Thông tư 03/2006/TT-BXD

Thông tư 03/2006/TT-BXD bổ sung Thông tư 02/2005/TT-BXD về các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng; Thông tư 04/2005/TT-BXD về định mức chi phí chung và Thông tư 06/2005/TT-BXD về phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 03/2006/TT-BXD lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn bổ sung 02/2005/TT-BXD 04/2005/TT-BXD 06/2005/TT-BXD đã được thay thế bởi Thông tư 01/2019/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 03/2006/TT-BXD lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn bổ sung 02/2005/TT-BXD 04/2005/TT-BXD 06/2005/TT-BXD


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2006/TT-BXD

Hà nội, ngày 22 tháng 05 năm 2006

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CÁC THÔNG TƯ SỐ 02/2005/TT-BXD; THÔNG TƯ SỐ 04/2005/TT-BXD VÀ THÔNG TƯ SỐ 06/2005/TT-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của một số Bộ, ngành, địa phương về việc bổ sung các Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công; Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số nội dung sau:

1. Bổ sung các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng tại mục 3.2, điểm II, Phần II của Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng như sau:

a. Khi người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư điều chỉnh dự án do thấy xuất hiện những yếu tố mới đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn cho dự án.

b. Khi quy hoạch xây dựng đã được duyệt thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến dự án.

2. Bổ sung định mức chi phí chung tại Bảng 2 Phụ lục số 3 của Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:

- Đối với công trình dân dụng:

+ Công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa: 10%.

- Đối với công trình giao thông:

+ Công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt: 12%.

+ Công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường sông, hệ thống báo hiệu hàng hải: 20%.

- Chi phí chung của công tác thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng các công trình xây dựng được tính bằng 65% trên chi phí nhân công trong dự toán.

3. Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công.

- Bổ sung máy và thiết bị thi công vào Bảng thông số phục vụ xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công qui định tại Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng như phụ lục chi tiết kèm theo Thông tư này.

- Khi xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công để lập đơn giá Khảo sát xây dựng thì không tính thành phần chi phí tiền lương thợ điều khiển trong giá ca máy vì đã được tính trong định mức nhân công khảo sát xây dựng; Khi lập đơn giá Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng không tính thành phần chi phí tiền lương thợ điều khiển, chi phí nhiên liệu, năng lượng trong giá ca máy vì các hao phí đã tính trong định mức nhân công và định mức vật liệu.

- Riêng định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng của tầu công tác sông và xuồng cao tốc qui định tại bảng thông số này là định mức khi hành trình; Khi thao tác được tính bằng 65% định mức của loại thiết bị tương ứng.

- Đối với những loại máy và thiết bị có tính năng sử dụng tương tự như các loại máy và thiết bị đã được qui định thì Sở Xây dựng, chủ đầu tư vận dụng các thông số của máy và thiết bị tương tự để xác định làm cơ sở xây dựng giá ca máy và thiết bị cho phù hợp.

4. Tổ chức thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ảnh về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;  
- Ban Kinh tế TW Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND các tỉnh,  thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở Xây dựng, các sở  có xây dựng chuyên ngành;
- Các Tổng Công ty Nhà nước;
 - Công báo;
- Lưu VP, VKT, KTTC.(S).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC

BẢNG THÔNG SỐ PHỤC VỤ XÂY DỰNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG
(kèm theo Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng)

Số TT

LOẠI MÁY VÀ THIẾT BỊ

Số ca năm (ca/năm)

Định mức khấu hao, sửa chữa, chi phí khác năm (%/giá tính khấu hao)

Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca

Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển máy

Giá tính khấu hao (1000 đ) (tham khảo)

Khấu hao

Sửa chữa

Chi phí khác

 

Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu:

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 0,40 m3

260

17

5.76

5.00

59.40

lít diezel

1x3/7+1x5/7

758,900

2

 0,65 m3

260

17

5.76

5.00

64.80

lít diezel

1x3/7+1x5/7

834,800

3

 1,00 m3

260

17

5.76

5.00

82.60

lít diezel

1x4/7+1x6/7

1,287,800

4

 1,20 m3

260

16

5.48

5.00

113.20

lít diezel

1x4/7+1x6/7

1,550,800

5

 1,60 m3

260

16

5.48

5.00

127.50

lít diezel

1x4/7+1x7/7

1,971,100

6

 2,30 m3

260

16

5.48

5.00

163.70

lít diezel

1x4/7+1x7/7

2,621,300

 

Máy xúc lật - dung tích gầu:

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 0,60 m3

260

16

4.84

5.00

29.10

lít diezel

1x4/7

485,000

8

 1,25 m3

260

16

4.84

5.00

46.50

lít diezel

1x3/7+1x5/7

762,100

9

 2,30 m3

260

14

4.36

5.00

94.65

lít diezel

1x4/7+1x6/7

1,270,000

10

Gầu đào (thi công móng cọc, tường Barrette)

260

17

5.76

5.00

 

 

 

220,000

 

Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng:

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 9,0 t

230

18

4.32

5.00

34.00

lít diezel

1x5/7

464,900

 

Máy vận thăng - sức nâng:

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 3,0 t - H nâng 100 m

280

17

4.08

5.00

39.40

kWh

1x3/7

180,000

 

Máy vận thăng lồng - sức nâng:

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 3,0 t - H nâng 100 m

280

17

4.08

5.00

47.30

kWh

1x3/7

367,800

 

Tời điện - sức kéo:

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 3,5 t

230

17

4.60

4.00

11.30

kWh

1x3/7

35,400

 

Pa lăng xích - sức nâng:

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 3,0 t

230

17

4.60

4.00

 

 

1x3/7

6,600

16

 5,0 t

230

17

4.20

4.00

 

 

1x3/7

8,500

 

Bộ kích chuyên dùng:

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6 t)

180

20

4.50

5.00

64.60

kWh

2x4/7+1x5/7+17/7

458,600

18

 Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50 - 60 t

180

14

2.20

5.00

14.10

kWh

2x4/7

76,100

 

Kích nâng - sức nâng ( t):

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 10 t

180

14

2.20

5.00

 

 

1x4/7

3,800

20

 30 t

180

14

2.20

5.00

 

 

1x4/7

4,800

21

 50 t

180

14

2.20

5.00

 

 

1x4/7

8,200

22

 100 t

180

14

2.20

5.00

 

 

1x4/7

15,800

23

 200 t

180

14

2.20

5.00

 

 

1x4/7

22,800

24

 250 t

180

14

2.20

5.00

 

 

1x4/7

36,700

25

 500 t

180

14

2.20

5.00

 

 

1x4/7

79,600

 

Trạm trộn bê tông - năng suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 16,0 m3/h

220

18

5.80

5.00

92.40

kWh

1x3/7+1x5/7

595,400

27

 160,0 m3/h

220

17

5.00

5.00

553.10

kWh

3x3/7+1x4/7+1x6/7

4,688,300

 

Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 130 CV đến 140 CV

150

14

4.20

5.00

63.00

lít diezel

1x3/7+1x5/7

2,230,000

 

Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 60 m3/h

150

16

4.50

5.00

47.90

lít diezel

1x3/7+1x5/7

1,371,000

30

Thiết bị đun rót mastic

170

17

4.50

5.00

3.70

lít xăng

1x4/7

28,600

 

Máy khoan đứng - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 2,5 kW

200

14

4.10

4.00

5.30

kWh

1x3/7

31,800

 

Máy cắt sắt cầm tay - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

32

 1,7 kW

120

30

7.50

4.00

3.20

kWh

1x3/7

4,700

 

Máy cắt bê tông - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 7,50 kW

100

20

5.50

4.00

10.80

kWh

1x3/7

13,400

 

Máy cắt tôn - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 5,0 kW

220

13

3.80

4.00

9.90

kWh

1x3/7

13,900

35

Máy cắt thép Plaxma

220

13

3.80

4.00

12.60

kWh

1x3/7

51,000

 

Máy lốc tôn - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 5,0 kW

220

13

3.86

4.00

9.90

kWh

1x3/7

40,600

 

Máy cưa kim loại - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

37

 2,7 kW

220

14

4.10

4.00

5.70

kWh

1x3/7

20,200

 

Máy tiện - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 10, kW

220

14

4.10

4.00

18.90

kWh

1x3/7

82,500

 

Máy bào thép - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

39

 7,5 kW

220

14

4.10

4.00

15.80

kWh

1x3/7

54,000

 

Máy phay - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 7,0 kW

220

14

4.10

4.00

14.70

kWh

1x3/7

66,000

 

Máy ghép mí - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 1,1 kW

200

14

4.10

4.00

2.30

kWh

1x4/7

4,500

 

Máy cắt cáp - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 1,0 kW

200

14

4.80

4.00

1.80

kWh

1x3/7

4,200

43

 10,0 kW

200

14

3.50

4.00

12.60

kWh

1x3/7

18,000

 

Máy phát điện

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 Máy phát điện 2,5-3 kW

140

14

4.20

5.00

2.30

lít diezel

1x3/7

6,300

 

Biến thế hàn - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 7,5 kW

180

24

4.80

5.00

15.80

kWh

1x4/7

3,600

 

Máy và thiết bị khoan đặt đường cáp ngầm:

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 Máy khoan ngầm có định hướng

240

15

3.50

6.00

201.00

kWh

1x4/7+1x7/7

3,836,500

47

 Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng khi khoan qua sông nước)

120

15

3.50

6.00

1.60

kWh

1x6/7+1x4/7

1,178,000

 

Máy khoan đặt đường ống ngầm:

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 Bộ thiết bị khoan đặt đường ống ngầm đường kính ống ngầm <=600 mm

120

15

3.50

6.00

107,10 lít diezel + 19,70 lít xăng

 

4x3/7+4x4/7+3x5/7+ 3x6/7+1x7/7

2,652,400

49

 Máy khoan ngang UĐB-4

120

17

4.20

6.00

32.90

lít xăng

3x3/7+2x4/7+ 2x6/7+1x7/7

300,000

 

Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy:

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 Máy khoan YG 60

220

15

4.50

5.00

28.40

lít diezel

2x3/7+1x4/7

650,000

 

Máy ép thuỷ lực (KGK-130C4) - lực ép:

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 130 t

200

17

2.60

5.00

137.70

kWh

1x3/7+1x4/7

465,000

 

Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa:

 

 

 

 

 

 

 

 

52

 <= 1,8 t

200

14

5.90

6.00

41.50

lít diezel

T.ph2.1/2+3thợ máy(2x2/4+1x3/4)+1thợ điện2/4+1 Thủy thủ2/4

2,001,400

53

 <= 2,5 t

200

14

5.90

6.00

46.70

lít diezel

T.ph2.1/2+3thợ máy(2x2/4+1x3/4)+1thợ điện2/4+1 Thủy thủ2/4

2,073,000

 

Máy khoan cọc nhồi:

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 Máy khoan cọc nhồi ED

220

17

8.20

5.00

51.60

lít diezel

1x6/7+1x4/7+2x3/7

3,100,000

55

 Máy khoan có mô men xoay >200 kNm

220

17

6.50

5.00

59.30

lít diezel

1x6/7+1x4/7+2x3/7

7,500,000

 

Phao thép, trọng tải:

 

 

 

 

 

 

 

 

56

 250 t

210

13

5.85

6.00

 

 

 

175,400

 

Ca nô - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 150 CV

200

11

4.62

6.00

22.50

lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 máy I 1/2+1t.thủ2/4

235,400

 

Tàu công tác sông - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 12 CV

200

12

7.20

6.00

19.20

lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thuỷ thủ 3/4

31,500

59

 25 CV

200

12

5.20

6.00

39.50

lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 máy I 1/2 + 1 thuỷ thủ 2/4

331,800

60

 33 CV

200

12

5.00

6.00

50.60

lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 máy I 1/2 + 1 thuỷ thủ 2/4

438,000

61

 50 CV

200

12

5.00

6.00

67.50

lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 máy I 1/2 + 1 thuỷ thủ 2/4

482,400

62

 90 CV

200

11

5.00

6.00

110.00

lít diezel

1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thuyền phó I 1/2+ 1 máy I 1/2+1 Thợ máy 3/4+1 Thuỷ thủ 3/4

587,000

63

 150 CV

200

11

4.20

6.00

166.10

lít diezel

1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thuỷ thủ (1x2/4 + 1x3/4)

978,300

64

 190 CV

200

11

3.80

6.00

216.80

lít diezel

1 thuyền trưởng 1/2 + 1 thuyền phó I 1/2 + 1 máy I 1/2 + 2 thợ máy (1x3/4 + 1x2/4) + 2 thuỷ thủ (1x2/4 + 1x3/4)

1,759,300

 

Xuồng cao tốc - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 25 CV

150

11

5.40

6.00

105.00

lít xăng

1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thuỷ thủ 3/4

82,800

66

 50 CV

150

11

5.40

6.00

148.00

lít xăng

1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thuỷ thủ 3/4

99,500

67

 120 CV

150

11

4.60

6.00

350.00

lít xăng

1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thuỷ thủ 3/4

221,600

68

 225 CV

150

11

4.20

6.00

630.00

lít xăng

1 Thuyền trưởng 1/2+ 1 thuỷ thủ 3/4

450,000

 

Xuồng vớt rác - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

69

 4 CV

280

20

9.00

6.00

2.70

lít xăng

1x3/7+1x4/7

15,000

70

 24 CV

280

17

7.00

6.00

11.40

lít xăng

1x3/7+1x5/7

15,000

71

Thiết bị lặn

120

30

7.50

8.00

 

 

1 Thợ lặn cấp I 1/2+1 thợ lặn 2/4

15,000

 

Máy quạt gió - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

72

 2,5 kW

150

20

1.70

5.00

16.00

kWh

1x3/7

15,000

73

 4,5 kW (CBM - 5)

150

20

1.70

5.00

28.80

kWh

1x3/7

15,000

 

Ô tô vận tải thùng - trọng tải:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

74

 15,0 t

220

16

6.20

6.00

46.20

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 t

15,000

 

Ô tô bán tải - trọng tải:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

75

 1,5 t

200

18

4.50

6.00

18.00

lít xăng

1x2/4 Loại < 3,5 t

15,000

 

Ô tô tưới nước - dung tích:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

76

 16 m3

240

13

4.10

6.00

35.10

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 t

15,000

 

Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan, dung tích:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

77

 2,0 m3 (3 t)

220

17

5.20

6.00

18.90

lít diezel

1x2/4 Loại <= 3,5 t

15,000

78

 3,0 m3 (4,5 t)

220

17

5.20

6.00

27.00

lít diezel

1x3/4 Loại 3,5 - 7,5 t

15,000

 

Xe ép rác - trọng tải:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

79

 1,2 t

280

17

9.00

6.00

16.10

lít diezel

1x2/4 Loại <= 3,5 t

15,000

80

 1,5 t

280

17

9.00

6.00

18.00

lít diezel

1x2/4 Loại <= 3,5 t

15,000

81

 2,0 t

280

17

9.00

6.00

20.80

lít diezel

1x2/4 Loại <= 3,5 t

15,000

82

 4,0 t

280

17

9.00

6.00

40.50

lít diezel

1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 t

15,000

83

 7,0 t

280

17

8.50

6.00

51.30

lít diezel

1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 t

15,000

84

 10,0 t

280

17

8.50

6.00

64.80

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 t

15,000

85

 Xe ép rác kín (xe hooklip)

280

17

8.50

6.00

64.80

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 t

15,000

86

 Xe tải thùng kín - tải trọng 1,5 t

280

17

9.00

6.00

20.80

lít diezel

1x2/4 Loại <= 3,5 t

15,000

87

 Xe nhặt xác

120

17

4.50

6.00

15.10

lít diezel

1x2/4 Loại <= 3,5 t

15,000

 

Máy nối ống nhựa:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

88

 Máy hàn nhiệt

180

25

6.50

5.00

5.60

kWh

1x4/7

15,000

 

Máy đặt đường ống:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

89

 Cần trục TO-12-24, sức nâng: 15 t

150

16

4.20

6.00

53.10

lít diezel

1x4/7+1x5/7+1x6/7

15,000

90

 Tời kéo ống trên xe xích, sức kéo: 7,5 t

150

17

3.80

6.00

53.10

lít diezel

2x4/7+1x5/7+1x6/7

15,000

 

Máy bơm rửa đường ống - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

91

 300 CV (AH-151)

120

16

3.00

6.00

123.80

lít diezel

2x4/7+1x5/7

15,000

92

 280 CV (A-206)

120

16

3.00

6.00

105.20

lít diezel

2x4/7+1x5/7

15,000

93

 90 CV (AH-2)

120

16

3.80

6.00

67.60

lít xăng

1x4/7+1x5/7

15,000

 

Máy kiểm tra mối hàn đường ống:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

94

 Máy hút chân không thử đường hàn

150

14

3.80

4.00

32.90

lít xăng

2x4/7+1x5/7

15,000

95

 Máy siêu âm kiểm tra mối hàn đường ống

150

14

3.20

4.00

5.00

kWh

1x4/7+1x5/7

15,000

96

 Vi áp kế đo áp lực đường ống

200

14

4.00

4.00

 

 

 

15,000

 

Máy nén thử đường ống - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

97

 170 CV (lắp trên xe ZIL - 130)

150

16

4.10

6.00

49.00

lít xăng

2x4/7+1x2/4 Loại 3,5 - 7,5 t

15,000

98

 75 CV (AHO-201)

150

17

5.00

6.00

24.60

lít xăng

2x3/7+1x5/7

15,000

 

Lò đốt rác y tế bằng gaz (chưa tính gaz) - công suất:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

99

 7 t/ngày

280

14

5.50

6.00

 

 

3x4/7+1x5/7

15,000

 

Máy - thiết bị khoan và thăm dò khảo sát:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

100

 Bộ khoan tay

180

20

6.00

5.00

 

 

 

15,000

101

 Bộ máy khoan cby-150-zub

250

15

5.00

5.00

16.40

lít diezel

 

15,000

102

 Bộ nén ngang GA

180

14

3.00

5.00

4.50

lít diezel

 

15,000

103

 Búa căn MO - 10 (chưa tính khí nén)

180

30

6.60

5.00

 

 

 

15,000

104

 Búa khoan tay P30 (2,02 kW)

180

20

8.50

5.00

5.20

kWh

 

15,000

105

 Thùng trục 0,5 m3

150

30

8.00

5.00

 

 

 

15,000

106

 Máy khoan F-60L

250

15

4.00

5.00

27.80

lít diezel

 

15,000

107

 Máy xuyên động RA-50

180

14

3.50

5.00

 

 

 

15,000

108

 Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP

180

14

1.40

5.00

 

 

 

15,000

109

 Máy xuyên tĩnh Gouda

180

14

2.80

5.00

19.80

lít diezel

 

15,000

110

 Thiết bị đo ngẫu lực

180

14

3.00

5.00

 

 

 

15,000

111

 Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT

180

14

3.50

5.00

 

 

 

15,000

112

 Biến thế thắp sáng

150

25

4.50

5.00

 

 

 

15,000

 

Máy bơm nước:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

113

 Máy bơm b48 (0,46 kW)

150

17

5.00

5.00

1.30

kWh

1x3/7

15,000

114

 Máy bơm xói 4MC (75 kW)

150

14

3.60

5.00

180.00

kWh

1x4/7

15,000

115

 Máy bơm 250/50, b100 (25 CV)

150

16

4.00

5.00

11.00

lít diezel

1x4/7

15,000

116

 Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300 CV)

150

14

2.20

5.00

110.90

lít diezel

1x4/7+1x5/7

15,000

 

Máy nén khí hút nước thí nghiệm, thổi rửa lỗ khoan:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

117

 Máy nén khí DK9

150

11

5.00

5.00

45.60

lít diezel

1x4/7

15,000

118

 Máy nén khí 660 m3/h

150

11

5.00

5.00

48.60

lít diezel

1x4/7

15,000

119

 Máy nén khí 1260 m3/h

150

11

3.50

5.00

89.30

lít diezel

1x5/7

15,000

 

Máy thăm dò địa vật lý:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

120

 Máy UJ-18

150

14

3.20

4.00

 

 

 

15,000

121

 Máy MF-2-100

150

14

3.20

4.00

 

 

 

15,000

 

Máy, thiết bị trắc đạc:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

122

 Theo 020

180

14

2.50

4.00

 

 

 

15,000

123

 Theo 010

180

14

2.20

4.00

 

 

 

15,000

124

 Đitomát

180

14

2.00

4.00

 

 

 

15,000

125

 Ni 030

180

14

3.00

4.00

 

 

 

15,000

126

 Ni 004

180

14

2.80

4.00

 

 

 

15,000

127

 Dalta 020

180

14

2.20

4.00

 

 

 

15,000

128

 Bộ đo mia bala

180

20

3.00

4.00

 

 

 

15,000

129

 Máy thuỷ bình NA 720

180

14

2.80

4.00

 

 

 

15,000

130

 Máy toàn đạc điện tử

180

14

1.80

4.00

 

 

 

15,000

131

 Bộ thiết bị không chế mặt bằng GPS (3 máy)

180

14

1.50

4.00

 

 

 

15,000

132

 Xe chuyên dùng (Pajero)

180

14

2.50

4.00

34.00

lít diezel

1x3/4 Loại 7,5 -16,5 t

15,000

 

Máy, thiết bị quang học:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

133

 ống nhòm

180

14

2.00

4.00

 

 

 

15,000

134

 Kính hiển vi

200

14

1.80

4.00

 

 

 

15,000

135

 Kính hiển vi điện tử quét

200

14

1.20

4.00

 

 

 

15,000

136

 Máy ảnh

150

14

2.00

4.00

 

 

 

15,000

 

Máy, thiết bị kiểm tra nền, mặt đường bộ:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

137

 Cần Belkenman

180

14

2.80

4.00

 

 

 

15,000

138

 Thiết bị đếm phóng xạ

180

14

2.20

4.00

 

 

 

15,000

139

 TRL Profile Beam

180

14

1.80

4.00

 

 

 

15,000

140

 Máy FWD

180

14

1.40

4.00

 

 

 

15,000

141

 Thiết bị đo phản ứng Romdas

180

14

3.00

4.00

 

 

 

15,000

 

Thiết bị kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

142

 Bộ thiết bị PIT (đo biến dạng nhỏ)

180

14

2.20

4.00

1.10

kWh

 

15,000

143

 Bộ thiết bị đo PDA (đo biến dạng lớn)

180

14

1.40

4.00

1.60

kWh

 

15,000

144

 Bộ thiết bị siêu âm

180

14

2.00

4.00

1.10

kWh

 

15,000

 

Máy, thiết bị thăm dò địa chấn:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

145

 Loại 1 mạch (ES-125)

150

14

2.20

4.00

 

 

 

15,000

146

 Loại 12 mạch (Triosx-12)

150

14

2.00

4.00

 

 

 

15,000

147

 Loại 24 mạch (Triosx-24)

150

14

2.00

4.00

 

 

 

15,000

 

Máy, thiết bị đo lường, thí nghiệm:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

148

 Cân điện tử

200

14

1.80

4.00

 

 

 

15,000

149

 Cân phân tích

200

14

1.80

4.00

 

 

 

15,000

150

 Cân bàn

200

14

1.80

4.00

 

 

 

15,000

151

 Cân thủy tĩnh

200

14

1.80

4.00

 

 

 

15,000

152

 Lò nung

200

14

4.00

4.00

12.20

kWh

 

15,000

153

 Tủ sấy

200

14

4.50

4.00

8.20

kWh

 

15,000

154

 Tủ hút độc

200

14

4.00

4.00

2.40

kWh

 

15,000

155

 Tủ lạnh

250

14

4.00

4.00

2.40

kWh

 

15,000

156

 Máy hút chân không

200

14

4.50

4.00

0.80

kWh

 

15,000

157

 Máy hút ẩm OASIS-America

200

14

4.00

4.00

 

 

 

15,000

158

 Bếp điện

150

40

6.50

4.00

2.90

kWh

 

15,000

159

 Bếp cát

150

40

6.50

4.00

2.90

kWh

 

15,000

160

 Máy chưng cất nước

200

14

3.50

4.00

2.90

kWh

 

15,000

161

 Máy trộn đất

200

14

3.50

4.00

4.10

kWh

 

15,000

162

 Máy trộn xi măng, dung tích: 5lít

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

163

 Máy trộn dung dịch lỏng (máy đo độ rung vữa)

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

164

 Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung)

200

14

4.50

4.00

4.10

kWh

 

15,000

165

 Máy cắt đất

200

14

3.00

4.00

 

 

 

15,000

166

 Máy cắt mẫu lớn (30x30) cm

200

14

3.00

4.00

3.80

kWh

 

15,000

167

 Máy cắt ứng biến

200

14

2.20

4.00

 

 

 

15,000

168

 Máy nén 3 trục

200

14

1.60

4.00

4.50

kWh

 

15,000

169

 Máy ép litvinốp

200

14

3.00

4.00

1.90

kWh

 

15,000

170

 Kích tháo mẫu

200

14

2.20

4.00

 

 

 

15,000

171

 Máy ép mẫu đá, bê tông

200

14

2.20

4.00

7.20

kWh

 

15,000

172

 Máy cắt mẫu vật liệu (bê tông, gạch, đá)

200

14

3.50

4.00

6.50

kWh

 

15,000

173

 Máy khoan mẫu đá

200

14

3.50

4.00

4.80

kWh

 

15,000

174

 Máy mài thử độ mài mòn

200

14

4.20

4.00

7.20

kWh

 

15,000

175

 Máy nén một trục

200

14

3.00

4.00

0.80

kWh

 

15,000

176

 Máy nén Marshall

200

14

2.20

4.00

 

 

 

15,000

177

 Máy CBR

200

14

2.50

4.00

4.10

kWh

 

15,000

178

 Máy thí nghiệm thuỷ lực quay tay

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

179

 Máy nén 4 t quay tay

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

180

 Máy nén thuỷ lực 10 t

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

181

 Máy nén thuỷ lực 50 t

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

182

 Máy nén thuỷ lực 125 t

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

183

 Máy kéo nén thủy lực 100 t

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

184

 Máy kéo nén uốn thuỷ lực 25 t

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

185

 Máy kéo nén uốn thuỷ lực 100 t

200

14

2.20

4.00

 

 

 

15,000

186

 Máy gia tải - 20 t

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

187

 Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy)

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

188

 Máy xác định hệ số thấm

200

14

2.50

4.00

 

 

 

15,000

189

 Máy đo PH

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

190

 Máy đo âm thanh

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

191

 Máy đo chiều dày màng sơn

200

14

2.50

4.00

 

 

 

15,000

192

 Máy đo điện thế thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông

200

14

2.50

4.00

 

 

 

15,000

193

 Máy đo vết nứt

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

194

 Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong bê tông

200

14

2.20

4.00

 

 

 

15,000

195

 Máy đo độ thấm của Ion Clo

200

14

2.00

4.00

 

 

 

15,000

196

 Dụng cụ đo độ cháy của than

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

197

 Máy đo gia tốc

200

14

2.50

4.00

 

 

 

15,000

198

 Máy ghi nhiệt ổn định

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

199

 Máy đo chuyển vị

200

14

2.50

4.00

 

 

 

15,000

200

 Máy xác định môđun

200

14

3.00

4.00

 

 

 

15,000

201

 Máy so màu ngọn lửa

200

14

3.00

4.00

 

 

 

15,000

202

 Máy so màu quang điện

200

14

2.50

4.00

 

 

 

15,000

203

 Máy đo độ dãn dài Bitum

200

14

2.50

4.00

 

 

 

15,000

204

 Máy chiết nhựa (Xốc lét)

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

205

 Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương nở

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

206

 Thiết bị thử tỷ diện

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

207

 Bàn dằn

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

208

 Bàn rung

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

209

 Máy khuấy bằng từ

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

210

 Máy khuấy cầm tay NAG-2

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

211

 Máy nghiền bi sứ LE1

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

212

 Máy phân tích hạt LAZER

200

14

2.50

4.00

 

 

 

15,000

213

 Máy phân tích vi nhiệt

200

14

2.50

4.00

 

 

 

15,000

214

 Tenxômét

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

215

 Máy đo độ giãn nở bê tông

200

14

2.50

4.00

 

 

 

15,000

216

 Máy đo hệ số dẫn nhiệt

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

217

 Máy nhiễu xạ Rơn ghen (phân tích thành phần hoá lý của vật liệu)

200

14

1.20

4.00

 

 

 

15,000

218

 Cần ép mẫu thử gạch chịu lửa

120

40

6.50

4.00

 

 

 

15,000

219

 Côn thử độ sụt

120

40

6.50

4.00

 

 

 

15,000

220

 Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng (viên bi sắt)

120

40

6.50

4.00

 

 

 

15,000

221

 Dụng cụ xác định giới hạn bền liên kết

120

40

6.50

4.00

 

 

 

15,000

222

 Chén bạch kim

200

14

1.20

4.00

 

 

 

15,000

223

 Kẹp niken

200

14

1.80

4.00

 

 

 

15,000

224

 Máy siêu âm đo chiều dầy kim loại

200

14

3.00

4.00

 

 

 

15,000

225

 Máy dò vị trí cốt thép

200

14

2.50

4.00

 

 

 

15,000

226

 Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn

200

14

2.20

4.00

 

 

 

15,000

227

 Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT, BTCT tại hiện trường

200

14

2.50

4.00

 

 

 

15,000

228

 Súng bi

200

14

3.50

4.00

 

 

 

15,000

 

Máy tính chuyên dùng:

 

 

 

 

 

 

 

15,000

229

 Máy scanner (khổ Ao)

150

20

3.00

4.00

1.80

kWh

 

15,000

230

 Máy vẽ plotter

220

20

3.00

4.00

1.80

kWh

 

15,000

231

 Máy vi tính

220

20

4.00

4.00

1.60

kWh

 

15,000

232

 Máy tính xách tay

220

20

3.50

4.00

0.80

kWh

 

15,000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 03/2006/TT-BXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu03/2006/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2006
Ngày hiệu lực15/06/2006
Ngày công báo31/05/2006
Số công báoSố 33
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 03/2006/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 03/2006/TT-BXD lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn bổ sung 02/2005/TT-BXD 04/2005/TT-BXD 06/2005/TT-BXD


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 03/2006/TT-BXD lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn bổ sung 02/2005/TT-BXD 04/2005/TT-BXD 06/2005/TT-BXD
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu03/2006/TT-BXD
     Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
     Người kýĐinh Tiến Dũng
     Ngày ban hành22/05/2006
     Ngày hiệu lực15/06/2006
     Ngày công báo31/05/2006
     Số công báoSố 33
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 03/2006/TT-BXD lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn bổ sung 02/2005/TT-BXD 04/2005/TT-BXD 06/2005/TT-BXD

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 03/2006/TT-BXD lập quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn bổ sung 02/2005/TT-BXD 04/2005/TT-BXD 06/2005/TT-BXD