Chỉ thị 26/CT-UBND

Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2011 về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong chăn nuôi giai đoạn 2011 - 2013 theo Quyết định 315/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Chỉ thị số 26/CT-UBND 2011 bảo hiểm nông nghiệp trong chăn nuôi Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 26/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 27 tháng 9 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP TRONG CHĂN NUÔI GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 315/QĐ-TTG NGÀY 01/3/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013; Thông tư số 47/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 315/QĐ-TTg">121/2011/TT-BTC ngày 17/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013; Tỉnh Đồng Nai chọn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong chăn bao gồm các loại gia súc, gia cầm là: Bò, lợn, gà, vịt trên địa bàn các xã: Xuân Định, Bảo Hòa, Suối Cao thuộc huyện Xuân Lộc, Phú Xuân, Phú Thanh, Phú Lâm thuộc huyện Tân Phú, Phú Túc, Gia Canh, Phú Hòa thuộc huyện Định Quán. Để đảm bảo thực hiện tốt việc triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị như sau:

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và Công ty Bảo Việt Đồng Nai tham mưu xây dựng quy tắc, biểu phí bảo hiểm, hoa hồng bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm; cơ chế tài chính, chính sách hỗ trợ đối với Công ty Bảo Việt Đồng Nai là doanh nghiệp thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và quy trình hỗ trợ thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đảm bảo đúng phạm vi, đối tượng, địa bàn được hỗ trợ và hướng dẫn lập dự toán, chấp hành dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện thí điểm và định kỳ báo cáo, tổng kết, đánh giá thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các địa phương được chọn thí điểm hướng dẫn cụ thể các tiêu chí về quy mô sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình sản xuất và kiểm tra thực hiện quy trình sản xuất đảm bảo phù hợp quy định và điều kiện thực tế chăn nuôi trên địa bàn; tham mưu UBND tỉnh công bố các loại thiên tai, dịch bệnh được bảo hiểm trong chăn nuôi.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, xã được chọn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp xác định danh sách cụ thể đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước gồm đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tổ chức sản xuất chăn nuôi.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Hội Nông dân tỉnh, Công ty Bảo Việt Đồng Nai và UBND các huyện, xã được chọn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp xây dựng nội dung tuyên truyền, tổ chức tuyên truyền sâu rộng để người chăn nuôi biết và thực hiện quyền và nghĩa vụ khi tham gia thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

5. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương được chọn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp.

Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ gia đình, cá nhân trong việc đánh giá rủi ro, giám định tổn thất và bồi thường bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

6. UBND các huyện Xuân Lộc, Tân Phú và Định Quán:

- Chỉ đạo UBND các xã được chọn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp rà soát, xác định số lượng các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức chăn nuôi thống kê số lượng theo từng loại gia súc, gia cầm.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã được chọn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp phối hợp Công ty Bảo Việt Đồng Nai hướng dẫn quy tắc, điều khoản, biểu phí của sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp dự kiến triển khai tại địa bàn cho các hộ gia đình, cá nhân nghèo, cận nghèo, hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện nghèo, cận nghèo, tổ chức sản xuất nông nghiệp tại địa bàn xã; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; xác định đối tượng tổn thất, xác định nguyên nhân tổn thất, mức độ tổn thất theo mẫu quy định để phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

- Chỉ đạo Phòng Thống kê và UBND các xã được chọn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp hàng năm tổ chức rà soát, báo cáo về nhu cầu, kết quả tham gia bảo hiểm nông nghiệp.

- Phối hợp các sở, ngành liên quan trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện thí điểm tại địa bàn, kiểm tra, giám sát việc cấp kinh phí hỗ trợ.

7. Công ty Bảo Việt Đồng Nai phối hợp các sở ngành liên quan, UBND các huyện, xã được chọn thí điểm bảo hiểm nông nghiệp hướng dẫn quy tắc, điều khoản, biểu phí của sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp dự kiến triển khai tại địa bàn cho các hộ gia đình, cá nhân nghèo, cận nghèo, hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện nghèo, tổ chức sản xuất nông nghiệp tại địa bàn xã; thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; thu phí bảo hiểm; xác định đối tượng tổn thất, xác định nguyên nhân tổn thất, mức độ tổn thất để làm căn cứ giải quyết bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm; đồng thời tổ chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa bàn triển khai thí điểm.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Công ty Bảo Việt Đồng Nai;
- UBND các xã được chọn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp;
- Chánh - Phó Văn phòng;
- Lưu: VT, TH, KT, CNN.
@DienKT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 26/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/09/2011
Ngày hiệu lực 27/09/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị số 26/CT-UBND 2011 bảo hiểm nông nghiệp trong chăn nuôi Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị số 26/CT-UBND 2011 bảo hiểm nông nghiệp trong chăn nuôi Đồng Nai
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 26/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Trần Minh Phúc
Ngày ban hành 27/09/2011
Ngày hiệu lực 27/09/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị số 26/CT-UBND 2011 bảo hiểm nông nghiệp trong chăn nuôi Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị số 26/CT-UBND 2011 bảo hiểm nông nghiệp trong chăn nuôi Đồng Nai

  • 27/09/2011

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/09/2011

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực