Công văn 1090/SXD-KT&VLXD

Công văn 1090/SXD-KT&VLXD năm 2013 hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1090/SXD-KT&VLXD 2013 điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng Bắc Giang


UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1090/SXD-KT&VLXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP.

Bắc Giang, ngày 01 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Căn cứ Quyết định số 104/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tnh;

Căn cứ Công văn số 2885/UBND-XD ngày 30/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ,

Để thống nhất và thực hiện tốt công tác quản lý chi phí xây dựng công trình theo chế độ tiền lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ đối với các bộ đơn giá xây dựng công trình đã được Sở Xây dựng quyết định công bố, Sở Xây dựng Bắc Giang hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình như sau:

I. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

Đối với dự toán xây dựng công trình lập theo các bộ đơn giá xây dựng công trình do Sở Xây dựng công bố kèm theo Công văn số 03/SXD-KTXD ngày 07/01/2008 (Phần xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát); Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 37/QĐ-SXD ngày 18/5/2010, đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa công bố kèm theo Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 01/12/2010 thực hiện điều chỉnh như sau:

1. Điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:

- Thành phố Bắc Giang; các huyện: Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang thuộc vùng III: Mức lương tối thiểu là 1.800.000đ/tháng;

- Các huyện còn lại của tỉnh thuộc vùng IV: Mức lương tối thiểu là 1.650.000đ/tháng.

1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương được nhân với hệ số điều chỉnh (KNC) phù hợp với mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.

Hệ số KNC xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP chia cho mức lương tối thiểu tính trong tập đơn giá.

1.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Mt = M + SCL1(i)

Mt: Chi phí máy thi công tại thời điểm lập dự toán chi phí xây dựng;

M: Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng lập theo đơn giá xây dựng địa phương;

CL1(i): Chênh lệch chi phí máy thi công của loại máy thi công thứ i.

CL1(i) = Ci x (Gm(i) - Gc(i))

- Ci: Số ca máy của loại máy thi công thứ i;

- Gm(i): Giá ca máy thi công của loại máy thứ i trong Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành theo Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 22/01/2013 của Sở Xây dựng Bắc Giang về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Gc(i): Giá ca máy của loại máy thi công thứ i được dùng để xây dựng đơn giá trong tập đơn giá.

1.3. Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiện hành của nhà nước.

2. Điều chỉnh chi phí nhân công trong chi phí khảo sát:

Chi phí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng xác định theo mục 1.1.

3. Trường hợp dự toán xây dựng công trình lập theo bộ đơn giá xây dựng cơ bản của Sở Xây dựng quyết định công bố đã điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ. Khi thực hiện điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP thực hiện điều chỉnh như sau:

3.1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng, chi phí nhân công trong dự toán chi phí khảo sát đã điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị đnh số 70/2011/NĐ-CP được nhân tiếp hệ số điều chỉnh tương ứng được xác định bằng hệ số điều chỉnh KNC theo mức lương tối thiểu vùng mới (xác định tại mục 1.1) chia cho hệ số điều chỉnh đã sử dụng để điều chỉnh theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

3.2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Mt = M + SCL2(i)

+ Mt: Chi phí máy thi công thời điểm lập dự toán chi phí xây dựng;

+ M: Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng đã được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ;

+ CL2(i): Chênh lệch chi phí máy của loại máy thi công thứ i tại thời điểm thực hiện điều chỉnh với thời điểm tính theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

CL2(i) = Ci x (Gm(i) - Gđc(i))

- Ci: Số ca máy của loại máy thi công thứ i;

Gm(i): Giá ca máy thi công của loại máy thứ i trong Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành theo Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 22/01/2013 của Sở Xây dựng Bắc Giang về việc Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

- Gđc(i): Giá ca máy của loại máy thi công thứ i được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

II. Đối với dự toán xây dựng công trình lập theo các bộ đơn giá xây dựng công trình do Sở Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 164/QĐ-SXD ngày 07/10/2013 (Phần Xây dựng), Quyết định số 165/QĐ-SXD ngày 07/10/2013 (Phần Khảo sát), Quyết định số 166/QĐ-SXD ngày 07/10/2013 (Phần Lắp đặt) thì không được điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP (do các bộ đơn giá này đã được xây dựng dựa trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP).

III. Đối với các công trình đã lập đơn giá riêng hoặc bảng giá ca máy công trình với mức lương tối thiểu đã được Người có thẩm quyền ban hành, căn cứ theo nguyên tắc, phương pháp điều chỉnh dự toán của hướng dẫn này để thực hiện điều chỉnh theo mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính ph.

IV. Quy định áp dụng:

1. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng từ ngày 01/01/2013.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện, nhưng phải tuân theo quy định tại các Nghị định này và không được vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phn nhân công) theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2013. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

4. Đối với các khối lượng công việc thực hiện kể từ ngày 01/01/2013 thuộc các dự án, gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán nhưng chưa thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ thì không được bổ sung quyết toán phần chi phí nhân công theo Nghị định này.

5. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/01/2013 theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của nhà nước có liên quan.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư phản ánh về Sở Xây dựng xem xét, hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- Phòng QLĐT thành phố; phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện;
- LĐ Sở; Các phòng ban thuộc Sở;
- Lưu: VT, KT&VLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vi Thanh Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1090/SXD-KT&VLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1090/SXD-KT&VLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2013
Ngày hiệu lực01/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1090/SXD-KT&VLXD 2013 điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1090/SXD-KT&VLXD 2013 điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1090/SXD-KT&VLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýVi Thanh Quyền
        Ngày ban hành01/11/2013
        Ngày hiệu lực01/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1090/SXD-KT&VLXD 2013 điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng Bắc Giang

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1090/SXD-KT&VLXD 2013 điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu vùng Bắc Giang

         • 01/11/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/11/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực