Công văn 1040/CT-TTHT

Công văn 1040/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi phí làm giấy phép lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1040/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân khoản chi phí làm giấy phép lao động Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1040/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phí làm giấy phép lao động.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ngân hàng Mizuho Bank Ltd chi nhánh TP Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 4, 63 Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)
MST: 0100112148

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 2712/2017/HR đề ngày 27/12/2017 của Ngân hàng Mizuho Bank Ltd chi nhánh TP Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Mizuho) hỏi về chính sách thuế TNCN đối với khoản chi phí làm giấy phép lao động, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 1 Luật số 26/2016/QH13 ngày 22/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều về Luật Thuế TNCN.

- Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập chịu thuế:

“2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

...

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuế khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng... ”

- Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam:

+ Tại tiết a, Khoản 1 Điều 4 quy định về sử dụng người lao động nước ngoài

“a) Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

+ Tại Điều 10 quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động:

“1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội... ”

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 3867/TCT-TNCN ngày 25/8/2017 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ quy định và hướng dẫn trên:

Trường hợp Ngân hàng Mizuho thuê người lao động là người nước ngoài thì Ngân hàng Mizuho có trách nhiệm đề nghị cấp phép lao động nên chi phí làm giấy phép lao động do Ngân hàng Mizuho chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT1, PC, TNCN;
- Lưu: VT, TTHT(2).
 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1040/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1040/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/01/2018
Ngày hiệu lực 08/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1040/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 1040/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân khoản chi phí làm giấy phép lao động Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1040/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân khoản chi phí làm giấy phép lao động Hà Nội
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1040/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Mai Sơn
Ngày ban hành 08/01/2018
Ngày hiệu lực 08/01/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1040/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân khoản chi phí làm giấy phép lao động Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Công văn 1040/CT-TTHT 2018 thuế thu nhập cá nhân khoản chi phí làm giấy phép lao động Hà Nội

  • 08/01/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/01/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực