Văn bản khác 3577/CTPH-BKTTW-BHXH

Chương trình 3577/CTPH-BKTTW-BHXH năm 2014 phối hợp công tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nội dung toàn văn Chương trình 3577/CTPH-BKTTW-BHXH năm 2014 phối hợp ban Kinh tế Trung ương Bảo hiểm xã hội Việt Nam


BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG-
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3577/CTPH-BKTTW-BHXH

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2014

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC

GIỮA BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 200-QĐ/TW ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành quy chế về quan hệ công tác giữa ban cán sự đảng bộ, ngành với bộ trưởng, thủ trưởng ngành; với đảng ủy cơ quan bộ, ngành, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương, các ban Trung ương Đảng và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 161-QĐ/TW ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 123/TB-VPCP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương ngày 19 tháng 3 năm 2014,

Ban Kinh tế Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất Chương trình phối hợp công tác với những nội dung sau:

I. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Tổng kết, sơ kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đề xuất quan điểm chỉ đạo, các chủ trương, chính sách lớn và giải pháp phát triển cho giai đoạn tiếp theo

3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên.

4. Trao đổi thông tin, báo cáo, ấn phẩm, các tư liệu, các kết quả nghiên cứu, kiểm tra, thẩm tra, giám sát và công tác tuyên truyền, thông tin truyền thông phục vụ cho hoạt động phối hợp công tác giữa hai bên.

II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Đối với Ban Kinh tế Trung ương

- Hàng năm có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa hai cơ quan theo các nội dung đã được thống nhất.

- Chủ động đề xuất những nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản mang tính lý luận và thực tiễn về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như đề xuất yêu cầu tư vấn, phản biện, thẩm định, kiểm tra, giám sát về các chính sách trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo nghị quyết của Đảng.

- Chủ trì, phối hợp và thực hiện một số khảo sát, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình phát triển trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thảo luận, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tiến độ các chương trình, kế hoạch và các định hướng lớn; các kết quả nghiên cứu, thẩm định, giám sát về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Ban Kinh tế Trung ương thực hiện và các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp giữa hai bên nhằm hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động của mỗi bên.

2. Đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- Hàng năm có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa hai cơ quan theo các nội dung đã được thống nhất.

- Chủ động đề xuất các vấn đề cấp bách cần phối hợp nghiên cứu, tư vấn, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, giám sát và kiến nghị những giải pháp, cơ chế, chính sách cần xem xét triển khai trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Đồng chủ trì các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn khoa học thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức.

- Phối hợp tham gia các đoàn khảo sát, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình phát triển thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đề xuất của Ban Kinh tế Trung ương.

- Thường xuyên cung cấp thông tin, gửi các báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất báo cáo kết quả nghiên cứu, kiểm tra do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện; cung cấp các ấn phẩm, tư liệu, các tài liệu có liên quan cho Ban Kinh tế Trung ương nhằm phục vụ cho hoạt động phối hợp công tác giữa hai bên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Kinh tế Trung ương phân công Vụ Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phân công Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm đầu mối tổ chức thực hiện các nội dung chương trình phối hợp.

2. Vụ Xã hội Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm phân công cán bộ giữ đầu mối, thường xuyên trao đổi thông tin, thông báo về các chương trình, kế hoạch và các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp giữa hai bên và định kỳ báo cáo lãnh đạo mỗi bên.

3. Hàng năm, hai bên họp liên tịch đánh giá kết quả phối hợp của năm trước và xác định nội dung, chương trình phối hợp cụ thể của năm tiếp theo để triển khai thực hiện. Khi phát sinh nhiệm vụ đột xuất thì Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao đổi thống nhất phân công để phối hợp thực hiện.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cán bộ làm đầu mối phải kịp thời trao đổi, thống nhất, báo cáo Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xin ý kiến chỉ đạo

 

KT. TRƯỞNG BAN KINH TẾ
TRUNG ƯƠNG
PHÓ TRƯỞNG BAN
Đinh Văn Cương

TỔNG GIÁM ĐỐC
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Minh

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Dân vận Trung ương Đảng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng;
- VP Trung ương Đảng; VP Chủ tịch nước; VP Quốc hội; VP Chính phủ;
- HĐQL BHXHVN;
- Bộ Lao động - TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương;
- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương;
- TGĐ, các PTGĐ BHXH Việt Nam;
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Ban Kinh tế TW;
- Lưu: VT BKT, BHXHVN.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3577/CTPH-BKTTW-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3577/CTPH-BKTTW-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2014
Ngày hiệu lực26/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3577/CTPH-BKTTW-BHXH

Lược đồ Chương trình 3577/CTPH-BKTTW-BHXH năm 2014 phối hợp ban Kinh tế Trung ương Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 3577/CTPH-BKTTW-BHXH năm 2014 phối hợp ban Kinh tế Trung ương Bảo hiểm xã hội Việt Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3577/CTPH-BKTTW-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương
        Người kýĐinh Văn Cương, Nguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành26/09/2014
        Ngày hiệu lực26/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chương trình 3577/CTPH-BKTTW-BHXH năm 2014 phối hợp ban Kinh tế Trung ương Bảo hiểm xã hội Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Chương trình 3577/CTPH-BKTTW-BHXH năm 2014 phối hợp ban Kinh tế Trung ương Bảo hiểm xã hội Việt Nam

            • 26/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực