Nghị quyết 5c/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 5c/2007/NQ-HĐND về thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nghị quyết 5c/2007/NQ-HĐND thi hành Luật thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 582/QĐ-UBND danh mục văn bản hết hiệu lực ngưng hiệu lực Thừa Thiên Huế 2016 2017 và được áp dụng kể từ ngày 24/03/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 5c/2007/NQ-HĐND thi hành Luật thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng Thừa Thiên Huế


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5c/2007/NQ-HĐND

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ LUẬT THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 26 tháng 10 năm 2006 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm;

Sau khi nghe Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và ý kiến phát biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Đề án về thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng thời nhấn mạnh:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V quyết tâm đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội theo sự chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy khóa XIII về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với việc thực hiện nghiêm túc cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh.

2. Để thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tập trung vào ba giải pháp chủ yếu dưới đây:

2.1. Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ, nhân dân toàn tỉnh, đi sâu vào các nội dung của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo thực hiện có kết quả và tạo được chuyển biến cụ thể đối với công tác quan trọng này.

2.2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở mọi cấp, mọi ngành, mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đề cao ý thức trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương được giao phụ trách.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai tốt các chủ trương, biện pháp đã đề ra trong Chương trình hành động số 05-NQ/TU ngày 26 tháng 10 năm 2006 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 4 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh về chương trình hành động thực hiện phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, tập trung đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở các lĩnh vực sau đây:

3.1. Lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch:

a. Ủy ban nhân dân các cấp tranh thủ ý kiến của cấp ủy, của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xác định rõ quy mô, tính chất các chương trình, dự án phải thông qua tập thể lãnh đạo và Hội đồng nhân dân địa phương, đảm bảo tính khả thi cao trước khi quyết định đầu tư và triển khai thực hiện.

b. Các dự án quy hoạch (tổng thể và chi tiết) phải thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Chủ động tổ chức lấy ý kiến của các đối tượng bị chi phối ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Khi triển khai dự án phải thông báo công khai các nội dung chủ yếu của dự án (quy mô, nguồn vốn, tiến độ, chính sách đền bù giải tỏa...) cho nhân dân và cơ quan chính quyền địa phương (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các đơn vị, tổ chức có liên quan).

c. Tiến hành rà soát các dự án quy hoạch đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước giao đất hoặc tạm giao đất, nhưng chủ đầu tư không triển khai thực hiện đúng tiến độ cam kết khi nhận đất để xử lý kịp thời.

3.2. Về xây dựng cơ bản và công tác nhà, đất:

a. Khẩn trương xây dựng và ban hành sớm các quy phạm, định mức, tiêu chuẩn, đơn giá thuộc trách nhiệm của các cấp chính quyền làm cơ sở quản lý tốt các chương trình, dự án xây dựng cơ bản không để xảy ra sơ hở, dẫn đến tham nhũng, lãng phí.

b. Kiểm tra, xử lý dứt điểm việc nghiệm thu, thanh quyết toán đối với các chương trình, dự án không bảo đảm chất lượng và tiến độ theo quy định hiện hành của pháp luật.

Kịp thời hoàn thành thủ tục hoàn công và bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật đã thi công xong cho các đơn vị chức năng quản lý, sử dụng. Đặc biệt là cơ sở hạ tầng các khu đô thị mới ở thành phố Huế.

c. Công khai danh sách các đối tượng được cấp đất, được hóa giá nhà ở, được áp dụng chính sách miễn giảm nghĩa vụ tài chính tại trụ sở của các cơ quan chức năng và trụ sở Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn thuộc địa bàn để nhân dân giám sát việc thực hiện.

3.3 Về quản lý ngân sách, tài sản công:

a. Thực hiện nghiêm túc các chế độ, định mức, quy định trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và các loại tài nguyên. UBND tỉnh khẩn trương chuẩn bị hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị định số 61/CP ngày 5 tháng 7 năm 1994. Trong đó, xác định rõ danh mục nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được hóa giá và danh mục nhà ở thuộc sở hữu nhà nước không được hóa giá. Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tổng kiểm tra và xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng có hiệu quả các công sở phù hợp với quy hoạch giai đoạn 2007 - 2010.

b. Bổ khuyết sự chỉ đạo thực hiện chính sách sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, nhất là trong khâu định giá tài sản. Ngoài giá trị tài sản cần tính toán hợp lý giá trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh để xác định đúng giá trị doanh nghiệp trước khi thực hiện chuyển nhượng, cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê, giao cho người lao động.

4. Xử lý nghiêm cả về hành chính và hình sự các vụ vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí khi phát hiện. Trước mắt, tập trung xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, tham nhũng ở Ban quản lý dự án xóa nhà tạm huyện A Lưới, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ, Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Phú Vang và khẩn trương giải quyết các vấn đề tồn tại của dự án thoát nước thải Bỉ, dự án Công viên vui chơi, giải trí Ngự Bình... do đầu tư xây dựng kéo dài, gây lãng phí lớn.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Xây dựng dự toán kinh phí cần thiết trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đảm bảo triển khai nghị quyết này đạt kết quả.

Giao Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng tiến hành phổ biến, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mễ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5c/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu5c/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2007
Ngày hiệu lực05/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5c/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 5c/2007/NQ-HĐND thi hành Luật thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 5c/2007/NQ-HĐND thi hành Luật thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu5c/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Mễ
        Ngày ban hành25/04/2007
        Ngày hiệu lực05/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/03/2017
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 5c/2007/NQ-HĐND thi hành Luật thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng Thừa Thiên Huế

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 5c/2007/NQ-HĐND thi hành Luật thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng Thừa Thiên Huế