Công văn 10843/SXD-CPXD

Công văn 10843/SXD-CPXD năm 2014 về cấp Giấy phép xây dựng nhà trọ, nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 10843/SXD-CPXD 2014 cấp Giấy phép xây dựng nhà trọ nhà cho công nhân thuê Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ XÂY D
NG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10843/SXD-CPXD
Về việc cấp Giấy phép xây dựng nhà trọ, nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 24 qun - huyn.

Sở Xây dựng có nhận được Công văn số 3465/UBND-QLĐT ngày 14/11/2014 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức đề nghị có ý kiến về việc cấp phép xây dựng đối với công trình nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn quận Thủ Đức. Do loại hình này là nhu cầu có thực xuất hiện hầu hết ở các qun - huyện trên địa bàn thành phố, để việc thực hiện được đồng bộ, thống nhất, đúng quy định pháp luật; Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc cấp giấy phép xây dựng nhà trọ, nhà cho công nhân, người lao động thuê:

Theo quy định tại điểm c - Khoản 1 - Điều 4 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, các hình thức phát triển nhà ở xã hội bao gồm: Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo dự án bằng nguồn vốn ngân sách, Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách và Hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ cho các đi tượng (... công nhân, người lao động...) thuê, thuê mua hoặc mua... Do đó, việc hộ gia đình xây dựng nhà ở riêng lẻ cho công nhân, người lao động thuê thuộc trường hợp không phải lập dự án; việc cấp giấy phép xây dựng được giải quyết theo Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng, Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 cay ban nhân dân thành ph quy định chi tiết một s nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành ph Hồ Chí Minh và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Theo quy định tại Khoản 3 - Điều 5 - Quyết đnh số 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân quận - huyện. Theo đó, tại giấy phép xây dựng, Ủy ban nhân dân quận - huyện sẽ cấp trực tiếp là nhà ở riêng lẻ cho công nhân, người lao động thuê để đm bảo điều kiện cho vay theo quy định tại Khoản 4 - Điều 3 Quy chế đính kèm Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Về việc áp dụng các quy định theo Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố:

Theo quy định tại khoản 3 - Điều 36 Thông tư số 188/2013/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội">08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định s 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phát trin và quản lý nhà ở xã hội, các hình thức phát triển nhà ở xã hội: “Các quy định về phát triển và quản lý sử dụng nhà ở xã hội do các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng trong các văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Thông tư”. Theo đó, việc cấp phép xây dựng phải phù hợp với các quy định tại Điều 8, 9, 10, 11 Thông tư số 188/2013/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội">08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng. Các nội dung khác không có quy định tại Thông tư số 188/2013/NĐ-CP phát triển quản lý nhà ở xã hội">08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 của Bộ Xây dựng thì áp dụng các quy định tại Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Xây dựng có ý kiến với nội dung trên, đề nghị Ủy ban nhân dân quận - huyện xem xét, giải quyết cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cho công nhân, người lao động thuê theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- A. Danh - PGĐ Sở;
-
Phòng PTN&TTBĐS;
- Lưu: VT, CPXD.
MS: 22423-HQV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Quách Hồng Tuyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 10843/SXD-CPXD

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10843/SXD-CPXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/12/2014
Ngày hiệu lực 02/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 10843/SXD-CPXD 2014 cấp Giấy phép xây dựng nhà trọ nhà cho công nhân thuê Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 10843/SXD-CPXD 2014 cấp Giấy phép xây dựng nhà trọ nhà cho công nhân thuê Hồ Chí Minh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 10843/SXD-CPXD
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Quách Hồng Tuyến
Ngày ban hành 02/12/2014
Ngày hiệu lực 02/12/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 10843/SXD-CPXD 2014 cấp Giấy phép xây dựng nhà trọ nhà cho công nhân thuê Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Công văn 10843/SXD-CPXD 2014 cấp Giấy phép xây dựng nhà trọ nhà cho công nhân thuê Hồ Chí Minh

  • 02/12/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/12/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực