Công văn 1038/BHXH-BT

Công văn 1038/BHXH-BT năm 2016 về rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1038/BHXH-BT 2016 nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1038/BHXH-BT
V/v rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 14/3/2016, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban ban hành Công văn s857/BHXH-BT hướng dẫn việc rà soát dữ liệu lập danh sách hộ gia đình (HGĐ) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Để dữ liệu HGĐ tham gia BHYT (đảm bảo chất lượng, BHXH Việt Nam hướng dẫn tiếp quy trình rà soát, xác minh, nghiệm thu dliệu HGĐ tham gia BHYT như sau:

1. In Danh sách xác minh, bổ sung thông tin HGĐ tham gia BHYT (Mẫu DK01-DC)

1.1. Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc BHXH Việt Nam:

- Xây dựng chức năng in Danh sách xác minh, bổ sung thông tin hộ gia đình tham gia BHYT (Mẫu DK01-DC) của từng HGĐ theo địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố (gọi chung là thôn).

- Hướng dẫn sử dụng các chức năng cho cán bộ ngành Bưu điện.

1.2. Bưu điện cấp tỉnh, huyện: In Mẫu DK01-DC và danh sách hộ gia đình theo từng địa bàn xã, thôn từ phần mềm do BHXH Việt Nam cung cấp.

1.3. BHXH cấp tỉnh, huyện: cử ít nhất 01 cán bộ phụ trách 01 địa bàn cấp huyện, xã đkiểm tra, đôn đốc.

1.4. Thời gian hoàn thành: 01 ngày.

2. Tổ chức rà soát, xác minh thông tin Mẫu DK01-DC

2.1. Rà soát, xác minh trực tiếp tại HGĐ

a) BHXH cấp tỉnh:

- Giao ít nhất 01 cán bộ phụ trách theo địa bàn cấp huyện; chịu trách nhiệm về kết qurà soát, xác minh thông tin Mẫu DK01-DC trên địa bàn được phân công.

- Kịp thời chỉ đạo BHXH cấp huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc rà soát, xác minh thông tin Mẫu DK01-DC.

b) BHXH cấp huyện:

- Tổ chức giao, nhận Mẫu DK01-DC (có biên bản giao nhận) giữa Bưu điện, UBND cấp xã.

- Giao ít nhất 01 cán bộ phụ trách theo địa bàn cấp xã, chịu trách nhiệm:

+ Tập huấn, hướng dẫn cho UBND cấp xã, trưởng thôn, công an xã... các nội dung liên quan đến việc rà soát, xác minh thông tin Mẫu DK01-DC.

+ Hướng dẫn, kiểm tra, tiến độ, chất lượng của việc rà soát, xác minh thông tin Mẫu DK01-DC theo từng xã, thôn.

+ Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xác minh theo Mẫu DK01-DC.

+ Ký, xác nhận Mẫu DK01-DC khi thực hiện bàn giao, nghiệm thu.

- Kịp thời phối hợp với UBND cấp xã giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát, xác minh thông tin Mẫu DK01-DC.

c) Bưu điện cấp huyện

- Tổ chức giao, nhận Mẫu DK01-DC (có biên bản giao nhận) giữa cơ quan BHXH, UBND cấp xã.

- Hướng dẫn, chỉ đạo và giao cán bộ phụ trách, chịu trách nhiệm:

+ Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xác minh Mẫu DK01-DC.

+ Ký, xác nhận Mẫu DK01-DC khi thực hiện bàn giao, nghiệm thu.

- Kịp thời, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện rà soát, xác minh thông tin Mẫu DK01-DC.

d) UBND cấp xã

- Tổ chức giao, nhận Mẫu DK01-DC (có biên bản giao nhận) giữa cơ quan BHXH, Bưu điện.

- Giao nhiệm vụ cho Trưởng thôn, công an xã/khu vực:

+ Rà soát, xác minh thông tin Mẫu DK01-DC tại HGĐ theo hướng dẫn.

+ Ký, xác nhận vào biên bản bàn giao Mẫu DK01-DC sau khi đã được rà soát, xác minh.

+ Kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đang quản lý (hộ tịch, hộ khu...) đxác nhận Mẫu DK01-DC.

- Tổ chức tuyên tuyền trên hệ thống phát thanh của xã, thôn về các nội dung liên quan đến lập danh sách HGĐ tham gia BHYT.

đ) Hộ gia đình

- Nhận Mẫu DK01-DC từ Trưởng thôn/cán bộ rà soát.

- Căn cứ sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, Chứng minh thư nhân dân, thẻ BHYT... thực hiện rà soát, xác minh lại thông tin tại Mẫu DK01-DC; trường hợp thông tin đầy đủ, chính xác thì HGĐ ký nhận, trường hợp thiếu, chưa chính xác thì bổ sung, chỉnh sửa, ký xác nhận.

- Gửi lại Mẫu DK01-DC đã xác nhận cho Trưởng thôn/cán bộ rà soát.

2.2. Nghiệm thu Mẫu DK01-DC

- Cán bộ BHXH phối hợp Bưu điện: Rà soát, kiểm tra Mẫu DK01-DC đảm bảo đầy đủ, chính xác các thông tin để nghiệm thu Mẫu DK01-DC và ký, xác nhận biên bản nghiệm thu theo quy định.

- Định kỳ 02 ngày/01 lần thực hiện việc nghiệm thu tại UBND cấp xã.

2.3. Thời gian hoàn thành: 10 ngày.

3. Cập nhật thông tin Mu DK01-DC

3.1. Cập nhật thông tin Mẫu DK01-DC

a) Cán bộ Bưu điện:

- Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin trên Mẫu DK01-DC đã được bàn giao, nghiệm thu vào phần mềm.

- Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng dliệu Mẫu DK01-DC.

b) Cán bộ BHXH: đôn đốc, kiểm tra việc cập nhật thông tin Mẫu DK01- DC, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

3.2. Rà soát thông tin đã cập nhật

- Cán bộ BHXH phối hợp cán bộ Bưu điện kiểm tra, rà soát Mu DK01- DC với dữ liệu đã nhập trong phần mềm.

- Cán bộ BHXH nghiệm thu, khóa dữ liệu đã được kiểm tra, rà soát (có biên bản nghiệm thu).

3.3. Thời gian hoàn thành: sau 03 ngày, kể từ ngày nghiệm thu Mẫu DK01-DC.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. BHXH Việt Nam

a) Trung tâm Công nghệ thông tin

- Tổ chức hướng dẫn, điều chỉnh các nội dung liên quan đến phần mm để đáp ứng yêu cầu việc rà soát, xác minh dữ liệu HGĐ tham gia BHYT.

- y dựng chức năng tổng hợp, báo cáo kết qurà soát, xác minh dữ liệu HGĐ tham gia BHYT tập trung tại BHXH Việt Nam và hướng dẫn thực hiện.

b) Ban Thu

- Kiểm tra, đôn đốc việc rà soát, xác minh dữ liệu HGĐ tham gia BHYT đảm bảo tiến độ, chất lượng.

- Kịp thời tham mưu, đề xuất và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; đề xuất việc thi đua khen thưởng đối với các tỉnh trong việc thực hiện lập danh sách HGĐ tham gia BHYT.

- Căn cứ chức năng tổng hợp, báo cáo tập trung tại BHXH Việt Nam, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, xác minh dữ liệu HGĐ tham gia BHYT.

4.2. BHXH cấp tnh, huyện

- Báo cáo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể đối với các Sở ngành, UBND các cấp trong việc rà soát, xác minh dliệu HGĐ tham gia BHYT.

- Tổ chức tuyên truyền các nội dung liên quan đến việc rà soát, xác minh Mẫu DK01-DC trên hệ thống loa phát thanh xã, thôn; thông báo mục đích ý nghĩa của việc lập danh sách HGĐ tham, gia BHYT cho cán bộ trực tiếp hướng dẫn, thu thập thông tin.

- Tập trung thu thập thông tin thành viên HGĐ tham gia BHYT theo Mẫu DK01 đối với những HGĐ chưa kê khai hoặc kê khai thiếu đảm bảo đúng thời gian quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH VIệt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Các đơn vị: CSYT, ST, PC, CNTT, VP;
- Lưu: VT, BT (02b)
.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đỗ Văn Sinh


Mu DK01-DC

DANH SÁCH XÁC MINH, BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Họ và tên chhộ: .…………….……………… Số sổ hộ khẩu (hoặc số sổ tạm trú) …………………………. Sđiện thoại ………………………….

Địa chỉ: Xóm (Thôn, Bn, Tổ dân phố):.…………….……………………………………….. Xã (Phường, Thị trấn) .…………….………………………

Huyện (Quận, Th xã, Thành phố trực thuộc tỉnh) .…………….………………………Tnh (Thành phố trực thuộc Trung ương) ……………………..

(Lưu ý: Hộ gia đình kê khai đy đủ, chính xác họ và tên, ngày, tháng, năm sinh. Trường hợp ch có năm sinh thì ghi số chứng minh nhân dân vào cột ghi chú)

STT

Họ và tên

Mã số

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Mã thẻ BHYT

Địa ch

- Phần 1: nơi cp Giấy khai sinh ln đu do HGĐ kê khai tại Mẫu DK01

- Phn 2: địa chghi trên thẻ BHYT do cơ quan BHXH quản lý

Mi quan hệ với chủ hộ

Loại đối tưng đang tham gia BHYT

Chưa tham gia BHYT

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Phần 1: Thông tin hộ gia đình kê khai tại mẫu DK01 và thông tin điều chỉnh, bổ sung

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3DC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2: Thông tin đối tượng đã tham gia BHYT do cơ quan BHXH quản lý cung cấp

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.... Ngày ... tháng ... năm ...
Chủ hộ (hoặc người đại diện)
(Ký, ghi rõ họ tên)

.... Ngày ... tháng ... năm ...
Công an xã/Khu vực
(Ký, ghi rõ họ tên)

.... Ngày ... tháng ... năm ...
Cán bộ điều tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

.... Ngày ... tháng ... năm ...
Cán bộ Bưu điện
(Ký, ghi rõ họ tên)

.... Ngày ... tháng ... năm ...
Cán bộ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

HƯỚNG DN CÁCH THC XÁC MINH, B SUNG THÔNG TIN TRÊN MU DK01-DC

a. Mục đích: Hộ gia đình sửa đổi, bổ sung và xác minh thông tin các thành viên trong hộ gia đình đã được kê khai tại Mẫu DK01 (nếu sai hoặc thiếu thông tin).

b. Căn cứ: Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, Chứng minh nhân dân, Giấy khai sinh, Th BHYT.

c. Cách thức xác minh, bổ sung:

* Phần thông tin chung: Hộ gia đình kiểm tra các thông tin đã kê khai và sửa đổi, bổ sung các thông tin nếu thiếu hoặc chưa chính xác.

* Phần 1 - Thông tin hộ gia đình kê khai tại Mẫu DK01 và thông tin điều chỉnh, bổ sung:

- Dòng 1, 2, 3...: là thông tin từng thành viên HGĐ đã kê khai tại Mẫu DK01.

- Dòng 1DC, 2DC, 3DC...: hộ gia đình điều chỉnh, bổ sung thông tin (nếu sai hoặc thiếu) của tng thành viên vào cột tương ứng. Trường hợp thành viên HGĐ chỉ có năm sinh hoặc điều chỉnh ngày tháng năm sinh thì bổ sung số chứng minh nhân dân vào cột ghi chú, nếu là trẻ em chưa có chứng minh nhân dân thì ghi căn cứ bổ sung là GKS (giy khai sinh).

Ví dụ: Nguyễn Văn A thiếu thông tin ngày sinh, tháng sinh. Sau khi đối chiếu với giấy chứng minh nhân dân có đủ ngày sinh, tháng sinh thì ghi bổ sung ngày sinh tháng sinh vào dòng 2 DC ở cột 2 và ghi số chứng minh thư nhân dân vào cột ghi chú.

* Phần 2 - Thông tin đối tượng đang tham gia BHYT do cơ quan BHXH quản lý cung cấp (là danh sách người đang tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh có cùng họ tên và năm sinh sử dụng để làm cơ sở gợi ý bổ sung thông tin cho các trường hợp sau: không có ngày sinh, tháng sinh; không có mã thẻ BHYT hoặc có mã thẻ nhưng không đúng):

- Đại diện hộ gia đình khi bổ sung thông tin thì tìm trong danh sách này, xác định người nào trùng thông tin với thành viên trong hộ của mình thì khoanh tròn vào số thứ tự tại dòng đó và ghi thông tin bổ sung tương ứng với thành viên HGĐ tại Phần I. Trường hợp xác định không có người nào trùng thông tin với thành viên trong hộ của mình thì không khoanh tròn.

Sau khi hoàn tất việc kê khai, bổ sung, chhộ (hoặc người đại diện), Công an xã/ khu vực, Điều tra viên, Cán bộ bưu điện, Cán bộ BHXH ký, ghi rõ họ tên./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1038/BHXH-BT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1038/BHXH-BT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2016
Ngày hiệu lực25/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1038/BHXH-BT 2016 nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1038/BHXH-BT 2016 nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1038/BHXH-BT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành25/03/2016
        Ngày hiệu lực25/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1038/BHXH-BT 2016 nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1038/BHXH-BT 2016 nghiệm thu thông tin thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

             • 25/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực