Công văn 10362/BGDĐT-GDQP

Công văn 10362/BGDĐT-GDQP hướng dẫn mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng - an ninh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10362/BGDĐT-GDQP hướng dẫn mua sắm nghiệm thu sử dụng quản lý thiết bị


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10362/BGDĐT-GDQP
V/v : Hướng dẫn mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý TBDH môn GDQP - AN.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
- Các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh

 

Để thực hiện tốt công tác thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) cho học sinh, sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh (gọi chung là các cơ sở giáo dục, đào tạo) tổ chức việc mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học môn học GDQP - AN năm học 2009 - 2010 như sau:

I. Tổ chức mua sắm thiết bị dạy học

1. Về số lượng:

Các cơ sở giáo dục, đào tạo phải tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học (TBDH) môn GDQP - AN, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có của mỗi cơ sở để xác định số lượng cần mua bổ sung, đảm bảo đủ TBDH tối thiểu theo danh mục đã quy định, tránh lãng phí.

Căn cứ để xác định số lượng thiết bị là:

- Thông tư số: 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông).

- Quyết định số: 8412/2009/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông).

2. Về chất lượng:

Để đảm bảo chất lượng và các đặc tính kỹ thuật cơ bản đặc thù của thiết bị dạy học môn học GDQP - AN, các cơ sở giáo dục, đào tạo cần thực hiện mua sắm đúng theo yêu cầu và đặc tính kỹ thuật theo Quyết định số: 8412/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng - an ninh.

3. Tổ chức mua sắm:

Việc tổ chức mua sắm TBDH môn học GDQP - AN được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005; Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản quy định hiện hành khác của Nhà nước. Tuy nhiên, do tính đặc thù của thiết bị dạy học môn học GDQP - AN nên các cơ sở giáo dục, đào tạo khi xây dựng kế hoạch mua sắm cần tách riêng thiết bị GDQP - AN, không ghép cùng gói thầu với các loại thiết bị dạy học thông thường khác và chủ động phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn để lập phương án mua sắm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức mua sắm TBDH môn GDQP - AN cho phù hợp.

II. Tổ chức nghiệm thu, sử dụng và quản lý

1. Về số lượng:

- Nghiệm thu số lượng và chủng loại thiết bị phải căn cứ vào hợp đồng kinh tế giữa cơ sở giáo dục, đào tạo và nhà cung ứng, thiết bị mua sắm phải kèm theo catalogue và hướng dẫn sử dụng để đối chứng nghiệm thu số lượng chi tiết (kể cả các vật tư bảo dưỡng).

- Khi nghiệm thu phải kiểm đếm từng thiết bị, ghi vào biên bản nghiệm thu số xê ry, năm sản xuất và tên đơn vị sản xuất của từng thiết bị (có biên bản nghiệm thu để lưu tại cơ sở giáo dục, đào tạo và báo cáo đăng ký thiết bị với cơ quan công an và quân sự địa phương để theo dõi).

2. Về chất lượng:

- Thiết bị khi giao nhận phải là thiết bị chưa qua sử dụng, sau khi kiểm tra đối chiếu các thiết bị theo hợp đồng, nếu các thiết bị thiếu, hỏng …, không đảm bảo chất lượng cần lập biên bản yêu cầu nhà cung ứng bổ sung, sửa chữa hoặc thay thế ngay. Khi toàn bộ các thiết bị đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật cơ bản được ghi trong tiêu chuẩn và đối chiếu đúng mẫu, các thiết bị hoạt động bình thường thì mới ký biên bản nghiệm thu.

- Do tính đặc thù của TBDH môn học GDQP - AN nên hợp đồng kinh tế của các cơ sở giáo dục, đào tạo với nhà sản xuất (hoặc nhà sản xuất uỷ quyền cho nhà cung cấp) phải thống nhất nội dung bảo hành, bảo trì và xử lý các tình huống liên quan trong quá trình sử dụng.

3. Sử dụng và quản lý TBDH:

Để quản lý và khai thác thiết bị dạy học môn GDQP - AN có hiệu quả và đảm bảo tuyệt đối an toàn, yêu cầu Lãnh đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo chỉ đạo, kiểm tra giám sát thường xuyên các nội dung sau:

- Tuyệt đối không sử dụng vũ khí thật, chất nổ trong quá trình dạy và học môn GDQP - AN; việc tổ chức hội thao, hội thi bắn đạn thật cần hiệp đồng để cơ quan quân sự địa phương chủ trì đảm bảo và tổ chức theo các quy định của Bộ Quốc phòng.

- Phải có hồ sơ và sổ đăng ký tên thiết bị, số xê ry, đơn vị sản xuất, đơn vị cung cấp và số lượng từng loại, đăng ký sử dụng với cơ quan công an và quân sự địa phương. Đồng thời, kiểm tra, báo cáo thống kê hàng năm với cấp trên và cơ quan công an, quân sự địa phương.

- Kho chứa thiết bị dạy học phải đảm bảo an toàn, tủ đựng thiết bị được khoá chắc chắn, bảo đảm không để hư hỏng, mất mát.

- Các thiết bị điện tử, laser, ống nhòm phải có hòm đựng riêng từng loại và để nơi khô ráo phòng chống ẩm mốc.

- Các loại tranh in, bản đồ và các thiết bị khác phải có giá hoặc tủ đựng để chống ẩm và mối mọt.

- Các kho chứa đựng thiết bị GDQP - AN phải thực hiện theo đúng các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, về phòng chống cháy nổ.

- Trong trường hợp thiết bị dạy học môn GDQP - AN bị mất phải kịp thời báo ngay cơ quan công an, quân sự địa phương và cấp trên để có phương án giải quyết kịp thời.

III. Công tác kiểm tra, thanh tra

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì và phối hợp với các bộ, ban ngành tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện mua sắm, nghiệm thu, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học môn GDQP - AN tại các đơn vị.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện công tác thiết bị dạy học môn GDQP - AN, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo ngay về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục quốc phòng), số 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04. 38680358; Fax: 04. 38684158.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- UBND các tỉnh/ thành phố;
- Các Thứ trưởng;
- Cục CSVCTBTH, Vụ KHTC, Vụ KHCNMT, Vụ GDĐH, Vụ GDCN, Vụ GDTrH,
Vụ GDTX, T.tra Bộ;
- Website của Bộ GD&ĐT;
- Lưu VT, Vụ GDQP.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10362/BGDĐT-GDQP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu10362/BGDĐT-GDQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2009
Ngày hiệu lực26/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 10362/BGDĐT-GDQP

Lược đồ Công văn 10362/BGDĐT-GDQP hướng dẫn mua sắm nghiệm thu sử dụng quản lý thiết bị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 10362/BGDĐT-GDQP hướng dẫn mua sắm nghiệm thu sử dụng quản lý thiết bị
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu10362/BGDĐT-GDQP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Vinh Hiển
        Ngày ban hành26/11/2009
        Ngày hiệu lực26/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 10362/BGDĐT-GDQP hướng dẫn mua sắm nghiệm thu sử dụng quản lý thiết bị

         Lịch sử hiệu lực Công văn 10362/BGDĐT-GDQP hướng dẫn mua sắm nghiệm thu sử dụng quản lý thiết bị

         • 26/11/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/11/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực