Thông báo 243/TB-VPCP

Thông báo 243/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông báo 243/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 243/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2010-2020

Ngày 28 tháng 6 năm 2012, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, lãnh đạo các Bộ, ngành và các đồng chí Cố vấn Ban Chỉ đạo Trung ương.

Sau khi nghe đại diện các Bộ báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ, ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến kết luận như sau:

1. Về điều chỉnh, sửa đổi bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với một số tiêu chí thực sự cần thiết phải sửa, bao gồm tiêu chí số 10 về thu nhập, tiêu chí 12 về cơ cấu lao động, tiêu chí 07 về chợ nông thôn, tiêu chí 14 về giáo dục, tiêu chí 15 về y tế. Trong đó, đối với tiêu chí 10 về thu nhập, tiêu chí 12 về cơ cấu lao động, cần đưa ra các phương án khác nhau và phân tích rõ ưu điểm, hạn chế của từng phương án để tiếp tục lấy ý kiến của các địa phương và các Bộ, ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Thời hạn hoàn thành trong tháng 7 năm 2012.

2. Về điều chỉnh cơ chế, chính sách:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh đề xuất và ban hành hướng dẫn cơ chế quản lý đầu tư xây dựng đối với các công trình quy mô nhỏ, đơn giản tại các xã xây dựng nông thôn mới theo hướng không sử dụng khái niệm dự án, sử dụng thiết kế mẫu định hình thì chỉ cần lập dự toán và chỉ định cho người dân hoặc cộng đồng trong xã tự làm. Trong hướng dẫn chỉ đưa ra một số nguyên tắc cơ bản, đồng thời quyền chủ động cho địa phương ban hành hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn. Thời hạn hoàn thành trong tháng 8 năm 2012.

- Bộ Tài chính rà soát và điều chỉnh thủ tục thanh, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho xây dựng nông thôn mới theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tự thực hiện và chủ động giám sát. Thời hạn hoàn thành trong tháng 8 năm 2012.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sơ kết đánh giá kết quả triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của Đề án; khẩn trương hoàn thiện và đề xuất ban hành các văn bản triển khai Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững. Thời hạn hoàn thành: trong quý III năm 2012.

- Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, xem xét điều chỉnh các văn bản hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với thực tiễn; về định mức và đơn giá quy hoạch, hướng dẫn theo hướng mở để địa phương chủ động quy định cho phù hợp với điều kiện của từng nơi. Thời hạn hoàn thành trong tháng 8 năm 2012.

- Các Bộ, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác (văn bản số 59/CT-BCĐTWXDNTM ngày 31 tháng 5 năm 2012 về Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới) và ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương (văn bản số 169/TB-VPCP ngày 9 tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ), chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Về tăng cường huy động nguồn lực cho Chương trình:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn, gợi ý các địa phương về cân đối các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng tổng mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trực tiếp cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thời hạn hoàn thành tháng 8 năm 2012.

- Tiếp tục nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế lồng ghép các Chương trình MTQG trên cùng một địa bàn nhằm huy động tổng thể các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới để thực hiện từ năm 2013.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tăng cường vận động thu hút thêm nguồn vốn ODA cho Chương trình, trong đó lưu ý vận động nguồn hỗ trợ từ Ngân hàng Thế giới.

b) Bộ Tài chính khẩn trương tìm nguồn cân đối từ ngân sách Trung ương để hỗ trợ cho các địa phương và ban hành văn bản hướng dẫn sử dụng kinh phí được hỗ trợ theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 về quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo hướng ưu tiên bố trí cho các nội dung gắn với xây dựng nông thôn mới. Việc bố trí kinh phí để hỗ trợ các địa phương thực hiện từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

c) Từ năm 2012, các cấp ngân sách địa phương (tỉnh, huyện) phải ưu tiên cân đối chi ngân sách hàng năm cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để đảm bảo ổn định trong kế hoạch hàng năm (trước mắt là giai đoạn 2013 - 2015) và không phụ thuộc vào nguồn vượt thu.

4. Về tổ chức thực hiện:

- Về rà soát chỉ tiêu số xã phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động đề xuất mức chỉ tiêu tối thiểu cho từng địa phương phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là khả năng huy động nguồn lực tại chỗ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chậm nhất trong tháng 8 năm 2012. Trên cơ sở đó, ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương đăng ký chỉ tiêu cùng với danh mục cụ thể các xã phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2012 (không thấp hơn chỉ tiêu tối thiểu). Đối với các xã khác, từng địa phương phải có chỉ tiêu cụ thể về tăng số tiêu chí đạt chuẩn hàng năm đối với từng xã báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở đánh giá kết quả hàng năm về chỉ tiêu đã đăng ký, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất cơ chế khen thưởng bằng hình thức tăng mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho các địa phương làm tốt.

- Các cấp, các ngành từ tỉnh, huyện đến cấp xã phải đưa chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vào chương trình công tác hàng năm và vào kế hoạch hàng năm về phát triển - xã hội của địa phương, của ngành để phê duyệt và thực hiện.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương định kỳ đi kiểm tra địa phương theo địa bàn phân công và có báo cáo bằng văn bản về Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Các địa phương thường xuyên, định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện theo quy định; kịp thời khen thưởng những nơi làm tốt và phê bình, uốn nắn những nơi triển khai chậm, không hoàn thành kế hoạch.

- Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các Bộ, ngành kịp thời hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản điều chỉnh cơ chế, chính sách theo đúng thời hạn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg
- Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, KTN. (4b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 243/TB-VPCP

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu243/TB-VPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2012
Ngày hiệu lực10/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 243/TB-VPCP

Lược đồ Thông báo 243/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông báo 243/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu243/TB-VPCP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành10/07/2012
        Ngày hiệu lực10/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông báo 243/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

           Lịch sử hiệu lực Thông báo 243/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

           • 10/07/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/07/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực