Chỉ thị 02/CT-BTTTT

Chỉ thị 02/CT-BTTTT về thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2011 và những năm tiếp theo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 02/CT-BTTTT thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 02/CT-BTTTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2011 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về công tác quốc phòng; Chỉ thị số 417/CT-TTg ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự chỉ đạo, thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo. Để tăng cường sự chỉ đạo đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) năm 2011 và những năm tiếp theo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ thị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ; Chỉ thị số 417/CT-TTg ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định số 07/QĐ-BTCTW ngày 16/4/2008 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức QP-AN đối với cán bộ, đảng viên và các văn bản Quy phạm pháp luật hiện hành về công tác GDQP-AN.

2. Thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, đặc biệt là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

3. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiếp tục tham mưu cho Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Luật Dân quân tự vệ và xây dựng cơ quan quân sự các cấp thuộc Bộ vững mạnh toàn diện, đồng thời thường xuyên củng cố và kịp thời kiện toàn lực lượng tự vệ của Bộ hàng năm và trong từng thời kỳ.

4. Vụ Tổ chức cán bộ là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy quân sự Bộ tiếp tục phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP-AN Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương theo tinh thần Chỉ thị số 417/CT-TTg ngày 31/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phục vụ tốt công tác tuyên truyền thành công Đại hội XI của Đảng, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2011 - 2016 và các ngày lễ lớn của đất nước.

5. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương nơi đơn vị trú chân để xây dựng, củng cố và kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự và đơn vị tự vệ cơ quan mình, chỉ đạo thực hiện nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, giáo dục quốc phòng - an ninh, phòng thủ dân sự, tổ chức xây dựng hoạt động của lực lượng tự vệ.

6. Ban Chỉ huy quân sự các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, giáo dục quốc phòng – an ninh, dân quân tự vệ, dự bị động viên; tham mưu giúp Đảng bộ, chi bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị mình chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trên đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ theo quy định của Luật Dân quân tự vệ; rà soát, củng cố, bổ sung phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt… đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

7. Cục Báo chí và Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử có trách nhiệm hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụ với các báo, đài ở Trung ương và địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình tuyên truyền giáo dục quốc phòng – an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan Truyền thông thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch cụ thể công tác tuyên truyền giáo dục này.

8. Ban Chỉ huy quân sự Bộ Thông tin và Truyền thông căn cứ vào Thông tư số 81/2010/TT-BQP ngày 23/6/2010 của Bộ Quốc phòng quy định về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự cấp Bộ, căn cứ vào nhiệm vụ công tác quốc phòng tổ chức lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách trình Bộ trưởng phê duyệt để triển khai tổ chức thực hiện. Đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, công tác giáo dục QP-AN đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị này và chậm nhất ngày 31/12 hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy quân sự Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, báo cáo Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng GDQP-AN TW;
- Cục DQTV;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- VP BCS, VP Đảng ủy;
- Các CQ, đơn vị thuộc Bộ;
- BCH QS Bộ TTTT;
- Lưu VT, TCCB;

BỘ TRƯỞNG
Lê Doãn Hợp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/CT-BTTTT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/CT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2011
Ngày hiệu lực28/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/CT-BTTTT

Lược đồ Công văn 02/CT-BTTTT thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 02/CT-BTTTT thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/CT-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýLê Doãn Hợp
        Ngày ban hành28/04/2011
        Ngày hiệu lực28/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 02/CT-BTTTT thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 02/CT-BTTTT thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, an ninh

           • 28/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực