Công văn 10481/BKHĐT-KTĐN

Công văn 10481/BKHĐT-KTĐN thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý III/2012 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 10481/BKHĐT-KTĐN thực hiện chế độ báo cáo các chương trình dự án ODA


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10481/BKHĐT-KTĐN
V/v Tình hình thực hiện chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý III/2012.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91.

 

Thực hiện Điều 36 Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về báo cáo thực hiện chương trình, dự án ODA và Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Chế độ báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các cơ quan liên quan việc thực hiện Chế độ báo cáo các chương trình, dự án ODA Quý III năm 2012.

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BÁO CÁO QUÝ III NĂM 2012

1. Báo cáo của các cơ quan chủ quản các chương trình, dự án ODA:

a) Về số lượng các cơ quan ch qun gửi báo cáo:

Đến ngày 11/9/2012 có 86 cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý III/2012, bằng 89% so với Quý II/2012 (có 97 cơ quan gửi báo cáo), trong đó:

+ Các cơ quan chủ quản Trung ương: 25 Bộ, ngành đã gửi báo cáo, chỉ bằng 74% so với Quý II/2012 (có 34 cơ quan gửi báo cáo). Hầu hết các Bộ, ngành có chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý III/2012. Cơ quan gửi Báo cáo sớm nhất là Bộ Khoa học và Công nghệ (gửi ngày 11/10/2012); muộn nhất là Bộ Xây dựng (gửi ngày 11/11/2012). Các đơn vị có nhiều chương trình, dự án ODA nhưng không gửi báo cáo Quý III/2012 là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Các cơ quan chủ quản địa phương: Có 61/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã gửi Báo cáo Quý III/2012. Cơ quan chủ quản địa phương gửi sớm nhất là tỉnh Sóc Trăng (gửi ngày 8/10/2012), muộn nhất là các tỉnh Hải Dương, Tây Ninh, Bình Dương (gửi ngày 5/12/2012). Hai tỉnh không gửi báo cáo Quý III/2012 là Sơn La và Long An.

Phụ lục I liệt kê danh sách các các cơ quan chủ quản đã gửi Báo cáo Quý III/2012 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin,...của các báo cáo này.

b) Về hình thức gửi báo cáo:

+ 59 cơ quan gửi báo cáo đúng quy định (bằng văn bản và thư điện tử) chiếm 69% tổng số báo cáo.

+ 18 cơ quản gửi báo cáo bằng văn bản thuần túy, chiếm 21% tng số báo cáo.

+ 9 cơ quan gửi báo cáo bằng thư điện tử thuần túy, chiếm 10% tổng số báo cáo.

c) Tuân thủ mẫu biểu báo cáo:

Tất cả 86 báo cáo đều được lập theo đúng mẫu biểu quy định (theo mẫu biểu Phụ lục 4, Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007).

d) Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo:

76 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin, đạt tỷ lệ 88%, trong đó các cơ quan bộ ngành đạt tỷ lệ 87% và các địa phương đạt tỷ lệ 89%.

Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các cơ quan chủ quản từ Quý I/2008 đến Quý III/2012 liệt kê trong Phụ lục IA. Biểu đồ tại Phụ lục IA minh hoạ về s lượng và chất lượng (đúng mẫu biểu, đủ thông tin) của các báo cáo quý thuộc các cơ quan chủ quản từ Quý I/2008 đến Quý III/2012.

2. Báo cáo của các chương trình, dự án ODA

a) Về s lượng báo cáo:

Đã có 205 chương trình, dự án ODA và 145 tiểu dự án gửi Báo cáo Quý III/2012, tăng 7% so với Quý II/2012 (194 chương trình, dự án và 134 tiểu dự án).

Phụ lục II liệt kê danh sách các chương trình, dự án ODA đã gửi Báo cáo Quý III/2012 kèm theo thông tin về thời gian gửi, hình thức gửi, mức độ cung cấp thông tin,...của các báo cáo này.

Các Bộ, ngành có 130 chương trình, dự án ODA và 39 tiểu dự án đã gửi Báo cáo Quý III/2012. Các Bộ, ngành có nhiều chương trình, dự án ODA gửi Báo cáo là Bộ Y tế (29 dự án có báo cáo), Bộ Tài nguyên và Môi trường (22), Bộ Giao thông vận tải (12), Bộ Công thương (9), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (9), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (9).

Các tỉnh, thành phố có 75 chương trình, dự án ODA và 91 tiểu dự án đã gửi Báo cáo Quý III/2012. Các tỉnh, thành phố có nhiều dự án, tiểu dự án gửi Báo cáo là Bắc Kạn (15 dự án và tiểu dự án gửi Báo cáo), Quảng Trị (15), Đắk Nông (11), Thành phố Hồ Chí Minh (10), Hà Tĩnh (9), Đắk Lắk (8), và Thành phố Hà Nội (8).

Các đơn vị không có chương trình, dự án, tiểu dự án ODA nào gửi Báo cáo Quý III/2012 là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Phú Thọ, Điện Biên, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.

b) Về hình thức gửi báo cáo:

+ 136 chương trình, dự án, tiểu dự án gửi báo cáo đúng quy định (bằng văn bản và thư điện tử) chiếm 39% tổng số báo cáo.

+ 71 chương trình, dự án, tiểu dự án gửi báo cáo bằng văn bản thuần túy, chiếm 20% tổng số báo cáo.

+ 143 chương trình, dự án, tiểu dự án gửi báo cáo bằng thư điện tử thuần túy, chiếm 41% tổng số báo cáo.

c) Về tuân thủ mẫu báo cáo:

Có 321 trong tổng số 350 báo cáo của các chương trình, dự án và tiểu dự án thực hiện đúng mẫu quy định, đạt tỷ lệ 92%, trong đó các chương trình, dự án đạt 94% (193 trong tổng số 205) và các tiểu dự án đạt 88% (128 trong tổng số 145).

Có 164 trong số 169 báo cáo của các chương trình, dự án thuộc các Bộ, ngành thực hiện đúng mẫu biểu quy định, đạt tỷ lệ 97%.

Có 157 trong số 181 báo cáo của các chương trình, dự án thuộc các tỉnh, thành phố thực hiện đúng mẫu biểu quy định, đạt tỷ lệ 87%.

d) Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo:

Số lượng báo cáo đáp ứng đủ thông tin là 162, đạt 46% tổng số báo cáo, trong đó các chương trình, dự án ODA đạt 56% và các tiểu dự án chỉ đạt 33%.

Các Bộ, ngành có tỷ lệ cao về số báo cáo đủ thông tin là Bộ Giao thông vận tải (13/14 báo cáo), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (7/10), Bộ Y tế (18/29), Bộ Công thương (17/36).

Các tỉnh, thành phố có nhiều báo cáo đủ thông tin là thành phố Hồ Chí Minh (9/10 báo cáo), Hà Nội (6/8), Thái Nguyên (4/4), Đà Nng (3/3), Bà Rịa- Vũng Tàu (3/3) và Bến Tre (2/2).

Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các Chủ dự án Quý III/2012 liệt kê trong Phụ luc IIA. Chi tiết về tình hình gửi báo cáo của các cơ quan chủ quản từ Quý I/2008 đến Quý III/2012 liệt kê trong Phụ lục IIB và Biểu đồ minh họa Phụ lục IIB.

II. CÁC KIẾN NGHỊ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo ODA ở các cấp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ được giao tại Mục 4, Điều 36, Nghị định 131/2006/NĐ-CP yêu cầu:

1. Đề nghị các cơ quan chủ quản vi phạm chế độ báo cáo ODA có văn bản giải trình và có kế hoạch khắc phục ngay. Đối với các cơ quan chủ quản chưa báo cáo hoặc có báo cáo chưa đầy đủ các nội dung theo quy định như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, y ban nhân dân các tỉnh Sơn La và Long An, đề nghị sớm khắc phục trong báo cáo quý tới.

2. Đối với các chương trình, dự án ODA không gửi Báo cáo Quý III/2012, cơ quan chủ quản có biện pháp, chế tài yêu cu các chủ chương trình, dự án ODA có văn bản giải trình nguyên nhân không gửi báo cáo và có cam kết thực hiện các biện pháp khắc phục.

3. Các cơ quan chủ quản đôn đốc các chủ chương trình, dự án gửi báo cáo theo đúng thời gian quy định tại Quyết định số 803/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đặc biệt đối với các Bộ, ngành, địa phương còn nhiều chương trình, dự án ODA chưa gửi báo cáo như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Đài Truyền hình Việt Nam, y ban Dân tộc, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, và Ủy ban nhân dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Phú Thọ, Điện Biên, Quảng Bình, Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang,... đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các chủ dự án vi phạm có hệ thống Chế độ Báo cáo quy định tại Quyết định trên.

4. Các cơ quan chủ quản, chủ dự án có thể liên hệ Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo số điện thoại 04-38430333 hoặc gửi thư điện tử về địa chỉ oda_ferd@mpi.gov.vn để nhận được thông tin hỗ trợ công tác báo cáo.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Vụ QHQT);
- Bộ Tài chính;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, V KTĐN,V

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Viết Sinh

 


PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ODA QUÝ III NĂM 2012 CỦA CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(Theo mẫu báo cáo Phụ lục 4 - Quyết định 803/2007/QĐ-BKH)

STT

Tên Cơ quan chủ quản

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Nội dung báo cáo

Ghi chú

Thư điện tử

Văn bản

Đúng mẫu

Không đúng mẫu

Đ thông tin

Chưa đủ thông tin

 

I. CÁC BỘ NGÀNH TƯ

 

18

20

25

0

22

3

 

1

Bộ Công An

19/10/2012

 

X

X

 

X

 

 

2

Bộ Công thương

9/11/2012

 

X

X

 

X

 

 

3

Bô Giáo dục và Đào tao

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

4

Bộ Giao thông Vận tải

22/10/2012

 

X

X

 

X

 

 

5

B Kế hoch và Đầu tư

15/10/2012

X

 

X

 

X

 

 

6

Bộ Khoa hoc và Công nghệ

11/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

7

Bộ Lao động, Thương binh và XH

13/10/2012

 

X

X

 

X

 

 

8

Bộ Ngoại giao

30/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

9

Bộ Nội vụ

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

10

Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Bộ Quốc phòng

15/10/2012

X

 

X

 

X

 

 

12

B Tài chính

3/12/2012

 

X

X

 

X

 

 

13

Bộ Tài nguyên và Môi trường

9/12/2012

X

 

X

 

X

 

 

14

Bộ Thông tin và Truyn thông

8/11/2012

X

X

X

 

X

 

 

15

Bộ Tư pháp

31/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

16

Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Bộ Xây dng

11/12/2012

 

X

X

 

X

 

 

18

B Y tế

8/11/2012

X

X

X

 

 

X

Thiếu xếp hạng dự án

19

Ban Cơ yếu Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Ban Qun lý Lăng Chủ tịch HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Ban Tôn giáo Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Bảo him Xã hi Vit Nam

16/10/2012

X

 

X

 

 

X

Thiếu phụ lục

23

Đài Tiếng nói Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Đài Truyn hình Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Học viện Chính trị Quốc gia HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Hi Cu chiến binh Viêt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Hội Nông dân Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Kim toán Nhà nước

15/10/2012

X

X

X

 

 

X

Thiếu phụ lục

29

Ngân hàng Nhà nước Vit Nam

22/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

30

Ngân hàng Phát trin Vit Nam

12/11/2012

X

X

X

 

X

 

 

31

Thanh tra Chính ph

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Thông tn xã Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Tòa án Nhân dân ti cao

23/11/2012

 

X

X

 

X

 

 

34

Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Trung ương Đoàn TNCS HCM

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Trung ương Hội LH Phụ nữ VN

5/12/2012

X

 

X

 

X

 

 

37

y ban Chng khoán Nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Ủy ban Dân tộc

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Văn phòng Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Văn phòng Chủ tịch nước

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Văn phòng Quc hội

5/11/2012

X

X

X

 

X

 

 

43

Văn phòng Trung ương Đng

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Viện Khoa học và Công nghệ VN

26/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

45

Vin Khoa hoc Xã hi Việt Nam

29/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

46

Vin Kim sát Nhân dân ti cao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

 

50

57

61

0

54

7

 

 

Đng bằng sông Hồng

 

9

9

10

0

9

1

 

1

Tp. Hà Nội

25/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

2

Vĩnh Phúc

31/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

3

Bc Ninh

17/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

4

Hải Dương;

5/12/2012

X

 

X

 

X

 

 

5

Tp. Hải Phòng

17/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

6

Hưng Yên

10/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

7

Thái Bình

24/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

8

Hà Nam

18/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

9

Nam Đnh

2/11/2012

X

X

X

 

 

X

Thiếu phụ lục

10

Ninh Bình

26/10/2012

 

X

X

 

X

 

 

 

Đông Bắc Bộ

 

8

11

11

0

11

0

 

11

Hà Giang

15/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

12

Cao Bng

25/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

13

Bc Kn

6/11/2012

 

X

X

 

X

 

 

14

Tuyên Quang

22/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

15

Lào Cai

18/10/2012

 

X

X

 

X

 

 

16

Yên Bái

5/11/2012

X

X

X

 

X

 

 

17

Thái Nguyên

25/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

18

Lạng Sơn

19/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

19

Quảng Ninh

22/10/2012

X

X

x

 

X

 

 

20

Bc Giang

15/10/2012

 

X

\

 

X

 

 

21

Phú Th

22/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

 

Tây Bắc Bộ

 

1

3

3

0

1

2

 

22

Đin Biên

8/11/2012

 

X

X

 

 

X

Thiếu ph lc

23

Lai Châu

16/10/2012

X

X

X

 

 

X

Thiếu ph lc

24

Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Hòa Bình

26/10/2012

 

X

X

 

X

 

 

 

Bc Trung Bộ

 

6

5

6

0

5

1

 

26

Thanh Hóa

26/10/2012

X

X

X

 

 

X

Thiếu ph lc ký kết

27

Nghệ An

25/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

28

Hà Tĩnh

31/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

29

Qung Bình

25/10/2012

X

 

X

 

X

 

 

30

Quảng Trị

29/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

31

Thừa Thiên - Huế

21/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

 

Duyên hải Nam Trung Bộ

 

6

6

6

0

5

1

 

32

Tp. Đà Nng

18/10/2012

X

X

X

 

 

X

Phụ lục chưa đúng mẫu

33

Qung Nam

26/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

34

Qung Ngãi

16/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

35

Bình Định

16/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

36

Phú Yên

16/11/2012

X

X

X

 

X

 

 

37

Khánh Hòa

22/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

 

Tây Nguyên

 

5

5

5

0

4

1

 

38

Kon Tum

26/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

39

Gia Lai

10/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

40

Đắk Lắk

19/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

41

Đắk Nông

11/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

42

Lâm Đồng

17/10/2012

X

X

X

 

 

X

Thiếu xếp hng d án

 

Đông Nam Bộ

 

5

7

8

0

7

1

 

43

Ninh Thun

26/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

44

Bình Thun

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

45

Bình Phước

28/09/2012

X

X

X

 

X

 

 

46

Tây Ninh

5/12/2012

X

 

X

 

 

X

Thiếu phụ lục

47

Bình Dưưng

5/12/2012

 

X

X

 

X

 

 

48

Đng Nai

12/10/2012

 

X

X

 

X

 

 

49

Bà Rịa - Vũng Tàu

12/10/2012

X

X

X

 

X

 

Gửi kèm dữ liu PMT

50

Tp. H Chí Minh

15/11/2012

 

X

X

 

X

 

 

 

Đng bằng sông Cửu Long

 

10

11

12

0

12

0

 

51

Long An

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Tin Giang

29/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

53

Bến Tre

25/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

54

Trà Vinh

3/12/2012

X

 

X

 

X

 

 

55

Vĩnh Long

26/10/2012

 

X

X

 

X

 

 

56

Đng Tháp

24/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

57

An Giang

22/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

58

Kiên Giang

18/10/2012

 

X

X

 

X

 

 

59

Tp. Cn Thơ

20/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

60

Hậu Giang

16/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

61

Sóc Trăng

8/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

62

Bạc Liêu

24/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

63

Cà Mau

9/10/2012

X

X

X

 

X

 

 

 

Tổng cộng (các CQCQ)

 

68

77

86

0

76

10

 

 

PHỤ LỤC IA

SỐ LƯỢNG CÁC CƠ QUAN CHỦ QUẢN GỬI BÁO CÁO QUÝ THEO QUYẾT ĐỊNH 803/2007/QĐ-BKH

Thời gian báo cáo

Tổng

Bộ ngành

Tnh, TP

Tổng

Đúng mẫu

Đủ Thông tin

Thư ĐT

Văn bản

Tổng

Đúng mẫu

Đủ Thông tin

Thư ĐT

Văn bản

Tổng

Đúng mẫu

Đủ thông tin

Thư ĐT

Văn bản

Q1- 2008

72

61

51

14

68

22

14

12

6

19

50

47

39

8

49

Q2- 2008

61

47

45

37

50

11

8

7

8

9

50

39

38

29

41

Q3- 2008

57

54

46

33

51

9

7

 6

4

8

48

47

40

29

43

Q4- 2008

80

71

64

43

67

21

16

13

5

16

59

55

51

38

51

Q1- 2009

73

69

64

42

68

16

14

13

6

14

57

55

51

36

54

Q2- 2009

83

73

68

47

80

20

15

14

7

19

63

58

54

40

61

Q3- 2009

72

70

53

41

69

14

13

9

6

14

58

57

44

35

55

Q4- 2009

76

75

62

42

74

17

16

12

6

17

59

59

50

36

57

Q1- 2010

72

72

60

46

67

15

15

10

8

15

57

57

50

38

52

Q2- 2010

81

76

54

50

78

20

15

10

9

20

61

61

44.

41

58

Q3- 2010

77

75

63

50

70

16

15

11

9

14

61

60

52

41

56

Q4- 2010

90

79

67

50

90

27

18

15

11

27

63

61

52

39

63

Q1- 2011

76

73

62

47

74

18

17

13

9

18

58

56

49

38

56

Q2- 2011

85

80

73

50

82

26

22

19

10

25

59

58

54

40

57

Q3- 2011

74

72

61

50

72

21

19

16

12

20

53

53

45

38

52

Q4- 2011

86

82

69

53

77

28

24

22

16

25

58

58

47

37

52

Q1- 2012

86

84

74

62

81

24

23

17

15

22

62

61

57

47

59

Q2- 2012

97

97

91

66

94

34

34

31

15

33

63

63

60

51

61

Q3- 2012

86

86

76

68

77

25

25

22

18

20

61

61

54

50

57

Biểu đồ - PHỤ LỤC IA

Số lượng các quan chủ quản gửi báo cáo quý theo Quyết định 803/2007/QĐ-BKH

 

PHỤ LỤC II

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA

Quý III/2012 của các chủ dự án

(Theo mẫu báo cáo Phụ lục 1 - Quyết định 803/2007/QĐ-BKH)

STT

Tên chương trình, dán

Nhà tài tr

Tên Cơ quan chủ quản

Tên Chủ dự án

Đơn vị gửi báo cáo

Thời gian gửi báo cáo

Hình thức gửi báo cáo

Sử dụng AMT đế lập và gửi báo cáo

Chất Iưng báo cáo

Thư điện t

Văn bản

Có sử dụng AMT/AMF

Chưa sử dụng AMT

Đ thồng tin

Thiếu thông tin

 

Các chương trình, dự án

 

 

 

 

 

148

139

193

12

114

91

1

HTKT chun bị DA Hiện đại hóa qun lý Bảo him xã hi VN

WB

Bảo hiểm XHVN

Bảo him XHVN

Ch dự án

16/10/2012

X

X

X

 

 

X

2

Đoàn tàu tốc hành giai đoạn I

Đức

Bộ Công thương

TCT Đường st Vit Nam

Chủ dự án

17/10/2012

X

X

X

 

X

 

3

Truyền tải điện miền Bấc m rộng

ADB

Bộ Công thương

TCT Truyền tải điện QG

TĐ Điện lực VN

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

4

Thy điện sông Bung 4

ADB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

5

Nâng cao hiu qu năng lượng khu vực nông thôn

Đức

Bộ Công thương

TD Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

6

Nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Nht Bản

Bộ Công thương

TĐ Đin lưc VN

Chủ d án

9/10/2012

X

X

X

 

X

 

7

Đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện Ô Môn và lưới điện truyền ti khu vực đồng bng sông Cửu Long

Nhật Bn

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

Chủ dự án

12/10/2012

X

X

X

 

X

 

8

Xây dựng nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1

Nhật Bn

Bộ Công thương

TD Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

9

Hạn mức tín dụng NIB 40 triệu USD cho ngành Điện

NIB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

10

Thủy điện Trung Sơn

WB

Bộ Công thương

TĐ Điện lực VN

TĐ Điện lực VN

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

11

Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Chủ dự án

12/10/2012

 

X

AMF

 

 

X

12

Phát triển  giáo viên THPT & TCCN

ADB

Bộ GD&ĐT

B GD&ĐT

Ch d án

15/10/2012

X

X

X

 

X

 

13

Phát trin giáo dục trung học

ADB

Bộ GD&ĐT

B GD&ĐT

Chủ d án

16/10/2012

X

X

X

 

X

 

14

Phát trin giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất

ADB

Bộ GD&ĐT

Bộ GD&ĐT

Chủ dự án

17/10/2012

X

X

AMF

 

X

 

15

Giáo dc Đi hc II

WB

Bộ GD&ĐT

B GD&ĐT

Chủ d án

16/10/2012

X

 

X

 

X

 

16

Trường Đại học Việt Đức

WB

Bộ GD&ĐT

Trường ĐH Việt Đức

Chủ dự án

22/10/2012

 

X

X

 

 

X

17

Phát triển CSHT Giao thông nông thôn ĐB sông Cửu Long

WB

Bộ GTVT

Cục Đường thy nội địa

Chủ dự án

1/10/2012

X

X

AMF

 

X

 

18

Phát trin giao thông vận tải khu vực đồng bng Bc B

WB

Bộ GTVT

Cục Đường thủy ni đa

Ch dự án

15/10/2012

X

 

X

 

X

 

19

Xây dựng Quc lộ 3 mi và hệ thng mạng lưới đường bộ liên quan Hà Nội - Thái Nguyên (Giai đon 1)

Nhật Bn

Bộ GTVT

TC Đường bộ VN

Ch dự án

15/10/2012

X

 

X

 

X

 

20

Khôi phục các cu trên QL1, giai đoạn 3 đoan Cần Thơ - Cà Mau

Nhật Bn

Bộ GTVT

TC Đường bộ VN

Ch dự án

16/10/2012

X

 

X

 

X

 

21

Cải tạo nâng cp tuyến đường st Yên Viên - Lào Cai

ADB

Bộ GTVT

TCT Đường st Vit Nam

Ch dự án

17/10/2012

X

X

X

 

X

 

22

Hiện đại hóa Trung tâm vận tải đường st

Đức

Bộ GTVT

TCT Đường st Vit Nam

Ch dự án

17/10/2012

X

X

X

 

X

 

23

Nâng cao an toàn cu đường st trên tuyến Hà Ni - TP. Hồ Chí Minh

Nhật Bản

Bộ GTVT

TCT Đường st Vit Nam

Ch dự án

17/10/2012

X

X

X

 

X

 

24

y dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn I

Nhật Bản

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Ch dự án

17/10/2012

X

X

X

 

X

 

25

Hệ thống thông tin tín hiệu Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoan II

Pháp

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Chủ dự án

17/10/2012

X

X

X

 

X

 

26

Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu đường sắt ba tuyến Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Đng Đăng, Hà Nội-Thái Nguvên và khu đầu mối Hà Nội

Trung Quốc

Bộ GTVT

TCT Đường sắt Việt Nam

Ch dự án

17/10/2012

X

X

X

 

X

 

27

Hiện đại hóa Thông tin tín hiệu đường st đoạn Vinh - Sài Gòn. tuyến đường sắt Thống Nhất, giai đoạn 1

Trung Quốc

Bộ GTVT

TCT Đường st Việt Nam

Ch dự án

17/10/2012

X

X

X

 

X

 

28

Thành lập Trung tâm đào tạo Logistics Tiểu vùng sông Mê Kông ti VN

Nhật Bản

Bộ GTVT

Trường ĐH Hàng hi

Ch dự án

15/10/2012

 

X

X

 

 

X

29

Thăm dò và khai thác ngun urani và các loại quặng phục vụ chương trình điện hạt nhân

IAEA

Bộ KH&CN

Bộ KH&CN

Ch dự án

26/09/2012

X

X

X

 

 

X

30

Phát trin cơ sở hạ tng Khu Công nghệ cao Hòa Lc

Nhật Bản

Bộ KH&CN

Khu CNC Hòa Lc

Ch dự án

3/10/2012

 

X

X

 

 

X

31

ng dụng những kỹ thuật kiểm tra không phá hủy tiên tiến trong việc kim tra bộ trao đổi nhiệt trong các nhà máy nhiệt điện

IAEA

Bộ KH&CN

Viện Năng lượng Nguyên t VN

Ch dự án

2/10/2012

X

X

X

 

 

X

32

Hỗ trợ hoạt động Diễn đàn hiệu qu viện tr năm 2011

LMDG

Bộ KH&ĐT

Bộ KH&ĐT

Ch dự án

10/10/2012

X

 

X

 

X

 

33

Tăng cường công tác theo dõi và đánh giá ở Vit Nam

Ôxtrâylia

Bộ KH&ĐT

Bộ KH&ĐT

Ch dự án

10/10/2012

X

 

X

 

X

 

34

HTKT Cải cách đăng ký kinh doanh tại VN

Thụy

Bộ KH&ĐT

Cục Đăng ký Kinh doanh

Ch dự án

16/10/2012

 

X

X

 

X

 

35

Hin đi hóa Tng cc Thống kê

WB

B KH&ĐT

TC Thống kê

Ch dự án

10/10/2012

X

 

X

 

 

X

36

An toàn vệ sinh lao động trong các ngành có nguy cơ cao ti VN

Nhật Bn

Bộ LĐ, TB&XH

Cục An toàn LĐ

Ch dự án

30/10/2012

 

X

X

 

 

X

37

Đào tạo nghề theo nhu cầu nhm giảm nghèo ti Đồng bng sông Cửu Long

ADB

Bộ LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Ch dự án

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

38

Tăng cường kỹ năng nghề

ADB

B LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Ch dự án

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

39

CT Đào to ngh

Đức

B LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Ch dự án

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

40

CT Đào to ngh 2008

Đức

B LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Ch dự án

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

41

H trợ kỹ thuật giai đoạn II Chương trình Đào tao nghề 2008

Đức

B LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Ch dự án

23/10/2012

X

X

X

 

 

X

42

Tư vấn H thống dạy nghề giai đoạn II

Đức

B LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Ch dự án

23/10/2012

X

X

X

 

 

X

43

Nâng cao năng lực nhm thiết lập hệ thống Đánh giá và cấp chứng ch kỹ năng ngh Quốc gia ti Vit Nam

Ilàn Quốc

B LĐ, TB&XH

TC Dạy nghề

Ch dự án

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

44

Chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hi suy dinh dưỡng và phục hi chức năng cho trẻ khuyết tt

Đức

B LĐ, TB&XH

TT PH chức năng và TG tr tàn tật

Ch dự án

8/11/2012

X

X

X

 

 

X

45

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực NN trong bi cnh hội nhập KTQT

UNDP

Bộ Ngoại giao

Bộ Ngoại giao

Ch dự án

22/10/2012

 

X

X

 

 

X

46

Phát trin nông thôn tng hợp các tnh miền Trung

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL các DA Nông nghip

Ch dự án

24/10/2012

 

X

X

 

 

X

47

Thủy lợi Phước Hòa

ADB

Bộ NN&PTNT

BQL ĐT&XD Thủy lợi 9

Ch dự án

10/10/2012

X

 

X

 

X

 

48

Cấp nước sạch và VSMT nông thôn miền Trung

ADB

Bộ NN&PTNT

TTQG Nước sạch & VSMTNT

Ch dự án

18/10/2012

 

X

X

 

 

X

49

Cấp nước sạch và VSNT vùng đồng bằng sông Hồng

WB

Bộ NN&PTNT

TTQG Nước sạch & VSMTNT

Ch dự án

18/10/2012

 

X

X

 

 

X

50

Khoa học công nghệ nông nghiệp

ADB

Bộ NN&PTNT

Viện CSCL PTNT

Chủ dự án

22/10/2012

X

X

X

 

X

 

51

Tăng cường mạng lưới phn hồi Ý kiến cho chính sách phát trin nông thôn tại VN

IFAD

Bộ NN&PTNT

Viện CSCL PTNT

Ch dự án

22/10/2012

X

X

X

 

X

 

52

Tác động ca tự do hóa thương mại đi với việc chuyển dịch cơ cấu nn kinh tế và các ngành kinh tế cơ bản

Ôxtrâylia

Bộ NN&PTNT

Viện CSCL PTNT

Chủ dự án

22/10/2012

X

X

X

 

X

 

53

Tác động của biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học cho nuôi trng thủy sản tại miền Bắc VN

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Viện NC nuôi trồng T.sn 1

Chủ dự án

10/10/2012

X

 

X

 

X

 

54

Ký sinh trùng gây bệnh có ngun gc thủy sản VN

Đan Mạch

Bộ NN&PTNT

Viện NCNT Thủy sản

Chủ dự án

11/10/2012

X

 

X

 

X

 

55

Đầu tư nâng cp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng, giai đoạn II

Áo

Bộ Quốc phòng

Cục Kinh lế

Chủ dự án

12/10/2012

X

 

X

 

X

 

56

HTKT h trợ triển khai Chương trình Ci cách DNNN và h trợ quản trị công ty

ADB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Chủ dự án

16/10/2012

X

X

X

 

 

X

57

Cải cách DNNN và hỗ trợ qun trị công ty

ADB

Bộ Tài chính

Bộ Tài chính

Chủ dự án

22/10/2012

X

X

X

 

X

 

58

Quỹ đu tư phát triển địa phương

WB

Bộ Tài chính

B Tài chính

Chủ dự án

15/10/2012

X

 

X

 

X

 

59

Hải quan một cửa quc gia

M

Bộ Tài chính

TC Hải quan

Chủ dự án

15/10/2012

X

 

X

 

 

X

60

Quỹ Tín thác Đa biên các Nhà tài trợ hỗ trợ cho Hiện đại hóa Quản lý Tài chính Công tại Việt Nam, GD 2

Thụy Sĩ

Bộ Tài chính

TC Thuế

Chủ dự án

24/10/2012

 

X

X

 

 

X

61

Hiện đại hóa qun lý thuế

WB

Bộ Tài chính

TC Thuế

Chủ dự án

19/10/2012

 

X

X

 

 

X

62

Phát triển thị trường vốn Việt Nam

Luc Xăm Bua

Bộ Tài chính

UB Chứng khoán NN

Chủ dự án

18/10/2012

 

X

X

 

 

X

63

Nghiên cu quy hoạch sinh vật bin xâm hại và quản lý sinh vật bin xâm hại tại các cảng lớn

Ấn Độ

Bộ TN&MT

TC Bin và HĐ VN

Chủ dự án

31/10/2012

 

X

X

 

 

X

64

Tăng cường xây dựng kế hoạch hành động toàn cầu - Đánh giá và lồng ghép việc quản lý nguồn gây ô nhiễm biển và ven bờ từ lc địa

Quỹ MT Toàn cu

Bộ TN&MT

TC Biển và HĐ VN

Chủ dự án

31/10/2012

 

X

X

 

 

X

65

Quy hoạch không gian của vùng bờ Sida - COBSEA, giai đoạn 3

Thụy Điển

Bộ TN&MT

TC Bin và HĐ VN

Chủ dự án

31/10/2012

 

X

X

 

 

X

66

Hành lang bo tn đa dạng sinh học tiu vùng sông Mê Kông mở rộng, gđ 2

ADB

Bộ TN&MT

TC Môi trường

Chủ dự án

2/11/2012

 

X

X

 

 

X

67

Quản lý Nhà nước về môi trường cấp tỉnh tai VN

Canada

Bộ TN&MT

Môi trường

Chủ dự án

2/11/2012

 

X

 

X

 

X

68

Xây dựng cơ s dữ liệu v đa đạng sinh học quốc gia

Nhật Bản

Bộ TN&MT

TC Môi trường

Chủ dự án

2/11/2012

 

X

 

X

 

X

69

Khắc phục tr ngại nhm tăng trưởng hiệu quả qun lý các khu bảo tồn VN

Quỹ MT Toàn cu

Bộ TN&MT

TC Môi trường

Chủ dự án

2/11/2012

 

X

X

 

 

X

70

Phục hi sử dụng bn vững than bùn ở khu vưc Đông Nam Á - Hp phần VN

Quỹ MT Toàn cu

Bộ TN&MT

TC Môi trường

Chủ dự án

2/11/2012

 

X

X

 

 

X

71

Xây dựng năng lựu nhm loại b hóa cht bảo v thc vt POP tồn lưu tại VN

UNDP

Bộ TN&MT

TC Môi trưng

Chủ dự án

2/11/2012

 

X

X

 

 

X

72

Quản lý PBC ti Viêt Nam

WB

Bô TN&MT

TC Môi trường

Chủ dự án

2/11/2012

 

X

X

 

 

X

73

Kinh nghiệm quản lý đất đai quốc tế và giải pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật và công cụ qun lý đất đai nhm phát triển thị trường bất động sản tại VN

EC

Bộ TN&MT

TC Quản lý đất đai

Chủ dự án

27/11/2012

 

X

AMF

 

 

X

74

Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thng qun lý đất đai Vit Nam

WB

Bộ TN&MT

TC Quản lý đt đai

Chủ dự án

27/11/2012

 

X

X

 

 

X

75

Tăng cường năng lc cnh báo và giám sát lũ lt đồng bằng Sông Cu Long

Đan Mạch

BTN&MT

TT Khí tượng thủy văn QG

Chủ dự án

19/10/2012

X

X

X

 

X

 

76

Tăng cường hệ thống dự báo và cnh báo lũ lụt ViêtNam - Giai đon 1

ltalia

Bộ TN&MT

TT Khí tượng thủy văn QG

Chủ dự án

19/10/2012

X

 

X

 

 

X

77

TCNL quy hoạch và điều tra nước ngm ti các khu đô thị, giai đon II

Đức

Bộ TN&MT

TT QH&ĐT TN nước

Chủ dự án

26/10/2012

 

X

X

 

 

X

78

Dịch vụ hệ sinh thái

Quỹ MT Toàn cầu

Bộ TN&MT

Viện CLCS TNMT

Chủ dự án

15/11/2012

 

X

X

 

 

X

79

Loại b bóng đèn sợi đốt thông qua việc chuyển đổi thị trường chiếu sáng lại VN

Quỹ MT Toàn cầu

Bộ TN&MT

Viện CLCS TNMT

Chủ dự án

15/11/2012

 

X

X

 

 

X

80

KH Hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ VN

Thụy Điển

Bộ TN&MT

Viện CLCS TNMT

Chủ dự án

15/11/2012

 

X

X

 

 

X

81

Xây dựng Chiến lược phát trin dịch vụ môi trường đến 2020 và định hướng đến năm 2030

 

Bộ TN&MT

Viện CLCS TNMT

Chủ dự án

15/11/2012

 

X

X

 

 

X

82

ng dụng mô hình trái đất của Na Uy xây dựng kịch bn biến đổi khí hậu, nghiên cu hệ thống gió mùa và các hiện tượng khí hu cc đoan VN

Na Uy

Bộ TN&MT

Viện KH Khí tượng TV&MT

Chủ dự án

24/10/2012

 

X

X

 

 

X

83

Hỗ trợ khắc phục hậu qu ca chất diệt cỏ đioxin ti VN

CH Séc

Bộ TN&MT

VP Ban chỉ đạo 33

Chủ dự án

24/10/2012

 

X

X

 

 

X

84

Xử lý nhiễm dioxin tại các vùng nóng ở VN

Quỹ MT Toàn cầu

Bộ TN&MT

VP Ban ch đạo 33

Chủ dự án

23/10/2012

 

X

X

 

 

X

85

Công trình Tuyến cáp quang biển trục Bc - Nam

Nhật Bản

Bộ TT&TT

TĐ BCVT VN

Chủ dự án

15/10/2012

X

X

X

 

X

 

86

Phát trin mạng viễn thôna nông thôn các tnh min Trung Vit Nam

Nhật Bn

Bộ TT&TT

TĐ BCVT VN

Chủ dự án

15/10/2012

X

X

X

 

X

 

87

CT Đi tác tư pháp

EC

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Chủ dự án

11/10/2012

X

X

X

 

X

 

88

Tăng cường tiếp cận với công lý và bo vệ quyền ti Vit Nam

UNDP

Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

Chủ dự án

23/10/2012

X

X

X

 

X

 

89

Nhà Pháp luật Việt-Pháp

Pháp

Bộ Tư pháp

Nhà Pháp Luật Vit Pháp

Chủ dự án

16/10/2012

X

X

X

 

X

 

90

Nâng cấp trang thiết bị y tế cho Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế

Áo

Bộ Y tế

Bệnh viện TƯ Huế

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

X

 

91

Chương trình phát trin nguồn nhân lực y tế

ADB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

9/10/2012

X

 

X

 

X

 

92

H trợ Y tế vùng Duyên Hải Nam Trung B

ADB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

X

 

93

HTKT Vệ sinh hộ gia đình: Gn kết nhu cầu của người dân với hỗ trợ vốn vay ưu đãi

Anh

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

 

X

94

Nâng cao năng lực thực hiện các mô hình truyền thông vận động cộng đồng thay đi hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường cho các cơ quan/t chức cấp địa phương

Đan Mạch

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

 

X

95

HTKT Tăng hệ thống y tế tuyến tnh

Đức

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

9/10/2012

X

 

X

 

X

 

96

Htrợ chăm sóc sức khỏe người nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên

EC

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

X

 

97

Lng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ cao tại VN

FAO

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

19/10/2012

X

 

X

 

 

X

98

Giảm t vong mẹ và tử vong sơ sinh hướng tới đạt mục tiêu thiên niên kỷ  2006­-2010

Hà Lan

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

 

X

99

Phát triển bệnh viện tỉnh vùng giai đoạn II

Nhật Bản

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

 

X

100

Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh

Nhật Bn

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

 

X

101

Phòng chng HIV/AIDS khu vực châu Á tai Việt Nam

Ôxtrâytlia

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y lế

4/11/2012

X

 

X

 

 

X

102

Qu Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS

Quỹ Toàn cầu

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

9/10/2012

X

 

X

 

X

 

103

H trợ xử lý cht thải bệnh viện

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

10/10/2012

X

 

X

 

X

 

104

H trợ y tế các tỉnh Bc Trung Bộ

WB

B Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

10/10/2012

X

 

X

 

X

 

105

Phòng chống HIV/AIDS tại VN

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Chủ dự án

24/10/2012

X

 

X

 

X

 

106

Nâng cao hiệu qu và tính bền vững trong s dụng quỹ bo him y tế

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

 

X

107

DA thành phần Y tế - Phòng chng dịch cúm gia cầm, cúm người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

X

 

108

HTKT chuẩn bị Dự án tăng cường năng lực quản trị hệ thống y tế

WB

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

 

X

109

Tăng cường năng lực khám chữa bệnh và đào tạo ca Bệnh viện Việt Đức

Đức

Bộ Y tế

BV Việt Đức

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

 

X

110

Xây dng năng lực cho hệ thống thanh tra thực phẩm tại Vit Nam

FAO

Bộ Y tế

Cục An toàn VS Thực phm

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

 

X

111

H tr phát triển hệ thống y tế dự phòng

ADB

Bộ Y tế

Cục Y tế dự phòng

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

X

 

112

Phòng chống bệnh truyền nhiễm khu vực tiểu vùng sông Mê Kông giai đoạn 2

ADB

Bộ Y tế

Cục Y tế dự phòng

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

X

 

113

Nâng cao năng lực ging dạy và nghiên cứu của cán bộ y tế dự phòng

Hà Lan

Bộ Y tế

ĐH Y Hà Nội

Chủ dự án

23/10/2012

X

 

X

 

X

 

114

Chăm sóc và phát trin tr thơ tại cộng đồng

ADB

Bộ Y tế

TC Dân s - KHH gia đình

Chủ dự án

10/10/2012

X

X

X

 

X

 

115

Tăng cường quản lý dây chuyền lạnh bo qun máu quốc gia của Việt Nam

Luc Xăm Bua

Bộ Y tế

Viện huyết học Truyền máu TƯ

Chủ dự án

15/10/2012

X

 

X

 

X

 

116

TC phòng chng st rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững ca CT Phòng chống sốt rét QG

Quỹ toàn cầu

Bộ Y tế

Viện Sốt rét - KST -CT TƯ

Chủ dự án

5/10/2012

X

X

X

 

X

 

117

Đánh giá tác động của việc cải thiện điều kiện cấp nước, vệ sinh môi trường và hành vi vệ sinh tới sức khỏe của người dân tỉnh Lào Cai

Đan Mạch

Bộ Y tế

Viện VS Dịch tễ TƯ

Bộ Y tế

10/10/2012

X

 

X

 

X

 

118

Tăng cường dây chuyn lạnh cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Luc Xăm Bua

Bộ Y tế

Viện VSDT TƯ

Bộ Y tế

4/11/2012

X

 

X

 

X

 

119

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong sn xuất an toàn, qung bá và s dụng rau bn địa ở Việt Nam và Australia

Ôxtrâylia

Hội LHPN VN

Hội LHPN VN

Chủ dự án

12/10/2012

X

 

 

X

 

X

120

Năng lực tài chính nhằm giảm thiu bạo lực gia đình VN, giai đoạn II

Tây Ban Nha

Hội LHPN VN

Hội LHPN VN

Chủ dự án

18/10/2012

X

 

X

 

X

 

121

S dụng hiệu qu tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo

Nhật Bn

Ngân hàng PT Việt Nam

Ngân hàng PT VN

Chủ dự án

31/10/2012

X

X

X

 

X

 

122

Đu tư cp nưc đô thị Đng bng sông Cu Long

Pháp

Ngân hàng PT VN

Ngân hàng PT VN

Chủ dự án

31/10/2012

X

X

X

 

X

 

123

Tài chính Nông thôn III

WB

NH NN VN

NH Đầu tư & PT VN

Chủ dự án

4/10/2012

X

X

X

 

X

 

124

Tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn III

Nhật Bản

NH NN VN

NH NN VN

Chủ dự án

19/10/2012

X

 

X

 

X

 

125

Cp nước và vệ sinh thị xã Bc Kạn tnh Bc Kn

Phần Lan

UBND tỉnh Bắc Kn

CT Cp nước Bc Kn

Chủ dự án

8/10/2012

X

X

X

 

 

X

126

Cp thoát nuớc và vệ sinh thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Phần Lan

UBND tỉnh Bắc Kn

CT Cp nước Bc Kn

Chủ dự án

8/10/2012

X

X

X

 

 

X

127

Đường GTNT đến các xã miền núi đặc bit khó khăn tỉnh Bc Kn

Quỹ Kuwait

UBND tỉnh Bắc Kn

Sở GTVT Bc Kn

Chủ dự án

3/10/2012

X

 

X

 

X

 

128

Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn

IFAD

UBND tỉnh Bc Kạn

UBND tỉnh Bc Kạn

Chủ dự án

15/10/2012

X

 

X

 

X

 

129

Bệnh viện đa khoa và Trung tâm đào tạo y tế tnh Bắc Kn

Quỹ Rập Xê út

UBND tnh Bc Kn

UBND tỉnh Bc Kn

Chủ dự án

10/10/2012

X

X