Công văn 07/SXD-KTXD

Công văn 07/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 07/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


UBND TỈNH CÀ MAU
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/SXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011

Cà Mau, ngày 06 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở, Ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Các chủ đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tại Văn bản số 4593/UBND-XD ngày 03/11/2011 và Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định 70/2011/NĐ-CP Sở Xây dựng Cà Mau có ý kiến hướng dẫn như sau:

1. Nội dung “Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011” đề nghị xem chi tiết tại phần Phụ lục kèm theo văn bản này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân gởi ý kiến về Sở Xây dựng Cà Mau (hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại 07806.255.003) để được xem xét giải đáp cụ thể.

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau xin thông báo đến các đơn vị có liên quan biết để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, P.KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Dân

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU MỚI TỪ NGÀY 01/10/2011
(Kèm theo Văn bản số 07/SXD-KTXD ngày 06/01/2012 của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau)

I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ HƯỚNG DẪN:

- Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

- Căn cứ Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xấy dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP.

- Căn cứ Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của UBND tỉnh Cà Mau về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

- Căn cứ Văn bản số 4593/UBND-XD ngày 03/11/2011 của UBND tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011.

II. HƯỚNG DẪN CHUNG:

1. Phạm vi áp dụng:

- Văn bản này hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán cho các công trình, gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của địa phương để đầu tư (ngân sách từ cấp tỉnh trở xuống). Đồng thời, khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình khác tham khảo nội dung hướng dẫn tại văn bản này để điều chỉnh dự toán.

- Việc điều chỉnh dự toán tại văn bản này chỉ áp dụng đối với phần khối lượng được phép điều chỉnh theo nguyên tắc nêu tại mục 2 dưới đây của các gói thầu, hạng mục công trình đã tổ chức đấu thầu hay chỉ định thầu.

- Đối với các gói thầu, hạng mục công trình chưa tổ chức đấu thầu hay chỉ định thầu thì chủ đầu tư tham khảo sử dụng Đơn giá nhân công, Đơn giá máy và thiết bị thi công và các bộ đơn giá xây dựng khác do Sở Xây dựng công bố (hoặc các kênh thông tin về giá khác được Bộ Xây dựng cho phép tại Thông tư 04/2010/TT-BXD) để lập, thẩm định và phê duyệt dự toán.

- Hướng dẫn điều chỉnh dự toán không áp dụng đối với các hợp đồng đã được các bên thanh lý.

2. Nguyên tắc điều chỉnh dự toán, giá hợp đồng, giá thanh toán thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1, 2, 3, 4 Văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng và Thông tư 08/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Trong đó, cần lưu ý các nội dung sau:

- Việc điều chỉnh dự toán để bổ sung cho các gói thầu đã hoặc đang thực hiện không được làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt theo đúng tinh thần hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại điểm a, khoản 1 Văn bản số 1730/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng nêu trên. Trong trường hợp đặc biệt (ví dụ như do vướng công tác giải phóng mặt bằng làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thi công) phải điều chỉnh dự toán, dẫn đến làm vượt tổng mức đầu tư có thì báo cáo cấp quyết định đầu tư để xem xét quyết định cho từng dự án cụ thể.

- Phần khối lượng được phép điều chỉnh dự toán là phần khối lượng thực hiện đúng tiến độ, chất lượng của hợp đồng đã ký (bao gồm phần khối lượng được Chủ đầu tư cho phép gia hạn hợp đồng và chấp nhận điều chỉnh).

- Thẩm quyền quyết định điều chỉnh:

+ Đối với các gói thầu, hạng mục công trình thuộc các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh làm Cấp quyết định đầu tư thì giao Chủ đầu tư căn cứ vào hợp đồng đã ký để thực hiện điều chỉnh giá hợp đồng.

+ Đối với các gói thầu, hạng mục công trình khác thì Chủ đầu tư báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét quyết định theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 3, Thông tư 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 về việc Hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

3. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong văn bản hướng dẫn này là mức tối đa cho phép tham khảo áp dụng để điều chỉnh dự toán xây dựng công trình bao gồm:

- Các hệ số điều chỉnh tại vùng II (ứng với mức lương tối thiểu vùng 1.780.000 đồng/tháng) áp dụng cho các công trình xây dựng tại khu vực thành phố Cà Mau.

- Các hệ số điều chỉnh tại vùng III (ứng với mức lương tối thiểu vùng 1.550.000 đồng/tháng) áp dụng cho các công trình xây dựng tại khu vực huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời.

- Các hệ số điều chỉnh tại vùng IV (ứng với mức lương tối thiểu vùng 1.400.000 đồng/tháng) áp dụng cho các công trình xây dựng tại khu vực còn lại trong tỉnh Cà Mau.

III. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT:

1. Điều chỉnh chi phí xây dựng, chi phí khảo sát:

- Phương pháp tính toán:

+ Chi phí nhân công xây dựng điều chỉnh tối đa cho phần khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011 = (Chi phí nhân công xây dựng được lập hoặc điều chỉnh theo mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/01/2011 được quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP) x (Hệ số điều chỉnh KNC)

+ Chi phí máy thi công xây dựng điều chỉnh tối đa cho phần khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011 = (Chi phí máy thi công xây dựng được lập hoặc điều chỉnh theo mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/01/2011 được quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP) x (Hệ số điều chỉnh KM)

+ Chi phí nhân công khảo sát điều chỉnh tối đa cho phần khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011 = (Chi phí nhân công khảo sát được lập hoặc điều chỉnh theo mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/01/2011 được quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP) x (Hệ số điều chỉnh KKS)

- Trong đó, chi phí nhân công và khảo sát xây dựng, máy thi công xây dựng được lập hoặc điều chỉnh theo mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/01/2011 được quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP gồm:

+ Chi phí nhân công, máy thi công tham khảo áp dụng các bộ đơn giá được điều chỉnh theo hệ số hướng dẫn tại Văn bản số 481/SXD-KTXD ngày 15/8/2011 của Sở Xây dựng.

+ Chi phí nhân công, máy thi công tham khảo áp dụng các bộ đơn giá được lập theo mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/01/2011 do Sở Xây dựng công bố tại các Quyết định số: 82/QĐ-SXD ngày 29/3/2011 (Đơn giá phần sửa chữa), 111/QĐ-SXD ngày 19/5/2011 (Đơn giá Nhân công, Máy thi công quý I/2011), 189/QĐ-SXD ngày 19/5/2011 (Đơn giá Nhân công, Máy thi công quý II/2011).

- Hệ số điều chỉnh KNC, KM, KKS do Chủ đầu tư xác định cho phù hợp với từng dự án cụ thể, Hợp đồng đã ký kết và không được làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Các hệ số vừa nêu Chủ đầu tư có thể xác định bằng một giá trị bất kỳ nhưng thỏa các điều kiện vừa nêu và nằm trong khoảng từ 1,0 đến hệ số điều chỉnh tối đa cho phép được xác định tại bảng dưới đây (1,0 <  KNC, KM, KKS ≤ Hệ số điều chỉnh tối đa cho phép):

Loại dự toán điều chỉnh

Tên gọi hệ số điều chỉnh tối đa cho phép

Vùng II
Mức lương tối thiểu 1.780.000 đồng/tháng

Vùng III
Mức lương tối thiểu 1.550.000 đồng/tháng

Vùng IV
Mức lương tối thiểu 1.400.000 đồng/tháng

Dự toán chi phí xây dựng

Chi phí nhân công xây dựng (hệ số KNC tối đa cho phép)

1,465

1,455

1,648

Chi phí máy thi công xây dựng (hệ số KM tối đa cho phép)

1,080

1,039

1,013

Dự toán khảo sát xây dựng

Chi phí nhân công khảo sát (hệ số KNC tối đa cho phép)

1,465

1,455

1,648

Ghi chú: Hệ số điều chỉnh trên chỉ điều chỉnh các khoản chi phí tăng thêm do việc điều chỉnh chính sách tiền lương của Chính phủ (không điều chỉnh giá nhiên liệu,…)

2. Điều chỉnh một số chi phí khác:

Một số chi phí khác tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình như chi phí trực tiếp khác; chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công; thu nhập chịu thuế tính trước; chi phí quản lý dự án, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công,… được tính theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trong đó, đối với những mục chi phí cho phần việc đã thực hiện hoàn thành trước khi điều chỉnh dự toán và đã được phê duyệt như: chi phí thiết kế xây dựng công trình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật,… thì không được phép điều chỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 07/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu07/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2012
Ngày hiệu lực06/01/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 07/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 07/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu07/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrần Hồng Dân
        Ngày ban hành06/01/2012
        Ngày hiệu lực06/01/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 07/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 07/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

         • 06/01/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/01/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực