Công văn 1024/UBND-CN

Công văn 1024/UBND-CN năm 2014 hướng dẫn lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1024/UBND-CN 2014 lập dự toán quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1024/UBND-CN
V/v hướng dẫn lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Tiền Giang, ngày 14 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công.

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010;

Căn cứ Công văn số 2498/UBND-CN ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

UBND tỉnh hướng dẫn một số nội dung trong công tác lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn ngân sách nhà nước trở lên thuộc thẩm quyền UBND tỉnh quản lý như sau:

1. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình bao gồm: tổng mức đầu tư, dự toán công trình, định mức xây dựng và giá xây dựng công trình đều phải tuân thủ các điều khoản quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là Nghị định số 112/2009/NĐ-CP) Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (gọi tắt là Thông tư số 04/2010/TT-BXD) Công văn số 4164/UBND-CN ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng, điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, Công văn số 2498/UBND-CN ngày 12/6/2012 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011.

2. Điều chỉnh chi phí nhân công:

a) Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng và lắp đặt do UBND tỉnh công bố tại Công văn số 381/UBND-CN ngày 22/01/2008; Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa do UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 14/3/2011; Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 152/QĐ-SXD ngày 10/12/2012 và Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng và lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 26/7/2013 được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCNC = 3,761.

b) Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Công văn số 382/UBND-CN ngày 22/01/2008 được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCNCKS = 3,761.

Nội dung dự toán chi phí khảo sát xây dựng bao gồm các khoản mục chi phí quy định trong Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

c) Đối với dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được lập theo Đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố tại các Quyết định số 1037/QĐ-UBD ngày 25/3/2010 về việc công bố Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 về việc công bố Đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 về việc công bố Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 về việc công bố Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh: KĐCNC = 2.029.

3. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

a) Đối với dự toán xây dựng công trình được lập theo Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng và lắp đặt do UBND tỉnh công bố tại Công văn số 381/UBND-CN ngày 22/01/2008; Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa do UBND tỉnh công bố kèm theo Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 14/3/2011; Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 152/QĐ-SXD ngày 10/12/2012 và Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng và lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) do Sở Xây dựng công bố tại Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 26/7/2013 thì chi phí thợ điều khiển máy trong chi phí máy được nhân với hệ số điều chỉnh: KĐCMTC = 1,179.

Riêng phần chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng (nếu có) trong chi phí máy thi công được xác định bằng cách bù trừ vào chi phí máy hoặc tính vào chi phí trực tiếp phần vật liệu, là khoảng chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng giữa mức giá thông báo của Liên Sở Xây dựng - Tài chính từng thời điểm so với giá gốc (giá chưa có thuế VAT) đã tính trong đơn giá (xăng A92 = 10.045 đồng/lít; dầu DO = 7.210 đồng/lít; điện = 895 đ/kw).

b) Đối với dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được lập theo Đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố tại các Quyết định số 1037/QĐ-UB ngày 25/3/2010 về việc công bố Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 về việc công bố Đơn giá duy trì cây xanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 về việc công bố Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang và Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 về việc công bố Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền giang được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh: KĐCMTC = 1,226.

Riêng phần chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng (nếu có) trong chi phí máy thi công được xác định bằng cách bù trừ vào chi phí máy hoặc tính vào chi phí trực tiếp phần vật liệu, là khoảng chênh lệch giá nhiên liệu, năng lượng giữa mức giá thông báo của Liên Sở Xây dựng - Tài chính từng thời điểm so với giá gốc (giá chưa có thuế VAT) đã tính trong đơn giá (xăng A92 = 14.607 đồng/lít; dầu DO = 12.743 đồng/lít; điện = 1.070 đ/kw).

4. Đối với các công trình xây dựng áp dụng các bộ đơn giá dự toán chuyên ngành thì việc lập và điều chỉnh dự toán xây dựng áp dụng theo hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành.

5. Điều chỉnh giá hợp đồng:

a) Ngày 26/12/2012 Bộ xây dựng đã ban hành các Quyết định số 1172/QĐ-BXD 1173/QĐ-BXD về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt (sửa đổi, bổ sung). Việc thực hiện 02 quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

- Căn cứ Điều 1, Điều 16 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên thuộc đối tượng áp dụng định mức đã được Bộ Xây dựng công bố.

- Các công trình, gói thầu đã tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu, đã ký hợp đồng trước ngày Quyết định số 1172/QĐ-BXD 1173/QĐ-BXD có hiệu lực (trước ngày 26/12/2012), nhưng có khối lượng thi công sau ngày 26/12/2012 thì phần khối lượng này phải được điều chỉnh lại theo định mức mới (sửa đổi, bổ sung) trừ hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo tỷ lệ % theo Điều 36 Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Các công trình, gói thầu đã có Quyết định phê duyệt dự toán trước ngày 26/12/2012 nhưng chưa triển khai đấu thầu, chỉ định thầu thì phải điều chỉnh dự toán theo định mức mới (sửa đổi, bổ sung) và phê duyệt lại theo Điều 11 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP.

- Các công trình đã triển khai đấu thầu, chỉ định thầu, ký hợp đồng sau ngày 26/12/2012 nếu chưa áp dụng các định mức mới (sửa đổi, bổ sung) trong Quyết định số 1172/QĐ-BXD 1173/QĐ-BXD phải điều chỉnh lại định mức (liên quan trực tiếp đến đơn giá thầu) trừ hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo tỷ lệ % (Điều 36 Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ quy định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng).

b) Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng thực hiện theo Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và các điều khoản đã thỏa thuận theo hợp đồng được ký kết giữa các bên.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị có liên quan báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Lưu: VT, Nam.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1024/UBND-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1024/UBND-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1024/UBND-CN

Lược đồ Công văn 1024/UBND-CN 2014 lập dự toán quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1024/UBND-CN 2014 lập dự toán quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Tiền Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1024/UBND-CN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýLê Văn Nghĩa
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1024/UBND-CN 2014 lập dự toán quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Tiền Giang

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1024/UBND-CN 2014 lập dự toán quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Tiền Giang

         • 14/03/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/03/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực