Chỉ thị 48/CT-UB

Chỉ thị 48/CT-UB năm 1977 về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương tuyển dụng và trả lương cho công nhân viên chức mới được giải phóng ở các cơ quan hành chánh sự nhgiệp thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 48/CT-UB tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương tuyển dụng trả lương CNVC mới giải phóng cơ quan hành chánh sự nghiệp thuộc TP.HCM đã được thay thế bởi Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 48/CT-UB tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương tuyển dụng trả lương CNVC mới giải phóng cơ quan hành chánh sự nghiệp thuộc TP.HCM


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 48/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN TỐT CHỦ TRƯƠNG TUYỂN DỤNG VÀ TRẢ LƯƠNG CHO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC MỚI ĐƯỢC GIẢI PHÓNG Ở CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÁNH SỰ NHGIỆP THUỘC THÀNH PHỐ

 Kính gởi:

- Các Sở, Ban, Ngành
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong Thành phố

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, công tác, sản xuất phát triển nhanh chóng ; số lượng cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong các ngành rất lớn. Trong đó số công nhân viên chức làm việc ở các cơ quan hành chánh, sự nghiệp do chế độ cũ để lại cũng khá đông. Riêng Thành phố ta có khoảng hơn 5 vạn người. Đó là một lực lượng và là một vốn lớn về cán bộ nhân viên khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ chuyên môn của Thành phố.

Để động viên và sử dụng tốt mọi khả năng của lực lượng này, góp phần tích cực thực hiện những nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới trên mọi lĩnh vực, ổn định thêm một bước đời sống tinh thần và vật chất của anh chị em, gây ảnh hưởng chính trị tốt trong quần chúng. Thủ tướng Chánh phủ đã ban hành quyết định số 435-TTg ngày 30-10-1976 về chủ trương tuyển dụng và trả lương cho công nhân viên chức mới giải phóng đang làm việc ở các cơ quan hành chánh sự nghiệp ở miền Nam.

Đây là một chánh sách có nhiều ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội đối với thành phố mới giải phóng. Thành phố ta lại là nơi tập trung đông công nhân viên chức mới giải phóng. Chánh sách này cần phải được thực hiện tốt để phát huy đầy đủ tác dụng của nó.

Trong thời gian qua, thực hiện quyết định trên của Chánh phủ, các sở, ban, ngành và quận, huyện tuy có bận một số công tác lớn của Thành hố, nhưng đã cố gắng hoàn thành việc xét duyệt tuyển dụng và xếp lương cho tất cả công nhân viên chức mới giải phóng trong khu vực hành chánh sự nghiệp của thành phố.

Song so với thời gian quy định (là hoàn thành trong quý I/77), đến nay mới xong là qúa chậm và kết quả xét duyệt còn có nhiều lệch lạc, chưa gây được tác dụng phấn khởi và ổn định trong số anh chị em này.

Để thực hiện đúng chánh sách của Đảng và Chánh phủ đề ra đối với công nhân viên chức mới giải phóng và để khắc phục tình trạng lệch lạc nói trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành các quận, huyện cần thực hiện tốt những điểm sau đây :

1- Các sở, ban, ngành và các quận, huyện cần phải tăng cường lãnh đạo hơn nữa để hoàn thành tốt chủ trương của Chánh phủ về việc tuyển dụng và trả lương cho công nhân viên chức mới giải phóng trong Thành phố, tiến hành ngay việc kiểm tra, xem xét lại việc thực hiện chủ trương này trong thời gian qua của đơn vị :

- Nơi nào chưa làm đầy đủ công tác chính trị, tư tưởng để thấu suốt chủ trương, thì cần phải tổ chức làm cho chu đáo.

Căn cứ vào tinh thần và nội dung của chánh sách, cần làm cho tất cả cán bộ nhân viên trong cơ quan có nhận định đúng về những công nhân viên chức do chế độ cũ để lại. Một số ít tên trước đây thực sự là tay sai ác ôn của Mỹ-Ngụy, đã từng gây tội ác với Cách mạng và nhân dân. Còn phần lớn là những người lao động trí óc và chân tay, chủ yếu vì sinh kế mà phải làm việc trong bộ máy kinh tế, hành chánh, sự nghiệp của chế độ cũ ; ngày nay cũng như những công dân khác, là những người lao động làm thuê, được giải phóng, họ tha thiết mong muốn được tiếp tục làm việc, để có điều kiện sinh sống và được góp phần vào sự nghiệp xây dựng lại Tổ quốc. Các cơ quan có trách nhiệm và có thẩm quyền ở các cấp phải tìm hiểu kỹ khả năng và điều kiện cụ thể từng người, tăng cường giáo dục tư tưởng bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn, nghiên cứu sắp xếp việc làm thích hợp cho họ. Đối với những người có đủ điều kiện thì tuyển dụng chính thức vào biên chế và cho hưởng mọi quyền lợi như những công nhân, viên chức kháng chiến theo đúng các chế độ tiền lương và phụ cấp, trợ cấp hiện hành của Nhà nước. Đối với những người giỏi về khoa học, kỹ thuật và nghiệp vụ chuyên môn, có khả năng cống hiến lớn thì không những ưu tiên trong việc tuyển dụng mà còn tạo cho họ có phương tiện làm việc, nghiên cứu, có điều kiện sinh hoạt tương đối tốt, động viên họ đem hết nhiệt tình và tài năng phục vụ Tổ quốc.

- Nơi nào đến nay còn chưa xét duyệt (tuyển dụng và xếp lương) phải tập trung cán bộ giải quyết xong trong tháng 9/1977.

- Các nơi đã làm xong, thì tiến hành ngay việc xét tuyển vào biên chế chính thức cho số công nhân viên chức ở chế độ cũ, đủ tiêu chuẩn và đã làm việc từ ngày giải phóng đến nay mà vẫn còn để làm hợp đồng có thời hạn. Đối với số này, dù cơ quan còn biên chế hay không còn, nếu xét đủ tiêu chuẩn phải tuyển dụng ngay vào biên chế chính thức cho họ. Cần xác định biên chế của từng đơn vị, nếu nơi nào thừa thì báo cáo Ủy ban điều chỉnh cho nơi thiếu.

Ủy ban ủy nhiệm cho Ban giám đốc các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm xét duyệt và ký quyết định tuyển dụng chính thức vào biên chế cho công nhân viên chức mới giải phóng đủ tiêu chuẩn quy định. Trong khi tiến hành việc này, nếu có khó khăn, mắc mứu, các đơn vị cần trao đổi với Ban Tổ chức chánh quyền để báo cáo Uỷ ban giải quyết.

2- Kiểm tra và uốn nắn ngay những lệch lạc trong việc xếp lương trong thời gian qua của đơn vị.

- Đối với số đã xếp, cần xem lại những trường hợp chưa hợp lý đưa ra Hội đồng xét lương xem xét và giải quyết.

- Đối với số anh chị em có nghề nhgiệp, chuyên môn giỏi, cần phải được xem xét kỹ, xếp lương thoả đáng với thực tế cống hiến và tài năng của họ.

Có thể vận dụng xếp lương cho đối tượng này như sau :

- Hướng chung là cố gắng xếp vào thang, bảng lương chung với bậc lương thoả đáng đúng theo thực tế khả năng nghề nghiệp ;

- Nếu xếp vào bậc tột cùng của thang, bảng lương nhưng vẫn chưa thoả đáng thì đề nghị có mức cấp thêm.

- Trường hợp đưa vào thang, bảng lương chung (theo chuyên môn, ngành nghề) có khó khăn thì có thể xếp theo thang lương chuyên viên hoặc không xếp vào thang, bảng lương mà đề nghị hưởng phụ cấp đặc biệt hàng tháng bằng một khoản tiền nhất định nào đó xét thấy thoả đáng (phụ cấp tạm thời trong khi đề nghị Trung ương).

- Đối với những người có chuyên môn, khoa học kỹ thuật, tài năng đặc biệt và hết sức cần thiết cho yêu cầu phát triển của Thành phố (và cả nước, là những người “đầu đàn” của các chuyên ngành thuộc các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật có thể xếp lương và kèm theo trợ cấp hoặc không xếp lương mà hưởng phụ cấp đặc biệt (phụ cấp tạm thời trong khi đề nghị Trung ương).

- Đối với số giỏi và đặc biệt nói trên, cần lập danh sách riêng báo cáo Ủy ban (Ban Tổ chức chánh quyền) xem xét. có ý kiến.

3- Kiểm tra lại việc thi hành và cho thi hành thống nhất các chế độ trợ cấp, phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Chánh phủ đối với tất cả công nhân viên chức mới giải phóng trong biên chế và ngoài biên chế đang làm việc ở các cơ quan Nhà nước trong Thành phố, như trợ cấp đông con, trợ cấp ốm đau, chế độ nghỉ phép hàng năm, chế độ trợ cấp khó khăn, chế độ mua lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm.

- Tất cả công nhân viên chức mới giải phóng đã được xếp lương hoặc hưởng phụ cấp đặc biệt, đều được căn cứ vào mức lương để áp dụng thống nhất theo chế độ hiện hành cho từng loại cán bộ (cao cấp, trung cấp, sơ cấp) về khám, chữa bệnh, nằm bệnh viện, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhà ở, phương tiện làm việc và đi lại.

- Đối vớI một số nghề nghiệp, chuyên môn đặc biệt có những nhu cầu riêng về nghề nghiệp như nghệ sĩ, nhà văn, giáo sư, v.v… ngoài tiêu chuẩn cung cấp chung, cần có chế độ cung cấp riêng cho các đối tượng này. Các đơn vị đề nghị cụ thể lên Ủy ban xem xét và quy định bổ sung (Sở Lao động, Sở Lương thực, Sở Thương nghiệp, Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể thêm về vấn đề nầy).

4- Các ngành, các cấp cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc quan tâm giúp đỡ đối với công nhân viên chức mới giải phóng trong đơn vị. Cần phải gần gũi giáo dục họ và gia đình họ một cách chân thành, giúp họ có chuyển biến kịp thời để phục vụ tốt cho cách mạng, tránh thành kiến và gây khó khăn cho họ, nhưng đồng thời phải chú ý cảnh giác đối với những phần tử phản động chống phá hiện hành.

5- Ban Tổ chức chánh quyền, Ban Khoa học và kỹ thuật, Sở Lao động, Liên hiệp Công đoàn cùng với Ủy ban Mặt trận và Hội trí thức yêu nước Thành phố có sự phối hợp, phân công nắm lại danh sách và tập hợp anh chị em trí thức, những người làm công tác khoa học kỹ thuật, những người có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi và tài năng đặc biệt mới giải phóng của Thành phố, có kế hoạch nghiên cứu đề xuất Ủy ban để quản lý sử dụng hợp lý và theo dõi thực hiện chế độ, chánh sách cho đội ngũ này.

Nhận được chỉ thị này, Ban Tổ chức chánh quyền cùng các sở, ban, ngành, các quận, huyện nắm lại tình hình đầy đủ và bàn bạc kế hoạch cụ thể thực hiện, báo cáo cho Ủy ban nhân dân Thành phố kịp thời những vấn đề cần phải giải quyết.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu48/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/1977
Ngày hiệu lực01/09/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 48/CT-UB tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương tuyển dụng trả lương CNVC mới giải phóng cơ quan hành chánh sự nghiệp thuộc TP.HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 48/CT-UB tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương tuyển dụng trả lương CNVC mới giải phóng cơ quan hành chánh sự nghiệp thuộc TP.HCM
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu48/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành01/09/1977
        Ngày hiệu lực01/09/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 48/CT-UB tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương tuyển dụng trả lương CNVC mới giải phóng cơ quan hành chánh sự nghiệp thuộc TP.HCM

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 48/CT-UB tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương tuyển dụng trả lương CNVC mới giải phóng cơ quan hành chánh sự nghiệp thuộc TP.HCM