Công văn 1018/TTg-KGVX

Công văn 1018/TTg-KGVX năm 2016 về tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1018/TTg-KGVX phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tin học hóa giám định 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1018/TTg-KGVX
V/v tăng cường phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (tại các Tờ trình số 1816/TTr-BHXH ngày 27 tháng 5 năm 2016 và số 1716/TTr-BHXH ngày 17 tháng 5 năm 2016) về việc mở rộng, phát triển bảo hiểm y tế và triển khai tin học hóa trong giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; ý kiến các Bộ: Y tế, Tài chính, Công an, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo và Tư pháp tại cuộc họp ngày 31 tháng 5 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

1. Về việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và trình Thủ tưng Chính phủ ban hành quyết định phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2016. Trong thi gian chưa có quyết định mới Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm thời căn cứ quy định tại Điều 1, Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013 - 2015 làm căn cứ lập danh sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho người dân sinh sống tại các địa bàn này từ ngân sách nhà nước.

b) Bộ Tài chính có trách nhiệm cân đối và kịp thời đảm bảo ngân sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng nói trên theo quy định. Đồng thời phối hợp với Bộ Y tế xây dựng cơ chế, lộ trình hỗ trợ kinh phí cho người dân tham gia bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho y tế phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế.

c) Bảo him xã hội Việt Nam khẩn trương xây dng, các cơ quan có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách và các giải pháp phù hợp để đẩy nhanh việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế nói chung, phát triển bảo hiểm y tế theo hộ gia đình nói riêng, tập trung vào một số vấn đề sau:

- T chức hệ thống mạng lưới đại lý thu bảo hiểm y tế theo cơ chế dịch vụ công đối với tổ chức, đơn vị phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia bảo hiểm y tế.

- Đy mạnh hơn nữa các hình thức tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình, đảm bảo trong năm tài chính có 100% thành viên thuộc hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế để được giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Phổ biến để người dân hiểu, đồng thuận và tích cực tham gia bảo hiểm y tế, thông báo việc thu hồi phần kinh phí đã được giảm trừ mức đóng nếu đến hết năm tài chính mà các thành viên của hộ gia đình đó vẫn không tham gia đầy đủ.

d) y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo him y tế, trong đó tập trung hỗ trợ cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình đông con, gặp nhiều khó khăn về kinh tế, góp phần tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của các nhóm đối tượng này.

Đối với các tỉnh, thành phố có kết dư quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015, ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính này để hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

đ) Bộ Y tế khẩn trương xây dựng phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng tính đúng, tính đủ và đảm bảo sự công bằng giữa những người có và không có bảo hiểm y tế, tạo động lực thúc đẩy người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, xây dựng gói dịch vụ y tế cơ bản.

2. Về việc tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

a) Bộ Y tế khẩn trương hoàn thành một số việc cụ thể sau

- Xây dựng, ban hành, cập nhật đầy đủ bộ mã dịch vụ y tế dùng chung về thuốc tân dược, thuốc y học cổ truyền, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế, mã bệnh tật và các thông tin phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế;

- Chỉ đạo các Sở Y tế, y tế các Bộ, ngành phê duyệt đồng bộ, đầy đủ danh mục dịch vụ kỹ thuật tại các cơ sở khám chữa bệnh đúng quy định để thực hiện tin học hóa trong khám chữa bệnh;

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện kết nối, liên thông, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên hệ thống mạng điện tử toàn quốc theo yêu cầu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.

b) Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1710/VPCP-KGVX ngày 16 tháng 3 năm 2016 về việc tin học hóa trong thực hiện giám định thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Chủ động phối hợp với Bộ Y tế, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai, đảm bảo thiết lập hệ thống giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế kết nối với các cơ s khám chữa bệnh bo hiểm y tế trên toàn quốc trước ngày 30 tháng 6 năm 2016.

c) y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chỉ đạo Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện đúng các yêu cầu của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đảm bảo tiến độ tin học hóa công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nói chung, giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nói riêng. Thực hiện việc liên thông dữ liệu với cơ quan bảo hiểm xã hội theo đúng tiến độ, nội dung chuyên môn theo quy định của hệ thống thông tin, giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc, khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: KTTH, TKBT, PL, TH;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3), T.

KT. THỦ TƯỚNG
PTHỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1018/TTg-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1018/TTg-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/06/2016
Ngày hiệu lực10/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1018/TTg-KGVX phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tin học hóa giám định 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1018/TTg-KGVX phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tin học hóa giám định 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1018/TTg-KGVX
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành10/06/2016
        Ngày hiệu lực10/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1018/TTg-KGVX phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tin học hóa giám định 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1018/TTg-KGVX phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tin học hóa giám định 2016

           • 10/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực