà soát, xác định diện tích đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng để tổ chức trồng rừng thay thế.

Điều 13. Trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị và các hộ gia đình, cá nhân

- Thực hiện rà soát, đăng ký công trình, dự án gửi về UBND cấp huyện nơi triển khai dự án và Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng trình tự, thủ tục của Quy định này.

- Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được phê duyệt để triển khai thực hiện công trình, dự án đầu tư theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh thì phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 Mẫu 01

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 05/9/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

CHỦ ĐẦU TƯ (*)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: CV-…
V/v đăng ký công trình dự án.....

………….., ngày    tháng    năm 20...

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế;
- UBND cấp huyện nơi triển khai dự án.

 

Căn cứ …

Chủ đầu tư đề nghị Quý cơ quan, đơn vị xem xét đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm...... cấp huyện để thực hiện công trình/dự án… Cụ thể như sau:

1. Tên công trình/dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Địa chỉ trụ sở cơ quan và điện thoại liên hệ:

4. Căn cứ pháp lý

- Đối với các công trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách: Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục các dự án tạo vốn quỹ đất và được ghi vốn trong thực hiện trong năm kế hoạch.

- Đối với các công trình, dự án khác: Giấy Chứng nhận đầu tư hoặc Chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc Quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền.

- Đối các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng phải có phương án trồng rừng thay thế được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

5. Về mặt quy hoạch:

6. Nội dung và quy mô công trình/dự án:

- Về nguồn vốn thực hiện dự án: Làm rõ đối với các dự án sử dụng ngân sách, ODA, vốn vay, tự huy động,…

- Nội dung đầu tư công trình/dự án

- Quy mô đầu tư

- Thời gian thực hiện và phân kỳ đầu tư.

- Dự kiến quỹ đất, nhà ở bố trí tái định cư

....

7. Địa điểm thực hiện công trình/dự án (thôn, xã, huyện, tỉnh):

8. Diện tích sử dụng đất:

a) Tổng diện tích sử dụng đất của công trình/dự án

b) Loại đất. Trong đó:

- Diện tích đất trồng lúa: ……ha, diện tích đất chuyên trồng lúa nước: ……ha

- Diện tích đất rừng đặc dụng:……..ha

- Diện tích đất rừng phòng hộ:……..ha

(Trường hợp trên 500 ha đối với đất trồng lúa, cần phải làm rõ diện tích đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên; trên 50 ha đối với đất rừng cần làm rõ diện tích đất là vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; rừng phòng hộ đầu nguồn; trên 500 ha rừng cần làm rõ diện tích rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng lấn biển, bảo vệ môi trường).

c) Diện tích các loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất:....

9. Tóm tắt quá trình và kết quả triển khai thực hiện công trình/dự án:

10. Kiến nghị:

11. Danh mục các tài liệu kèm theo 03 bộ hồ sơ gồm:

-.......

Chủ đầu tư cam kết những kê khai trên là đúng sự thực và nếu chấp thuận đơn vị.... sẽ chấp hành đầy đủ các quy trình, thủ tục của pháp luật và tiến độ được duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Chủ đầu tư có thể là Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ban Quản lý dự án của các Bộ, Sở, ngành hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật hoặc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án....

 

Mẫu 02

ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 05/9/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

........., ngày ......tháng ..... năm......

ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ
DỤNG RỪNG.... SANG SỬ DỤNG CHO MỤC KHÁC

Dự án:.....................................

Kính gửi:..................................................

Tên tổ chức:.......................................................................................................................

Địa chỉ:................................................................................................................................

Căn cứ Thông tư 24/2013 /TT-BNNPTNT ngày 6 /5/2013 Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang sử dụng cho mục đích khác, đề nghị ............. phê duyệt phương án trồng rừng thay thế như sau:

Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng:

Loại rừng chuyển mục đích sử dụng:

Đối tượng rừng chuyển đổi:

Diện tích đất trồng rừng thay thế:

Vị trí trồng rừng thay thế: thuộc khoảnh…, tiểu khu.... xã.... huyện.... tỉnh...

Thuộc đối tượng đất rừng (Phòng hộ, đặc dụng, sản xuất):.................................................

Phương án trồng rừng thay thế:

- Loài cây trồng:……………………………….…………………………………….….................

- Phương thức trồng (hỗn giao, thuần loài):………..………………….…………....................

- Mức đầu tư bình quân 1 ha (triệu đồng):…………………………………………..................

- Thời gian trồng:...................................................................................................................

Tổng mức đầu tư trồng rừng thay thế:.................................................................................. ................(tên tổ chức) cam đoan thực hiện đúng quy định của nhà nước về trồng rừng thay thế, nếu vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 

Người đại diện của tổ chức
(ký, đóng dấu)

 

Mẫu 03

PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG THAY THẾ
(Kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 05/9/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG

III. KHÁI QUÁT VỀ DIỆN TÍCH RỪNG, ĐẤT RỪNG CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH

1. Tên dự án:

2. Vị trí khu rừng: Diện tích...............ha, Thuộc khoảnh, ….............lô ............................

Các mặt tiếp giáp..............................................................................................................;

Địa chỉ khu rừng: Thuộc xã.........................huyện..............................tỉnh........................;

3. Địa hình: Loại đất...........................................................độ dốc....................................;

4. Khí hậu:.........................................................................................................................;

5. Tài nguyên rừng (nếu có): Loại rừng ............................................................................;

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

V. XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

1. Phương án án 1: Chủ đầu tư tự thực hiện

- Tổng diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng:

- Loại rừng chuyển mục đích sử dụng:

- Đối tượng rừng chuyển đổi:

+ Trạng thái rừng..............................................................................................................

+ Trữ lượng rừng.............................................................m3, tre, nứa...........................cây

- Diện tích đất trồng rừng thay thế:

+ Vị trí trồng: thuộc khoảnh…, tiểu khu.... xã..... huyện.... tỉnh...

+ Thuộc đối tượng đất rừng (Phòng hộ, đặc dụng, sản xuất):..........................................

- Kế hoạch trồng rừng thay thế

+ Loài cây trồng.................................................................................................................

+ Mật độ............................................................................................................................

+ Phương thức trồng (hỗn giao, thuần loài):………………………..………….………….....

+ Chăm sóc, bảo vệ rừng trồng:

+ Thời gian và tiến độ trồng:..............................................................................................

+ Xây dựng đường băng cản lửa......................................................................................

+ Mức đầu tư bình quân 1 ha (triệu đồng):………………………………….……................

+ Tổng vốn đầu tư trồng rừng thay thế.

2. Phương án 2: Nộp tiền về quỹ bảo vệ và phát triển rừng (do hết quỹ đất)

- Lý do xây dựng phương án

- Dự toán kinh phí thực hiện phương án

Mẫu 04

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

(Đính kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

ĐĂNG KÝ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ……THỰC HIỆN TRONG NĂM…TRÊN ĐỊA BÀN UBND….
(Đính kèm Công văn /. …...ngày / /20…. của ……..)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Dự kiến tổng kinh phí bồi thường (đồng)

Kế hoạch bố trí kinh phí năm ... (đồng)

Số hộ bị ảnh hưởng phải tái định cư

Địa điểm tái định cư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 05

(Đính kèm theo Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN …… THỰC HIỆN TRONG NĂM…. TRÊN ĐỊA BÀN (HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ)….
(Đính kèm Tờ trình số /. …...ngày / /20…. của cấp huyện……..)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Dự kiến tổng kinh phí bồi thường (đồng)

Kế hoạch bố trí kinh phí năm…. (đồng)

Số hộ bị ảnh hưởng phải tái định cư

Địa điểm tái định cư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký tên, đóng dấu)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1753/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1753/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2015
Ngày hiệu lực05/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1753/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1753/QĐ-UBND đăng ký dự án nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1753/QĐ-UBND đăng ký dự án nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1753/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Ngọc Thọ
        Ngày ban hành05/09/2015
        Ngày hiệu lực05/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1753/QĐ-UBND đăng ký dự án nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1753/QĐ-UBND đăng ký dự án nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất Thừa Thiên Huế