Quy định 648/CT-UB

Quy định tạm thời 648/CT-UB năm 1977 về nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quy định tạm thời 648/CT-UB nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Quy định tạm thời 648/CT-UB nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 648/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 1977

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TH ÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp, ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ Nghị định 24-CP ngày 2-2-1976 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế ;
- Căn cứ Nghị định 77-CP ngày 26/4-1966 của Hội đồng Chính phủ ban hành bản điều lệ tạm thời về huy động và sử dụng dân công thời chiến ;
- Xét yêu cầu cần thiết huy động sức lao động phục vụ cho công cuộc cải tạo, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa của Thành phố,
- Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Lao động Thành phố,

QUY ĐỊNH

Điều 1. - Tất cả các công dân, nam từ 18 đến 50 tuổi, nữ từ 18 đến 45 tuổi cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, đều có quyền lợi và nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng các công trình công ích.

Người đi nghĩa vụ lao động không lãnh tiền công và không được thuê mướn người khác đi thay.

Điều 2. - Những người trên và dưới tuổi quy định ở điều 1 có sức khoẻ và tình nguyện, có thể tham gia lao động xã hội chủ nghĩa nếu được Ủy ban nhân dân cấp huy động xét chấp thuận.

Điều 3. - Thời gian làm nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa quy định cho mỗi người công dân không quá 12 (mười hai) ngày một năm. Riêng đối với công nhân viên chức xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh, hợp tác sản xuất hoặc tổ hợp sản xuất lãnh gia công cho Nhà nước, các cơ quan Nhà nước, bệnh viện, trường học không quá 7 (bảy) ngày một năm.

Người đi nghĩa vụ lao động sẽ tham gia vào các công trình công ích như sửa chữa hoặc làm mới công viên, bệnh viện, trường học, đường giao thông, công trình thủy lợi, nhà trẻ, mẫu giáo, nạo vét cống rảnh, làm vệ sinh công cộng, trồng cây, v.v.. nơi gần nhất.

Điều 4. - Việc huy động đi lao động xã hội chủ nghĩa được quy định như sau :

a/ Công nhân viên chức Nhà nước, xí nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh và hợp tác xã sản xuất, tổ hợp sản xuất lãnh gia công cho Nhà nước được huy động đi nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa vào ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần (chủ nhựt) mỗi tháng nhiều nhất không quá hai buổi.

b/ Nhân dân ở nội thành, mỗi tuần, lao động nhiều nhất một ngày.

c/ Nhân dân ở ngoại thành được huy động theo thời gian thích hợp để không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Số ngày làm nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa một năm không quá 12 (mười hai) ngày. Trường hợp các Ủy ban nhân dân xã cần huy động làm lao động quá số ngày quy định để làm công việc phục vụ lợi ích nhân dân trong xã phải được Ủy ban nhân dân Thành phố cho phép theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận.

d/ Học sinh các trường phổ thông, đại học, trung học chuyên nghiệp, các trường dạy nghề được huy động vào thời gian thích hợp (sau mỗi kỳ thi hoặc vào lúc nghỉ hè, ngày chủ nhựt, ngày lễ, ...).

Điều 5. - Trách nhiệm tổ chức thực hiện ngày công lao động xã hội chủ nghĩa

a/ Các công trường sử dụng lao động xã hội chũ nghĩa kết hợp với các cơ quan huy động lao động xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ dụng cụ cho người lao động (trừ nhân dân ngoại thành phải tự túc dụng cụ), giao khoán khối lượng công việc, tổ chức an toàn lao động và trạm cấp cứu.

b/ Các cơ quan, xí nghiệp, trường học và các phường, xã tổ chức những người đi lao động xã hội chủ nghĩa thành những đơn vị lao động như tiểu đội, trung đội, đại đội có ban chỉ huy đại đội chịu trách nhiệm nhận khối lượng công trình, mượn, bảo quản và giao trả dụng cụ, bố trí lao động hợp lý, bảo đảm an toàn lao động và thuốc cấp cứu.

c/ Các công trình công ích cấp Thành và quận (công trình sửa chữa và làm mới công viên, bệnh viện, trường học, thủy lợi, ...) đang sử dụng lao dộng thường xuyên, chuyên nghiệp, nhưng có những công việc giản đơn, nếu cần sử dụng lao động xã hội chủ nghĩa, phải lập kế hoạch khối lượng công việc, thời gian khởi công, số ngày công gởi cho Sở Lao động tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố xét duyệt.

d/ Các phường, xã có nhu cầu sửa chữa, làm mới các đường giao thông, nhà trẻ, mẫu giáo, nạo vét cống rãnh, trồng cây, tiểu thủy nông, ... nhằm mục đích phục vụ nhân dân phải lập kế hoạch lao động xã hội chủ nghĩa trình Ủy ban nhân dân quận, huyện xét duyệt.

Điều 6. - Quyền huy động nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa :

a/ Ủy ban nhân dân Thành phố ký lệnh huy động công nhân viên chức ở cơ quan xí nghiệp Nhà nước và xí nghiệp công tư hợp doanh, bệnh viện, học sinh của các trường học.

b/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, được Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận, được ký lệnh huy động nhân dân, công nhân xí nghiệp tư, các công đoàn vận tải, bốc vác, hợp tác xã sản xuất, tổ hợp sản xuất, nông dân cá thể và tập đoàn sản xuất nông nghiệp đi lao động xã hội chủ nghĩa theo đơn vị phường, xã. Đồng thời, căn cứ lệnh huy động lao động xã hội chủ nghĩa của Ủy ban nhân dân Thành phố, huy động công nhân viên chức cơ quan, bệnh viện, các xí nghiệp quốc doanh, xí nghiệp công tư hợp doanh, giáo chức, học sinh các trường học đóng tại địa phương.

c/ Ủy ban nhân dân phường, xã, căn cứ lệnh huy động nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa của Ủy ban nhân dân quận, huyện được quyền huy động nhân dân phường, xã, kể cả công nhân các xí nghiệp tư nhân, công đoàn vận tải, bốc vác, các hợp tác xã sản xuất, tổ hợp sản xuất, tập đoàn sản xuất nông nghiệp đóng tại phường, xã đúng chỉ tiêu số lượng.

Điều 7. - Miễn nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa :

- Thương binh được chánh quyền cách mạng cấp sổ thương tật.

- Người tàn tật, tàn phế không thể lao động được.

- Người mắc bịnh mãn tính không thể làm được việc nặng (có giấy chứng nhận của bác sĩ công do Sở Y tế quy định).

- Những người giữ vai trò chủ chốt trong các nhà thờ, chùa, đình lớn.

Điều 8. - Tạm miễn nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa :

- Người mắc bệnh đang điều trị (có giấy chứng nhận của bác sĩ công do Sở Y tế quy định).

- Phụ nữ có thai.

- Phụ nữ nuôi con nhỏ chưa đầy 12 tháng.

- Học sinh lớp 12, học sinh các trường học nghề, trung học chuyên nghiệp, đại học đang ôn thi.

- Người lao động chính duy nhất phải nuôi cả gia đình đông người có người già yếu, trẻ con, người tàn tật.

Điều 9. - Trường hợp tai nạn lao động :

a/ Công nhân viên chức các cơ quan Nhà nưóc, các xí nghiệp quốc doanh, xí nghiệp công tư hợp doanh bị tai nạn lao động được hưởng chế độ điều trị và trợ cấp như khi làm việc tại cơ quan, xí nghiệp.

b/ Học sinh và nhân dân trong suốt thời gian điều trị được bệnh viện đài thọ tiền thuốc men, ăn uống kể cả bồi dưỡng.

c/ Nhân dân bị tai nạn lao động nếu trở thành cố tật được Hội đồng Giám định y khoa xếp hạng thì được trợ cấp 1 lần theo chế độ lao động nghĩa vụ công dân.

Trường hợp chết vì tai nạn lao động sẽ được chôn cất tử tế và thân nhân (cha mẹ, vợ chồng, con) được hưởng trở cấp một lần bằng 120đ (một trăm hai chục đồng) và được ưu tiên giải quyết công ăn việc làm nếu có khả năng lao động.

Điều 10. - Khen thưởng và kỷ luật :

Những đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc huy động và sử dụng ngày công nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa được khen thưởng. Người phạm khuyết điểm như huy động sai chính sách, sử dụng lãng phí sức lao động hoặc do thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến đời sống lao dộng hoặc tuyên truyền xuyên tạc chính sách lao động nghĩa vụ, v.v.. sẽ bị thi hành kỷ luật về chế độ trách nhiệm vật chất, hoặc truy tố trước pháp luật tùy theo lỗi nặng nhẹ.

Điều 11. - Sở Lao động có trách nhiệm điều hòa, phân phối lao động nghĩa vụ xã hội chủ nghĩa cho các công trình, đồng thời theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ sử dụng lao động xã hội chủ nghĩa đúng quy định.

Điều 12. - Những điều quy định trên đây có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Những văn bản ban hành trước đây trái với quy chế nầy đều bãi bỏ.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 648/CT-UB

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu648/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/1977
Ngày hiệu lực03/06/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 648/CT-UB

Lược đồ Quy định tạm thời 648/CT-UB nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quy định tạm thời 648/CT-UB nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu648/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành03/06/1977
        Ngày hiệu lực03/06/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quy định tạm thời 648/CT-UB nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quy định tạm thời 648/CT-UB nghĩa vụ lao động xã hội chủ nghĩa xây dựng thành phố Hồ Chí Minh