Công văn 1123/HTQTCT-HT

Công văn 1123/HTQTCT-HT năm 2017 về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1123/HTQTCT-HT 2017 kết quả thực hiện Chương trình đăng ký và thống kê hộ tịch


BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1123/HTQTCT-HT
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo nhiệm vụ được phân công trong CTHĐQG, Bộ Tư pháp là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện CTHĐQG của các ngành, các cấp. Các bộ, cơ quan khác ở trung ương có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình định kỳ hàng năm (hoặc theo yêu cầu) về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến việc Báo cáo tổng kết công tác năm 2017, ngày 30/10/2017, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 5007/BTP-VP gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018; trong Đ cương báo cáo kèm theo Công văn số 5007/BTP-VP đối với lĩnh vực hộ tịch, có đề nghị các địa phương nhấn mạnh, đánh giá kết quả triển khai thi hành Luật hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành; việc triển khai thực hiện CTHĐQG của Việt Nam về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 (Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Th tướng Chính phủ).

Tuy nhiên, để bảo đảm có đủ thông tin phục vụ tổng hợp, xây dựng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện CTHĐQG, đề nghị Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh, xây dựng Báo cáo đúng tiến độ, trong đó, đối với nội dung liên quan đến lĩnh vực hộ tịch cần có đầy đủ các thông tin sau:

1. Kết quả triển khai thi hành Luật hộ tịch năm 2017 (công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; tình hình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch...).

2. Công tác chỉ đạo triển khai việc thực hiện CTHĐQG (ban hành Kế hoạch thực hiện CTHĐQG, thành lập Ban chỉ đạo (nếu có), các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn...).

3. Việc bố trí công chức làm công tác hộ tịch tại cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch các cấp; cập nhật thông tin về: tổng số công chức làm công tác hộ tịch trên địa bàn (công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện), số lượng/tỷ lệ công chức chưa đạt trình độ chuyên môn theo quy định của Luật hộ tịch, số lượng/tỷ lệ công chức làm công tác hộ tịch phải kiêm nhiệm công tác khác, việc sử dụng biên chế công chức tư pháp - hộ tịch làm nhiệm vụ khác...

4. Việc trang bị máy tính, kết nối mạng Internet, máy in phục vụ cho công tác đăng ký hộ tịch tại các cơ quan đăng ký hộ tịch địa phương (số lượng/tỷ lệ đơn vị được bố trí máy tính phục vụ riêng cho công tác đăng ký hộ tịch, số lượng/tỷ lệ các đơn vị được bảo đảm kết nối mạng Internet; đơn vị chưa có điện lưới, chưa có mạng Internet...).

5. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật hộ tịch, CTHĐQG; các giải pháp để triển khai có hiệu quả Luật hộ tịch, CTHĐQG tại địa phương trong năm 2018.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thông tin để Sở Tư pháp biết, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để báo cáo);
- UBND tỉnh, thành phố (để chỉ đạo);
- PCT Trần Thị Lệ Hoa (để biết)
- Lưu
: VT (Lâm)

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1123/HTQTCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1123/HTQTCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1123/HTQTCT-HT

Lược đồ Công văn 1123/HTQTCT-HT 2017 kết quả thực hiện Chương trình đăng ký và thống kê hộ tịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1123/HTQTCT-HT 2017 kết quả thực hiện Chương trình đăng ký và thống kê hộ tịch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1123/HTQTCT-HT
        Cơ quan ban hànhquốc tịch, chứng thực, Cục Hộ tịch
        Người ký***, Nguyễn Công Khanh
        Ngày ban hành10/11/2017
        Ngày hiệu lực10/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1123/HTQTCT-HT 2017 kết quả thực hiện Chương trình đăng ký và thống kê hộ tịch

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1123/HTQTCT-HT 2017 kết quả thực hiện Chương trình đăng ký và thống kê hộ tịch

           • 10/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực