Văn bản khác 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN

Chương trình phối hợp số 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN về thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2009 - 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hội Khuyến học Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Chương trình phối hợp 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 2009 2013


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM - HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số : 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2009

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” GIAI ĐOẠN 2009 - 2013

- Thực hiện Luật Giáo dục số 38/2005/QH 11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội;
- Thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên;
- Căn cứ Chương trình phối hợp hoạt động số 02–CTr–BGDĐT-TWHLHPNVN ngày 02/01/2009 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước;
- Căn cứ vào Kế hoạch phối hợp công tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam số 70/KH/BGDĐT-HKHVN ngày 13/02/2009 về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam,

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất ban hành Chương trình phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2009-2013.

I. MỤC ĐÍCH

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam cùng với ngành Văn hóa, thể thao và du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp các hoạt động nhằm triển khai, nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mỗi ngành, đoàn thể đóng góp vào phong trào thi đua phù hợp với thế mạnh của mình, thông qua chương trình phối hợp để tạo ra và phát huy sức mạnh tổng hợp toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”, vì tương lai của mỗi gia đình và tương lai của Tổ quốc.

2. Chỉ đạo tập trung theo ngành dọc, có sự phối hợp thống nhất, chặt chẽ giữa các bên; đảm bảo việc thực hiện một cách sáng tạo và có hiệu quả những nội dung của phong trào thi đua của mọi cơ sở giáo dục và các cấp Hội ở địa phương.

3. Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học đặc biệt nhằm vào mục tiêu phát huy vị trí hết sức quan trọng của gia đình trong việc tạo điều kiện học tập và giáo dục nhân cách cho các em, khai thác tốt nhất mọi chính sách của Nhà nước, sự hỗ trợ của cá nhân hoặc đơn vị để đảm bảo yêu cầu “3 đủ” đối với mỗi học sinh: “đủ ăn, đủ sách vở, đủ quần áo”, yêu cầu “1 có”: “Có chỗ học tập ổn định, thuận tiện” và yêu cầu “3 biết”: “biết các chính sách của Nhà nước hỗ trợ việc học tập của con em các gia đình thuộc các vùng miền khác nhau, có hoàn cảnh gia đình khác nhau trong đó có chính sách khuyến khích học nghề đối với con em nông dân; biết nhu cầu lao động và việc làm ở địa phương và vùng lân cận để từ đó quyết định việc học nghề, học đại học, cao đẳng, trung cấp một cách hợp lý; biết chọn các cơ sở học tập và đào tạo phù hợp với điều kiện của bản thân và gia đình”.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn

- Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Các cấp Hội phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động thiết thực cho học sinh, giáo viên, phụ nữ và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, không có tụ điểm kinh doanh trái phép ở gần trường học, đảm bảo an toàn trong trường học cho học sinh, nhất là học sinh nữ, đảm bảo an toàn giao thông; trồng và chăm sóc cây xanh; vận động các thành viên trong gia đình tích cực tham gia cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”.

- Đối với Hội Khuyến học Việt Nam

Vận động các tổ chức và cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học để cấp học bổng cho học sinh nghèo, khuyến khích học sinh học giỏi vượt khó đi lên và góp phần vận động nhân dân nâng cấp cơ sở vật chất các nhà trường.

- Đối với ngành giáo dục

+ Các sở và các phòng giáo dục và đào tạo phải đảm bảo hoặc có kế hoạch để đảm bảo cho các trường có khuôn viên và cây xanh; đủ lớp học và các phòng chức năng với đủ tiện nghi và đồ dùng dạy học; có nhà vệ sinh riêng cho giáo viên, học sinh, cho nam, nữ phù hợp với tiêu chuẩn học đường;

+ Có biện pháp giáo dục và tổ chức cho học sinh giữ gìn trường lớp sạch đẹp; tham gia các hoạt động trồng cây trong khu vực nhà trường. Nơi nào có điều kiện thì mỗi trường đảm nhận một công trình “con đường xanh sạch đẹp” dẫn tới cổng trường; nơi nào có điều kiện về đất thì khuyến khích trường có một vườn rau sạch để cải thiện đời sống cho giáo viên, học sinh và làm cho nhà trường xanh sạch đẹp.

2. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập

- Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

+ Nâng cao nhận thức cho các gia đình, đặc biệt là người mẹ về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển toàn diện của con em mình, của thế hệ trẻ, của tương lai đất nước và dân tộc;

+ Các cấp Hội có biện pháp cụ thể vận động các gia đình, đặc biệt là người mẹ quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn đến việc học tập cho con em bằng những việc làm thiết thực: dành đủ thời gian học tập ở nhà, có góc học tập với đủ bàn ghế, ánh sáng và đồ dùng học tập, hằng ngày dành thời gian ít nhất 10 phút để xem xét bài vở và kết quả học tập, liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để hỗ trợ kịp thời việc học tập, rèn luyện của con em mình;

+ Nếu gia đình thuộc diện khó khăn, Hội phụ nữ cơ sở phối hợp với nhà trường để vận dụng tất cả các chính sách, khai thác sự hỗ trợ của cuộc vận động “Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho học sinh vùng khó khăn” của ngành giáo dục hàng năm (từ tháng 6 đến tháng 9) để thực hiện cho được yêu cầu “3 đủ” với mức ngày một tốt hơn;

+ Cung cấp cho các bà mẹ những kiến thức và phương pháp chăm sóc, giáo dục con em phù hợp với từng độ tuổi, đặc biệt phát hiện sớm những biểu hiện rối loạn tâm thần ở trẻ em;

+ Cung cấp địa chỉ những dịch vụ hỗ trợ tại cộng đồng để giúp các bà mẹ chăm sóc giáo dục con em; chú ý giáo dục phẩm chất, đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

+ Phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền về giới và bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đưa thành một tiêu chuẩn bình xét phong trào thi đua của Hội;

+ Chỉ đạo các cấp Hội có hình thức biểu dương các gia đình hiếu học, khen thưởng kịp thời các em học sinh giỏi hoặc có cố gắng vượt bậc; vận động xây dựng quỹ giúp học sinh nghèo vượt khó; vận động các bà mẹ cho con đi học đúng độ tuổi, không bỏ học;

+ Khuyến khích các cấp Hội phản ánh kịp thời với nhà trường những ý kiến đóng góp của phụ huynh và cộng đồng về các hoạt động trong và ngoài nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục;

+ Tuyên truyền, vận động xây dựng môi trường thân thiện trong từng gia đình, trong đó mọi thành viên yêu thương và tôn trọng lẫn nhau; người lớn gương mẫu về cách sống, làm việc, nói năng và hành vi ứng xử; cha mẹ gần gũi, chia sẻ các ý kiến và nguyện vọng chính đáng, biểu dương kịp thời sự tiến bộ dù nhỏ của con mình.

- Đối với Hội Khuyến học Việt Nam

+ Hội Khuyến học các cấp hỗ trợ ngành giáo dục vận động thầy giáo, cô giáo ở các bậc học và ngành học đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục;

+ Hội Khuyến học các cấp tham gia thực hiện việc phổ cập giáo dục đúng đối tượng và đảm bảo chất lượng; chống bỏ học, giảm lưu ban; ngăn chặn tiêu cực trong thi cử và các tiêu cực xã hội khác xâm nhập vào nhà trường;

+ Tiếp tục mở rộng cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học và dòng họ khuyến học và động viên các gia đình, các dòng họ này tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường; động viên các gia đình, các dòng họ có con em là “con ngoan, trò giỏi”, các gia đình có con em thành đạt, các dòng họ, các cộng đồng dân cư đóng góp thiết thực cho việc xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, có hình thức khuyến khích, động viên các thầy giáo, cô giáo dạy tốt có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích động viên các học sinh tiến bộ;

+ Các tổ chức Hội Khuyến học cơ sở tham gia Ban quản lý và tích cực góp phần duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; phát huy sáng kiến tạo điều kiện để những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được học tập với hình thức phù hợp;

+ Các cấp Hội phát huy mọi sáng kiến để tạo điều kiện học tập tốt cho học sinh như hình thức hỗ trợ 1-1 (một người giúp một học sinh).

- Đối với ngành giáo dục

+ Nhà trường coi trọng việc dạy cách học và cách tự học cho học sinh, khuyến khích học sinh học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, không tiếp thu một chiều, có suy nghĩ và biết phản biện;

+ Nhà trường rèn luyện cho học sinh có kỹ năng vận dụng tri thức qua sách vở vào đời sống, vào việc nuôi dưỡng ý chí, hoài bão lí tưởng phẩm chất đạo đức;

+ Nhà trường có biện pháp hướng dẫn cho học sinh đọc sách, tra cứu tài liệu và xử lí thông tin trên mạng phù hợp với lứa tuổi; cập nhật tri thức mới, giúp học sinh hứng thú học tập và cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui;

+ Tổ chức các câu lạc bộ do học sinh làm chủ nhiệm, giáo viên làm cố vấn và các hình thức hoạt động tập thể vui mà học nhằm làm cho học sinh tích cực trong học tập, rèn luyện.

3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh

- Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

+ Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền cung cấp kiến thức về kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt cho học sinh nữ, nhằm giúp các em có kỹ năng tự bảo vệ trước những vấn đề xã hội có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn cuộc sống bao gồm: kỹ năng nhận diện vấn đề, biết cách xác định tình huống, tự khẳng định, biết cách từ chối, xử lí và ứng phó một cách linh hoạt, sáng tạo, kỹ năng xử lí mâu thuẫn, kỹ năng ra quyết định, biết nấu ăn, tự chăm sóc sức khỏe và các kỹ năng khác;

+ Các cấp Hội đưa nội dung giáo dục trẻ em về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giáo dục kỹ năng sống cho các bà mẹ vào các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ.

- Đối với Hội Khuyến học Việt Nam

Các cấp Hội ở địa phương phối hợp với nhà trường và gia đình làm tốt việc quản lý trẻ em ngoài giờ học; có các hình thức theo dõi, đôn đốc học sinh thực hiện kế hoạch học tập ở nhà, không chơi bời lêu lổng, sao nhãng việc học tập; tìm biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng bỏ học, trốn học và các hành vi tiêu cực khác; chủ động đề xuất chương trình giáo dục kỹ năng sống cụ thể đối với học sinh tùy theo lứa tuổi và điều kiện địa phương.

- Đối với ngành giáo dục

+ Trên cơ sở chương trình giáo dục kỹ năng sống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tùy theo cấp học và độ tuổi, tổ chức các hoạt động như dã ngoại, tham quan, hội thảo, thi nấu ăn, cấp cứu trong đó học sinh giữ vai trò chủ thể, được phát huy tính tích cực, tự chủ, tự giác, được phát biểu ý kiến của riêng mình về những vấn đề các em quan tâm;

+ Tăng cường giáo dục kỹ năng sống để học sinh có thể thích ứng với những hoàn cảnh, tình huống và điều kiện khác nhau của đời sống xã hội; cung cấp cho học sinh những thông tin về nghề nghiệp, định hướng và tư vấn nghề nghiệp cho học sinh;

+ Coi trọng vai trò và tạo điều kiện để giáo viên chủ nhiệm lớp, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhà trường hoàn thành chức trách của mình với tư cách là những người tổ chức chủ yếu việc giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh trong và ngoài nhà trường;

+ Có mối liên hệ thường xuyên với cha mẹ học sinh, nắm được những diễn biến về tâm lí, tính cách để có thể có biện pháp hữu hiệu trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh;

+ Các trường có phòng hay tổ tư vấn gồm các thành viên là giáo viên, cán bộ đoàn thể, những bậc cao niên có kinh nghiệm và hiểu biết nhiều mặt về đời sống xã hội, có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục giúp nhà trường trong việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh

- Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh cho học sinh nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi, rằm trung thu, Tháng hành động vì trẻ em; ngày Gia đình Việt Nam, các ngày kỷ niệm lớn, lễ hội lớn của đất nước và các lễ hội khác ở địa phương.

- Đối với Hội Khuyến học Việt Nam

Tập hợp các hội viên có trình độ và hiểu biết tham gia với nhà trường và Trung tâm học tập cộng đồng sưu tầm, biên soạn hướng dẫn cho học sinh các hoạt động vui chơi tập thể các trò chơi dân gian, các loại hình nghệ thuật dân gian.

- Đối với ngành giáo dục

+ Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục sắp xếp thời gian, bố trí giáo viên tổ chức sưu tầm, tiếp thu, tập dượt các trò chơi và các loại hình nghệ thuật dân gian ở địa phương, đưa các hình thức này vào các hoạt động trong nhà trường một cách thường xuyên, liên tục;

+ Tổ chức cho học sinh tham gia các trò chơi, biểu diễn các tiết mục văn nghệ dân gian trong các dịp lễ hội ở địa phương;

+ Có biện pháp thích hợp động viên, kêu gọi các đơn vị, cá nhân, đặc biệt là các cựu học sinh ủng hộ tích cực, hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi dân gian nói riêng và cơ sở vật chất cho nhà trường nói chung.

5. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương

- Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

+ Các cấp Hội tuyên truyền, giáo dục nâng cao gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa địa phương. Nhận thức đầy đủ trách nhiệm của bản thân và gia đình trong hoạt động “Uống nước nhớ nguồn” thông qua các hình thức thiết thực và phù hợp;

+ Các cấp Hội tuyên truyền, vận động phụ nữ và học sinh các lứa tuổi tham gia đóng góp, xây dựng và giữ gìn khu di tích văn hóa tại địa phương; khuyến khích những người am hiểu về lịch sử văn hóa địa phương có những đóng góp tích cực cho cộng đồng, tham gia chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh;

+ Các cấp Hội tăng cường phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, đặc biệt học sinh nữ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và của phụ nữ Việt Nam.

- Đối với Hội Khuyến học Việt Nam

Huy động các hội viên tham gia giới thiệu cho học sinh giá trị các di tích lịch sử, văn hóa và cách mạng; các ngành nghề truyền thống ở địa phương.

- Đối với ngành giáo dục

+ Mỗi trường tùy theo cấp học và độ tuổi, có kế hoạch cụ thể trong việc tìm hiểu, nhận chăm sóc, làm sạch đẹp một di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng tại địa phương; quảng bá và phát huy giá trị tinh thần của những di tích đó;

+ Thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp và tích hợp với các môn học, giáo dục niềm tự hào về truyền thống của quê hương; giáo dục đạo đức và nhân cách;

+ Các cơ quan quản lí giáo dục ở những nơi có các di tích chịu trách nhiệm chỉ đạo việc phân công cho các trường nhận phần việc cụ thể phù hợp với độ tuổi và cấp học, chẳng hạn chăm sóc cây, vườn; sưu tầm và bổ sung tư liệu về các di tích, giới thiệu và phổ biến rộng rãi.

Khi triển khai Chương trình phối hợp nói trên, các đơn vị cơ sở của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học và các nhà trường cần phối hợp với các hoạt động do ngành Văn hóa, thể thao và du lịch và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, có cách làm chủ động, sáng tạo, thích hợp, có hiệu quả đóng góp cho thành công chung của sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam theo thẩm quyền, chỉ đạo các đơn vị theo ngành dọc thực hiện Chương trình phối hợp này. Sáu tháng một lần, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh họp giao ban để sơ kết và thống nhất chỉ đạo tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hằng năm, tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào dịp hè nhằm rà soát, đánh giá kết quả phối hợp và chỉnh lí, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế. Năm học 2009-2010 sẽ có nội dung thi đua đặc biệt chào mừng 1000 năm Thăng Long và 80 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam triển khai kế hoạch “Tháng 9 khuyến học”, tổ chức tốt “Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10” nhằm động viên toàn xã hội quan tâm đến những hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và hưởng ứng với những đóng góp thiết thực cho việc xây dựng môi trường học đường lành mạnh, thân thiện.

3. Các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh / thành phố, Hội Khuyến học tỉnh / thành phố lập kế hoạch cụ thể để cùng chỉ đạo, triển khai các nội dung của Chương trình phối hợp này đến các đơn vị trực thuộc từ năm học 2009-2010. Sáu tháng một lần, tổ chức họp giao ban liên ngành, khi kết thúc năm học hằng năm có báo cáo tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và khen thưởng việc triển khai phong trào và đề xuất các giải pháp và kế hoạch cụ thể của năm học tiếp theo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam và các cơ quan lãnh đạo liên ngành ở các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bản Chương trình phối hợp này.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam giao cho Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thường trực Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Gia đình Xã hội, Ban Tuyên giáo – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Phong trào khuyến học - Hội Khuyến học Việt Nam là bộ phận thường trực triển khai thực hiện Chương trình phối hợp ở các cấp.

6. Nhà trường chủ trì, phối hợp với các ngành Văn hóa, thể thao và du lịch, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Khuyến học các địa phương, đặc biệt là các cấp thôn bản, tổ dân phố tổ chức tốt lễ tổng kết năm học trang trọng, khen thưởng, khích lệ học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học nói chung, phong trào thi đua nói riêng và triển khai hoạt động hè thiết thực, bổ ích.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm điều phối mọi hoạt động liên quan đến việc triển khai năm nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của các ngành Văn hóa, thể thao và du lịch và các tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam đồng thời kêu gọi các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể, các hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tích cực hưởng ứng và đóng góp có hiệu quả cho phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Chương trình phối hợp có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến đến các trường, các chi hội phụ nữ, chi hội khuyến học và các cấp quản lý trong toàn ngành Giáo dục, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam./.

 

CHỦ TỊCH
HỘI KHUYẾN HỌC
VIỆT NAMNguyễn Mạnh Cầm

CHỦ TỊCH
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
VIỆT NAMNguyễn Thị Thanh Hòa

BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nguyễn Thiện Nhân

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch Nước (để b/c);
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Uỷ ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN (để b/c);
- UB VHGDTNTNNĐQH (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Dân vận TƯ (để b/c);
- Hội Cựu Chiến binh, Hội Nhà văn, Hội Khoa học lịch sử, Hội Nhạc sỹ, Hội Cựu giáo chức (để phối hợp);
- Bộ VHTTDL, TƯ Đoàn TNCS HCM (để phối hợp);
- Các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, TP. trực thuộc TƯ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam (để thực hiện);
- Các sở giáo dục và đào tạo, Hội phụ nữ, Hội khuyến học tỉnh/TP. trực thuộc TƯ (để thực hiện);
- Website Bộ GD&ĐT, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV, Ban TG, Ban GĐXH, Ban PT.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2009
Ngày hiệu lực22/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN

Lược đồ Chương trình phối hợp 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 2009 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chương trình phối hợp 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 2009 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam
        Người kýNguyễn Mạnh Cầm, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thị Thanh Hòa
        Ngày ban hành22/04/2009
        Ngày hiệu lực22/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Chương trình phối hợp 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 2009 2013

            Lịch sử hiệu lực Chương trình phối hợp 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 2009 2013

            • 22/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực