Thông tri 07/TT-UB

Thông tri 07/TT-UB năm 1977 về việc thi hành một số chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức miền Nam do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông tri 07/TT-UB thi hành chế độ bảo hiểm xã hội công nhân viên chức miền Nam đã được thay thế bởi Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Thông tri 07/TT-UB thi hành chế độ bảo hiểm xã hội công nhân viên chức miền Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 07/TT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 1977

 

THÔNG TRI

VỀ VIỆC THI HÀNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC MIỀN NAM

Thực hiện Quyết định số 88/TTg/B ngày 16-8-1976 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước ở các tỉnh phía Nam, Tổng công đoàn Việt Nam đã ban hành thông tư số 14-TT3 ngày 21 tháng 8 năm 1976 hướng dẫn thi hành quyết định trên.

Chế độ tiền lương và chế độ bảo hiểm xã hội có mối quan hệ và hỗ trợ tác động lẫn nhau, muốn thực hiện tốt chế độ tiền lương phải thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội. Cùng với việc thi hành chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội là quyền lợi đồng thời cũng là yêu cầu thiết thực của công nhân viên chức. Do đó, các ngành các cấp phải có trách nhiệm tổ chức phổ biến chánh sách, chế độ bảo hiểm xã hội đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, làm cho mọi người nắm được nội dung chánh sách, chế độ của Đảng, Nhà nước và Tổng công đoàn Việt Nam đã ban hành để cán bộ, công nhân viên chức yên tâm phấn khởi, tin tưởng hăng hái lao động, sản xuất và công tác, thấy được tính chất ưu việt của Nhà nước xã hội chủ nghĩa.

Nhà nước giao cho tổ chức công đoàn có trách nhiệm quản lý qũy và chánh sách bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, các ngành các cấp thuộc hệ thống chánh quyền cũng phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công đoàn để thực hiện tốt việc quản lý qũy và thi hành đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức.

Căn cứ điều 68, 69, 70, 71 của điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm xã hội đối với công nhân viên chức Nhà nước, Ủy ban nhân dân Thành phố thông tri cho các ngành, các cấp thực hiện chánh sách bảo hiểm xã hội như sau :

SỞ Y TẾ CÓ TRÁCH NHIỆM :

Đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn các cơ sở y tế chăm lo sức khoẻ, khám chữa bệnh cho công nhân viên chức theo đúng tinh thần thông tư số 12B-TT/LB liên bộ Y tế - Tổng công đoàn Việt Nam ngày 01-11-1976.

Ghi chép các số liệu và tình hình nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động theo đúng Quyết định số 584-QĐ-UB ; cung cấp tình hình thực hiện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội để Liên hiệp Công đoàn căn cứ lập dự toán thu chi được sát.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở y tế làm tốt công tác vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh công nghiệp góp phần làm giảm bớt những ngày nghỉ về bảo hiểm xã hội, tăng ngày công sản xuất và công tác.

SỞ TÀI CHÁNH CÓ TRÁCH NHIỆM :

Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, xí nghiệp thực hiện đúng theo tinh thần thông tư số 77/TC ngày 27-11-1976 của Bộ Tài chánh về việc trích nộp qũy bảo hiểm xã hội.

Hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí bảo hiểm xã hội đúng chế độ, thể lệ, nguyên tắc về quản lý tài chánh của Nhà nước và Tổng công đoàn Việt Nam quy định.

Tham gia với Liên hiệp Công đoàn trong công tác cải tiến quản lý qũy bảo hiểm xã hội và cùng với Liên hiệp Công đoàn kiểm tra việc trích nộp 3,7% so với qũy tiền lương, việc chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội của các cơ quan xí nghiệp.

NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ CÓ TRÁCH NHIỆM :

Đôn đốc và giám sát các cơ quan, xí nghiệp nộp tiền qũy đúng, đầy đủ và kịp thời.

Cùng với Liên hiệp Công đoàn, Sở Tài chánh kiểm tra, giúp đỡ các cơ quan, xí nghiệp quản lý qũy bảo hiểm xã hội đúng chế độ, nguyên tắc tài chánh, Ngân hàng đã quy định. Tham gia với Liên hiệp Công đoàn trong công tác quản lý qũy bảo hiểm xã hội.

CHI CỤC THỐNG KÊ CÓ TRÁCH NHIỆM :

Hướng dẫn các cơ quan, xí nghiệp ghi chép số liệu bảo hiểm xã hội, thu đúng quyết định 584-QĐ-LB.

Cung cấp tình hình về số liệu để Liên hiệp Công đoàn có căn cứ nhận định tình hình thực hiện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội và lập kế hoạch ngân sách bảo hiểm xã hội được sát.

GIÁM ĐỐC CÁC XÍ NGHIỆP, THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM :

Phối hợp với công đoàn cơ sở tổ chức phổ biến chính sách chế độ bảo hiểm xã hội sâu rộng trong công nhân viên chức. Thực hiện đầy đủ các chánh sách, chế độ, nguyên tắc quản lý qũy bảo hiểm xã hội của Nhà nước và Tổng công đoàn Việt Nam quy định. Thực hiện việc trích nộp kinh phí bảo hiểm xã hội hàng tháng, qúy, năm, đầy đủ, đúng kỳ hạn, cấp phát kịp thời các khoản chi trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động cho công nhân viên chức theo quyết định của Ban bảo hiểm xã hội cơ sở.

Cùng với công đoàn cơ sở xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội. Thực hiện tốt các chế độ bồi dưỡng nghỉ ngơi, sử dụng hợp lý lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân viên chức hạ thấp ngày nghỉ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, tăng ngày công lao động.

Chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ như y tế, tài vụ, lao động tiền lương, v.v... thực hiện tốt các thủ tục, nguyên tắc chế độ chánh sách đã quy định. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban nghiệp vụ có trách nhiệm giúp Ban bảo hiểm xã hội công đoàn cơ sở làm tốt công tác quản lý qũy và chánh sách bảo hiểm xã hội.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp nghiêm chỉnh thực hiện thông tri này.

Trong khi tiến hành, nếu có những vấn đề mắc mứu hoặc chưa rõ, các ngành các cấp phản ảnh kịp thời để Ủy ban nhân dân Thành phố nghiên cứu giải quyết.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/TT-UB

Loại văn bảnThông tri
Số hiệu07/TT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/1977
Ngày hiệu lực23/03/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/TT-UB

Lược đồ Thông tri 07/TT-UB thi hành chế độ bảo hiểm xã hội công nhân viên chức miền Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tri 07/TT-UB thi hành chế độ bảo hiểm xã hội công nhân viên chức miền Nam
        Loại văn bảnThông tri
        Số hiệu07/TT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành23/03/1977
        Ngày hiệu lực23/03/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tri 07/TT-UB thi hành chế độ bảo hiểm xã hội công nhân viên chức miền Nam

             Lịch sử hiệu lực Thông tri 07/TT-UB thi hành chế độ bảo hiểm xã hội công nhân viên chức miền Nam