Chỉ thị 01/CT-UBND

Chỉ thị 01/CT-UBND về công tác quốc phòng địa phương năm 2013 do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị số 01/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương An Giang 2013 đã được thay thế bởi Chỉ thị 18/CT-UBND 2013 công tác quốc phòng địa phương 2014 An giang và được áp dụng kể từ ngày 04/01/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 01/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương An Giang 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

Năm 2012, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu tích cực, chủ động của cơ quan quân sự cùng ban, ngành, đoàn thể các cấp, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ của nhân dân là cơ sở góp phần đưa công tác quốc phòng địa phương năm 2012 tiếp tục chuyển biến tích cực; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; tạo điều kiện thuận lợi, góp phần ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số hạn chế, bất cập, nhất là chất lượng trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), lực lượng dự bị động viên (DBĐV) và việc bảo đảm chế độ, chính sách cho các lực lượng này (Qua kiểm tra, khảo sát 36/156 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2012 của Bộ CHQS tỉnh cho thấy: lực lượng dân quân thường trực xây dựng chỉ đạt 88,87% lực lượng dân quân cơ động xây dựng chỉ đạt 79,44%, lực lượng dân quân binh chủng xây dựng chỉ đạt 70,72%, lực lượng dân quân tại khóm - ấp xây dựng chỉ đạt 76,25%; đối với đội ngũ cán bộ, nhất là Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã theo nhận xét, đánh giá của địa phương tuy đã được đào tạo qua trường nhưng có 27,34% chưa đảm đương được nhiệm vụ do năng lực còn hạn chế).

Nguyên nhân của những hạn chế có cả chủ quan và khách quan, nhưng cơ bản là nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở một số ngành, đơn vị, địa phương còn có mặt hạn chế, chưa sâu, chưa chắc, chưa toàn diện.

Năm 2013, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, tăng cường các hoạt động chống phá trên các lĩnh vực với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt hơn. Tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục tác động tiêu cực đến nền kinh tế; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường. Để thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương năm 2013, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng

Tổ chức quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng Bộ và UBND Tỉnh về công tác quốc phòng, động viên quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, công tác dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh… Trên cơ sở đó, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các địa phương cần nắm vững các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, các giải pháp cơ bản để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch và nghiên cứu giải pháp triển khai thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2013 ở từng cấp, từng ngành đạt hiệu quả thiết thực.

2. Xây dựng Lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu

a) Tích cực xây dựng cơ quan quân sự địa phương các cấp vững mạnh toàn diện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chú ý trên các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới, dân tộc, tôn giáo; phối hợp chặt chẽ trong hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ và phòng chữa cháy rừng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội theo tinh thần Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 và Nghị định số 74/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ.

b) Quán triệt, thực hiện nghiêm Mệnh lệnh, Chỉ thị của cấp trên về biên chế, tổ chức các đơn vị thường trực, có kế hoạch tổ chức bố trí vị trí đóng quân các đơn vị cho phù hợp; kiểm tra việc đăng ký, quản lý, kiện toàn tổ chức nguồn động viên theo đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ, công dân trong độ tuổi tham gia DQTV, gắn công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với công tác tuyển chọn công dân tham gia làm nghĩa vụ DQTV. Củng cố, nâng cao chất lượng DQTV; xây dựng lực lượng DQTV năm 2013 đạt 1% so với dân số.

c) Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng cho đội ngũ cán bộ quân sự ở các cấp, gắn việc tổ chức huấn luyện dã ngoại với công tác dân vận và tham gia xây dựng cơ sở chính trị… Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án số 02/ĐA-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2011 của UBND tỉnh về “Đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo” đảm bảo bố trí sử dụng cán bộ sau đào tạo đạt hiệu quả cao. Đặc biệt, phải chọn đúng tiêu chuẩn nguồn đưa đi đào tạo.

d) Năm 2013, thực hiện Chỉ thị của Quân khu và của Tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cho huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và Thoại Sơn; diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cho huyện Châu Thành; 100% Cơ quan, đơn vị còn lại diễn tập Chỉ huy tham mưu, Chỉ huy cơ quan và 20-25% các xã, phường, thị trấn diễn tập chiến đấu trị an; bảo đảm chất lượng, hiệu quả an toàn và tiết kiệm; sẵn sàng lực lượng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, kịp thời xử trí hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

3. Thực hiện nhiệm vụ công tác Giáo dục Quốc phòng- An ninh (GDQP – AN) với nội dung, phương pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả

a) Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP – AN các cấp, nhất là cấp cơ sở. Phát huy trách nhiệm của từng thành viên hội đồng và vai trò tham mưu của cơ quan thường trực Hội đồng GDQP – AN các cấp trong tổ chức thực hiện.

b) Chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức mới được đề bạt, bổ nhiệm và các đối tượng là chức sắc, nhà tu hành, chức việc trong các tôn giáo - dân tộc, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp và rộng rãi trong toàn dân với nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp.

c) Tổ chức cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng - an ninh ở các nhà trường tham gia thực hiện chương trình đào tạo theo Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 12/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức dạy học theo hướng tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện môn giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên trong hệ thống các nhà trường, đặc biệt là đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh.

d) Triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh, hoán đổi vị trí e892 giao Trường Quân sự tỉnh, để thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh của tỉnh theo Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 20/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

4. Kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

a) Tập trung chỉ đạo kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh gắn với “Chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” của tỉnh, nhất là trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; quá trình điều chỉnh quy hoạch kinh tế - xã hội phải góp phần tăng cường tiềm lực, thế trận phòng thủ của các địa phương.

b) Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện, thị xã biên giới, các ngành chức năng của tỉnh lập đề án xây dựng, củng cố các chốt chiến đấu cặp tuyến biên giới, trình UBND tỉnh và phối hợp triển khai dự án đường tuần tra biên giới nhằm góp phần kiểm soát tình hình và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

c) Sở Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Thoại Sơn, huyện Châu Phú triển khai qui hoạch và xây dựng thao trường huấn luyện, trường bắn ở xã Bình Thành/Thoại Sơn, xã Vĩnh Thạnh Trung/Châu Phú, thị trấn Chợ Mới/huyện Chợ Mới và các vị trí khác của các huyện, thị, thành theo quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư Lệnh Quân khu 9; đồng thời khảo sát, xây dựng dự án bảo đảm nguồn nước sạch cho khu vực phòng thủ của tỉnh.

d) Sở Thông tin - Truyền Thông và các ngành chức năng phối hợp Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, xây dựng dự án lắp đặt thiết bị Trung tâm Chỉ huy trong Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp của tỉnh.

đ) Triển khai và thực hiện tốt việc đo đạc, quy hoạch, quản lý đất quốc phòng theo chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu. UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo việc quy hoạch tổng thể cơ quan Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan quân sự các xã, phường, thị trấn theo hướng chính qui, văn minh, đúng quy định; lập dự toán và kế hoạch tiếp tục xây dựng, củng cố doanh trại, nhất là đối với các đơn vị mới hình thành theo Quyết định của Bộ Quốc phòng và cơ quan quân sự cấp xã.

e) Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lập dự án mua sắm phương tiện thủy cho các đồn Biên phòng và các chốt trên tuyến biên giới cho lực lượng dân quân để tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia vào mùa nước nổi. Thực hiện bảo đảm trang phục cho lực lượng DQTV thống nhất theo chỉ đạo của Quân khu và Bộ Quốc phòng năm 2013 và những năm tiếp theo.

f) Kịp thời rà soát, xây dựng kế hoạch bảo đảm nhu cầu năm đầu chiến tranh (kế hoạch B) theo Chỉ thị số 12/2008/CT-TTg ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ; điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, kế hoạch tác chiến phòng thủ, kế hoạch phòng thủ dân sự đảm bảo sát với tình hình, nhiệm vụ.

5. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng

a) UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban, Ngành có liên quan của tỉnh hoàn thành xây dựng các đề án, kế hoạch… về lĩnh vực quốc phòng năm 2013, giai đoạn 2011-2015, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai tổ chức thực hiện.

b) Tăng cường công tác đối ngoại quân sự, công tác tìm kiếm, cất bốc hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia, công tác chính sách hậu phương quân đội.

c) Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tham mưu tốt cho lãnh đạo, chỉ đạo việc phân giới cấm mốc phần còn lại đường biên giới của tỉnh và thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, báo cáo và chủ động xác định kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương các cơ quan, đơn vị thuộc quyền theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp.

6. Thực hiện tốt việc lập dự toán, thanh quyết toán ngân sách bảo đảm cho công tác quốc phòng

a) Các ngành, đoàn thể, các địa phương và cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt việc lập dự toán, chấp hành và thực hiện thanh quyết toán ngân sách đảm bảo cho công tác quốc phòng theo quy định của Luật Ngân sách và thường xuyên quan tâm bảo đảm ngân sách kịp thời cho việc chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách đối với các lực lượng tham gia công tác quốc phòng địa phương.

b) Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tổ chức vận động đóng góp, thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh An Giang.

c) Tiếp tục thực hiện và bổ sung hoàn thiện Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành một số chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 09/11/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 21 tháng 01 năm 2013, đồng thời thay thế Chỉ thị số 16/2011/CT-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về công tác quốc phòng địa phương năm 2012.

Yêu cầu lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và có kế hoạch triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Bộ CHQS tỉnh) để có giải pháp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- BTL Quân khu 9;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Các Sở Ban ngành đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website An Giang;
- Báo AG; Đài PTTH AG; Phân xã AG;
- Trung tâm Công báo tỉnh; 
- Phòng NC, TH;
- Lưu: VTLT, VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu01/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2013
Ngày hiệu lực21/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 01/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương An Giang 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị số 01/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương An Giang 2013
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu01/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành05/01/2013
        Ngày hiệu lực21/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/01/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị số 01/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương An Giang 2013

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 01/CT-UBND công tác quốc phòng địa phương An Giang 2013