Quyết định 19/2019/QĐ-UBND

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2019/QĐ-UBND

 Lạng Sơn, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 66 /TTr-STP ngày 12 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 61 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (gồm 17 Chỉ thị và 44 Quyết định), có Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh;
- Công báo tỉnh,
Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh, các phòng CM;
- Lưu: VT, NC(HTMĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

DANH MỤC

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
(Kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Ghi chú

I

CHỈ THỊ

 

 

 

1

Chỉ thị

06 UB/CT ngày 07/4/1995

Về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội

 

2

Chỉ thị

07 CT/UB-KT ngày 11/4/1998

Về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột bảo vệ mùa màng

 

3

Chỉ thị

08 CT/UB-KT ngày 11/4/1998

Về việc tăng cường tiêm phòng, chống dịch gia súc

 

4

Chỉ thị

03/1999/CT-UB ngày 14/4/1999

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm

 

5

Chỉ thị

08/2000/CT-UB ngày 08/8/2000

Về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai

 

6

Chỉ thị

12/2000/CT-UB ngày 12/9/2000

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý

 

7

Chỉ thị

14/2000/CT-UB ngày 03/10/2000

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình 135

 

8

Chỉ thị

15/2000/CT-UB ngày 03/10/2000

Về đẩy mạnh thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương

 

9

Chỉ thị

18/2000/CT-UB ngày 30/10/2000

Về việc tổ chức thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000

 

10

Chỉ thị

06/2002/CT-UB ngày 08/4/2002

Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc

 

11

Chỉ thị

09/2002/CT-UB ngày 13/6/2002

Về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường trật tự kỷ cương quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn.

 

12

Chỉ thị

12/2002/CT-UB ngày 04/9/2002

Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý ngoại hối trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

13

Chỉ thị

06/2004-CT-UB ngày 26/3/2004

Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể

 

14

Chỉ thị

10/2004/CT-UB ngày 04/6/2004

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

15

Chỉ thị

12/2007/CT-UBND ngày 17/8/2007

Về tăng cường công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

16

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND ngày 03/7/2008

Về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

17

Chỉ thị

17/2009/CT-UBND ngày 15/9/2009

Về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

II

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

18

Quyết định

376 UB/QĐ ngày 07/7/1994

Về việc qui định khung điểm tối đa và tối thiểu của 5 yếu tố phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

19

Quyết định

269 QĐ/UB-XD ngày 27/3/1996

Quy định một số điểm trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

 

20

Quyết định

57/1999/QĐ-UB ngày 13/10/1999

Về chính sách phát triển cây thuốc lá sợi vàng Lạng Sơn

 

21

Quyết định

22/2000/QĐ-UB ngày 17/4/2000

Về việc thực hiện mua Bảo hiểm công trình xây dựng

 

22

Quyết định

36/2000/QĐ-UB ngày 21/6/2000

Về việc thực hiện chế độ chi trả đền bù thiệt hại đất đai khi Nhà nước thu hồi

 

23

Quyết định

55/2000/QĐ-UB Ngày 12/9/2000

Về việc thực hiện một số chính sách trong công tác đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

24

Quyết định

71/2000/QĐ-UB ngày 05/12/2000

Về việc Ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của cán bộ - công chức tăng cường các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới

 

25

Quyết định

19/2001/QĐ-UB Ngày 17/5/2001

Về việc phân cấp thẩm định phê duyệt phương án đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

26

Quyết định

29/2001/QĐ-UB ngày 27/6/2001

Về việc phân công quản lý đất đô thị

 

27

Quyết định

24/2002/QĐ-UB ngày 31/5/2002

Ban hành “Quy chế công tác kiểm tra các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

 

28

Quyết định

37/2002/QĐ-UB ngày 25/9/2002

Về việc ban hành tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tiêu chuẩn làng, bản văn hóa, khối phố văn hóa

 

29

Quyết định

09/2003/QĐ-UB ngày 14/5/2003

Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các đoạn, tuyến đường nội, ngoại thành thành phố Lạng Sơn

 

30

Quyết định

10/2003/QĐ-UB-KT ngày 19/5/2003

Về chính sách hỗ trợ, khuyến khích công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ các loại giống gốc, giống đầu dòng và sản xuất các loại giống cây ăn quả, cây nông lâm nghiệp

 

31

Quyết định

12/2003/QĐ-UB ngày 03/6/2003

Ban hành bản Quy chế quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

32

Quyết định

54/2004/QĐ-UB ngày 05/11/2004

Ban hành quy chế tạm thời về xử lý các khoản nợ phải trả không có khả năng trả của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, khi thực hiện cổ phần hóa

 

33

Quyết định

63/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004

Về việc Ủy nhiệm thu ngân sách cho UBND xã, phường, thị trấn

 

34

Quyết định

02/2005/QĐ-UB ngày 17/01/2005

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Lạng Sơn

 

35

Quyết định

33/2005/QĐ-UBND ngày 14/11/2005

Về việc quy định tỷ lệ diện tích được xây dựng nhà ở trên thửa đất ở có vườn, ao phù hợp với cảnh quan đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

36

Quyết định

15/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006

Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020

 

37

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND ngày 12/6/2007

Ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

38

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND ngày 15/6/2007

Ban hành quy định Bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

39

Quyết định

26/2007/QĐ-UBND ngày 02/7/2007

Ban hành quy định hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

40

Quyết định

33/2007/QĐ-UBND ngày 07/11/2007

Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

41

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008

Ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

 

42

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND ngày 07/3/2008

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức phải thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Sở Tài nguyên - Môi trường

 

43

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND ngày 15/4/2008

Về việc ban hành quy chế tiếp công dân

 

44

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND ngày 27/11/2008

Về việc giao thêm cho Phòng Tư pháp các huyện, thành phố chứng thực các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn

 

45

Quyết định

31/2008/QĐ-UBND ngày 09/12/2008

Ban hành Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

46

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

 

47

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND ngày 31/8/2009

Quy định định mức hỗ trợ Dự án phát triển sản xuất chương trình 135 giai đoạn 2009-2010 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

48

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 27/5/2010

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án; thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng

 

49

Quyết định

20/2010/QĐ-UB ngày 27/12/2010

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục kiểm kê bắt buộc đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

50

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 14/6/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều trong Quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 11/5/2009

 

51

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012

Ban hành Quy chế thẩm tra cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh

 

52

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký con dấu

 

53

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012

Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh

 

54

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013

 Về việc Ban hành tiêu chí và địa bàn xét duyệt học sinh bán trú tỉnh Lạng Sơn

 

55

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 31/8/2013

Về việc Quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

56

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

57

Quyết định

12/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014

Về việc ban hành Quy định quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại Dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng- Lạng Sơn

 

58

Quyết định

17/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

Ban hành tiêu chí và định mức phân bổ vốn Chương trình 135 theo Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2020.

 

59

Quyết định

09/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015

 Bổ sung địa bàn xét duyệt học sinh bán trú theo Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn

 

60

Quyết định

29/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016

Về việc kéo dài thực hiện Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả

 

61

Quyết định

08/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; buôn bán hàng rong; kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không yêu cầu điều kiện bảo quản đặc biệt theo quy định thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

* Danh mục này ấn định 61 văn bản, gồm 17 Chỉ thị, 44 Quyết định./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu19/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2019
Ngày hiệu lực02/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu19/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýPhạm Ngọc Thưởng
       Ngày ban hành22/07/2019
       Ngày hiệu lực02/08/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn

           • 22/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực