Quyết định 6699/QĐ-UB-NC

Quyết định 6699/QĐ-UB-NC năm 1998 bãi bỏ các văn bản qui phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội đã hết hiệu lực ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số : 6699/QĐ-UB-NC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI ĐÃ HẾT HIỆU LỰC DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NGÀY 02/7/1976 ĐẾN NGÀY 31/12/1996

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 và Pháp lệnh về nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ở mỗi cấp ngày 25/6/1996;
- Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật ngày 12/11/1996;
- Căn cứ quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện đợt tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật trong 2 năm 1997 - 1998 của Chính phủ;
- Theo đề nghị của Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bãi bỏ 164 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội đã hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ ngày 02/7/1976 đến ngày 31/12/1996 (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Ban chỉ đạo tổng rà soát và hệ thống hóa văn bản qui phạm pháp luật thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Văn phòng Chính phủ
- Ban chỉ đạo RSVB/TW (Bộ Tư pháp)
- TT/TU, TT/HĐND.TP, TTUB
- Viện Kiểm sát TP, TAND.TP
- VPUB : PVP/NC, Tổ VX
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

DANH SÁCH VĂN BẢN LIÊN QUAN

Số hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

54/CT-UB

14/12/1994

Về việc nghiêm cấm hoạt động trò chơi không lành mạnh trên địa bàn thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

47/CT-UB-NCVX

28/08/1995

Về việc triển khai thành lập Quỹ bảo trợ giáo dục đào tạo thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

16/CT-UB-KT

03/05/1996

Về việc đẩy mạnh phong trào trồng cây, bảo vệ rừng và cây xanh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

11/CT-UB-NC

23/04/1996

Về việc thực hiện quản lý dân nhập cư thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

34/CT-UB-NCVX

28/10/1996

Về việc triển khai đợt 3 công tác thực hiện Nghị định 87/CP, 88/CP và Chỉ thị 814/TTg về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

25/CT-UB-NCVX

28/06/1996

Về việc triển khai đợt cao điểm truy quét các loại dược phẩm nhập lậu, kém chất lượng, làm giả, gây nghiện và kích dâm gây nguy hại cho người sử dụng

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

53/CT-UB-NCVX

14/10/1995

Về việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng sabin toàn thành năm 1995

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

25/QĐ-UB-NCVX

14/01/1996

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1996

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

59/CT-UB-NCVX

04/12/1995

Về việc mở đợt cao điểm truy quét sản phẩm văn hóa độc hại, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm trên lĩnh vực văn hóa thông tin

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

57/CT-UB-NCVX

30/11/1995

Về việc nâng bậc lương năm 1995 đối với công chức, viên chức hành chánh sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

40/CT-UB-NCVX

08/08/1995

Về việc triển khai cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ tới trường”

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

36/CT-UB-NCVX

17/07/1995

Về việc đấu tranh ngăn chặn băng từ, dĩa văn hóa phẩm có nội dung độc hại và xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

39/CT-UB

22/09/1992

Về việc quản lý hình thức quảng cáo Pano ngoài trời

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

32/CT-UB-NCVX

04/07/1995

Về việc chuyển giao sự nghiệp Bảo hiểm xã hội của ngành lao động thương binh xã hội và liên đoàn lao động Việt Nam sang bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

36/CT-UB

04/09/1992

Về việc thực hiện một số biện pháp trong công tác giáo dục và đào tạo của thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

31/CT-UB-NCVX

29/06/1995

Về việc ngăn chặn phạm tội, tệ nạn xã hội trong thanh niên và thiếu niên

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

29/CT-UB

04/07/1992

Về việc kiểm tra xử lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

18/CT-UB

14/04/1990

Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tuổi già cho người lao động thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

10/CT-UB

26/03/1992

Về việc đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục phổ cập tiểu học và chống mù chữ ở thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

50/CT-UB

04/12/1990

Về việc nhập, lưu hành các loại tranh ảnh, lịch và văn hóa phẩm khác của nước ngoài và xử lý các vi phạm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

37/CT-UB

03/10/1989

Về việc thi hành quyết định của Bộ Văn hóa về chấn chỉnh các hoạt động biểu diễn, xuất bản, truyền bá âm nhạc

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

27/CT-UB

08/09/1989

Về việc tổ chức và quản lý các nhà xông hơi và xoa bóp

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

22/CT-UB

15/07/1989

Về việc thi hành Quyết định số 958/VH-QĐ ngày 04/7/1989 của Bộ Văn hóa về chấn chỉnh việc chiếu Vidéo

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

14/CT-UB

29/05/1989

Về việc huy động toàn xã hội chăm lo cho trẻ em

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

46/QĐ-UB

12/03/1984

Ban hành Bản quy định tạm thời về chế độ thưởng khuyến khích sản xuất và cung ứng hàng xuất khẩu

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

131/TB-UB

04/09/1978

Về việc quản lý người đi lạc trong thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

828/QĐ-UB

23/05/1978

Quy định tạm thời về nghĩa vụ lao động của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

43/CT-UB

29/08/1978

Về việc tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề ở thành phố vào các cơ quan, xí nghiệp Nhà nước

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1754/QĐ-UB

26/12/1977

Về xét duyệt, công nhận, công bố và khen thưởng hoàn thành kế hoạch Nhà nước

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

48/CT-UB

01/09/1977

Về việc tăng cường lãnh đạo, thực hiện tốt chủ trương tuyển dụng và trả lương cho công nhân viên chức mới

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

439/QĐ-UB

05/08/1977

Về tổ chức tổ, đội lao động chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

741/QĐ-UB

24/12/1977

Tổ chức, hoạt động của các trường, lớp dạy nghề của tư nhân trong Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

50/TT-UB

10/09/1978

Về việc tiếp nhận và phân phối hàng cứu trợ của các tổ chức quốc tế

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

395/QĐ-UB

04/07/1977

Chế độ báo cáo thống kê về lao động tiền lương và lao động xã hội

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

610/QĐ-UB

12/11/1977

Về việc xây dựng nghĩa trang liệt sĩ thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

67/CT-UB

11/11/1977

Tổ chức phân công đào tạo cán bộ khung cho các xã kinh tế mới trong mùa khô 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

99/QĐ-UB

29/01/1977

Về việc phụ cấp 25% lương chính cho cán bộ, công nhân viên chức

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

648/QĐ-UB

03/06/1977

Quy định tạm thời về nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

21/CT-UB

14/05/1977

Về việc đẩy mạnh công tác đào tạo bổ túc cho công nhân kỹ thuật

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

325/QĐ-UB

25/04/1977

Điều lệ tạm thời về giữ gìn vệ sinh công nghiệp và bảo hộ lao động

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

18/CT-UB

19/04/1977

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

733/UB

09/04/1977

Về một số vấn đề bảo vệ môi sinh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

07/TT-UB

23/03/1977

Về việc thi hành một số chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân, viên chức Miền Nam

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

03/TC-UB

17/03/1977

Về một số quy định bài trừ tệ nạn xã hội

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

111/CT-UB

23/08/1979

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện trật tự vệ sinh, đảm bảo an toàn giao thông, xây dựng nếp sống mới

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

117/QĐ-UB

16/01/1993

Xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông gây ô nhiễm môi trường của phương tiện giao thông đường bộ

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

98/QĐ-UB

31/03/1990

Về việc đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh “xông hơi xoa bóp” (massage) trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

363/QĐ-UB

23/09/1980

Ban hành quy định tạm thời về chế độ thưởng đối với người có công phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn phản cách mạng, bọn tội phạm hình sự và xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an tòan xã hội

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

45/CT-UB

04/09/1978

Về việc tổ chức màng lưới chữ thập đỏ trong tình hình mới

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

58/CT-UB

02/04/1979

Về việc đẩy mạnh công tác dược liệu năm 1979-1980

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

03/TT-UB

12/06/1979

Về việc tổ chức màng lưới thú y dân lập tại các quận huyện trong Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

15/CT-UB

16/04/1980

Tăng cường công tác phòng bệnh, phòng và chống dịch, giữ gìn vệ sinh Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

04/CT-UB

27/02/1982

Về việc triển khai Nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng trong 5 năm 1981-1985 về công tác vận động sinh đẻ có kế hoạch

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

193/TB-UB

31/08/1982

Hoạt động của phòng mạch tư, phòng khám bệnh ngoài giờ và thẩm mỹ viện trong Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

102/QĐ-UB

14/04/1983

Về việc ban hành Bản quy tắc vệ sinh Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

21/CT-UB

04/05/1983

Về việc tăng cường công tác thanh toán bệnh sốt rét trong những năm tới

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

329/QĐ-UB

28/10/1988

Bản quy tắc vệ sinh Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

196/QĐ-UB

14/06/1991

Về việc sửa đổi và ban hành quy định về chế độ chính sách đối với cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

10/CT-UB

27/03/1993

Tổ chức thực hiện trích nộp bảo hiểm y tế cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

31/CT-UB

24/06/1993

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 299/HĐBT về bảo hiểm y tế đối với các đơn vị doanh nghiệp liên doanh, các tổ chức, văn phòng đại diện của người nước ngoài, tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam có thuê lao động là người Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

52/CT-UB

28/10/1993

Về tăng cường phòng chống dịch tả và dịch tiêu chảy

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

13/CT-UB

07/04/1994

Về phòng chống tiêu chảy, ngộ độc thức ăn và dịch tả

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

41/CT-UB-NCVX

10/10/1994

Về việc đẩy mạnh tiêm chủng mở rộng và thanh toán bệnh bại liệt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2253/UB-NCVX

12/08/1995

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

3206/NCVX

26/10/1995

Về việc kiểm tra thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân thành phố cấm hút thuốc ở những nơi công cộng

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

3298/NCVX

01/11/1995

Về việc thực hiện chiến dịch “Toàn dân mua và dùng muối i ốt”

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1238/NCVX

15/04/1996

Tăng cường hoạt động phòng chống AIDS trên địa bàn quận huyện

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

65/CT-UB

29/05/1979

Về việc thu thập tài liệu, tang chứng để tố cáo tội ác của bọn bá quyền Trung Quốc

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

155/QĐ-UB

12/04/1980

Về việc giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa và Thông tin quản lý toàn bộ vật tư dùng cho xây dựng, trang trí các khu vực vui chơi giải trí

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

07/TT-UB

07/04/1981

Về việc chấp hành triệt để các quy định về cấm chiếu phim bất hợp pháp

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

22/CT-UB

29/04/1981

Cấm lưu hành và thu hồi văn hóa phẩm phản động đồi trụy

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

16/TT-UB

29/05/1981

Về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động quần chúng đấu tranh chống tàn dư văn hóa đồi trụy phản động

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

252/QĐ-UB

04/11/1981

Quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa và câu lạc bộ trong Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2420/UB

25/12/1982

Về việc cấm tổ chức biểu diễn, ca nhạc và các hình thức kinh doanh khác trong khuôn viên trường học

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

46/CT-UB

17/10/1983

Tăng cường quản lý in và phát hành sách Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

37/CT-UB

07/09/1984

Về việc đình chỉ các cuộc biểu diễn văn nghệ doanh thu trái phép và quản lý tốt việc tổ chức biểu diễn văn nghệ

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

42/CT-UB

05/10/1984

Về việc đình chỉ hoạt động các đoàn văn nghệ chuyên nghiệp của các quận huyện

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

25/CT-UB

11/10/1986

Về tổng kiểm kê tài sản văn hóa

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

29/QĐ-UB

17/02/1987

Về việc quản lý, tổ chức in sang băng từ tại thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

146/QĐ-UB

12/08/1988

Một số biện pháp cấp bách về xuất bản in ấn và phát hành sách ở Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

4873/UB-VX

23/12/1989

Về việc chấn chỉnh tổ chức khiêu vũ

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

648/QĐ-UB

20/04/1992

Về việc sử dụng chữ viết trên biển hiệu và panô quảng cáo

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1872/QĐ-UB

17/07/1992

Việc quy định tạm thời về quản lý hoạt động karaoke trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2985/QĐ-UB

23/11/1992

Về việc bổ sung quy định tạm thời về quản lý hoạt động karaoke trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1387/QĐ-VX

22/09/1993

Chấn chỉnh một bước hoạt động các vũ trường trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

836/QĐ-UB-VX

24/03/1994

Quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

3832/UB-VX

18/08/1994

Về việc chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời

89/NCVX

11/01/1996

Văn bản bị bãi bỏ

 

 

Về việc tập trung tiêu hủy các loại văn hóa phẩm độc hại

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

145/QĐ-NCVX

16/01/1996

Về việc tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại cấm tàng trữ lưu hành phổ biến

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

28/TB-UB-NCVX

08/04/1996

Về việc tiếp tục triển khai đợt 2 thực hiện Nghị định 87, 88/CP và Chỉ thị 814/TTg

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2185/QĐ-NCVX

27/04/1996

Về việc tiêu hủy văn hóa phẩm độc hại, cấm tàng trữ, lưu hành, phổ biến

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

3657/NCVX

23/10/1996

Về tăng cường quản lý hoạt động trò chơi điện tử

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

484/UB-NCVX

08/02/1996

Về việc tháo dỡ các panô quảng cáo ngoài trời vi phạm Quyết định 836/QĐ-UB ngày 24/3/1994

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

72/CT-UB

29/12/1978

Về việc xét duyệt, công nhận công bố và khen thưởng hoàn thành kế hoạch Nhà nước

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

60/QĐ-UB

15/02/1979

Về việc ủy quyền duyệt chế độ trợ cấp khó khăn cho đồng bào Thành phố đi xây dựng vùng kinh tế mới

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

49/TB-UB

07/03/1979

Về việc lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng công trình phòng tuyến bảo vệ Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

62/CT-UB

11/05/1979

Về việc huy động lao động và tổ chức các đội lao động chuyên nghiệp ở các quận huyện, phường xã để xây dựng công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp của Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

63/CT-UB

21/05/1979

Về việc tuyển dụng và thực hiện chế độ đãi ngộ đối với công nhân viên chức trong Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

97/CT-UB

29/06/1979

Về việc giải quyết việc làm cho những người hiện nay chưa có việc

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

113/CT-UB

19/09/1979

Về việc quy định tạm thời chế độ bồi dưỡng và phụ cấp cho cán bộ nhân viên kỹ thuật trực tiếp phục vụ bệnh nhân tại các bệnh viện ở Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

229/TB-UB

29/11/1979

Về việc trợ cấp thêm cho cán bộ - công nhân viên Nhà nước được Điều động đến công tác sản xuất tại Duyên Hải

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

06/TT-UB

18/04/1980

Động viên và tổ chức cán bộ, công nhân, nhân viên tăng gia sản xuất tự túc 1 phần lương thực

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

30/CT-UB

02/08/1980

Quản lý chặt chẽ biên chế lao động và quỹ tiền lương thuộc khu vực Nhà nước của Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

14/TT-UB

21/10/1980

Về 1 số công tác cấp bách trước mắt để thực hiện Chỉ thị 30/CT-UB của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý biên chế lao động và quỹ tiền lương thuộc khu vực Nhà nước của TP

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1882/UB

09/12/1980

Tạm thời trợ cấp thêm đối với cán bộ - công nhân viên công tác sản xuất tại địa phận huyện Duyên Hải

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

20/TT-UB

04/07/1981

Trợ cấp khó khăn tạm thời cho cán bộ - công nhân viên có mức lương thấp và các đối tượng có mức sinh hoạt phí thấp

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

16/CT-UB

12/05/1982

Về tăng cường chỉ đạo thực hiện Thông tư 08 Liên Bộ Lao động- Y tế- Nội vụ- Tổng Công đoàn Việt Nam (về bảo hộ lao động)

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

116/QĐ-UB

29/06/1982

Thành lập Ban chỉ đạo Điều tra lao động kỹ thuật của Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

33/CT-UB

08/11/1982

Thi hành Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về một số chế độ đãi ngộ đối với công nhân viên chức

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

183/QĐ-UB

23/06/1983

Về việc huy động lao động nghĩa vụ Xã hội chủ nghĩa năm 1983

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

43/CT-UB

11/10/1983

Về việc tổ chức huy động và sử dụng tốt ngày công lao động Xã hội chủ nghĩa

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

85/QĐ-UB

20/02/1984

Về việc Điều chỉnh 1 số chế độ trong Chỉ thị số 12/CT-UB nhằm đẩy mạnh việc dạy nghề cho nam nữ thanh niên có trình độ văn hóa cấp 2, 3 thôi học

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

316/QĐ-UB

21/12/1984

Về việc ban hành Bản quy định về huy động và sử dụng ngày công lao động Xã hội chủ nghĩa năm 1985

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

37/CT-UB

01/08/1985

Về việc bảo hiểm tai nạn lao động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

54/CT-UB

23/11/1985

Thực hiện chính sách đối với lao động nữ trong tình hình mới

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

53/QĐ-UB

09/04/1986

Về việc ban hành Bản quy định huy động và sử dụng ngày công lao động Xã hội chủ nghĩa

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

91/TB-UB

09/05/1986

Về việc vận dụng chế độ khen thưởng thi đua cho nữ công nhân viên chức trong thời gian nghỉ đẻ

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

11/CT-UB

31/03/1987

Về tăng cường lãnh đạo và chỉ đạo công tác bảo hộ lao động

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

38/CT-UB

20/10/1987

Về việc thực hiện Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng về tiền lương và đời sống công nhân viên và các đối tượng chính sách xã hội

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

288/QĐ-UB

14/12/1987

Về việc ủy nhiệm cho đồng chí Giám đốc Sở Lao động thông báo chỉ tiêu lên lương sớm theo quy định năm 1987

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

47/QĐ-UB

25/02/1988

Quy định về ngày công lao động Xã hội chủ nghĩa

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

3181/UB-ĐN

05/09/1988

Về quản lý việc tuyển dụng nhân viên cho các cơ quan nước ngoài tại Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

122/QĐ-UB

18/03/1989

Về tổ chức khảo sát thực trạng chế độ tiền lương tại cơ sở

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

192/QĐ-UB

27/03/1989

Quy định tạm thời 1 số chế độ đối với công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội của Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

51/CT-UB

26/10/1993

Về việc thực hiện quản lý dân số và lao động bằng hệ thống máy tính

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

58/CT-UB

26/11/1993

Về việc xây dựng hệ thống quản lý nhân sự, lao động khu vực Nhà nước và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

04/CT-UB

12/03/1994

Về việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

23/CT-UB-NC

25/05/1994

Về việc sơ kết việc thực hiện Luật Công đoàn

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

76/QĐ-UB-NCVX

11/01/1995

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1995

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

05/CT-UB-NCVX

08/02/1995

Về việc nâng bậc lương năm 1994 đối với công chức viên chức hành chánh sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2302/NCVX

03/07/1996

Về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban về Điều tra lao động và việc làm

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

4322/NCVX

07/12/1996

Về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TU ngày 17/10/1996 của Thành ủy về “Quản lý dân nhập cư”

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

91/CT-UB

13/06/1979

Về việc khen thưởng những gia đình có người thân thoát ly tham gia Cách mạng trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

19/TT-UB

30/11/1979

Về thi hành chính sách, chế độ đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước Cách mạng tháng 8 lâu nay công tác ở phường, xã, thị trấn

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

28/CT-UB

22/05/1981

Về việc giải quyết căn bản tình trạng trẻ em thất học

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

17/CT-UB

29/04/1983

Về việc di chuyển nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ra khỏi Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

38/CT-UB

25/08/1983

Về việc chăm sóc cán bộ - công nhân viên nghỉ hưu mất sức

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

23/CT-UB

05/06/1984

Về việc tăng cường chăm sóc giáo dục quản lý thương binh, bệnh binh trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

42/CT-UB

14/09/1985

Tăng cường chăm sóc giáo dục quản lý thương binh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

36/CT-UB

03/10/1987

Về việc giải quyết số người sống lang thang ở Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

18/CT-UB

07/06/1991

Tiếp tục giải quyết những tồn đọng về chính sách sau các cuộc chiến tranh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

615/QĐ-UB

10/09/1991

Về việc trợ cấp tạm thời cho các đối tượng chính sách Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

02/CT-UB

04/01/1993

Về việc kiên quyết bài trừ tệ nạn mại dâm, xử lý nghiêm minh đối với người vi phạm

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

23/CT-UB

11/05/1993

Về phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy và ngăn chặn sida ở thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

17/CT-UBVX

27/04/1994

Về công tác Điều tra sưu tập những hy sinh tổn thất của nhân dân ta trong công cuộc đấu tranh chống xâm lược và hậu quả chiến tranh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

233/QĐ-UB

22/08/1979

Về việc ban hành bản quy định về xét thưởng huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

116/CT-UB

09/10/1979

Về việc tổ chức lựa chọn, xác định điển hình và tiến hành thí điểm bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1294/UB

24/07/1982

Về việc thực hiện quản lý các máy dân dụng ghi và phát hình; và quản lý việc xuất nhập, sử dụng băng từ hình

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

242/QĐ-UB

24/10/1981

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp thuộc Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

145/TB-UB

25/06/1982

Về thành phần Hội đồng Thi đua Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

22/CT-UB

24/05/1980

Giải quyết 1 số vấn đề cấp bách của ngành giáo dục

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

03/CT-UB

15/01/1981

Về việc tổ chức dạy thêm ngoài giờ cho học sinh phổ thông

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

53/CT-UB

05/11/1983

Về việc phấn đấu mở thêm trường lớp khắc phục học ca 3, ca 4

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

176/QĐ-UB

05/11/1983

Về việc ban hành quy chế tạm thời về tổ chức quản lý các lớp dạy văn hóa ngoài giờ

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

200/QĐ-UB

12/09/1985

Về việc ban hành quy chế tạm thời tổ chức hoạt động của Trường bổ túc văn hóa vừa học vừa làm

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

177/QĐ-UB

16/09/1988

Về việc thành lập Ban vận động “Quỹ bảo trợ trẻ em Thành phố”

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

274/QĐ-UB

22/12/1988

Về tổ chức hoạt động của các trường dạy nghề tập thể và tư nhân trên địa bàn Thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

40/CT-UB-NCVX

03/10/1994

Về công tác phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

53/CT-UB-NCVX

13/12/1994

Về việc thực hiện chương trình hành động số 16/CTHĐ-TU

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

14/CT-UB-NCVX

17/03/1995

Về việc mở Đại hội giáo dục đào tạo các cấp

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

2252/QĐ-UB-NC

04/05/1996

Về việc thành lập Hội đồng xét danh hiệu nhà giáo nhân dân và nhà giáo ưu tú lần thứ 5 của thành phố Hồ Chí Minh

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1650/UB-NC

15/05/1996

Chấn chỉnh việc tổ chức hoạt động và quản lý các trường dạy nghề dân lập tư thục trên địa bàn thành phố

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

1824/NCVX

23/05/1996

Về việc thực hiện cuộc vận động “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”

 

 

Văn bản bị bãi bỏ

3265/QĐ-UB-NC

10/07/1996

Về việc thành lập Ban chỉ đạo “Chiến dịch ánh sáng văn hóa hè 1996”

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6699/QĐ-UB-NC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6699/QĐ-UB-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/1998
Ngày hiệu lực14/12/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6699/QĐ-UB-NC

Lược đồ Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu6699/QĐ-UB-NC
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýVõ Viết Thanh
       Ngày ban hành14/12/1998
       Ngày hiệu lực14/12/1998
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996

           • 14/12/1998

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/1998

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực