Chỉ thị 64/CT-UB

Chỉ thị 64/CT-UB năm 1977 về xác nhận lý lịch và điều chỉnh khai sanh con của liệt sĩ, cán bộ cách mạng, lập trong các vùng bị tạm chiếm trong thời kỳ chống Mỹ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 64/CT-UB xác nhận lý lịch điều chỉnh khai sanh con liệt sĩ, cán bộ cách mạng, lập vùng bị tạm chiếm thời kỳ chống Mỹ đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 64/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÁC NHẬN LÝ LỊCH VÀ ĐIỀU CHỈNH KHAI SANH CON CỦA LIỆT SĨ, CÁN BỘ CÁCH MẠNG, LẬP TRONG CÁC VÙNG BỊ TẠM CHIẾM TRONG THỜI KỲ CHỐNG MỸ

Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ, một số con em cán bộ, chiến sĩ sanh trong vùng tạm bị chiếm, hoặc sanh trong chiến khu đưa ra vùng tạm bị chiếm nuôi dưỡng, được thân nhân khai sanh, nhưng vì phải tránh sự theo dõi của địch nên đã khai không đúng lý lịch như sau:

- Cha đi kháng chiến, mẹ sanh con ở nhà, khai sanh cho con thì khai là cha vô danh, con mang họ mẹ.

- Cha mẹ đều ở trong chiến khu, thân nhân khai không có tên cha, tên mẹ, hoặc khai tên người khác.

Đến nay, cha mẹ trở về nhận lại con, nhưng trên giấy tờ khai sanh không phải con mình. Có cháu là con liệt sĩ cũng gặp tình trạng này. Do đó, hồ sơ cán bộ, hồ sơ đi học của các cháu gặp nhiều khó khăn.

Để giải quyết quyền lợi gia đình cán bộ, chiến sĩ, đồng thời ổn định lý lịch các cháu trên phương diện pháp lý có khai sanh hợp lệ và hợp thực trạng, sử dụng lâu dài, Ủy ban nhan dân Thành phố quy định từ nay cho điều chỉnh khai sanh các cháu thuộc diện kể trên, cho đúng với lý lịch thật, theo thủ tục sau đây :

1- Đương sự (cha, mẹ, nếu cha mẹ là liệt sĩ thì người giám hộ, hoặc hiệu trưởng trường học, hoặc thủ trưởng cơ quan nơi cháu đang học hay công tác) làm đơn xin điều chỉnh. Đơn phải kèm:

- Bản sao khai sanh cũ,

- Tóm tắt lý lịch của cha mẹ (có tổ chức xác nhận),

- Bản sao tờ khai hộ khẫu.

2- Đơn gởi cho Ủy ban nhân dân xã hay phường, nơi các cháu đã ở từ trước. Ủy ban nhân dân xã hay phường chịu trách nhiệm xác minh, rồi giao lại đương sự đem đến Ủy ban nhân dân quận, huyện nơi đã lập khai sanh.

3- Ủy ban nhân dân quận, huyện duyệt và ra quyết định cho điều chỉnh (tùy đơn, hoặc thêm tên cha, tên mẹ, hoặc sửa tên cha mẹ..) và giao cho Ủy viên hộ tịch sửa trong bộ sổ khai sanh lưu trữ tại đơn vị mình, theo thể thức về điều chỉnh bộ sổ hộ tịch đã được hướng dẫn.

4- Khai sanh đã được điều chỉnh như trên là cơ sở pháp lý cho các ban, ngành liên hệ lập hồ sơ cán bộ, hồ sơ xin nhập học hoặc sửa đổi chứng chỉ học tập của các cháu.

Công tác này vừa giải quyết quyền lợi của cán bộ, chiến sĩ đúng chính sách, vừa góp phần hoàn chỉnh công tác thống kê dân số, để việc quản lý của Nhà nước được thuận lợi, do đó các nơi cần tiến hành nhanh, gọn, bảo đảm chính xác.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các quận huyện nghiên cứu kỹ và hướng dẫn các phường, xã chấp hành tốt.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Thuộc tính văn bản 64/CT-UB
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 64/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/11/1977
Ngày hiệu lực 02/11/1977
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật năm ngoái
Download văn bản 64/CT-UB

Lược đồ văn bản

Chỉ thị 64/CT-UB xác nhận lý lịch điều chỉnh khai sanh con liệt sĩ, cán bộ cách mạng, lập vùng bị tạm chiếm thời kỳ chống Mỹ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 64/CT-UB xác nhận lý lịch điều chỉnh khai sanh con liệt sĩ, cán bộ cách mạng, lập vùng bị tạm chiếm thời kỳ chống Mỹ
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 64/CT-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành 02/11/1977
Ngày hiệu lực 02/11/1977
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất