Công văn 10246/BTC-HCSN

Công văn 10246/BTC-HCSN năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10246/BTC-HCSN 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10246/BTC-HCSN
V/v vướng mc triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện công văn số 1492/BC-ĐGS ngày 22/4/2019 của Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách về kết quả giám sát tại tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang; về kiến nghị của tỉnh Bắc Giang về vướng mắc trong việc triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 16/2015/NĐ-CP); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về ban hành các Nghị định, Thông tư hưng dẫn giao quyền tự chủ tài chính cho từng lĩnh vực

a) Tại Điều 22 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các Bộ, địa phương, cụ th: Các Bộ, cơ quan liên quan: căn cứ các quy định tại Nghị định này xây dng và trình Chính phủ sửa đi, ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trong từng lĩnh vực.

Đến nay, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Chính phủ ban hành 02/08 Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL theo lĩnh vực (Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học công nghệ công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác). Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 90/2017/TT-BTC ngày 30/8/2017 quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Thông tư số 141/2016/NĐ-CP cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp">145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 hướng dẫn cơ chế tài chính đơn vị SNCL theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP. Đối với kế hoạch ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trực tiếp dự thảo, trình Chính phủ.

b) Thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ của các đơn v SNCL theo các Nghị quyết của Đảng (Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp); các Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW; Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019) và ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 22/7/2019 về sửa đổi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP , Bộ Tài chính thông tin về định hướng xây dựng các chính sách liên quan đến việc thực hiện tự chủ của các đơn vị SNCL trong thời gian tới như sau:

- Theo Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị SNCL trong các lĩnh vực, thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP. Đến nay, Bộ Tài chính đã có các công văn số 8030/BTC-HCSN ngày 12/7/2019 và công văn số 8815/BTC-HCSN ngày 1/8/2019 lấy ý kiến một số Bộ chuyên ngành về nội dung dự thảo Nghị định và đề nghị cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến đặc thù của lĩnh vực. Đ tạo điều kiện cho Bộ Tài chính tng hp đầy đủ các vướng mắc của các địa phương trong việc thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và đề xuất hướng giải quyết phù hợp với điều kiện thực tế, đề nghị y ban nhân dân tỉnh Bc Giang có ý kiến đề xut v nội dung trên gửi Bộ Tài chính. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ phối hp với các Bộ, ngành liên quan để xây dựng dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trong năm 2019.

- Các vấn đề liên quan đến tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị SNCL sẽ do Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng trình Chính phủ.

- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của đơn vị SNCL trong từng lĩnh vực thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; trường hợp pháp luật chuyên ngành giao Chính phủ hướng dẫn thì các Bộ quản lý chuyên ngành xây dựng Nghị định, trình Chính phủ xem xét quyết định. Không ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ v tài chính, t chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm của đơn vị SNCL riêng trong từng lĩnh vực.

2. Về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở cho các Sở, ngành, địa phương xây dựng đơn giá, kế hoạch đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị SNCL

Tại điểm b Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định trách nhiệm của các Bộ, địa phương: Ban hành theo thm quyền định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực sự nghiệp công do nhà nước quản lý, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí và các quy định tại Điều 4 Ngh định này.

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sdụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên: b) Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đặt hàng: Phương pháp định giá, cơ quan có thm quyền định giá và trình tự định giá, đơn giá theo quy định của pháp luật về giá và các pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ quy định trên, việc hướng dẫn định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của các Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương thực hiện theo thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương theo quy định của pháp luật liên quan.

3. Về ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sang ban hành danh mục các đối tượng được hưởng hỗ trợ của Nhà nưc trong sử dụng dịch vụ công; thay đổi hỗ trợ của Nhà nước thông qua sản phẩm, dịch vụ công sang h trợ cho đối tượng sử dụng dịch vụ công

Việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đã được quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, làm cơ sở để Nhà nước giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cho đơn vị SNCL hoặc doanh nghiệp thực hiện.

Đối với danh mục các đối tượng sử dụng dịch vụ sự nghiệp công, đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với từng đối tượng, như lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo v.v..

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang được biết và phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban TC-NS (để b/c);
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, HCSN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Tr
ần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10246/BTC-HCSN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10246/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/08/2019
Ngày hiệu lực 30/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10246/BTC-HCSN

Lược đồ Công văn 10246/BTC-HCSN 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 10246/BTC-HCSN 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10246/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành 30/08/2019
Ngày hiệu lực 30/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 10246/BTC-HCSN 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP

Lịch sử hiệu lực Công văn 10246/BTC-HCSN 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP

  • 30/08/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/08/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực