Quyết định 06/2009/QĐ-UBND

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 06/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 02/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 06/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/2009/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Đầu tư số 59/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11 2005 quy định về thu tiền thuê đất, mặt nước;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 81/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 về chính sách hỗ trợ dậy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn; Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;
Căn cứ Thông tư 86/2002/TT-BTC ngày 27/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu; Thông tư liên tich Bộ Tài chính-Bộ Lao động thương binh và xã hội số 06/2006/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 19/01/2006 về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 82 /TTr- SKHĐT ngày 22/4/2009 và Báo cáo thẩm định số 40/BC-STP ngày 21/4/2009 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tể cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ; Website Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- T.Tr Tỉnh uỷ, T.Tr HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ, VP HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh;
- PVP, các phòng CV;
- Báo LS, công báo tỉnh;
- Lưu: VT (HB).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐỒNG ĐĂNG - LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2009/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư áp dụng đối với các dự án đầu tư trực tiếp theo quy định của Luật Đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Khu kinh tế).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Dự án đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư) được phép thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

2. Các dự án đầu tư gồm: đầu tư mới, đầu tư mở rộng, đầu tư đổi mới công nghệ nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư di chuyển cơ sở sản xuất vào Khu kinh tế.

Điều 3. Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào Khu kinh tế được hưởng các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ và tỉnh bao gồm :

3.1 Quy định của Chính phủ:

- Luật Đầu tư số 59/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

- Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2008 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn;

- Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu;

3.2 Quy định của tỉnh :

- Các quy định tại Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 02/7/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

- Các Điều khoản cụ thể tại Văn bản này.

Chương II

CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Điều 4. Ưu đãi về giá thuê đất, mặt nước.

Đơn giá thuê đất một năm tại Khu kinh tế được tính bằng 0,075% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê tại vị trí thuê đất do UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành hàng năm theo quy định của Luật Đất đai (trừ trường hợp thuê đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê).

Điều 5. Hỗ trợ bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư

1. Trường hợp thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì phối hợp với UBND huyện, thành phố và nhà đầu tư thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo bàn giao mặt bằng của dự án theo đúng tiến độ.

2. Trường hợp không thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, nhà đầu tư tự thoả thuận với người sử dụng đất, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì phố hợp với UBND các huyện, thành phố liên quan có trách nhiệm hỗ trợ nhà đầu tư như sau:

- Cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật, các hồ sơ về thửa đất có liên quan đến việc thoả thuận;

- Thoả thuận giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất nếu có đề nghị của một hoặc các bên có liên quan;

- Hướng dẫn thực hiện các thủ tục về chuyển nhượng, chuyển đổi, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Điều 6. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực

1. Hàng năm, UBND tỉnh tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn các khóa kinh doanh, quản lý dự án đầu tư để nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, quản lý dự án đầu tư.

2. Hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động từ 300.000 đồng/người/tháng và không quá 1.500.000 đồng/lao động/khoá học đối với đối tượng là lao động địa phương trong độ tuổi lao động chưa qua đào tạo nghề hoặc trình độ lao động đã qua đào tạo nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của dự án.

Điều 7. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Đối với các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư có chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn và các công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên được tỉnh xem xét hỗ trợ 10% giá trị chuyển giao công nghệ nhưng mức hỗ trợ không vượt quá 500.000.000 đồng/dự án.

Điều 8. Kinh phí xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại.

Tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư khi tham gia hội chợ, triển lãm để tìm kiếm, mở rộng thị trường. Đối với những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm quy định tại Thông tư 86/2002/TT-BTC ngày 27/9/2002 của Bộ Tài chính được hỗ trợ kinh phí mức tối đa là 70%.

Điều 9. Hỗ trợ chi phí quảng cáo

1. Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo sản phẩm theo Pháp lệnh quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Đài Phát thanh- Truyền hình Lạng Sơn và Báo Lạng Sơn) trong vòng 02 (hai) năm, kể từ khi dự án đi vào hoạt động. Mức hỗ trợ tối đa không quá 02 triệu đồng/hợp đồng quảng cáo và tối đa 04 hợp đồng quảng cáo/năm.

2. Miễn phí quảng cáo giới thiệu sản phẩm mới của doanh nghiệp trong thời gian 01 (một) năm, kể từ khi dự án đi vào hoạt động trên một số trang thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 10. Cung cấp thông tin.

Nhà đầu tư được Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan, hướng dẫn và cung cấp miễn phí các thông tin cần thiết trong quá trình khảo sát và lập dự án đầu tư, trừ các khoản phí, lệ phí theo quy định hiện hành.

Điều 11. Thủ tục hành chính.

Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào Khu kinh tế liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư và triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Các dự án đầu tư tại Khu kinh tế đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đang được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư cao hơn so với quy định này, nếu đáp ứng đủ các điều kiện về ưu đãi thì được hưởng ưu đãi ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư cho thời gian còn lại. Trường hợp ghi trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Quy định này thì được hưởng mức ưu đãi theo Quy định này áp dụng cho thời gian còn lại.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện các công việc liên quan thuộc phạm vi Quy định này nếu bị phát hiện tham nhũng hoặc gây phiền hà cho các nhà đầu tư thì tùy tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất thì phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật. 

3. Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Quy định này; cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo quy định của Nhà nước và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin cung cấp.

4. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu06/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2009
Ngày hiệu lực21/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 06/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 06/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu06/2009/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýVy Văn Thành
       Ngày ban hành11/05/2009
       Ngày hiệu lực21/05/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2019
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản gốc Quyết định 06/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 06/2009/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ ưu đãi đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn