Quyết định 252/QĐ-UB

Quyết định 252/QĐ-UB năm 1981 quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hoá và Câu lạc bộ trong thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 252/QĐ-UB tổ chức hoạt động Nhà Văn hoá Câu lạc bộ đã được thay thế bởi Quyết định 6699/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật lĩnh vực văn hóa xã hội hết hiệu lực do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 14/12/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 252/QĐ-UB tổ chức hoạt động Nhà Văn hoá Câu lạc bộ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 252/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ VĂN HOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chánh các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962;
- Căn cứ vào Thông tri số 05/TT-TU ngày 16 tháng 12 năm 1980 của Ban Thường vụ Thành uỷ về việc củng cố và tăng cường hoạt động các Nhà Văn hoá và Câu lạc bộ trong toàn thành phố.
- Xét đề nghị của các đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá và thông tin và Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay ban hành Bản quy định tạm thời về tổ chức và hoạt động của Nhà Văn hoá và Câu lạc bộ trong thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. – Các đồng chí Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền thành phố, Giám đốc Sở Văn hoá và thông tin, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố có liên quan và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Quang Chánh

 

BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NHÀ VĂN HOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo quyết định số 252/QĐ-UB ngày 04-11-1981 của UBND thành phố Hồ Chí Minh)

I. – CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NHÀ VĂN HOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ:

1) Chức năng:

a) Nhà văn hoá:

- Nhà văn hoá là một đơn vị nằm trong hệ thống tổ chức của ngành Văn hoá thông tin, trung tâm sinh hoạt văn hoá của địa phương, dùng các hình thức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt chánh trị, thời sự phổ thông, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, qua đó mà giáo dục lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, yêu nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hoá mới, con người mới xã hội chủ nghĩa.

- Nhà văn hoá còn có chức năng hướng dẫn nghiệp vụ, bồi dưỡng nồng cốt cho các Nhà văn hoá và câu lạc bộ cấp dưới cơ sơ của các cơ quan, xí nghiệp, công, nông trường, trường học… góp phần xây dựng phong trào văn hoá chung và xây dựng đội ngũ cán bộ nghiệp vụ về văn hoá và văn nghệ.

b) Câu lạc bộ :

Câu lạc bộ đa dụng hoặc chuyên ngành là nơi sinh hoạt văn hoá của từng ngành, đơn vị, có chức năng như chức năng một của Nhà văn hoá nhưng hoạt động chỉ đóng khung trong từng đơn vị câu lạc bộ. Tuỳ điều kiện và khả năng của từng ngành mà các câu lạc bộ ngành có hướng dẫn, bồi dưỡng cốt cán riêng cho sinh hoạt văn hoá ngành mình, nhưng mỗi câu lạc bộ không nhất thiết đều có chức năng này.

Hoạt động của mỗi Nhà văn hoá và câu lạc bộ phải quán triệt ba tính chất: tính dân tộc, tính khoa học và tính cách mạng.

2) Nhiệm vụ cụ thể chung của Nhà văn hoá và câu lạc bộ :

- Tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin, cổ động như: chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, đọc sách báo, nói chuyện thời sự, chánh sách, khoa học kỹ thuật, các môn vui chơi, giải trí thể dục thể thao nhằm phục vụ các nhiệm vụ chánh trị thực hiện ở địa phương và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức và nhân dân trong địa phương.

Từng thời gian, có thể tổ chức các loại hội thi: biểu diễn văn nghệ, sáng tác, thi đấu thể dục thể thao.

- Tổ chức các lớp năng khiếu về âm nhạc, hội hoạ, thể dục thẩm mỹ, nữ công, kỹ thuật v.v…theo sự phân công, phân cấp trong hệ thống Nhà văn hoá và câu lạc bộ trong toàn thành phố.

Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn tại chức và nghiệp vụ, phương pháp, công tác cho các Nhà văn hoá và câu lạc bộ cơ sở.

Các Nhà văn hoá và câu lạc bộ các ngành các cấp phải xây dựng và hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, theo đúng đường lối, chủ trương pháp luật của Đảng và Nhà nước về văn hoá văn nghệ, xây dựng và bồi dưỡng cho mình thành một cơ sở hoạt động văn hoá xã hội chủ nghĩa tiêu biểu, chống các hiện tượng tiêu cực như chạy theo thị hiếu, chạy theo doanh thu đơn thuần hoạt động văn hoá lại căng, phi xã hội chủ nghĩa, phi dân tộc.

II. – HỆ THỐNG TỔ CHỨC NHÀ VĂN HOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ TRONG THÀNH PHỐ:

Trong khi chờ đợi việc quy hoạch hoàn chỉnh hệ thống Nhà văn hoá và câu lạc bộ trong toàn thành phố, trước mắt, trong thời gian 5 năm Uỷ ban Nhân dân thành phố tạm thời quy định việc tổ chức Nhà văn hoá và câu lạc bộ của các cấp, các ngành như sau.

1) Cấp thành phố:

- Nhà văn hoá thành phố, trực thuộc Sở Văn hoá và thông tin. Đây là trung tâm sinh hoạt văn hoá của thành phố, vừa là nơi hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho tất cả các Nhà văn hoá và câu lạc bộ của các ngành, các cấp.

- Các câu lạc bộ Thể Dục Thể Thao trực thuộc Sở Thể dục thể thao.

- Nhà văn hoá Thanh niên trực thuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

- Nhà văn hoá Thiếu nhi trực thuộc Thành đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

- Câu lạc bộ Lao động trực thuộc Liên hiệp Công đoàn thành phố, là nơi sinh hoạt văn hoá và thể dục thể thao cho cán bộ công nhân viên chức thành phố.

- Các ngành và đoàn thể khác cấp thành phố, tuỳ theo khả năng và điều kiện có thể tổ chức câu lạc bộ của ngành, đoàn thể mình như:

+ Câu lạc bộ Phụ nữ

+ Câu lạc bộ trí thức

+ Câu lạc bộ Mặt trận Tổ quốc

+ Câu lạc bộ Hội Văn nghệ

+ Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật

- Nhà văn hoá thành phố trực thuộc Sở Văn hoá và thông tin được thành lập do quyết định của Uỷ ban Nhân dân thành phố.

- Các Nhà văn hoá và câu lạc bộ của các ngành cấp thành phố có quy mô lớn thì các ngành chủ quản xây dựng đề án thành lập thông qua Sở Văn hoá và thông tin và Ban Tổ chức chánh quyền trình Uỷ ban Nhân dân thành phố công nhận.

2) Cấp Quận, Huyện:

- Nhà văn hoá quận, huyện thuộc Ban Văn hoá quận, huyện là nơi sinh hoạt văn hoá chung của các ngành, các giới quần chúng nhân dân, đồng thời là nơi hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng và quản lý cho các Nhà văn hoá phường, xã.

- Nhà văn hoá thiếu nhi quận, huyện trực thuộc quận, huyện Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh.

- Ở các quận, huyện nào đã có tổ chức câu lạc bộ lao động thuộc Liên hiệp Công đoàn quận, huyện thì tiếp tục duy trì hoạt động nơi nào chưa có thì tạm thời chưa tổ chức.

- Nhà văn hoá thuộc Ban Văn hoá và thông tin và các Nhà văn hoá, câu lạc bộ thuộc các ngành ở quận, huyện do Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện công nhận khi xét thấy có đủ điều kiện phù hợp với Bản quy định này.

3) Cấp phường, xã:

Ở mỗi phường, xã chỉ tổ chức 1 Nhà văn hoá chung do bộ phận văn hoá và thông tin phường, xã tổ chức và quản lý.

4) Các câu lạc bộ thể dục thể thao chuyên nghiệp của ngành thể dục thể thao thành phố cũng tổ chức theo hệ thống các cấp thành phố, quận, huyện, phường, xã và có quy định riêng của ngành, nhưng nội dung hoạt động cũng dựa trên cơ sở những quy định chung của quyết định này.

III. – CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA NHÀ VĂN HOÁ VÀ CÂU LẠC BỘ:

1) Mỗi Nhà văn hoá và câu lạc bộ đặt dưới quyền điều khiển của 1 Chủ nhiệm, ở nơi cần thiết có Phó Chủ Nhiệm giúp việc Chủ nhiệm.

Bộ máy làm việc và phục vụ của mỗi Nhà văn hoá và câu lạc bộ tuỳ theo cấp và quy mô, khả năng tổ chức của các đơn vị chủ quản và của mỗi Nhà văn hoá và câu lạc bộ gồm có các bộ phận như sau:

a) Khối chuyên môn:

- Bộ phận Văn hoá : triễn lãm, chiếu phim, đọc sách báo, sinh hoạt thời sự, chánh sách, khoa học kỹ thuật, truyền thống ngành, các giải trí về văn hoá khác.v.v..

- Bộ phận Văn nghệ sân khấu : ca, múa, nhạc, kịch…

- Bộ phận thể dục thể thao: tổ chức các hoạt động bóng chuyền, bóng rỗ, bóng bàn, cầu lông, quần vợt, bơi lội, thể dục thẩm mỹ, võ thuật…

b) Khối bồi dưỡng nghiệp vụ và năng khiếu:

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và năng khiếu (đối với các Nhà văn hoá có quy mô lớn, được sư thoả thuận của Sở Văn hoá và thông tin).

c) Khối hành chánh quản trị:

2) Nhà văn hoá và câu lạc bộ của các ngành cấp thành phố bao gồm Nhà văn hoá thành phố và câu lạc bộ của các ngành kah1c (nêu ở mục II khoản 1 trên đây), Nhà văn hoá và câu lạc bộ ở cấp quận, huyện (nêu ở mục II khoản 2) là những đơn vị sự nghiệp văn hoá hoạt động phục vụ là chủ yếu, nơi nào có điều kiện thì thực hiện chế độ gắn thu bù chi, được mở tài khoản ở Ngân hàng và sử dụng con dấu riêng để giao dịch.

3) Biên chế của Nhà văn hoá thành phố (thuộc Sở Văn hoá và thông tin), các Nhà văn hoá quận, huyện (thuộc Ban Văn hoá thông tin quận, huyện) các câu lạc bộ của các ngành chánh quyền thành phố, của Hội Văn nghệ thành phố là biên chế sự nghiệp văn hoá do Uỷ ban Nhân dân thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch hàng năm cho Sở Văn hoá và thông tin, Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện và các Sở, Ngành. Biên chế của các Nhà văn hoá và câu lạc bộ của các đoàn thể và Mặt trận Tổ quốc do Ban Tổ chức Thành Uỷ (được Thành uỷ uỷ quyền) giao chỉ tiêu hàng năm.

Uỷ ban Nhân dân thành phố uỷ nhiệm cho Ban Tổ chức chánh quyền tuỳ theo tính chất, quy mô của các Nhà văn hoá , câu lạc bộ (Nhà văn hoá – câu lạc bộ đa dụng có đầy đủ các bộ phận nêu trên đây, hoặc chuyên dùng từng khối), có hướng dẫn cụ thể cho các Sở, Ngành cấp thành phố xây dựng biên chế cho từng Nhà văn hoá , câu lạc bộ .

Riêng đối với cán bộ chuyên trách của Nhà văn hoá phường, xã (nơi đã có). Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện xét cụ thể và đề nghị Uỷ ban Nhân dân thành phố quyết định (thông qua Ban Tổ chức chánh quyền thành phố).

Việc xây dựng bộ máy và xác định biên chế cho các Nhà văn hoá và câu lạc bộ trên cơ sở xây dựng nội quy hoạt động, phân công, phân nhiệm rõ ràng chức trách, nhiệm vụ của từng bộ phận, từng cán bộ nhân viên phải hết sức tinh gọn, tránh lập nhiều bộ phận rườm rà, chưa thiết yếu. Cần vận dụng mạng lưới công tác viên, từng đơn vị phấn đấu thu hợp lý để bù chi, tiết kiệm ngân sách Nhà nước, mặt khác vận động sự tham gia đóng góp của nhân dân (nhất là đối với Nhà văn hoá ở phường, xã). Ngân sách thành phố chỉ trợ cấp một phần kinh phí cho các Nhà văn hoá và câu lạc bộ.

IV. – TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH CÁC CẤP:

Sở Văn hoá và thông tin có trách nhiệm quản lý hành chính về việc tổ chức và hoạt động của các Nhà văn hoá và câu lạc bộ trong thành phố. Các Ban Văn hoá và thông tin quận, huyện quản lý hành chánh về tổ chức và hoạt động của các Nhà văn hoá và câu lạc bộ của quận, huyện và phường, xã.

Uỷ ban Nhân dân thành phố uỷ nhiệm cho Sở Văn hoá và thông tin và Sở Thể dục thể thao củng với Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện ngoài nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về nghiệp vụ chuyên môn có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hoạt động của các Nhà văn hoá và câu lạc bộ trong toàn thành phố thuộc phạm vị chức trách của mình.

Căn cứ vào Bản quy định này, các ngành, các cấp xây dựng và ban hành bản nội quy hoạt động cụ thể cho các Nhà văn hoá và câu lạc bộ của ngành và cấp mình, có sự thoả thuận của Sở Văn hoá và thông tin. Trong quá trình hoạt động, nhất thiết không được tự động mở rộng phạm vi và chức năng hoạt động (đã ghi trong nội quy cụ thể) khi chưa có sự thoả thuận của Sở Văn hoá và thông tin hoặc của Ban Văn hoá và thông tin (đối với các Nhà văn hoá và câu lạc bộ của quận, huyện, phường, xã).

Nghiêm cấm mọi hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao mang hình thức câu lạc bộ để tổ chức lấy doanh thu phi pháp.

Cấp uỷ và Thủ trưởng các ngành, cấp có tổ chức Nhà văn hoá và câu lạc bộ, ngoài nhiệm vụ quản lý trực tiếp các Nhà văn hoá và câu lạc bộ của ngành mình, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung hoạt động của các đơn vị này đúng chủ trương, đường lối, chính sách, chế độ, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đối với quận, huyện, phường, xã nếu mạng lưới Nhà văn hoá và câu lạc bộ phát triễn mạnh và rộng rãi thì Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện, Phường, Xã có thể thành lập Hội đồng Nhà văn hoá bao gồm thành phần: Văn hoá và thông tin, thể dục thể thao, thanh niên, phụ nữ, công đoàn (Hội Lao động hợp tác ở Phường) để hổ trợ, phối hợp hoạt động đối với Nhà văn hoá cấp mình.

Sở Văn hoá và thông tin phối hợp với Ban Thi đua khen thưởng thành phố và các cơ quan có liên quan ở các cấp theo dõi hoạt động của các Nhà văn hoá và câu lạc bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đường lối, chánh sách, đạt được thành tích tốt, có hiệu quả thiết thực để kịp thời báo cáo Uỷ ban Nhân dân thành phố xét biểu dương khen thưởng, đồng thời cũng phát hiện những đơn vị có những hoạt động vi phạm những điều quy định trên đây để Uỷ ban Nhân dân thành phố có biện pháp xử lý thích đáng.

Sở Tài chánh và Sở Văn hoá và thông tin có trách nhiệm cùng các ngành có liên quan hướng dẫn việc lập kinh phí hoạt động cho từng loại Nhà văn hoá và câu lạc bộ ở từng cấp, quy định và điều chỉnh giá vé thống nhất cho các hoạt động văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao và lệ phí cho các lớp năng khiếu trong các nhà văn hoá và câu lạc bộ.

Ban Tổ chức chánh quyền có trách nhiệm hướng dẫn việc xác lập biên chế cho từng loại Nhà văn hoá và câu lạc bộ và cùng với Sở Tài chánh nghiên cứu thực hiện các chế độ, chánh sách thích hợp cho các chuyên viên và vận động viên hoạt động trong các Nhà văn hoá và câu lạc bộ.

V. – ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN:

Các ngành, các cấp đã tổ chức Nhà văn hoá và câu lạc bộ, căn cứ vào Bản quy định này mà sửa đổi, chấn chỉnh lại tổ chức và hoạt động của các Nhà văn hoá và câu lạc bộ thuộc ngành cấp mình.

Những ngành, cấp nào được phép lập Nhà văn hoá và câu lạc bộ (đã nên tên trong mục II trên đây) mà chưa tổ chức, hoặc muốn tổ chức cho ngành mình các Nhà văn hoá, câu lạc bộ (mà bản quy định này chưa nêu) đều phải làm thủ tục (xây dựng đề án thành lập) đề nghị Uỷ ban Nhân dân thành phố (cấp thành phố) hoặc Uỷ ban Nhân dân các Quận, Huyện (cấp quận, huyện) như đã nêu ở mục II khoản 1, 2 trong bản quy định này.

Những hoạt động văn hoá, văn nghệ không chuyên nhưng hoạt động thường xuyên, có tính chất của câu lạc bộ ở các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp đều phải báo cáo đăng ký cho ngành văn hoá thông tin (Sở Văn hoá và thông tin hoặc Ban Văn hoá và thông tin quận, huyện) hoặc thể dục thể thao, tuỳ theo tính chất hoạt động.

Bản quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 252/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu252/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/1981
Ngày hiệu lực04/11/1981
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 252/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 252/QĐ-UB tổ chức hoạt động Nhà Văn hoá Câu lạc bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 252/QĐ-UB tổ chức hoạt động Nhà Văn hoá Câu lạc bộ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu252/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Quang Chánh
        Ngày ban hành04/11/1981
        Ngày hiệu lực04/11/1981
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/12/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 252/QĐ-UB tổ chức hoạt động Nhà Văn hoá Câu lạc bộ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 252/QĐ-UB tổ chức hoạt động Nhà Văn hoá Câu lạc bộ