Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT

Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh đã được thay thế bởi Thông tư 01/2018/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và được áp dụng kể từ ngày 14/03/2018.

Nội dung toàn văn Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 33/2009/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (CÓ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG)

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng – an ninh;
Căn cứ Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ đại học, cao đẳng;
Căn cứ Quyết định số 80/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh trình độ trung cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh cấp trung học phổ thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng – an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2009 và thay thế Quyết định số 52/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học môn học giáo dục quốc phòng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông.

Điều 3. Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng – an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) ban hành kèm theo Thông tư này, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, giám đốc các cơ sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, sử dụng và quản lý thiết bị dạy học.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng; Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

DANH MỤC

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (CÓ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG)
(ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng cần cho 1 lớp

Ghi chú

1

Tài liệu

 

 

Mỗi sinh viên 1 bộ gồm 2 quyển

a

Giáo trình GDQP-AN đại học, cao đẳng Tập 1

Quyển

 

b

Giáo trình GDQP-AN đại học, cao đẳng Tập 2

Quyển

 

2

Tranh in

 

 

 

a

Bộ tranh vũ khí bộ binh (AK, CKC, RPĐ, B40, B41)

Bộ

1

Một bộ gồm 7 tờ

b

Thuốc nổ, đồ dùng gây nổ và kỹ thuật sử dụng

Bộ

1

Một bộ gồm 2 tờ

c

Vũ khí hủy diệt lớn và cách phòng tránh

Bộ

1

Một bộ gồm 3 tờ

3

Bản đồ quân sự

 

 

 

a

Ký hiệu quân sự

Quyển

1

 

b

Bản đồ địa hình quân sự

Bộ

25

Một bộ gồm 4 tờ

c

Ống nhòm

Chiếc

25

 

d

Địa bàn

Chiếc

25

 

e

Thước chỉ huy

Chiếc

25

 

f

Thước 3 cạnh

Chiếc

25

 

4

Mô hình vũ khí

 

 

 

a

Mô hình súng AK-47, CKC, B40, B41 cắt bổ (bằng kim loại)

Bộ

1

Một bộ gồm 4 khẩu

b

Mô hình súng tiểu liên AK-47 luyện tập (bằng kim loại)

Khẩu

5

 

c

Mô hình súng tiểu liên AK-47 (nhựa composit)

Khẩu

 

Mỗi sinh viên 1 khẩu

d

Mô hình súng bắn tập laser (nhựa composit)

Khẩu

 

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

e

Mô hình lựu đạn Ф 1 cắt bổ

Quả

5

 

f

Mô hình lựu đạn Ф 1 luyện tập

Quả

15

 

5

Máy bắn tập

 

 

 

a

Máy bắn MBT-03

Chiếc

1

Mỗi lớp có thể dùng 1 trong 3 loại máy bắn

b

Máy bắn laser TEC-01

Chiếc

1

c

Máy bắn điện tử TB-95

Chiếc

1

d

Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07

Chiếc

1

 

6

Thiết bị khác

 

 

 

a

Bao đạn, túi đựng lựu đạn

Chiếc

15

 

b

Bộ bia (khung + mặt bia số 4)

Bộ

10

 

c

Bao cát ứng dụng

Chiếc

10

 

d

Giá đặt bia đa năng

Chiếc

5

 

e

Kính kiểm tra ngắm

Chiếc

1

 

f

Đồng tiền di động

Chiếc

1

 

g

Mô hình đường đạn trong không khí

Chiếc

1

 

h

Hộp dụng cụ huấn luyện

Bộ

1

 

i

Thiết bị tạo tiếng súng và tiến nổ giả

Chiếc

1

 

k

Đĩa hình huấn luyện

Bộ

1

Một bộ gồm 5 đĩa VCD

l

Dụng cụ băng bó cứu thương

Bộ

5

 

m

Cáng cứu thương

Chiếc

1

 

n

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh

Bộ

 

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

o

Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác

Bộ

 

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

6

Đồng phục

 

 

 

a

Quần, áo (xuân, hè)

Bộ

 

Mỗi sinh viên 1 bộ

b

Mũ cứng

Chiếc

 

Mỗi sinh viên 1 chiếc

c

Giày vải

Đôi

 

Mỗi sinh viên 1 đôi

d

Thắt lưng

Chiếc

 

Mỗi sinh viên 1 chiếc

Ghi chú:  

- Đối với trung tâm giáo dục quốc phòng – an ninh tính như trường đại học, cao đẳng.

- Số lượng thiết bị dạy học được tính theo lớp thực học trong một thời điểm (50 sinh viên/lớp).

II. TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng cần cho 1 lớp

Ghi chú

1

Tài liệu

 

 

Mỗi học sinh 1 bộ gồm 2 quyển

a

Giáo trình GDQP-AN trung cấp chuyên nghiệp Tập 1

Quyển

 

b

Giáo trình GDQP-AN trung cấp chuyên nghiệp Tập 2

Quyển

 

2

Tranh in

 

 

 

a

Tổ chức Quân đội và Công an  

Bộ

1

Một bộ gồm 4 tờ

b

Tác hại của ma túy

Bộ

1

Một bộ gồm 2 tờ

c

Kỹ thuật băng bó cấp cứu, chuyển thương  

Bộ

1

Một bộ gồm 3 tờ

d

Súng tiểu liên AK

Bộ

1

Một bộ gồm 2 tờ

e

Súng trường CKC

Bộ

1

Một bộ gồm 2 tờ

f

Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC

Tờ

1

 

g

Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn Ф1

Tờ

1

 

h

Các động tác vận động trong chiến đấu

Bộ

1

Một bộ gồm 2 tờ

3

Mô hình vũ khí

 

 

 

a

Mô hình súng AK-47, CKC cắt bổ (bằng kim loại)

Bộ

1

Một bộ gồm 2 khẩu

b

Mô hình súng tiểu liên AK-47 luyện tập (bằng kim loại)

Khẩu

5

 

c

Mô hình súng tiểu liên AK-47 (nhựa composit)

Khẩu

 

Mỗi học sinh 1 khẩu

d

Mô hình súng bắn tập laser (nhựa composit)

Khẩu

 

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

e

Mô hình lựu đạn Ф1 cắt bổ

Quả

5

 

f

Mô hình lựu đạn Ф1 luyện tập

Quả

15

 

4

Máy bắn tập

 

 

 

a

Máy bắn MBT-03

Chiếc

1

Mỗi lớp có thể dùng 1 trong 3 loại máy bắn

b

Máy bắn laser TEC-01

Chiếc

1

c

Máy bắn điện tử TB-95

Chiếc

1

d

Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07

Chiếc

1

 

5

Thiết bị khác

 

 

 

a

Bao đạn, túi đựng lựu đạn

Chiếc

15

 

b

Bộ bia (khung + mặt bia số 4)

Bộ

10

 

c

Bao cát ứng dụng

Chiếc

10

 

d

Giá đặt bia đa năng

Chiếc

5

 

e

Kính kiểm tra ngắm

Chiếc

1

 

f

Đồng tiền di động

Chiếc

1

 

g

Mô hình đường đạn trong không khí

Chiếc

1

 

h

Hộp dụng cụ huấn luyện

Bộ

1

 

i

Thiết bị tạo tiếng súng và tiến nổ giả

Chiếc

1

 

k

Đĩa hình huấn luyện

Bộ

1

Một bộ gồm 5 đĩa VCD

l

Dụng cụ băng bó cứu thương

Bộ

5

 

m

Cáng cứu thương

Chiếc

1

 

n

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh

Bộ

 

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

o

Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác

Bộ

 

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

6

Đồng phục

 

 

 

a

Quần, áo (xuân, hè)

Bộ

 

Mỗi học sinh 1 bộ

b

Mũ cứng

Chiếc

 

Mỗi học sinh 1 chiếc

c

Giày vải

Đôi

 

Mỗi học sinh 1 đôi

d

Thắt lưng

Chiếc

 

Mỗi học sinh 1 chiếc

Ghi chú:  Số lượng thiết bị dạy học được tính theo lớp thực học trong một thời điểm (50 học sinh/lớp).

III. TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC (CÓ CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG)

TT

Tên thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng cần cho 1 lớp

Ghi chú

1

Tài liệu

 

 

 

a

Sách giáo khoa GDQP-AN lớp 10

Quyển

 

Mỗi học sinh 1 quyển

b

Sách giáo khoa GDQP-AN lớp 11

Quyển

 

Mỗi học sinh 1 quyển

c

Sách giáo khoa GDQP-AN lớp 12

Quyển

 

Mỗi học sinh 1 quyển

d

Sách giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh lớp 10, 11, 12

Bộ

 

Mỗi giáo viên 1 bộ gồm 3 quyển

2

Tranh in

 

 

 

a

Bộ tranh dùng cho lớp 10: Đội ngũ từng người không có súng; đội ngũ đơn vị; một số loại bom, đạn; cấp cứu ban đầu và băng bó vết thương; tác hại của ma túy   

Bộ

1

Một bộ gồm 6 tờ

b

Bộ tranh dùng cho lớp 11: Súng trường CKC; súng tiểu liên AK; cách bắn súng AK; CKC; tư thế động tác bắn AK, CKC; cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn; kỹ thuật cấp cứu, chuyển thương; bản đồ biên giới quốc gia

Bộ

1

Một bộ gồm 13 tờ

c

Bộ tranh dùng cho lớp 12: Tổ chức hệ thống nhà trường quân đội, công an; tư thế động tác vận động trong chiến đấu; lợi dụng địa hình địa vật; giới thiệu quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội và Công an 

Bộ

1

Một bộ gồm 7 tờ

3

Mô hình vũ khí

 

 

 

a

Mô hình súng AK-47, CKC cắt bổ (bằng kim loại)

Bộ

1

Một bộ gồm 2 khẩu

b

Mô hình súng tiểu liên AK-47 luyện tập (bằng kim loại)

Khẩu

5

 

c

Mô hình súng tiểu liên AK-47 (nhựa composit)

Khẩu

 

Mỗi học sinh 1 khẩu

d

Mô hình súng bắn tập laser (nhựa composit)

Khẩu

 

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

e

Mô hình lựu đạn Ф1 cắt bổ

Quả

5

 

f

Mô hình lựu đạn Ф1 luyện tập

Quả

15

 

4

Máy bắn tập

 

 

 

a

Máy bắn MBT-03

Chiếc

1

Mỗi lớp có thể dùng 1 trong 3 loại máy bắn

b

Máy bắn laser TEC-01

Chiếc

1

c

Máy bắn điện tử TB-95

Chiếc

1

d

Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07

Chiếc

1

 

5

Thiết bị khác

 

 

 

a

Bao đạn, túi đựng lựu đạn

Chiếc

15

 

b

Bộ bia (khung + mặt bia số 4)

Bộ

10

 

c

Bao cát ứng dụng

Chiếc

10

 

d

Giá đặt bia đa năng

Chiếc

5

 

e

Kính kiểm tra ngắm

Chiếc

1

 

f

Đồng tiền di động

Chiếc

1

 

g

Mô hình đường đạn trong không khí

Chiếc

1

 

h

Hộp dụng cụ huấn luyện

Bộ

1

 

i

Thiết bị tạo tiếng súng và tiến nổ giả

Chiếc

1

 

k

Đĩa hình huấn luyện

Bộ

1

Một bộ gồm 5 đĩa VCD

l

Dụng cụ băng bó cứu thương

Bộ

5

 

m

Cáng cứu thương

Chiếc

1

 

n

Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh

Bộ

 

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

o

Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác

Bộ

 

Theo nhu cầu sử dụng của từng trường

6

Đồng phục

 

 

 

a

Quần, áo (xuân, hè)

Bộ

 

Mỗi học sinh 1 bộ

b

Mũ cứng

Chiếc

 

Mỗi học sinh 1 chiếc

c

Giày vải

Đôi

 

Mỗi học sinh 1 đôi

d

Thắt lưng

Chiếc

 

Mỗi học sinh 1 chiếc

Ghi chú: Số lượng thiết bị dạy học được tính theo số lớp thực học trong một thời điểm (50  học sinh/lớp).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2009/TT-BGDĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu33/2009/TT-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2009
Ngày hiệu lực28/12/2009
Ngày công báo28/11/2009
Số công báoTừ số 541 đến số 542
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2009/TT-BGDĐT

Lược đồ Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu33/2009/TT-BGDĐT
      Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
      Người kýNguyễn Vinh Hiển
      Ngày ban hành13/11/2009
      Ngày hiệu lực28/12/2009
      Ngày công báo28/11/2009
      Số công báoTừ số 541 đến số 542
      Lĩnh vựcGiáo dục
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/03/2018
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh