Công văn 1026/TCHQ-KTTT

Công văn số 1026/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn không thu thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 1026/TCHQ-KTTT hướng dẫn không thu thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1026/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế NK nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải quan tỉnh Bình Dương 
 - Công ty TNHH CN chung lương Việt Nam 
Khu SX bình chuẩn - Thuận An - Bình Dương

 

Trả lời công văn số 1102/CV-HQ-2006 ngày 11/2/2006 của Công ty TNHH CN Chung Lương Việt Nam về việc hướng dẫn không thu thuế cho nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu theo các tờ khai Hải quan số 638/NK/SXXK/NKCN ngày 13/3/2002, số 703/NK/SXXK/NKCN ngày 19/3/2002 và số 758/NK/SXXK/NKCN ngày 26/3/2002 tại Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 94/1998/NĐ-CP">172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế XNK.

- Căn cứ công văn số 251 TCHQ/KTTT ngày 16/1/2004 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế nhập khẩu nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo nội dung công văn của Công ty thì Công ty đã xuất khẩu hết số nguyên phụ liệu trên theo hình thức gia công xuất khẩu và xuất gia công chuyển tiếp. Tuy nhiên cho đến nay, Công ty vẫn chưa được thanh khoản số tiền thuế nhập khẩu theo các tờ khai trên vì vướng chứng từ thanh toán nên bị cưỡng chế, để tạo điều kiện cho Công ty, Tổng cục Hải quan cho phép Công ty được làm thủ tục xuất nhập khẩu đến ngày 30/6/2006, với điều kiện Công ty không nợ thuế quá hạn các lô hàng khác.

Trong thời gian giải tỏa cưỡng chế, đề nghị Công ty làm việc với Cục Hải quan Bình Dương “để xử lý số tiền thuế nhập khẩu theo các tờ khai trên. Trường hợp có vướng mắc, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo và gửi toàn bộ hồ sơ của việc thanh khoản các lô hàng trên về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra Thu thuế XNK).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH CN Chung Lương Việt Nam và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1026/TCHQ-KTTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1026/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/03/2006
Ngày hiệu lực 15/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1026/TCHQ-KTTT hướng dẫn không thu thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1026/TCHQ-KTTT hướng dẫn không thu thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1026/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Người ký Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành 15/03/2006
Ngày hiệu lực 15/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1026/TCHQ-KTTT hướng dẫn không thu thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Lịch sử hiệu lực Công văn 1026/TCHQ-KTTT hướng dẫn không thu thuế cho nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

  • 15/03/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/03/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực