Công văn 3867/TCT-TNCN

Công văn 3867/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3867/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3867/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 48186/CT-TTHT ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về các vướng mắc trong chính sách thuế TNCN. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 của Luật số 26/2016/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 sửa đổi bổ sung một số điều về luật thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 65/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ khoản 2, Điều 2 của Thông tư số 65/2013/NĐ-CP">111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ khoản 1, Điều 4 và Điều 10 của Nghị Định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên Tổng cục thuế thống nhất với ý kiến của Cục thuế Thành phố Hà Nội tại Công văn số 48186/CT-TTHT ngày 18/07/2017: Trường hợp các khoản chi phí làm thẻ tạm trú, visa cho người lao động nước ngoài do công ty chi trả thay cho người lao động thì các khoản này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.

Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài thì công ty có trách nhiệm đề nghị cấp giấy phép lao động nên chi phí làm giấy phép lao động do công ty chi trả không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Thành phố Hà Nội được biết.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo TC (để báo cáo);
- Như trên;
- Vụ Pháp chế -TCT;
- Vụ Chính sách-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3867/TCT-TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3867/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/08/2017
Ngày hiệu lực 25/08/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3867/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3867/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3867/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Duy Minh
Ngày ban hành 25/08/2017
Ngày hiệu lực 25/08/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3867/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Lịch sử hiệu lực Công văn 3867/TCT-TNCN năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân

  • 25/08/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/08/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực