Chỉ thị 17/2009/CT-UBND

Chỉ thị 17/2009/CT-UBND tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Chỉ thị 7/2009/CT-UBND tăng cường đăng ký quản lý hộ tịch Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 02/08/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 7/2009/CT-UBND tăng cường đăng ký quản lý hộ tịch Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2009/CT-UBND

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 9 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ, trong những năm qua công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có những chuyển biến tích cực: Các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và bố trí nguồn lực để thực hiện; các sự kiện đăng ký hộ tịch của nhân dân cơ bản được thực hiện kịp thời và đúng quy định của pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về hộ tịch được chú trọng triển khai đến tận cơ sở; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về hộ tịch của nhân dân được nâng lên; đội ngũ cán bộ làm công tác Tư pháp - Hộ tịch từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm củng cố cả về số lượng và chất lượng; các loại sổ sách, biểu mẫu hộ tịch được hỗ trợ và cung cấp kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định: Ý thức chấp hành pháp luật về hộ tịch của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người dân còn hạn chế; một số UBND cấp xã còn tình trạng cấp giấy tờ hộ tịch không đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và còn nhiều sai sót trong việc ghi biểu mẫu, sổ hộ tịch; chưa ứng dụng được công nghệ tin học trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; còn tuỳ tiện trong việc cấp giấy tờ cá nhân mà không căn cứ vào giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc.

Nguyên nhân của tình trạng trên là do một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch nên chưa có sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc giải quyết những sai sót trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân còn nhiều bất cập; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý về đăng ký và quản lý hộ tịch chưa thực sự sâu rộng; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch quá tải về công việc trong khi năng lực, trình độ của một số cán bộ Tư pháp - Hộ tịch còn hạn chế; một số xã chưa bố trí được cán bộ Tư pháp - Hộ tịch có trình độ Trung cấp luật, thậm chí một số xã chưa có cán bộ Tư pháp - Hộ tịch chuyên trách; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của cơ quan tư pháp các cấp còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là cấp huyện, cấp xã.

Để tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Các cấp, các ngành có liên quan cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và thường xuyên Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch và các văn bản hướng dẫn về công tác hộ tịch, cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; nhận thức rõ về giá trị pháp lý của Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân, mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.

2. Sở Tư pháp

Hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền của cấp huyện và cấp xã; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác hộ tịch; kịp thời giải quyết những vướng mắc về đăng ký và quản lý hộ tịch ở cơ sở. Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác này.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm túc những trường hợp vi phạm thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục củng cố, kiện toàn xây dựng cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh đủ mạnh về số lượng và chất lượng để giải quyết tốt các việc hộ tịch thuộc thẩm quyền.

Chủ trì phối hơp với UBND cấp huyện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan để thống nhất giải quyết các sai sót của các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.

Tổng hợp, kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

3. Sở Nội vụ

Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện và ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh trong việc bố trí, tuyển dụng cán bộ Tư pháp - Hộ tịch trong chỉ tiêu biên chế, phù hợp với các quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của địa phương.

Phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện tốt việc kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan tư pháp cấp huyện; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

4. Công an tỉnh

Phối hợp với Sở Tư pháp trong kiểm tra, xác minh các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài; chỉ đạo công an cấp xã khi đăng ký thường trú cho trẻ em phải căn cứ vào giấy khai sinh.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn các trường, cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh lập, tiếp nhận và quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên các bậc học phải căn cứ vào giấy khai sinh.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Tư pháp cân đối ngân sách hàng năm theo Luật Ngân sách Nhà nước để mua sổ sách, biểu mẫu hộ tịch bảo đảm phục vụ tốt cho công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

7. UBND cấp huyện.

Tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã trong việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền; phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Phòng Tư pháp.

Kiện toàn Phòng Tư pháp đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, bố trí cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã có trình độ Trung cấp luật trở lên, có kế hoạch đào tạo, đào tạo lại hoặc chuyển vị trí công tác khác đối với những người chưa qua đào tạo chuyên ngành luật.

Tăng cường công tác kiểm tra về nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch ở cấp xã, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý nghiêm các vi phạm về hộ tịch theo thẩm quyền.

8. UBND cấp xã

Thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn, triệt để tuân thủ quy định của pháp luật về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn, lệ phí đăng ký theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch của địa phương mình. Trong trường hợp do buông lỏng quản lý mà dẫn đến những sai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương mình, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm.

Chỉ đạo cán bộ Tư pháp - Hộ tịch thường xuyên kiểm tra và vận động nhân dân đi đăng ký kịp thời các sự kiện hộ tịch, có lịch định kỳ đến tận nhà dân để đăng ký những sự kiện hộ tịch đã phát sinh đối với những khu vực người dân còn bị chi phối bởi phong tục, tập quán lạc hậu hoặc điều kiện đi lại khó khăn. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phải chịu trách nhiệm trước UBND cấp xã về những sự kiện hộ tịch phát sinh thuộc thẩm quyền trên địa bàn mà không được đăng ký.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm các quy định về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Thực hiện tốt việc lưu trữ giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch theo quy định.

9. Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện kịp thời đưa thông tin, nội dung Chỉ thị này và các quy định của pháp luật về công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2009
Ngày hiệu lực25/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 7/2009/CT-UBND tăng cường đăng ký quản lý hộ tịch Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 7/2009/CT-UBND tăng cường đăng ký quản lý hộ tịch Lạng Sơn
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýVy Văn Thành
        Ngày ban hành15/09/2009
        Ngày hiệu lực25/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 7/2009/CT-UBND tăng cường đăng ký quản lý hộ tịch Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 7/2009/CT-UBND tăng cường đăng ký quản lý hộ tịch Lạng Sơn