Văn bản khác 57/CT-BCĐTWXDNTM

Chương trình 57/CT-BCĐTWXDNTM về công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Nội dung toàn văn Chương trình 57/CT-BCĐTWXDNTM công tác năm 2013 Ban Chỉ đạo nông thôn mới


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/CT-BCĐTWXDNTM

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2013

CỦA BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010 - 2020

I. NHỮNG CÔNG VIỆC CHỈ ĐẠO CHUNG

1. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn

Các Bộ, ngành Trung ương theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 800/QĐ-TTg và tại các Thông báo số 243/TB-VPCP ngày 10 tháng 7 năm 2012 và Thông báo số 385/TB-VPCP ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ, khẩn trương hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn còn thiếu; đồng thời, rà soát bổ sung sửa đổi các quy định, hướng dẫn đã có để phù hợp với thực tiễn xây dựng nông thôn mới, cụ thể như sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế lồng ghép các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn xã. Thời hạn: Quý III năm 2013.

- Bộ Tài chính:

+ Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh thủ tục giải ngân, thanh, quyết toán phần vốn Ngân sách nhà nước hỗ trợ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tự thực hiện và chủ động giám sát;

+ Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ đầu tư Phát triển địa phương.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch s26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg Thời hạn: Quý II năm 2013.

+ Thông tư thay thế cho Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Thời hạn: Tháng 4 năm 2013.

+ Văn bản hướng dẫn về qui trình công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thời hạn: Tháng 4 năm 2013.

+ Nghiên cứu, đề xuất cơ chế khen thưởng bng hình thức tăng mức hỗ trợ từ NSTW cho các địa phương làm tốt. Thời hạn: Quý 4 năm 2013.

+ Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí ưu tiên cho các xã nghèo khi phân bổ ngun lực cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Theo Quyết định 1200/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2012 về việc phê duyệt Khung kế hoạch triển khai Nghị quyết số 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ năm 2011 - 2020). Thời hạn: Quý 4 năm 2013.

+ Tiếp tục bổ sung Bộ tài liệu xây dựng nông thôn mới dùng cho đào tạo, tập hun cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; bổ sung, cập nhật Stay hướng dn xây dựng nông thôn mới cấp xã; biên soạn Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu sản xuất phát triển nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn xã.

- Bộ Xây dựng: Hướng dẫn tiêu chí nhà ở nông thôn, phù hp với bản sc văn hóa các dân tộc và phù hợp với điu kiện sống văn minh; hướng dẫn vquản lý xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch. Thời hạn: Tháng 3 năm 2013.

2. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, tuyên truyền

- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Ban Thi đua khen thưởng Trung ương tăng cường việc kiểm tra, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; Tăng cường việc gắn kết các hoạt động về xây dựng nông thôn mới với việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm nhằm tạo ra phong trào sâu rộng trên cả nước về xây dựng nông thôn mới; Tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" (tháng 6 năm 2013).

- Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ban hành kế hoạch tổ chức các hội thi vvăn nghệ, thể thao quần chúng, triển lãm ảnh kết quả xây dựng nông thôn mới. Tọa đàm xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới. Thời hạn: Tháng 3 năm 2013.

- Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản HChí Minh, Liên minh Hợp tác xã, Hội Cựu Chiến binh, Hội Người cao tuổi... theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của đơn vị chủ động lựa chọn những nội dung thiết thực, phối hợp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các thành viên tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới, khích lệ động viên các cá nhân, tổ chức cùng đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới.

- Các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương bố trí thời gian và thời lượng thích hợp để phát sóng chuyên mục về xây dựng nông thôn mới (trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm những địa phương làm tốt, những mô hình hay, những gương điển hình tiên tiến).

- Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, cùng với các chương trình với thời lượng tuyên truyền về nông thôn hiện có, cần tăng cường và mở thêm các chuyên mục về việc triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới ở các địa bàn, khu vực, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng khó khăn.

- Các Bộ, ngành Trung ương, mỗi đơn vị có trách nhiệm tăng cường tuyên truyn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và mỗi cá nhân cán bộ, công chức của đơn vị đều đăng ký và có hành động thiết thực để thực hiện một loại công việc cụ thgóp phần vào xây dựng nông thôn mới.

3. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cán bộ cấp xã và thôn, bản

- Nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới gn với chương trình đào tạo công chức xã (đề án theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg).

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với các Bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện các chuyên đề và đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới phù hợp với cấp xã, huyện, tỉnh; chỉ đạo các địa phương ưu tiên tập huấn để nhân rộng những mô hình, điển hình thành công, nhất là cách làm, các phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả 03 năm triển khai Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn và đxuất các giải pháp để đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với qui hoạch và đề án nông thôn mới cấp xã đã được phê duyệt.

4. Tập trung chỉ đạo hoàn thành và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và lập Đán xây dựng nông thôn mới ở các xã

- Bộ Xây dựng có văn bản hướng dẫn các địa phương kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh những hạn chế, khiếm khuyết trong công tác qui hoạch chung, qui hoạch chi tiết theo Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn hiện hành để đảm bảo nâng cao chất lượng qui hoạch được phê duyệt; trực tiếp hỗ trợ các địa phương trin khai chậm đhoàn thành công tác qui hoạch chung trong năm 2013.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kim tra các địa phương trong việc tổ chức lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất của các xã thuộc khu vực xây dựng nông thôn.

- Các Bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra và hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương qui hoạch các nội dung chuyên ngành;

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra và hỗ trợ các địa phương hoàn thành công tác lập đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã.

5. Đẩy mạnh chỉ đạo phát triển sản xuất

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương để mỗi xã có ít nhất 1 - 2 dự án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa (theo đán nông thôn mới các xã) trước mắt tập trung vào những ngành hàng, sản phẩm mà xã đang làm, có lợi thế cạnh tranh và gắn liền với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất tập thể, liên kết sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa nông sản, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

6. Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới

- Bộ Văn hóa Ththao và Du lịch tổ chức Hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc gắn với xây dựng nông thôn mới; xây dựng một số mô hình thôn, bản đạt chuẩn văn hóa làm hình mẫu;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Xây dựng Kế hoạch tổ chức các bui tọa đàm trao đổi, tìm hiu mô hình vận động toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Các Bộ, ngành chủ động hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sng văn hóa.

7. Về xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu cấp xã, tập trung phát triển các công trình ở thôn, bản trực tiếp gắn với phát triển sản xuất, phục vụ thiết thực đời sng hàng ngày của người dân và căn cứ vào lợi thế, nhu cầu thiết thực của cộng đồng từng nơi (công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông, điện, nước sạch...). Mỗi địa phương chủ động lựa chọn một số hạng mục công trình hạ tầng cấp xã để tập trung ưu tiên triển khai, tạo ra chuyển biến đột phá trên phạm vi từng tỉnh, từng huyện.

8. Kết hợp giữa ưu tiên chỉ đạo điểm và đẩy mạnh triển khai trên diện rộng nhằm đảm bảo tăng số xã đạt chuẩn nông thôn mới hàng năm, đồng thời tăng số tiêu chí đạt chuẩn của các xã khác.

- Đối với các xã chỉ đạo điểm của từng địa phương, ưu tiên hỗ trợ nguồn vn cho các xã đạt được nhiều tiêu chí (tối thiểu 10 tiêu chí trở lên, các tiêu chí khác đã đạt 70% trở lên), tập trung chỉ đạo, hỗ trợ để các xã này sớm đạt chuẩn vào năm 2015.

- Đối với triển khai trên diện rộng, Ban Chỉ đạo các cấp có văn bản hướng dẫn, phân công rõ trách nhiệm thực hiện từng tiêu chí, từng chỉ tiêu cho cp xã, cấp thôn và hộ gia đình; ưu tiên thực hiện những tiêu chí ưu tiên có thể triển khai ngay mà không đòi hỏi nhiều nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách như cải tạo vườn tạp, cải tạo nhà ở, các công trình vệ sinh gia đình, nâng cao đời sống văn hóa nông thôn, xây dựng tình làng nghĩa xóm.

9. Công tác kiểm tra chỉ đạo

Các thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương chịu trách nhiệm theo dõi tình hình triển khai và tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra các địa phương theo địa bàn được phân công tại văn bản số 19/BCĐTW ngày 27 tháng 2 năm 2013 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, trong đó tập trung đôn đốc các địa phương làm chậm và nghiên cứu các địa phương làm tốt để rút kinh nghiệm nhận diện rộng (bao gồm các xã điểm của Trung ương).

10. Chương trình Hội nghị

- Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết 02 năm và triển khai Kế hoạch năm 2013: Tháng 4 năm 2013;

- Hội nghị các vùng đánh giá kết quả triển khai công tác qui hoạch xây dựng nông thôn mới và đề xuất các giải pháp để hỗ trợ các địa phương khó khăn: Quý II năm 2013;

- Các Bộ, ngành tổ chức các Hội nghị chuyên đề theo từng lĩnh vực: phát trin sản xut, qui hoạch, giao thông nông thôn, văn hóa, giáo dục, y tế… Thời hạn: Quý II và Quý III năm 2013.

- Hội nghị toàn thể Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết tình hình thực hiện 06 tháng đầu năm 2013: Tháng 7 năm 2013;

- Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương: Định kỳ hàng Quý.

11. Công tác thông tin, báo cáo

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hệ thống biểu mẫu và chế độ báo cáo của Chương trình; tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin trực tuyến của Chương trình; xây dựng và triển khai thí điểm Hệ thống giám sát và đánh giá Chương trình.

b) Đnh kỳ hàng quý, 6 tháng và cui năm các Bộ ngành, địa phương phải có báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về xây dựng nông thôn mới gửi Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương để tổng hợp báo cáo Thtướng Chính phủ (tại các báo cáo định kỳ, trong đó nêu rõ: Việc đã hoàn thành, việc chưa hoàn thành và nguyên nhân).

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

2. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm Thường trực Ban Chỉ đạo tiến hành rà soát báo cáo về kết quả thực hiện của từng Bộ, ngành.

3. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương; theo dõi và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện của các thành viên tại cuộc họp giao ban định kỳ.

4. Các địa phương căn cứ vào Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương và thực tế của địa phương để cụ thể hóa Chương trình xây dựng nông thôn mới thành các chỉ tiêu cụ th, báo cáo cấpthẩm quyền bổ sung vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương đphấn đu thực hiện đạt hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các đồng chí thành viên BCĐ TW;
- Các đồng chí cố vấn BCĐ TW;
- Thành viên VPĐP TW;
- BCĐ XD NTM các tnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTTH, V.III, TKBT;
- Lưu: Văn thư, BCĐTWXDNTM (3).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/CT-BCĐTWXDNTM

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu57/CT-BCĐTWXDNTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2013
Ngày hiệu lực04/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/CT-BCĐTWXDNTM

Lược đồ Chương trình 57/CT-BCĐTWXDNTM công tác năm 2013 Ban Chỉ đạo nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình 57/CT-BCĐTWXDNTM công tác năm 2013 Ban Chỉ đạo nông thôn mới
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu57/CT-BCĐTWXDNTM
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành04/04/2013
        Ngày hiệu lực04/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chương trình 57/CT-BCĐTWXDNTM công tác năm 2013 Ban Chỉ đạo nông thôn mới

           Lịch sử hiệu lực Chương trình 57/CT-BCĐTWXDNTM công tác năm 2013 Ban Chỉ đạo nông thôn mới

           • 04/04/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực