Công văn 1032/LĐTBXH-PC

Công văn 1032/LĐTBXH-PC năm 2018 về đôn đốc đề án phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Quý II/2018 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1032/LĐTBXH-PC 2018 đôn đốc đề án Chương trình xây dựng luật pháp lệnh


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1032/LĐTBXH-PC
V/v đôn đốc các đề án phải trình CP, TTg CP trong Quý II/2018 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Bộ

Căn cứ Công văn số 371/VPCP-TH ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về Chương trình công tác năm 2018 và Quyết định số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác năm 2018, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Đối với đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các đề án có thời hạn trình trong quý II năm 2018 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (Phụ lục kèm theo).

2. Đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội: Các đơn vị sau đây có dự án luật, pháp lệnh phải trình Hồ sơ đề nghị xây dựng trong năm 2018 chủ động hoàn thiện Hồ sơ lập đề nghị theo đúng tiến độ dự kiến:

- Vụ Pháp chế: Trên cơ sở Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018, Chính phủ đã thng nhất thông qua các chính sách của đề nghị xây dựng dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

- Cục Người có công: Chủ động lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) theo quy định tại Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 gửi Bộ Tư pháp thẩm định tháng 9/2018, đảm bảo trình Chính phủ xem xét thông qua vào tháng 9/2018 và hoàn thiện, trình Ủy ban thưng vụ Quốc hội vào tháng 11/2018.

- Cục Quản lý lao động ngoài nước: Chủ động lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) theo quy định tại Điều 37 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 gửi Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 11/2018, đảm bảo trình Chính phủ xem xét thông qua vào tháng 12/2018, hoàn thiện trình Quốc hội vào đầu năm 2019 để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

3. Đơn vị báo cáo về tiến độ của các đề án và gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế), bản điện tử gửi vào email: [email protected] trước ngày 30/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Bộ;

- Vụ KHTC;
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

Hà Đình Bốn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC ĐÁN PHẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRONG QUÝ II NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Công văn 1032/LĐTBXH-PC ngày 19 tháng 3 năm 2018)

STT

TÊN VĂN BẢN

THỜI GIAN TRÌNH

VĂN BẢN GIAO

GHI CHÚ

I. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương

1

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Tháng 5

- CV số 371/VPCP-TH ngày 02/02/2018 của VPCP

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

 

2

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

Tháng 5

- CV số 371/VPCP-TH ngày 02/02/2018 của VPCP

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

 

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Tháng 5

- CV số 371/VPCP-TH ngày 02/02/2018 của VPCP

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

 

II. Cục Người có công

4

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Tháng 5

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

 

III. Cục Quản lý lao động ngoài nước

5

Nghị định thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Tháng 4

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

Trình Chính phủ Hồ sơ lập đề nghị

6

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Tháng 6

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

 

IV. Vụ Bảo hiểm xã hội

7

Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Tháng 5

- CV số 371/VPCP-TH ngày 02/02/2018 của VPCP

- QĐ số 2095/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH

 

8

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tháng 4

- Công văn số 2140/VPCP-PL ngày 6/3/2018 của VPCP

Văn bản năm 2017 chuyển sang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1032/LĐTBXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1032/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2018
Ngày hiệu lực19/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1032/LĐTBXH-PC

Lược đồ Công văn 1032/LĐTBXH-PC 2018 đôn đốc đề án Chương trình xây dựng luật pháp lệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1032/LĐTBXH-PC 2018 đôn đốc đề án Chương trình xây dựng luật pháp lệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1032/LĐTBXH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHà Đình Bốn
        Ngày ban hành19/03/2018
        Ngày hiệu lực19/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1032/LĐTBXH-PC 2018 đôn đốc đề án Chương trình xây dựng luật pháp lệnh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1032/LĐTBXH-PC 2018 đôn đốc đề án Chương trình xây dựng luật pháp lệnh

         • 19/03/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/03/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực