Công văn 11087/SLĐTBXH-LĐ

Công văn 11087/SLĐTBXH-LĐ thực hiện Nghị định 107/2010/NĐ-CP và 108/2010/NĐ-CP do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11087/SLĐTBXH-LĐ thực hiện Nghị định 107/2010/NĐ-CP 108/2010/NĐ-CP


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11087/SLĐTBXH-LĐ
Về việc thực hiện Nghị định 107/2010/NĐ-CP và Nghị định 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Nghị định số 107/2010/NĐ-CP và Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ qui định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là người sử dụng lao động), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố đề nghị người sử dụng lao động lưu ý việc thực hiện mức lương tối thiểu vùngtrên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. Về mức lương tối thiểu vùng :

Mức lương tối thiểu vùng dùng để trả công đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện từ ngày 01/01/2011 như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài :

- Mức 1.550.000 đồng/tháng áp dụng đối với người sử dụng lao động họat động trên địa bàn thuộc vùng I

- Mức 1.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với người sử dụng lao động họat động trên địa bàn thuộc vùng II

2. Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động

- Mức 1.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với người sử dụng lao động họat động trên địa bàn thuộc vùng I

- Mức 1.200.000 đồng/tháng áp dụng đối với người sử dụng lao động họat động trên địa bàn thuộc vùng II

3. Danh mục các địa bàn thuộc vùng I và vùng II – thành phố Hồ Chí Minh được xác định như sau :

- Từ 01/01/2011 đến 30/6/2011,

+Vùng I : bao gồm địa bàn các quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh

+ Vùng II : bao gồm các huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh

Từ 01/7/2011,

+Vùng I : bao gồm địa bàn các quận nội thành thành phố Hồ Chí Minh và các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè

+ Vùng II : huyện Cần Giờ

II. Các lưu ý khi thực hiện mức lương tối thiểu vùngtừ 01/01/2011:

1. Người sử dụng lao động căn cứ vào mức tiền lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định đã nêu ở trên để xác định việc điều chỉnh các mức tiền lương trong hệ thống thang lương, bảng lương và hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định. Khuyến khích người sử dụng lao động điều chỉnh các mức tiền lương trong hệ thống thang lương, bảng lương và hợp đồng lao động phù hợp với thực tế thị trường lao động.

Khi áp dụng các mức tiền lương tối thiểu vùng nêu trên,người sử dụng lao động không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ đã được pháp luật lao động quy định như: tiền lương trả khi làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại; chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại.

Đối với các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

2. Mức lương thấp nhất trong thang lương, bảng lương quy định đối với lao động làm nghề, công việc đòi hỏi qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Lao động làm nghề, công việc đòi hỏi qua học nghề bao gồm các trường hợp sau :

- Những người đã qua học nghề và được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề, bằng trung học nghề theo quy định tại Nghị định số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng, chứng chỉ về giáo dục và đào tạo;

- Những người đã qua học nghề và được cấp chứng chỉ nghề, bằng nghề theo quy định tại Luật Giáo dục năm 1998 và Luật Giáo dục năm 2005;

- Những người đã qua học nghề và được cấp chứng chỉ theo chương trình dạy nghề thường xuyên, chứng chỉ sơ cấp nghề, bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề quy định tại Luật Dạy nghề;

- Những người đã qua học nghề và được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề của nước ngoài;

- Những người làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề và được doanh nghiệp tổ chức đào tạo nghề hoặc tự học nghề được doanh nghiệp kiểm tra phù hợp với yêu cầu công việc.

3. Đối với các đơn vị sử dụng lao động hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào áp dụng mức lương tối thiểu theo địa bàn đó.

III. Triển khai thực hiện:

1. Người sử dụng lao động tính toán, cân đối, lập phương án triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định trong phạm vi doanh nghiệp, đơn vị của mình. Quá trình thực hiện, người sử dụng lao động cần trao đổi với Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện người lao động về phương án điều chỉnh tiền lương, công bố công khai để người lao động biết.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát hệ thống thang lương, bảng lương đang áp dụng. Trường hợp phát hiện có nội dung chưa phù hợp quy định hiện hành thì người sử dụng lao động có trách nhiệm điều chỉnh theo đúng quy định và phải đăng ký những nội dung thay đổi với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động để có thông báo xác nhận mới.

Trường hợp người sử dụng lao động không điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương đã đăng ký tại cơ quan quản lý Nhà nước về lao động (do đã áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, đơn vị không có nhu cầu điều chỉnh hệ thống thang lương, bảng lương…) thì không phải tiến hành đăng ký lại hệ thống thang lương, bảng lương.

Khi đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động, người sử dụng lao động đăng ký mức lương tối thiểu áp dụng tại đơn vị tương ứng với địa bàn mà các đơn vị, chi nhánh trú đóng.

3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động nhanh chóng triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng đảm bảo đúng thời hạn quy định tại mục I nêu trên.

Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng lao động đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố (Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công) số 159 Pasteur, quận 3, điện thoại : 38.295.900 – 38.209.638 để cùng phối hợp xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Hứa Ngọc Thuận- PCT.UBND (để báo cáo);
- Bộ LĐTB &XH (để báo cáo);
- VP HĐND và UBND.TP (để báo cáo);
- Đ/c Lương Thị Cúc, TP Văn xã UBND.TP;
- Các Sở, Ban, Ngành thành phố
- Liên đoàn lao động TP;
- Ban quản lý các KCX-KCN TP;
- Bảo hiểm xã hội TP;
- VCCI (chi nhánh TP.HCM);
- Đ/c Lê Thành Tâm - Giám đốc Sở;
- Ủy ban nhân dân quận, huyện;
- Phòng LĐTBXH quận, huyện (để triển khai);
- Lưu VP, Phòng LĐTLTC (Dg).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Xê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11087/SLĐTBXH-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11087/SLĐTBXH-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2010
Ngày hiệu lực26/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11087/SLĐTBXH-LĐ

Lược đồ Công văn 11087/SLĐTBXH-LĐ thực hiện Nghị định 107/2010/NĐ-CP 108/2010/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11087/SLĐTBXH-LĐ thực hiện Nghị định 107/2010/NĐ-CP 108/2010/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11087/SLĐTBXH-LĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Xê
        Ngày ban hành26/11/2010
        Ngày hiệu lực26/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11087/SLĐTBXH-LĐ thực hiện Nghị định 107/2010/NĐ-CP 108/2010/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11087/SLĐTBXH-LĐ thực hiện Nghị định 107/2010/NĐ-CP 108/2010/NĐ-CP

           • 26/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực