Quyết định 29/2016/QĐ-UBND

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND về kéo dài thực hiện Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Quyết định 29/2016/QĐ-UBND kéo dài chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp Lạng Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 19/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Lạng Sơn và được áp dụng kể từ ngày 02/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2016/QĐ-UBND kéo dài chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2016/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÉO DÀI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ LÃI SUẤT VỐN VAY TRỒNG CÂY LÂM NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 99/2007/NQ-HĐND ngày 15/11/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XIV, kỳ họp thứ 10 về Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả giai đoạn 2008-2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 139/HĐND-KTNS ngày 09/6/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả giai đoạn 2008 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thực hiện Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 27/12/2007 của UBND tỉnh cho đến khi có văn bản ban hành chính sách mới, thay thế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Báo Lạng Sơn;
- Công báo Lạng Sơn;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN(VQK).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Thưởng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2016
Ngày hiệu lực24/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2019
Cập nhật6 tháng trước
(17/08/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 29/2016/QĐ-UBND kéo dài chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp Lạng Sơn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 29/2016/QĐ-UBND kéo dài chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp Lạng Sơn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu29/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
       Người kýPhạm Ngọc Thưởng
       Ngày ban hành14/06/2016
       Ngày hiệu lực24/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/08/2019
       Cập nhật6 tháng trước
       (17/08/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 29/2016/QĐ-UBND kéo dài chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp Lạng Sơn

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2016/QĐ-UBND kéo dài chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay trồng cây lâm nghiệp Lạng Sơn