Quyết định 24/2011/QĐ-UBND

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 24/2011/QĐ-UBND chế độ, chính sách lực lượng dân quân tự vệ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2011/QĐ-UBND

An Giang, ngày 03 tháng 06 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 58/2010/NĐ-CP);
Căn cứ Thông tư số 58/2010/NĐ-CP">85/2010/TT-BQP ngày 02 tháng 7 năm 2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ và Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2010 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC);
Căn cứ Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn thành lập Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang;
Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang;
Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính,
Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội (b/c);
- Website Chính phủ, Cục Kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, P. TH, QTTV, TT. Công báo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(ban hành kèm theo Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Chức danh quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ

1. Ban Chỉ huy quân sự xã, phường và thị trấn (gọi chung là cấp xã) trọng điểm về quốc phòng - an ninh (theo Quyết định số 2154/QĐ-BTL ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Tư lệnh Quân khu 9) và xã loại 1, loại 2 (theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn) bố trí đủ 05 đồng chí, gồm:

a) Chỉ huy trưởng quân sự: là công chức cấp xã và là thành viên Ủy ban nhân dân cùng cấp.

b) Chính trị viên: do Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm.

c) Chính trị viên phó: do Bí thư Đoàn Thanh niên cấp xã kiêm nhiệm.

d) Chỉ huy phó quân sự: là cán bộ không chuyên trách cấp xã, bố trí đủ 02 đồng chí (theo Điều 15 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP).

2. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã còn lại được bố trí đủ 04 đồng chí, gồm:

a) Chỉ huy trưởng quân sự: là công chức cấp xã và là thành viên Ủy ban nhân dân cùng cấp.

b) Chính trị viên: do Bí thư Đảng ủy cấp xã kiêm nhiệm.

c) Chính trị viên phó: do Bí thư Đoàn Thanh niên cấp xã kiêm nhiệm.

d) Chỉ huy phó quân sự: là cán bộ không chuyên trách cấp xã.

3. Cán bộ ấp đội trưởng:

a) Thực hiện theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức danh và một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và lực lượng công an, quân sự các xã, phường, thị trấn, khóm, ấp thuộc tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND).

b) Tuyển chọn những đồng chí là Đảng viên hoặc có đủ điều kiện phát triển đảng, có đạo đức, phẩm chất và đủ sức khỏe (ưu tiên lựa chọn các đồng chí bộ đội xuất ngũ chưa sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên).

4. Cán bộ chỉ huy dân quân tự vệ:

a) Cán bộ cấp Đại đội (phòng không 37mm) biên chế 04 đồng chí, gồm:

- 01 Đại đội trưởng.

- 01 Chính trị viên.

- 01 Chính trị viên phó.

- 01 Đại đội phó.

b) Cán bộ cấp Trung đội biên chế 02 đồng chí, gồm:

- Trung đội trưởng.

- Trung đội phó.

c) Cán bộ cấp Tiểu đội, Khẩu đội biên chế 02 đồng chí, gồm:

- Tiểu đội trưởng, Khẩu đội trưởng.

- Tiểu đội phó, Khẩu đội phó.

5. Cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, tổ chức: kiện toàn và bổ sung Ban Chỉ huy quân sự tại các Sở, ban ngành cấp tỉnh (gọi chung là cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh) và Ban Chỉ huy quân sự cơ quan cấp huyện bố trí đủ 04 đồng chí, gồm:

a) Chỉ huy trưởng: là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức kiêm nhiệm.

b) Chính trị viên: là Bí thư hoặc Phó Bí thư cấp ủy cơ quan, tổ chức kiêm nhiệm.

c) Chính trị viên phó: là Bí thư Đoàn hoặc cấp ủy viên cơ quan, tổ chức kiêm nhiệm.

d) Chỉ huy phó: chọn người có khả năng giúp Chỉ huy trưởng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Điều 4. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ

1. Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã:

a) Hưởng lương công chức cấp xã hàng tháng theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

b) Hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị hàng tháng, mức phụ cấp bằng 0,24 so với mức lương tối thiểu chung.

c) Hưởng phụ cấp thâm niên hàng tháng nếu có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên tính từ khi có quyết định bổ nhiệm. Mỗi năm công tác bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng.

2. Chỉ huy phó quân sự cấp xã:

a) Hưởng phụ cấp hàng tháng: bằng hệ số 1,0 của mức lương tối thiểu chung.

b) Hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị hàng tháng, mức phụ cấp bằng 0,22 so với mức lương tối thiểu chung.

c) Hưởng phụ cấp thâm niên hàng tháng nếu có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên tính từ khi có quyết định bổ nhiệm. Mỗi năm công tác bằng 1% lương và phụ cấp hiện hưởng.

d) Hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng: bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng gồm: phụ cấp hàng tháng + phụ cấp trách nhiệm + phụ cấp thâm niên.

đ) Được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ chức vụ.

e) Được hưởng chế độ công tác phí như công chức cấp xã.

g) Được hưởng chế độ nghỉ việc theo Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định mức hỗ trợ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Trưởng, phó trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND).

3. Cán bộ ấp đội trưởng (phó trưởng ấp phụ trách quốc phòng - an ninh kiêm ấp đội trưởng theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND):

a) Được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND.

b) Được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị hàng tháng bằng 0,12 so với mức lương tối thiểu chung.

c) Được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương.

d) Được hưởng chế độ nghỉ việc theo Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND.

4. Cán bộ Đại đội:

a) Đại đội trưởng, chính trị viên hàng tháng được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị, mức phụ cấp bằng 0,20 so với mức lương tối thiểu chung.

b) Đại đội phó, chính trị viên phó hàng tháng được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị, mức phụ cấp bằng 0,15 so với mức lương tối thiểu chung.

c) Mức trợ cấp ngày công lao động bằng hệ số 0,08 so với mức lương tối thiểu chung (theo điểm a khoản 2 Điều 47 Luật Dân quân tự vệ).

5. Trung đội trưởng - Trung đội phó dân quân, Tiểu đội trưởng - Tiểu đội phó dân quân (cơ động, thường trực):

a) Trung đội trưởng dân quân:

- Được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND bao gồm: 100% mức trợ cấp của địa phương tính trên mức lương tối thiểu chung (đối với lực lượng thường trực).

- Được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị hàng tháng bằng 0,20 so với mức lương tối thiểu chung và phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự bằng 50% phụ cấp hiện hưởng.

- Được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương.

b) Trung đội phó dân quân:

- Được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND bao gồm: 100% mức trợ cấp của địa phương tính trên mức lương tối thiểu chung (đối với lực lượng thường trực).

- Được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị hàng tháng bằng 0,12 so với mức lương tối thiểu chung và phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự bằng 50% phụ cấp hiện hưởng.

- Được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương.

c) Tiểu đội trưởng dân quân:

- Được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND bao gồm: 100% mức trợ cấp của địa phương tính trên mức lương tối thiểu chung (đối với lực lượng thường trực).

- Được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị hàng tháng bằng 0,10 so với mức lương tối thiểu chung.

- Được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương.

d) Tiểu đội phó dân quân:

- Được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND bao gồm: 100% mức trợ cấp của địa phương tính trên mức lương tối thiểu chung (đối với lực lượng thường trực).

- Được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương.

6. Trung đội trưởng dân quân binh chủng:

a) Được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị hàng tháng bằng 0,12 so với mức lương tối thiểu chung.

b) Mức trợ cấp ngày công lao động bằng hệ số 0,08 so với mức lương tối thiểu chung.

7. Tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng dân quân binh chủng:

a) Được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị hàng tháng bằng 0,10 so với mức lương tối thiểu chung.

b) Mức trợ cấp ngày công lao động bằng hệ số 0,08 so với mức lương tối thiểu chung.

8. Chiến sĩ dân quân tự vệ nòng cốt:

a) Lực lượng dân quân thường trực:

- Được hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND bao gồm: 100% mức trợ cấp của địa phương tính trên mức lương tối thiểu chung.

- Được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương.

b) Lực lượng dân quân còn lại:

- Mức trợ cấp ngày công lao động bằng hệ số 0,08 so với mức lương tối thiểu chung.

9. Cán bộ kiêm nhiệm Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và các cơ quan, tổ chức:

a) Cán bộ kiêm nhiệm Ban Chỉ huy quân sự cấp xã:

- Chính trị viên: được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị hàng tháng, mức phụ cấp bằng 0,24 so với mức lương tối thiểu chung.

- Chính trị viên phó: được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị hàng tháng, mức phụ cấp bằng 0,22 so với mức lương tối thiểu chung.

b) Cán bộ kiêm nhiệm Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức:

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên: được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị hàng tháng, mức phụ cấp bằng 0,24 so với mức lương tối thiểu chung.

- Chỉ huy phó, Chính trị viên phó: được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị hàng tháng, mức phụ cấp bằng 0,22 so với mức lương tối thiểu chung.

10. Chế độ khác: các cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ quy định tại Chương này khi làm nhiệm vụ, tham gia bồi dưỡng, đi đào tạo, tập huấn, huấn luyện được hỗ trợ tiền ăn bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ bộ binh trong Quân đội nhân dân Việt Nam; khi làm thêm giờ, lao động vào ban đêm được hưởng trợ cấp ngày công lao động thêm giờ, trợ cấp ngày công lao động vào ban đêm và hưởng các chế độ, chính sách khác theo quy định tại Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC.

Điều 5. Trang phục dân quân tự vệ

Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán và tổ chức bảo đảm tập trung, thống nhất và đồng bộ trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ theo Nghị định số 58/2010/NĐ-CP và Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 6. Trụ sở làm việc và trang thiết bị chuyên ngành quân sự

1. Đối với Ban Chỉ huy quân sự cấp xã:

a) Củng cố, xây dựng trụ sở làm việc, trang thiết bị chuyên ngành quân sự và phương tiện cơ động cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, bảo đảm nơi làm việc, nghỉ ngơi, sinh hoạt, hoạt động tuần tra và trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, dự bị động viên khi được huy động thực hiện các nhiệm vụ.

b) Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối ngân sách, lập dự án củng cố, sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện cơ động (thủy, bộ) bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã từ nguồn ngân sách địa phương.

2. Đối với Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức: lãnh đạo các cơ quan, tổ chức bảo đảm nơi làm việc cho Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức nhằm bảo đảm sinh hoạt, trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ khi được huy động thực hiện các nhiệm vụ.

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách.

2. Các cơ quan, tổ chức các cấp có trách nhiệm bố trí kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động đối với lực lượng tự vệ.

3. Thực hiện vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tự nguyện đóng góp quỹ quốc phòng, an ninh để hỗ trợ việc xây dựng, tổ chức huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và các hoạt động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cấp xã.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các Sở, ngành và địa phương

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan cân đối, bố trí ngân sách để tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ theo Quy định này và Luật Dân quân tự vệ.

b) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức vận động đóng góp, quản lý và sử dụng quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn thành lập Quỹ Quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hàng năm lập dự án xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện: hướng dẫn và kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo Quy định này; tổng hợp báo cáo về Sở Nội vụ, Sở Tài chính theo quy định.

Điều 9. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh thì các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cá nhân và tổ chức có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24/2011/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/06/2011
Ngày hiệu lực 13/06/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 24/2011/QĐ-UBND chế độ, chính sách lực lượng dân quân tự vệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND chế độ, chính sách lực lượng dân quân tự vệ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 24/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh An Giang
Người ký Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành 03/06/2011
Ngày hiệu lực 13/06/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 24/2011/QĐ-UBND chế độ, chính sách lực lượng dân quân tự vệ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 24/2011/QĐ-UBND chế độ, chính sách lực lượng dân quân tự vệ