Quyết định 04/2014/QĐ-UBND

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND tiêu chí đối tượng thuê mua nhà ở sở hữu nhà nước Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 76/2016/QĐ-UBND tiêu chí lựa chọn đối tượng được thuê mua nhà ở Thừa Thiên Huế 2016 và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 04/2014/QĐ-UBND tiêu chí đối tượng thuê mua nhà ở sở hữu nhà nước Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2014/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ ƯU TIÊN ĐỂ LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc nhà nước">14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (tiêu chí do UBND tỉnh quy định theo hướng dẫn tại Thông tư số 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc nhà nước">14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước), với nội dung như sau:

Stt

Tiêu chí ưu tiên

Số điểm

1.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; thương binh loại C; bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên.

20

2.

Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 61% đến 80%.

17

3.

Giáo sư, phó giáo sư, nghệ sĩ nhân dân, nghệ nhân, tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú,vận động viên đạt huy chương vàng trong các giải thi đấu quốc gia, quốc tế.

14

4.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 21% đến 60%; Thân nhân của liệt sĩ; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước", người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương "Tổ quốc ghi công" hoặc Bằng "Có công với nước"; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I

11

Điều 2. Các tiêu chí khác và việc thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 34/2013/NĐ-CP quản lý sử dụng nhà ở thuộc nhà nước">14/2013/TT-BXD ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.

Điều 3. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng căn cứ nội dung nêu tại Điều 1 và 2 của Quyết định này để thực hiện các công việc sau:

1. Tổ chức thông báo, phổ biến và hướng dẫn cho các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

2. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ các dự án nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước và tham mưu UBND tỉnh xử lý các trường hợp vi phạm.

3. Tổ chức kiểm tra và tổng hợp báo cáo theo định kỳ tình hình quản lý sử dụng nhà xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

4. Theo dõi, tổng hợp tình hình thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/01/2014
Ngày hiệu lực 04/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/11/2016
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 04/2014/QĐ-UBND tiêu chí đối tượng thuê mua nhà ở sở hữu nhà nước Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 04/2014/QĐ-UBND tiêu chí đối tượng thuê mua nhà ở sở hữu nhà nước Thừa Thiên Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 04/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành 25/01/2014
Ngày hiệu lực 04/02/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/11/2016
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 04/2014/QĐ-UBND tiêu chí đối tượng thuê mua nhà ở sở hữu nhà nước Thừa Thiên Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 04/2014/QĐ-UBND tiêu chí đối tượng thuê mua nhà ở sở hữu nhà nước Thừa Thiên Huế