Văn bản khác 05/CB-LSXD-TC

Công bố 05/CB-LSXD-TC năm 2012 về giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Công bố 05/CB-LSXD-TC năm 2012 giá ca máy thiết bị thi công xây dựng Kon Tum


UBND TỈNH KONTUM
LIÊN SỞ XD-TC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CB-LSXD-TC

Kon Tum, ngày 23 tháng 4 năm 2012

 

CÔNG BỐ

GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG PHỔ BIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ khoản 2, Điều 19 Quy định một số vấn đề công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 26/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Văn bản số 1208/VP-KTTH ngày 27/9/2011 và Văn bản số 69/VP-KTN ngày 17/1/2012 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai xác định giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Liên Sở Xây dựng - Tài chính công bố Giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

1. Ban hành kèm theo công bố này Bảng giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến xây dựng công trình gồm giá ca máy của 807 loại máy và thiết bị thi công phổ biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum là tài liệu để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3. Điều chỉnh giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến xây dựng công trình:

3.1 Giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến xây dựng công trình lập cho thị trường phổ biến tại tỉnh Kon Tum, khi tham khảo để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, các tổ chức, cá nhân có liên quan cần điều chỉnh cho phù hợp với từng công trình xây dựng cụ thể.

3.2 Phương pháp điều chỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

Công bố này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

SỞ TÀI CHÍNH
KT/GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
U Thanh

SỞ XÂY DỰNG
KT/GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bách

 

Nơi nhận:
- UBND các huyện, thành phố;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND tỉnh (thay báo cáo);
- Trang Thông tin điện tử SXD;
- Lưu VT, PQLXD.ptnam.

 

 

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN

BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG PHỔ BIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

I. Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến xây dựng công trình:

- Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.

- Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

- Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

- Căn cứ Thông tư số: 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động thương binh và xã hội, hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

- Căn cứ Thông tư số 42/2011/TT-BCT ngày 19/12/2011 của Bộ Công thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện;

- Căn cứ Văn bản số 1208/VP-KTTH ngày 27/9/2011 và Văn bản số 69/VP-KTN ngày 17/1/2012 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon tum về việc triển khai xác định giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

- Căn cứ Công bố số 01/CB-LSXD-TC ngày 09/1/2012 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính, Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác từ ngày 01/12/2011 đến ngày 31/12/2011.

II. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến xây dựng công trình:

1. Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công phổ biến xây dựng công trình (sau đây gọi là giá ca máy): Căn cứ Phương pháp xác định giá ca máy hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

2. Các định mức, thành phần chi phí:

2.1 Các định mức khấu hao, định mức sửa chữa, định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng, định mức cấp bậc thợ điều khiển máy, số ca máy thực hiện trong năm và nguyên giá: tính theo Phụ lục kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

2.2 Chi phí nhân công thợ điều khiển máy xác định trên cơ sở:

- Mức lương tối thiểu vùng: 1.400.000 đồng/tháng.

- Lương thợ vận hành các loại máy xây dựng: Áp dụng lương nhóm II: tính theo thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Lương lái xe: tính theo bảng lương B12: Bảng lương công nhân lái xe Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Lương lái tàu: tính theo bảng lương B2.I.1, B2.I.2: Bảng lương thuyền viên và công nhân tàu vận tải biển, vận tải sông Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Phụ cấp lưu động tính bằng 40% tiền lương tối thiểu.

- Phụ cấp không ổn định sản xuất bằng 10% tiền lương cấp bậc.

- Một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép…) bằng 12% tiền lương cấp bậc và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% tiền lương cấp bậc.

- Phụ cấp khu vực chưa tính vào giá ca máy, tuỳ theo từng khu vực công trình thi công chủ đầu tư tính thêm phần chi phí phụ cấp khu vực.

2.3 Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm tháng 12/2011 cụ thể:

- Xăng A 92: 19.281,82 đồng/lít

- Dầu Diezel 0,05S: 18.909,09 đồng/lít

- Dầu Mazut 3,0%S : 14.327,27 đồng/kg

- Điện: 1.304 đồng/kwh.

3. Mức lương tối thiểu vùng để xác định giá ca máy là 1.400.000đồng/tháng, trường hợp đối với các vùng có mức lương tối thiểu khác thì tính bù trừ chi phí nhân công./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CB-LSXD-TC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu05/CB-LSXD-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2012
Ngày hiệu lực23/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CB-LSXD-TC

Lược đồ Công bố 05/CB-LSXD-TC năm 2012 giá ca máy thiết bị thi công xây dựng Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công bố 05/CB-LSXD-TC năm 2012 giá ca máy thiết bị thi công xây dựng Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu05/CB-LSXD-TC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum, ***
        Người kýNguyễn Văn Bách, U Thanh
        Ngày ban hành23/04/2012
        Ngày hiệu lực23/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công bố 05/CB-LSXD-TC năm 2012 giá ca máy thiết bị thi công xây dựng Kon Tum

            Lịch sử hiệu lực Công bố 05/CB-LSXD-TC năm 2012 giá ca máy thiết bị thi công xây dựng Kon Tum

            • 23/04/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực