Công văn 01/BCĐCCCVCC

Công văn 01/BCĐCCCVCC triển khai Quyết định 1557/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" do Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 01/BCĐCCCVCC triển khai Quyết định 1557/QĐ-TTg phê duyệt Đề án


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/BCĐCCCVCC
V/v triển khai Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức".

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban Tổ chức Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

 

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" (sau đây việt tắt là Quyết định số 1557/QĐ-TTg); Quyết định số 1789/QĐ-TTg ngày 29/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất Ban Cải đạo Trung ương (văn bản số 59/TB-VPCP ngày 06/02/1013 của Văn phòng Chính phủ), Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg như sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan hữu quan (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành, địa phương) tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phố biến, quán triệt mục tiêu, quan điểm và các nội dung đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ công chức đã được quy định tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt cần bám sát những vấn đề sau:

- Thống nhất nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức;

- Nắm vững mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong giai đoạn 2011-2015;

- Đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện các hoạt động đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức.

2. Thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ, ngành, địa phương

a) Từ nay đến trước ngày 20/3/2013, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Mục III Quyết định số 1557/QĐ-TTg và báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp chung.

Thành phần Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của các Bộ, ngành, địa phương bao gồm:

- Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Trưởng ban;

- 01 đồng chí Thứ trưởng hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Phó Trưởng ban thường trực;

- Đối với các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cử 01 đồng chí đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy tham gia làm Phó Trưởng ban;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ hoặc Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, thành phố là Phó Trưởng ban;

- Các thành viên khác:

+ Đối với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương là Vụ trưởng các Vụ: kế hoạch tài chính, pháp chế, trung tâm thông tin và Chánh Văn phòng Bộ...;

+ Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là Giám đốc các Sở: kế hoạch - đầu tư, tài chính, tư pháp, khoa học và công nghệ, thông tin truyền thống và Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 01 thành viên là lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy.

+ Đối với các cơ quan khác như Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, căn cứ vào đặc điểm cụ thể của cơ quan mình để thành lập Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban là người đứng đầu cơ quan và các thành viên khác cho phù hợp.

b) Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ở Bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành, địa phương.

3. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện

Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành xây dựng kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn từ nay đến hết năm 2015 cho phù hợp. Việc xây dựng kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức phải căn cứ vào Quyết định số 1557/QĐ-TTg trong đó cần chú ý các vấn đề sau:

Thể hiện rõ các mục tiêu, giải pháp, kết quả cụ thể phải đạt trong cả giai đoạn và trong năm kế hoạch;

- Các nội dung công việc thể hiện trong kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của mỗi Bộ, ngành, địa phương cân phân công rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp. Đồng thời, xác định rõ thời hạn hoàn thành và dự toán kinh phí, điều kiện cần thiết để triển khai.

- Trong năm 2013, cần tập trung triển khai việc áp dụng hình thức thi tuyển qua phần mềm trên máy vi tinh trong tuyển dụng công chức; thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; khẩn trương triển khai việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức, đơn vị theo kết luận của Phó Thủ tướng Xuân Phúc tại phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương (văn bản số 59/TB-VPCP ngày 06/02/1013 của Văn phòng Chính phủ).

4. Báo cáo về công tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức

Căn cứ kế hoạch và kết quả hoạt động, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xây dựng và gửi báo cáo về công tác đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức hàng năm về Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian gửi báo cáo kết quả thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về Bộ Nội vụ trước ngày 15/12 hàng năm.

Trên đây là hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có những vướng mắc hoặc đề xuất cần thay đổi bổ sung, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh về Ban Chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Nội vụ)./.

 

 

T/M BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 01/BCĐCCCVCC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu01/BCĐCCCVCC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2013
Ngày hiệu lực01/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 01/BCĐCCCVCC

Lược đồ Công văn 01/BCĐCCCVCC triển khai Quyết định 1557/QĐ-TTg phê duyệt Đề án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 01/BCĐCCCVCC triển khai Quyết định 1557/QĐ-TTg phê duyệt Đề án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu01/BCĐCCCVCC
        Cơ quan ban hànhcông chức, Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ
        Người ký***, Trần Anh Tuấn
        Ngày ban hành01/03/2013
        Ngày hiệu lực01/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 01/BCĐCCCVCC triển khai Quyết định 1557/QĐ-TTg phê duyệt Đề án

           Lịch sử hiệu lực Công văn 01/BCĐCCCVCC triển khai Quyết định 1557/QĐ-TTg phê duyệt Đề án

           • 01/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực