Văn bản khác 03/CTr-UBND

Chương trình 03/CTr-UBND năm 2012 hành động thực hiện Nghị quyết giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình 03/CTr-UBND phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Cà Mau 2012


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CTr-UBND

Cà Mau, ngày 11 tháng 01 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH

HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

Năm 2011, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình kinh tế thế giới và trong nưc có những khó khăn nhất định nhưng với việc thực hiện tốt các giải pháp chđạo, điều hành theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 09/01/2011, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau phát triển khá toàn diện; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%; thu ngân sách 3.707 tỷ đng; kim ngạch xuất khẩu đạt 910 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,14%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như: giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện... tiếp tục tăng cường đầu tư; môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm; các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm, đào tạo nghề... có nhiều tiến bộ. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng. Chính trị, xã hội tiếp tục ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội đưc giữ vững.

Năm 2012 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau 5 năm 2011 - 2015. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới dự báo chưa có tín hiệu khả quan; kinh tế trong nước tăng trưởng khá, nhưng chưa ổn định, lạm phát và lãi suất tuy có giảm dần, nhưng vẫn còn cao. Chính phủ tiếp tục thực hiện chủ trương ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưng và cơ cấu lại nền kinh tế. Trước tình hình đó, đòi hỏi các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế và nhân dân trong tỉnh phải nỗ lực phấn đấu với tinh thần quyết tâm cao, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV đã đề ra.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã được quán triệt trong Nghị quyết số 06 NQ/TU ngày 29/12/2011 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh. Để cụ thể hóa Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, UBND tỉnh Cà Mau đề ra Chương trình hành động thực hiện như sau:

I. TẬP TRUNG KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ.

1. Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Định hướng, khuyến khích các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xut kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiu lao động.

- Thực hiện các biện pháp đồng bộ, hiệu quả để kiểm soát thị trường ngoại tệ và thị trường vàng; ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh vàng, thu đi ngoại tệ trái pháp luật. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, công khai, minh bạch thông tin của thị trường ngoại tệ, thị trường vàng trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng. Giám sát thực hiện các chỉ số an toàn của hệ thống như: tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn, tỷ lệ nợ xấu, trích lập dự phòng rủi ro…

- Kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng để đảm bảo tốc độ tăng trong năm 2012 khoảng 15-17%.

2. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả

a. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

- Tăng cường công tác quản lý điều hành ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo dự toán năm; điều hành chi theo kế hoạch, bảo đảm chi tiết kiệm, đúng quy định.

- Hướng dẫn và kiểm soát chủ trương tiếp tục thực hiện tiết kiệm thông qua việc tiết giảm tối đa chi phí điện, nưc, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí hội nghị, hội thảo, tổng kết, sơ kết, đi công tác trong và ngoài nước...

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi trong cân đối ngân sách nhà nước, các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước. Đảm bảo thực hiện tốt các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện minh bạch hóa chi tiêu của ngân sách nhà nước và đầu tư công.

b. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 24/11/2011 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ; chủ động đề xuất UBND tỉnh điều hành, sử dụng tốt kế hoạch vốn đu tư xây dựng cơ bản năm 2012.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong sử dụng vốn đầu tư của ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

c. Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

- Tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, nợ đọng thuế; tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế cho cộng đồng xã hội, đặc biệt là dịch vụ hỗ trợ các tổ chức, cá nhân nộp thuế để nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ, tự giác trong việc thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp.

d. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Cà Mau quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; rà soát, ưu tiên tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2012; hạn chế ban hành hoặc trình cấp thm quyền ban hành quá nhiều chương trình, dự án sử dụng kinh phí, vốn ngân sách mà vượt quá khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

3. Tăng cưng kiểm soát thị trường, giá cả

a. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tăng cường công tác quản lý thị trường, chủ động hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, xăng, dầu, gas, vật liệu xây dựng... không đxảy ra tình trạng khan hiếm hàng, sốt giá; kịp thời ngăn chặn các hiện tượng găm hàng, đầu cơ tăng giá bất hp lý, nhất là các dịp lễ, tết, đầu năm, cuối năm, thời kỳ giáp hạt... xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thương mại, thị trường.

- Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ và Đề án phát triển thương mại nông thôn làm cơ sở thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thương mại.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ngành có liên quan tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đảm bảo thực chất, hiệu quả, chú trọng thị trường khu vực nông thôn. Đẩy mạnh thực thi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

b. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quy định kiểm soát giá đối với những mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, những mặt hàng thiết yếu cho sản xuất và đời sống của nhân dân.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý giá, nhất là việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết bằng đồng Việt Nam. Ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hiện tượng đầu cơ nâng giá. Xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai, minh bạch các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về quản lý giá.

c. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo thúc đẩy phát trin sản xut nông nghiệp, đảm bảo ngun cung cp lương thực, thực phẩm cho nhu cầu trong tỉnh và chế biến, xuất khu.

d. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình thông tin, truyền thông tuyên truyền về cơ chế, chính sách, tình hình thực tế giá cả, thị trường đthực hiện chủ trương minh bạch thị trường, đáp ứng mục tiêu cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, rõ ràng thông tin về thị trường, giá cả; xử lý kịp thời các tin đồn thất thiệt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân để trục lợi.

II. ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG.

1. Đẩy mạnh và nâng cao chất lưng công tác quy hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Bên cạnh công tác xây dựng quy hoạch, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phải tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, hạn chế sự phát triển tự phát.

2. Về đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

a. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp, trong đó trọng tâm là phát triển nuôi tôm công nghiệp và quảng canh cải tiến; sản xuất có hiệu quả các trà lúa; đa dạng hóa cây trồng và đối tượng nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn, công nghệ hiện đại. Chủ động thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, khai thác, bảo quản sản phẩm, tạo bước đột phá trong việc tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất.

b. Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Cà Mau đầu tư phát triển lưới điện nông thôn, lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp; có kế hoạch điều độ cung ứng điện đảm bảo đủ phục vụ sản xuất, kinh doanh, trong đó ưu tiên các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất hàng thủy sản xuất khẩu.

c. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng khu Công nghiệp Khánh An, khu Công nghiệp Hòa Trung nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư và triển khai thực hiện các dự án. Đặc biệt phải đầu tư nhanh hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung ở khu Công nghiệp Hòa Trung nhằm giảm thiểu nhanh tình trạng ô nhiễm môi trường.

d. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012.

- Triển khai thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

e. Phát triển nhanh các ngành dịch vụ, trong đó tập trung vào các ngành dịch vụ có tiềm năng như: thương mại, du lịch, vận tải, bảo hiểm, viễn thông, ngân hàng... khuyến khích các tổ chức tín dụng, bảo hiểm, viễn thông mở các chi nhánh hoạt động và mở rộng hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

g. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong, ngoài tỉnh tăng cường công tác quảng bá và phát huy lợi thế các loại hình du lịch sinh thái, du lịch biển đảo, kết nối phát triển du lịch với các địa phương khác.

3. Huy động cao nhất các nguồn lực cho phát triển

a. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về đầu tư; tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, bệnh viện, trường học...

- Tham mưu UBND tỉnh công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, PPP... làm cơ sở để mời gọi các nhà đầu tư.

- Xây dựng danh mục đề cương các dự án vận động thu hút vốn ODA, danh mục các dự án thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

- Rà soát, theo dõi tiến độ các dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư; phối hợp với các sở, ngành đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư để sớm triển khai dự án, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không trin khai, chậm triển khai theo quy định.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá đầu tư các dự án, công trình; chống thất thoát trong đầu tư xây dựng.

b. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường ô tô đến trung tâm xã. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông đầu tư trên địa bàn tỉnh như: tuyến đường HChí Minh (đoạn Năm Căn - Đt Mũi), tuyến đường Hành lang ven biển phía Nam và sớm khởi công nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 63, cầu Năm Căn.

c. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển đô thị ở 03 đô thị động lực của tỉnh (thành phCà Mau, thị trn Năm Căn, thị trấn Sông Đốc); rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mc đ đy nhanh tiến độ xây dựng khu đô thị mới.

d. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng các xã nông thôn mới, trong đó tập trung ưu tiên 22 xã theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV. Đôn đc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy lợi và các dự án sắp xếp, n định dân cư theo kế hoạch được giao.

e. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng đất từng dự án đầu tư của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; kiên quyết thu hồi đất sử dụng không đúng mục đích, không theo quy hoạch và tiến độ dự án được duyệt.

- Thực hiện tốt các chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và đưa công trình vào sử dụng.

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên và môi trường.

g. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lp học giai đoạn II và nhà ở công vụ giáo viên; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

h. Sở Y tế chủ trì, cùng UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình bệnh viện đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ như: bệnh viện Sản - Nhi và bệnh viện đa khoa các huyện.

i. Khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; chuẩn bị quỹ đất sạch phục vụ hoạt động xã hội hóa.

k. UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện xây dựng kết cấu kinh tế - xã hội gắn với kế hoạch đầu tư xây dựng nông thôn mới.

4. Đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường

a. Các doanh nghiệp trong tỉnh chủ động khảo sát các thị trường, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; cơ cấu lại các chi phí để giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm năng lượng, vật tư để giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

b. Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại; mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chú trọng các thị trường mới có tiềm năng. Phối hợp với Hội chế biến thủy sản Cà Mau (CASEP) dự báo nhu cầu thị trường, hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất khẩu.

c. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý chất lượng hàng xuất khẩu, kiên quyết xử lý các hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu.

III. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC, ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ.

1. Nâng cao chất lưng nguồn nhân lực

a. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2020.

b. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao.

- Tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động của các trường học, cấp học; chỉ đạo thực hiện tốt đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Đẩy nhanh công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo, động viên nhân dân và các tổ chức xã hội tham gia đóng góp kinh phí, đất đai xây dựng trường học, từng bước phát triển hệ thống trường tư thục, dân lập. Hợp tác với các Trường Đại học và Viện Nghiên cứu mở chi nhánh, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

c. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng dạy nghề nhằm tăng cường đội ngũ lao động qua đào tạo cả về số lượng và chất lượng; đa dạng hóa các loại hình đào tạo như: đào tạo tại các trường, các trung tâm và truyền nghề trực tiếp nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; điều chnh cơ cấu đào tạo phù hp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm để đảm bảo tính hiệu quả.

- Nâng cao năng lực các cơ sở dạy nghề để tăng quy mô và chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009.

d. Các sở, ngành, địa phương phối hợp với SGiáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2020 để chủ động có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của tng địa phương, đơn vị.

2. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ

a. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Tập trung thực hiện các chương trình, đề tài, dự án thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ có tính bức xúc nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả cao; thành lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ đhỗ trợ nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ.

- Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực ngư - nông - lâm nghiệp, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Đẩy mạnh các hoạt động giám định công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa; chú trọng công tác xây dựng thương hiệu sản phm, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ và xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến vào sản xuất.

b. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì cùng các huyện, thành phố:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất tôm, lúa tỉnh Cà Mau giai đoạn 2009 - 2012 và định hướng đến năm 2015”.

- Hình thành Trung tâm Giống cấp I, khuyến khích mrộng các trại sản xuất giống với quy mô lớn, hiện đại, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất thức ăn nuôi tôm.

IV. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE, BẢO ĐẢM ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, TINH THẦN CỦA NHÂN DÂN.

1. Bo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

a. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách trợ cấp xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa cuộc vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt công tác xây dựng nhà tình nghĩa.

- Đa dạng hóa các nguồn lực và phương thức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các chính sách trợ giúp của nhà nước và xã hội, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2012 giảm 2% so với năm 2011.

- Thực hiện chương trình việc làm, tạo nhiều việc làm mới, vừa giải quyết việc làm tại chỗ, vừa tổ chức đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh và ngoài nước. Mở rộng thông tin thị trường lao động, nâng cao chất lượng việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, giảm nhanh tỷ lệ lao động không có việc làm, thiếu việc làm.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện tốt bình đẳng giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

b. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp.

c. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tích cực vận động quỹ vì người nghèo, ưu tiên nguồn vốn đối ứng thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo.

d. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Cà Mau phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau kiến nghị với Trung ương đảm bảo cung ứng đầy đủ nguồn vốn cho vay, ưu tiên nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên vay học tập.

e. Các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi có nhu cầu thu hồi đất; hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, chuyển đổi ngành nghề cho những hộ nông dân có đất bị thu hồi.

g. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đảm bảo nhanh chóng phục hồi sản xuất, ổn định đời sống nhân dân.

h. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục giúp đỡ các xã, phường, thị trấn có đông đồng bào dân tộc Khmer và các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 15% trở lên, theo Quyết định số 494-QĐ/TU và Quyết định số 551-QĐ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời vận động các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế giúp đỡ, hỗ trợ các xã nghèo.

i. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế. Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh.

k. Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc như: chính sách đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo...

2. Nâng cao chất lượng công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Chủ động giám sát dịch tễ để phát hiện sớm các nguy cơ ô nhiễm và bệnh dịch, dự phòng thuốc, hóa chất để chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, giảm tỷ lệ mắc và chết của các bệnh truyền nhiễm gây dịch.

- Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, tổ chức thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Nâng cao y đức cán bộ y tế.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các dịch vụ y tế và các bệnh viện ngoài công lập.

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát tốc độ tăng dân số, phấn đấu đạt tỷ lệ giảm sinh hàng năm 0,03%. Nâng cao cht lượng dân số, từng bước giảm mức chênh lệch về tỷ lệ giới tính.

- Tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị y tế ở các cơ sở y tế công để tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng thiết bị y tế và nâng cao cht lượng dịch vụ y tế.

- Tập trung các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ các bệnh viện tuyến huyện, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, sớm khởi công các bệnh viện chuyên khoa khi có đủ điều kiện; tổ chức thực hiện có hiệu quả nguồn vốn của Tchức AP tài trợ đầu tư nâng cấp trạm y tế xã; phấn đấu đến cuối năm 2012 đạt tỷ lệ 22 giường bệnh/1 vạn dân. Thực hiện tt công tác luân phiên cán bộ y tế giúp tuyến dưới nâng cao cht lượng khám chữa bệnh, góp phần giảm quá tải các bệnh viện tuyến trên.

3. Bảo đảm đi sống văn hóa, tinh thần của nhân dân

a. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóagắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

- Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch. Thực hiện tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự xã hội; huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức các lễ hội, không sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Trung tâm văn hóa - thể thao cấp huyện, cấp xã. Phấn đấu có 45% huyện, thành phố (4 đơn vị) và 38% xã, phường, thị trấn (39 đơn vị) hình thành được trung tâm văn hóa - thể thao. Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Khu căn cứ Xứ ủy Nam bộ - Trung ương Cục miền Nam tại tỉnh Cà Mau (giai đoạn cuối năm 1949 - đầu năm 1955) để triển khai thực hiện khi có đủ điều kiện.

b. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với ngành, đơn vị có liên quan:

- Có giải pháp nâng cao chất lượng, tăng cường quản lý các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản...

- Tăng cường phát triển các dịch vụ viễn thông và Internet; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, vùng sâu, vùng xa...

V. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHỐNG, THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất:

- Thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường như: củng cố bộ máy tổ chức, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động.

- Xây dựng các đề án, dự án: Đề án bảo vệ môi trường nông thôn; Cải tạo, xử lý một số đoạn sông bị ô nhiễm trong nội ô thành phố Cà Mau; Dự án giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Đẩy mạnh việc thanh, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tham mưu ban hành các quy định xử lý cụ th đtừng bước giải quyết dứt điểm tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, kéo dài ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân.

- Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng trên địa bàn tỉnh; tích cực chuẩn bị các dự án tốt để tranh thủ nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, công trình thuộc chương trình đê biển, đê sông; có giải pháp khôi phục, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, chống sạt lở đê biển, sông; chủ động chỉ đạo ứng phó có hiệu quả với thiên tai; thực hiện tốt chương trình bố trí dân cư, di dân ra khỏi những vùng có nguy cơ cao về thiên tai.

- Tăng cường đầu tư hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt cho các khu dân cư, nhất là ở vùng nông thôn.

- Tiếp tục triển khai vận động, thực hiện tốt công tác vận động, hỗ trợ xây dựng cầu tiêu hợp vệ sinh, kiểm soát hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm ven sông, rạch để bảo vệ môi trường.

3. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan:

- Đề xuất giải pháp chống ngập úng cho thành phố Cà Mau và các đô thị trong tỉnh.

- Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch cấp nước, thoát nước và Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn để phù hp với các quy hoạch của Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các quy định của nhà nước về chính sách thuế, phí, lệ phí liên quan đến bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản.

5. Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường quảng bá, tuyên truyền về bảo vệ và phát triển Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau. Bảo vệ bền vững tài nguyên thiên nhiên trong Khu dự trữ, bảo đảm việc giữ cân bằng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và giữ gìn đa dạng sinh học.

VI. ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ, TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG.

1. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp vi các cơ quan có liên quan:

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; các đơn vị thực hiện công khai minh bạch các thủ tục, trình tự thời gian giải quyết công việc đcác tổ chức và cá nhân biết, giám sát thực hiện.

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cơ sở và đào tạo sau đại học. Từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ đchuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, đạo đức, lối sống.

2. Các cơ quan đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các quy định có liên quan gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Xử lý kịp thời và nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức có hành vi sách nhiễu, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

VII. TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG, AN NINH, BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN.

1. Các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh:

- Thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, triển khai Kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh vùng biển đảo, vùng ven biển.

- Tập trung công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp đồng bộ, tập trung lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, phấn đấu giảm nhanh tai nạn giao thông trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương).

3. Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh huy động các nguồn lực làm tốt công tác phòng, chống thiên tai; quản lý chặt chẽ số lượng tàu thuyền và ngư dân hoạt động trên biển, đặc biệt là khi có thiên tai xảy ra để có kế hoạch ứng cứu kịp thời.

4. UBND các huyện ven biển thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động ngư dân không khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển các nước trong khu vực.

5. Các ngành, các cấp thực hiện tốt các chính sách về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với công tác hòa giải cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau có kế hoạch cụ thể, sát thực với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ được giao tại Chương trình này; tổng hợp kết quả đạt đưc, những vấn đề còn tồn tại và đề xuất kiến nghị biện pháp để thực hiện tốt Chương trình hành động của UBND tỉnh và báo cáo tháng, quý, năm của đơn vị gửi vUBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau chủ động phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của địa phương mình. Những vấn đề vượt thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương, đơn vị đề nghị báo cáo nhanh về UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo kịp thời.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau phối hợp thực hiện tốt Chương trình hành động này. Chương trình hành động này thay thế Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Thành Tươi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/CTr-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu03/CTr-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2012
Ngày hiệu lực11/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/CTr-UBND

Lược đồ Chương trình 03/CTr-UBND phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Cà Mau 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 03/CTr-UBND phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Cà Mau 2012
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu03/CTr-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýPhạm Thành Tươi
        Ngày ban hành11/01/2012
        Ngày hiệu lực11/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chương trình 03/CTr-UBND phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Cà Mau 2012

           Lịch sử hiệu lực Chương trình 03/CTr-UBND phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Cà Mau 2012

           • 11/01/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực