Công văn 1139/SXD-KTKH

Công văn 1139/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1139/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1139/SXD-KTKH
V/V Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan ngang Sở;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động xây dựng.

 

Ngày 17/4/2008 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng (Đăng công báo số 251+252 ngày 04/5/2008).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2105/UBND-CN ngày 15/5/2008 v/v giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, triển khai hướng dẫn các chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng, điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư, hợp đồng theo đúng tinh thần Thông tư số 09/2008/TT-BXD Sau khi đối chiếu những nội dung hướng dẫn tại Thông tư 09/2008/TT-BXD với thực tế đầu tư xây dựng; tình hình biến động giá nguyên, nhiên vật liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2007 đến nay, sở Xây dựng Thanh Hóa hướng dẫn, thống nhất một số nội dung điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008, đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng.

1.1. Văn bản này hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư và hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

1.2. Việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định.

1.3. Điều chỉnh hình thức giá hợp đồng đối với các hợp đồng đã lỡ thực hiện hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định thành giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

2. Nguyên tắc điều chỉnh:

2.1.Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng cho khối lượng thi công xây lắp chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu (sau đây gọi là khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng tăng giá). Thời điểm điều chỉnh (là thời điểm thực tế thi công từng loại công việc), danh mục nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được điều chỉnh giá cụ thể như sau:

TT

Loại nguyên nhiên vật liệu

Thời điểm bắt đầu được điều chỉnh

1

Kim loại: đồng, chì, nhôm, sắt thép và sản phẩm từ thép như: hoa sắt, cửa sắt, cửa nhựa lõi thép, ống thép, tôn các loại, dây điện v.v.

01/01/2007

2

Xăng dầu.

01/7/2007

3

Nhựa đường; gạch các loại; gỗ các loại, sản phẩm từ gỗ; kính xây dựng.

01/10/2007

4

Xi măng các loại, đá, sỏi xây dựng, cát xây dựng.

01/01/2008

Trường hợp cần điều chỉnh các loại vật liệu xây dựng khác do biến động giá thì chủ đầu tư báo cáo Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định.

Việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư, hợp đồng xây dựng của chủ đầu tư và nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Khi điều chỉnh giá xăng dầu cần lưu ý: Khối lượng xây lắp thực hiện sau ngày 01/01/2008, đã thực hiện điều chỉnh chi phí máy thi công (KĐCMTC) là 1,08 như hướng dẫn tại văn bản số 368/SXD-KTKH ngày 28/02/2008 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/2008/TT-BXD thỡ trong hệ số 1,08 đã xác định với giá xăng dầu tại thời điểm tháng 01/2008; mức chênh lệch giá xăng dầu là mức chênh lệch giữa thời điểm thi công thực tế và mức giá tháng 01/2008 được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng để điều chỉnh giá xác định theo định mức đã sử dụng để phê duyệt dự toán xây dựng công trình hoặc phê duyệt giá trỳng thầu xây dựng công trình.

Đối với nhiên liệu (xăng, dầu...): Khi thực hiện bù trừ chi phí nhiên liệu, chủ đầu tư và nhà thầu xác định khối lượng hoặc tỷ trọng nhiên liệu trên cơ sở giá ca máy trong hợp đồng, định mức hao phí nhiên liệu tại các Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005, Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006, Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007...). Trường hợp đối với các máy và thiết bị chưa qui định thì vận dụng mức tiêu hao nhiên liệu của các máy có chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tương tự.

2.2. Khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng tăng (giảm) giá, mức điều chỉnh giá do chủ đầu tư, nhà thầu xác định trên nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm.

2.3. Điều chỉnh hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định sang hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh, cần xác định rõ các nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh và chỉ được tính từ thời điểm có biến động giá do chủ đầu tư và nhà thầu xác định phù hợp với tiến độ đã xác định trong hồ sơ trúng thầu và quy định tại điểm 2.1 trên. Nhà thầu thực hiện công việc ở thời điểm có biến động giá nhưng do lỗi chủ quan của nhà thầu (chậm tiến độ thực hiện theo hợp đồng; chất lượng xây lắp/chế tạo không đảm bảo phải làm lại…) thì chỉ được điều chỉnh biến động giá đối với khối lượng tương ứng tiến độ đã xác định trong trong hồ sơ trúng thầu.

- Chủ đầu tư kiểm tra, xử lý cụ thể khối lượng xây lắp được bù giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đối với những công trình có tiến độ thi công thực tế không phù hợp với tiến độ đã xác định trong hồ sơ trúng thầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc xử lý này.

- Trường hợp nhà thầu đã được chủ đầu tư giải quyết khâu dự trữ nguyên nhiên vật liệu xây dựng phục vụ xây lắp, chế tạo kết cấu thành phẩm, kết cấu bán thành phẩm, thiết bị phục vụ dự án đầu tư xây dựng công trình; đã được chủ đầu tư cho ứng kinh phí tương ứng với phần khối lượng vật liệu xây dựng để chuẩn bị phục vụ xây lắp/chế tạo thì khối lượng nguyên nhiên vật liệu dự trữ tương ứng với kinh phí đã ứng không được điều chỉnh biến động giá.

Nếu việc tạm ứng vốn khi ký kết hợp đồng thực hiện theo qui định thì được điều chỉnh giá khi có biến động giá vật liệu xây dựng.

Trường hợp khi tạm ứng hai bên xác định số tiền tạm ứng để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng hoặc tạm ứng đặc cách để mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng trước khi có biến động giá thì không điều chỉnh giá cho khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng đã mua tương ứng với số tiền đã tạm ứng.

- Riêng các cấu kiện dạng bán thành phẩm được tạo bởi các loại vật liệu xây dựng được điều chỉnh thì cũng được điều chỉnh theo qui định.

3. Phương pháp điều chỉnh giá vật liệu xây dựng

3.1 Điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được xác định cho từng hợp đồng thi công xây dựng công trình, từng gói thầu và cho cả dự án. Phần chi phí bổ sung do điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được xác định bằng dự toán chi phí xây dựng bổ sung và là căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu, điều chỉnh dự toán công trình và điều chỉnh tổng mức đầu tư.

3.2 Dự toán chi phí xây dựng bổ sung xác định bằng cách tính bù trừ chi phí vật liệu trực tiếp, hướng dẫn tại phụ lục kèm theo văn bản này.

3.3. Dự toán chi phí xây dựng bổ sung lập một lần trên cơ sở những khối lượng xây lắp chịu ảnh hưởng tăng (giảm) giá vật liệu xây dựng từ năm 2007.

Dự toán chi phí xây dựng bổ sung lập một lần trên cơ sở khối lượng đã thực hiện và khối lượng còn lại chưa thực hiện của hợp đồng, để xem xét sau khi điều chỉnh có vượt tổng mức đầu tư hay không để người có thẩm quyền quyết định việc điều chỉnh (theo mục 6 Thông tư số 09/2008/TT-BXD) Trường hợp sau khi điều chỉnh tiếp tục có biến động giá vật liệu xây dựng làm vượt dự toán đã bổ sung thì vẫn được thực hiện điều chỉnh tiếp.

3.4. Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư trên cơ sở dự toán chi phí xây dựng bổ sung.

4. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung

- Đối với các gói thầu đã chỉ định thầu và tự thực hiện dự án, đã có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng xây dựng hoặc hợp đồng đang thực hiện (theo giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định) thì chủ đầu tư xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung theo hướng dẫn tại mục 3 nêu trên để làm căn cứ điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

- Đối với các gói thầu, hạng mục công trình, công trình chưa lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh dự toán theo các qui định hiện hành.

- Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh được xác định như sau:

Dự toán xây dựng công trình điều chỉnh

=

Dự toán công trình đã phê duyệt

+

Dự toán chi phí xây dựng bổ sung

5. Điều chỉnh giá gói thầu sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung:

Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh giá gói thầu như sau:

Giá gói thầu điều chỉnh

=

Giá trúng thầu đã được phê duyệt

+

Dự toán chi phí xây dựng bổ sung

Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh không vượt giá gói thầu đã được phê duyệt thì chủ đầu tư quyết định phê duyệt. Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh vượt giá gói thầu đã được phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư quyết định phê duyệt và gửi kết quả để báo cáo người quyết định đầu tư. Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại mục 6 của văn bản này.

6. Điều chỉnh tổng mức đầu tư sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung

Chủ đầu tư căn cứ dự toán xây dựng công trình điều chỉnh hoặc giá gói thầu điều chỉnh để tổ chức điều chỉnh tổng mức đầu tư. Nếu tổng mức đầu tư điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định. Trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định.

7. Điều chỉnh hợp đồng sau khi đã lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung.

- Đối với những hợp đồng đã ký kết, thì căn cứ vào dự toán chi phí xây dựng bổ sung và nội dung hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư và nhà thầu ký bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán hợp đồng.

- Đối với những gói thầu đã có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng, chủ đầu tư căn cứ vào dự toán chi phí xây dựng bổ sung, kết quả trúng thầu và nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu để đàm phán và ký kết hợp đồng.

- Đối với trường hợp điều chỉnh hình thức giá hợp đồng từ hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định sang hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư về nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh cho phép trước khi thực hiện. Nội dung hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

- Đối với những dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đấu thầu thì Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định.

- Thành phần chủ yếu của báo cáo xin điều chỉnh hình thức hợp đồng gồm:

1. Các quy định của hợp đồng liên quan đến các điều kiện điều chỉnh giá, đơn giá hợp đồng.

2. Khối lượng công việc còn lại.

3.Thời gian còn lại theo hợp đồng.

4. Khối lượng vật tư vật liệu cần thiết để thi công khối lượng còn lại.

5. Đề xuất phương pháp điều chỉnh hợp đồng.

6. Xác định mức trượt giá của khối lượng còn lại.

7. Đề xuất giá hợp đồng sau chuyển đổi.

8. Đánh giá năng lực nhà thầu thi công.

9. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án/gói thầu sau khi thực hiện việc điều chỉnh hình thức hợp đồng.

8/ Tổ chức thực hiện.

8.1. Chủ đầu tư xem xét quyết định việc điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, hợp đồng xây dựng đảm bảo dự án có hiệu quả. Riêng đối với các dự án do Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt thì do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội Đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định.

8.2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách địa phương, việc tính toán điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, hợp đồng do chủ đầu tư thực hiện và chịu trách nhiệm. Đơn giá xây dựng công trình, bảng giá ca máy và thiết bị thi công áp dụng đơn giá công bố kèm theo các văn bản 5253, 5254, 5255, 5256/UBND-CN ngày 07/12/2007 của UBND tỉnh Thanh Hóa, giá vật liệu xây dựng áp dụng mức giá do Liên sở Xây dựng, Tài chính thông báo (công bố) ở cùng thời điểm. Trường hợp giá theo thông báo giá hoặc công bố không phù hợp hoặc không có thì chủ đầu tư căn cứ vào giá chứng từ, hoá đơn hợp lệ phù hợp với mặt bằng giá thị trường.

8.3. Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu tiền bù chênh lệch giá theo hướng dẫn tại văn bản này theo mức tạm ứng của hợp đồng đối với khối lượng chưa thực hiện và tạm thanh toán 80%-90% chênh lệch giá của khối lượng đã thực hiện trong khi chờ làm các thủ tục điều chỉnh để trách thiệt hại cho nhà thầu và không ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, dự án.

Hồ sơ tạm ứng, tạm thanh toán bao gồm: Giấy đề nghị tạm ứng (tạm thanh toán), hợp đồng điều chỉnh (phụ lục hợp đồng) và dự toán chi phí xây dựng bổ sung.

Để đảm bảo vốn, giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời giảm thiệt hại cho nhà thầu thì chủ đầu tư được phép tạm duyệt dự toán bổ sung để làm cơ sở tạm ứng, tạm thanh toán cho nhà thầu trong khi chờ làm các thủ tục điều chỉnh. Trường hợp sau khi tạm duyệt dự toán bổ sung mà không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư cho tạm ứng, tạm thanh toán trên cơ sở dự toán bổ sung tạm duyệt; Trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì phải xin phép người quyết định đầu tư trước khi tạm ứng, tạm thanh toán.

8.4. Trường hợp sau khi điều chỉnh giá vật liệu xây dựng làm thay đổi nhóm của dự án, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án như qui định đối với dự án trước khi điều chỉnh (không phải làm lại các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án).

8.5. Đối với các gói thầu của các dự án sử dụng vốn ODA (trừ vốn đối ứng), việc điều chỉnh giá thực hiện theo qui định trong hợp đồng. Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư xem xét quyết định sau khi thỏa thuận với nhà tài trợ, đồng thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với nhà tài trợ để bổ sung vốn do biến động giá.

8.6. Đối với những công trình, gói thầu thực hiện theo qui định tại Nghị định của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006), hình thức hợp đồng theo giá điều chỉnh, nếu việc chậm tiến độ thực hiện hợp đồng không do lỗi của nhà thầu, thì những khối lượng thực hiện từ năm 2007 được điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản này.

8.7. Việc chuyển tiếp các dự án đầu tư xây dựng công trình theo qui định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (bao gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức và giá xây dựng, hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình) thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định. Đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Nhà nước quyết định.

8.8. Đối với các hợp đồng xây dựng đã được thanh toán xong trong năm 2007 (đã thanh toán hết giá hợp đồng bao gồm cả giá trị của hợp đồng đã được ký kết và phần bổ sung nếu có trong năm 2007), trừ các khoản bảo hành theo qui định thì không được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng.

(Trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng mới thanh toán từng đợt, chưa thanh toán hết giá trị hợp đồng thì được điều chỉnh theo quy định tại thông tư số 09/2008/TT-BXD)

8.9. Đề nghị các chủ đầu tư: Khẩn trương triển khai việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo hướng dẫn tại văn bản này, không vì việc điều chỉnh chi phí xây dựng công trình làm ảnh hưởng tiến độ thi công, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm của Tỉnh. Khi thương thảo ký kết hợp đồng xây dựng cần nghiên cứu kỹ những qui định tại Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng để lựa chọn hình thức giá hợp đồng cho phù hợp với tình hình giá vật tư còn biến động hiện nay. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới (540.000 đồng/tháng) thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 368/SXD-KTKH ngày 28/02/2008 của sở Xây dựng Thanh Hóa v/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2008/TT-BXD.

8.10. Liên sở Xây dựng - Kế hoạch và Đầu tư (được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ) sẽ tổ chức kiểm tra các chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện nghiêm túc việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh dự toán, giá gói thầu, tổng mức đầu tư, hợp đồng theo qui định tại văn bản này.

Những nội dung hướng dẫn tại văn bản này thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có hiệu lực từ ngày 19/5/2008 và thay thế văn bản số 601/SXD-KTKH ngày 28/3/2008 của sở Xây dựng v/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các Ngành, huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh những vướng mắc về sở Xây dựng để tổng hợp xử lý hoặc trình cơ quan có thẩm quyền giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để B/C)
- UBND tỉnh T.Hóa (để B/C);
- Lưu: VT, KTKH (01).

GIÁM ĐỐC
Trần Hòa

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo văn bản số 1139/SXD-KTKH ngày 20 tháng 5 năm 2008 của sở Xây dựng Thanh Hóa)

1. Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng bổ sung.

STT

KHOẢN MỤC CHI PHÍ

CÁCH TÍNH

KÝ HIỆU

I

CHI PHÍ TRỰC TIẾP

 

 

1

Chi phí vật liệu

n

S Qi x CLi

i =1

VL

2

Chi phí trực tiếp khác

VL x tỷ lệ

TT

 

Chi phí trực tiếp

VL+TT

T

II

CHI PHÍ CHUNG

T x tỷ lệ

C

III

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

(T+C) x tỷ lệ

TL

 

Chi phí xây dựng trước thuế

(T+C+TL)

GBS

IV

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

GBS x TGTGT-XD

GTGT

 

Chi phí xây dựng sau thuế

GBS + GTGT

2. Công thức điều chỉnh chi phí vật liệu tính theo bù trừ chi phí vật liệu trực tiếp.

VL =

Trong đó:

Qi là khối lượng của loại vật liệu thứ i trong khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng biến động giá và có thể được xác định theo thời gian (tháng, quý) hoặc theo giai đoạn được nghiệm thu.

CLi là giá trị chênh lệch giá của loại vật liệu thứ i tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng hoặc trong dự toán gói thầu.

Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu dược duyệt hoặc giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (trường hợp đấu thầu) đối với hợp đồng được ký kết từ năm 2007, hoặc giá vật liệu tại thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý IV năm 2006 nếu không có giá tại thời điểm tháng 12/2006 đối với hợp đồng được ký kết trước năm 2007. Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt thấp hơn giá vật liệu xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tại thời điểm tương ứng thì lấy giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố.

Giá vật liệu xây dựng tại thời điểm điều chỉnh được xác định theo giá vật liệu xây dựng do Liên sở Xây dựng, Tài chính thông báo (công bố).

Giá vật liệu tại thời điểm tính chênh lệch để điều chỉnh là giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Liên Sở thông báo, công bố hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo qui định của Bộ Tài chính phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình.

Trường hợp giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu xây dựng do Liên sở Xây dựng, Tài chính thông báo (công bố) ở cùng thời điểm tương ứng thì CLi là giá trị chênh lệch giá của giá vật liệu xây dựng tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng do Liên sở Xây dựng, Tài chính thông báo (công bố) ở cùng thời điểm tương ứng.

Trường hợp Liên sở Xây dựng, Tài chính thông báo (công bố) giá vật liệu xây dựng không kịp thời hoặc không phù hợp với thực tế hoặc giá vật liệu xây dựng không có trong thông báo hoặc công bố giá vật liệu thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ chứng từ, hóa đơn hợp lệ để xác định giá vật liệu xây dựng và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác.

Giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng trong thông báo hoặc công bố giá của cơ quan có thẩm quyền chưa phù hợp được hiểu là có sự chênh lệch lớn giữa giá cùng một loại nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đó trong thông báo hoặc công bố giá của cấp có thẩm quyền và giá cả thực tế trên thị trường tại cùng một thời điểm.

Chứng từ, hoá đơn hợp lệ là chứng từ, hoá đơn theo qui định của Bộ Tài chính. (Trường hợp đối với loại vật liệu xây dựng không thể có hoá đơn thì căn cứ vào hợp đồng hoặc bảng kê hoặc chứng từ viết tay nhưng phải có đủ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, chữ ký của người cung cấp vật liệu (đối với loại vật liệu xây dựng không thể có hóa đơn theo quy định ví dụ nnư mua đất đắp...)

Chứng từ, hoá đơn hợp lệ là chứng từ, hoá đơn theo qui định của Bộ Tài chính. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hoá đơn, chủ đầu tư kiểm tra, áp dụng. Trường hợp không xác định được giá vật liệu trên cơ sở hoá đơn do nhà thầu cung cấp (nhiều mức giá, mua từ trước, tại nhiều thời điểm) thì chủ đầu tư xem xét, quyết định áp dụng mức giá phù hợp với giá thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Trường hợp chủ đầu tư không đủ năng lực thì có thể thuê tư vấn thẩm tra để xem xét, quyết định.

3. Các chi phí khác.

Trường hợp định mức chi phí chung tính trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp thì được xác định như sau:

C = NC x tỷ lệ trực tiếp phí khác x K

NC là chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của khối lượng xây lắp có điều chỉnh giá vật liệu.

K là mức chi phí chung tính trên chi phí nhân công đối với công tác xây lắp tính chi phí chung trên chi phí nhân công.

Mức tỷ lệ chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước là mức của hợp đồng, gói thầu, dự toán.

Thuế giá trị gia tăng tính theo qui định của Nhà nước.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1139/SXD-KTKH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1139/SXD-KTKH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2008
Ngày hiệu lực19/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1139/SXD-KTKH

Lược đồ Công văn 1139/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1139/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1139/SXD-KTKH
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýTrần Hòa
       Ngày ban hành20/05/2008
       Ngày hiệu lực19/05/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1139/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1139/SXD-KTKH hướng dẫn thực hiện Thông tư 09/2008/TT-BXD

            • 20/05/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực