Quyết định 56/QĐ-BXD

Quyết định 56/QĐ-BXD năm 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 56/QĐ-BXD 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2019

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định s34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng Vụ Pháp chế, Thtrưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (
để b/c);
- Các Thứ trư
ng BXD;
- Văn phòng Chính ph
;
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- T
òa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản
QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu: VT. PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THTRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định s 56/QĐ-BXD ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký niệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lc

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quc hội, Chính ph, Thủ tưng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Được bãi bỏ bởi Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

01/10/2019

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông

06/2000/TT-BXD ngày 04/7/2000

Hướng dẫn thực hiện Quyết định s178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 ca Thtướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với mt hàng vật liệu xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưng Bộ Xây dựng bãi btoàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

2

Thông tư

13/2000/TT-BXD ngày 01/11/2000

Sửa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư s06/2000/TT-BXD ngày 04/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Được bãi bỏ bi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

3.

Thông tư

16/2000/TT-BXD ngày 11/12/2000

Hướng dẫn việc quản lý xây dựng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài và qun lý các nhà thầu nước ngoài vào nhận thầu xây dựng và tư vấn xây dựng công trình tại Việt Nam

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

4.

Thông tư liên tịch

01/2001/TTLT- BKHCNMT-BXD ngày 18/01/2001

Về hướng dẫn các quy định về bo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

5.

Thông tư liên tịch

02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002

Hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp qun lý đô thị

Được bãi bỏ bi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bn quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

6.

Thông tư

02/2004/TT-BXD ngày 22/4/2004

Hướng dẫn tính bổ sung chi phí xây dựng công trình do giá thép xây dựng tăng đột biến

Được bãi bbởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi btoàn bộ hoặc một phn một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

7.

Thông tư

07/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005

Hướng dẫn phương pháp quy đi chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sdụng

Được bãi bỏ bi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phn một svăn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

8.

Thông tư liên tịch

18/2005/TTLT-BXD-TTCP ngày 04/11/2005

Hướng dẫn một số nội dung về thanh tra xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một svăn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

9.

Thông tư

03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006

Hướng dẫn bsung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư s06/2005/TT-BXD của BXây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư s01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bn quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

10.

Thông tư

06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006

Hướng dẫn khảo sát địa kthuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

11.

Thông

08/2006/TT-BXD ngày 24/11/2006

Hướng dẫn công tác bo trì công trình xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư s01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

12.

Thông tư

01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007

Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

13.

Thông tư

10/2007/TT-BXD ngày 22/11/2007

Hướng dẫn quy hoạch xây dựng công scác cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cp huyện, cấp xã

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

14.

Thông tư

08/2008/TT-BXD ngày 10/4/2008

Về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Hội đồng Kiến trúc Quy hoạch các tnh, thành ph

Được bãi bỏ bởi Thông tư s01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một svăn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

15.

Thông tư

15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008

Hướng dẫn đánh giá, công nhận khu đô thị mới kiểu mu

Được bãi bbởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

16.

Thông tư

03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009

Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phvề qun lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

17.

Thông

06/2009/TT-BXD ngày 17/4/2009

Hướng dẫn một số nội dung của Quy chế qun lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành kèm theo Quyết định s141/2008/QĐ-TTg ngày 22/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phn một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

18.

Thông tư

26/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009

Sửa đi, bổ sung Điều 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng Khu vực xung quanh trung tâm Hội nghị Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/3/2007 của Bộ Xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

19.

Thông tư

28/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009

Ban hành Quy chuẩn kthuật quốc gia về “Công trình ngầm đô thị”

Được thay thế bởi Thông tư số 11/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Công trình tàu điện ngầm (Phần 1. Tàu điện ngầm)

15/3/2019

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ô tô (Phần 2. Ga ra ôtô)

15/3/2019

20.

Thông tư liên tịch

30/2009/TTLT-BXD-BKHĐT ngày 27/8/2009

Quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phvề thực hiện thí điểm một số thtục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

21.

Thông tư

34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009

Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

22.

Thông tư

01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011

Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

23.

Thông tư

05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011

Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bn đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

24.

Thông tư

06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011

Sửa đi, bsung một số điều quy định về thtục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thtục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

25.

Thông tư

12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 74/2005/NĐ-CP ngày 07/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền đi với hoạt động kinh doanh bất động sản

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

26.

Thông tư

11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013

Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

27.

Thông tư

02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015

Hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

Được thay thế bởi Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước

15/02/2019

28.

Thông tư

25/2016/TT-BXD ngày 09/9/2016

Về việc công bố danh mục và mã sHS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

29.

Quyết định

02/1999/QĐ-BXD ngày 11/01/1999

Về việc ban hành định mức tỷ lệ khấu hao hàng năm của các loại máy và thiết bị xây dựng

Được bãi bbởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

30.

Quyết định

15/2000/QĐ-BXD ngày 24/7/2000

Ban hành Quy định đầu tư sn xuất gạch ngói đất sét nung

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một svăn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

31.

Quyết định

28/2000/QĐ-BXD ngày 15/12/2000

Về việc ban hành bng giá ca máy khảo sát xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi btoàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

32.

Quyết định

09/2001/QĐ-BXD ngày 25/5/2001

Ban hành quy định về công tác tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của cơ quan Bộ Xây dng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

33.

Quyết định

37/2002/QĐ-BXD ngày 26/12/2002

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2002 -2007

Được bãi bỏ bởi Thông tư s01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phn một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

34.

Quyết định

07/2003/QĐ-BXD ngày 26/3/2003

Về việc ban hành “Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực ngành Xây dựng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

35.

Quyết định

08/2003/QĐ-BXD ngày 26/3/2003

Ban hành TCXDVN 276:2003 “Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế”

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi btoàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

36.

Quyết định

06/2004/QĐ-BXD ngày 21/4/2004

Về việc ban hành quy định điều chnh mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám cha bệnh trong hệ thống y tế thuộc Bộ Xây dựng quản lý

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

37.

Quyết định

13/2004/QĐ-BXD ngày 13/5/2004

Về việc ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ công chức lãnh đạo ngành xây dựng tại địa phương

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

38.

Quyết định

14/2004/QĐ-BXD ngày 14/5/2004

Về việc ban hành định mức dự toán công tác sản xuất nước sạch

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phn một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

39.

Quyết định

25/2005/QĐ-BXD ngày 08/8/2005

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

40.

Quyết định

36/2005/QĐ-BXD ngày 24/10/2005

Quy định về tiêu chuẩn Thanh tra viên, cán bộ, công chức làm việc trong cơ quan Thanh tra xây dựng: trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biểu hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

41.

Quyết định

37/2005/QĐ-BXD ngày 02/11/2005

Về việc ban hành “Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

42.

Quyết định

11/2006/QĐ-BXD ngày 11/4/2006

Về y quyền trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 ca Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

43.

Quyết định

15/2006/QĐ-BXD ngày 02/6/2006

Ban hành quy định chế độ bo trì công scác cơ quan hành chính nhà nước

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

44.

Quyết định

16/2006/QĐ-BXD ngày 05/6/2006

Ban hành Quy định thiết kế điển hình, thiết kế mẫu công sở hành chính nhà nước

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

45.

Quyết định

25/2006/QĐ-BXD ngày 05/9/2006

Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Được bãi bbởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

46.

Quyết định

29/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006

Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức làm việc trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

47.

Quyết định

30/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006

Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong các lĩnh vực thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; cung cấp thông tin và chứng chquy hoạch xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một svăn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

48.

Quyết định

31/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006

Ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

49.

Quyết định

33/2006/QĐ-BXD ngày 05/10/2006

Ban hành quy định công khai thtục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

50.

Quyết định

12/2007/QĐ-BXD ngày 23/03/2007

Về việc Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

51.

Quyết định

13/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/2007

Về việc Ban hành “Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xlý chôn lấp rác thải đô thị”

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

52.

Quyết định

14/2007/QĐ-BXD ngày 23/04/2007

Về việc Ban hành “Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị”

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

53.

Quyết định

18/2007/QĐ-BXD ngày 15/05/2007

Ban hành TCXDVN 365:2007 “Bệnh viện đa khoa - Hướng dẫn thiết kế”

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

54.

Quyết định

25/2007/QĐ-BXD ngày 30/7/2007

Về việc ban hành các mu văn bản: quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã. phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phHồ Chí Minh theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Cnh phủ

Được bãi bỏ bởi Thông tư s01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phn một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

55.

Quyết định

05/2008/QĐ-BXD ngày 08/4/2008

Ban hành chương trình hành động ca ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm k 2007- 2011

Được bãi b bi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

56.

Quyết định

12/2008/QĐ-BXD ngày 26/9/2008

Về ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn htrợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi btoàn bộ hoặc một phn một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

57.

Quyết định

678/2008/QĐ-BXD ngày 09/5/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ. quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phn một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

58.

Chỉ thị

13/2006/CT-BXD ngày 23/11/2006

Về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

B. VĂN BẢN HT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2019

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu ni dung văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

1.

Nghị định

Số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và qun lý quy hoạch đô thị

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một squy định liên quan đến quy hoạch: sửa đổi, bổ sung Điều 1, tên Chương 11. khoản 1 Điều 12, khoản 2 Điều 13, Điều 14; bãi bỏ Mục 1 và tên Mục lI Chương II. khoản 3 Điều 12; Chương IV và phụ lục kèm theo

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tại Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 vlập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

30/8/2019

2.

Nghị định

Số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một snội dung về quy hoạch xây dựng

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế một số quy định liên quan đến quy hoạch: sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1, Điều 7, Điều 8, Điều 10; sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 12, Điều 16, Điều 21, khoản 1 Điều 26; bãi bỏ khoản 1, khoản 2, khoản 4 Điều 6, khoản 2 Điều 28, Điều 30; bãi bỏ Chương IV và phụ lục kèm theo; thay thế cụm từ “quy hoạch xây dựng vùng" bng cụm từ “quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyệntại điểm a khoản 1 Điều 4, tên mục 1 Chương II. Điều 6. Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 11; thay thế cụm từ “khu chức năng đặc thù bng cụm từ “khu chức năng” tại Điều 4, tên mục 2 Chương II. Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14. Điều 15, Điều 22. Điều 25 và Điều 26; thay thế cụm từ quy hoạch xây dựng nông thôn” bằng cụm từ “quy hoạch nông thôn” tại tên mục 3 Chương II, Điều 17, Điều 20, Điều 23 và Điều 26.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế tại Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và qun lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

30/8/2019

3.

Ngh đnh

Số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Nhà

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 60 về thời hạn hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 30/2019/NĐ-CP ngày 28/03/2019 của Chính phsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 cửa Chính phquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

15/5/2019

4.

Quyết định

S33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ tr nhà đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình htrợ hộ nghèo về nhà theo Quyết định s167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

Sửa đổi khoản 2 Điều 5. gạch đu dòng thứ nhất của điểm c khoản 1 Điều 8 về việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 33/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách h trnhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2)

31/12/2019

II. Văn bản QPPL do Bộ Xây dựng ban hành và liên tịch ban hành

1.

Thông tư

Số 04/2014/TT-BXD ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một snội dung về giám định tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng

Bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 17 về nội dung báo cáo Bộ Xây dựng về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp xây dựng địa phương của Ủy ban nhân dân cấp tnh

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một s điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/8/2019

2.

Thông tư

Số 09/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý sử dụng nhà công vụ

Sa đi, bổ sung Điều 17 quy định về nội dung và chế độ báo cáo

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/8/2019

3.

Thông tư

Số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Sửa đổi, bổ sung Điều 7, điểm b khoản 2 Điều 13 về cơ sở đào tạo, bồi dưng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; bãi bỏ khoản 8 Điều 3, các Điều 5, 6. điểm c khoản 2 Điều 17, Điều 19, Điều 20 và các phụ lục 1,2, 3 và 4 về hồ sơ công nhận cơ sở đào tạo, hành vi, xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn. nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư s10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ qun lý vận hành nhà chung cư và Thông tư s28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư s 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư s 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

16/02/2019

4.

Thông tư

Số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sản giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sn

Bãi bỏ khoản 9 Điều 15 và nội dung “Định kỳ 06 tháng 01 lần và hàng năm SXây dựng có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản” quy định tại khoản 2 Điều 23

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bsung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/8/2019

5.

Thông tư

Số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Sa đổi, bổ sung Điều 8 quy định về báo cáo

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/8/2019

6.

Thông tư

S19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một snội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Nhà

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 quy định về chế độ báo cáo

Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/8/2019

7.

Thông tư

S20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một snội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phvề phát triển và quản lý nhà xã hội

Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 quy định về chế độ báo cáo

Được sửa đổi, bsung bởi Thông tư s 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/8/2019

8.

Thông tư

Số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Bãi bỏ nội dung: "báo cáo vtình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng do Bộ quản lý gửi về Bộ Xây dựng theo Mu số 01 Phụ lục VIII Thông tư này” và nội dung: “báo cáo về tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn gửi về Bộ Xây dựng theo Mu số 02 Phụ lục VIII Thông tư này" quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 24

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kthuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/8/2019

Sửa đổi khoản 4, bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 6 về chế độ và trách nhiệm giám sát thi công xây dựng công trình; sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 2, bổ sung khoản 3 Điều 9 về nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sdụng; sửa đổi, bổ sung khoản 3, bsung điểm d khoản 1, khoản 3a Điều 13 về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; sửa đổi khoản 2 Điều 14 về chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng; bổ sung Điều 15a, Điều 15b vào sau Điều 15 về quản lý công tác thí nghiệm hiện trường trong quá trình thi công xây dựng công trình, quan trắc công trình, bộ phận công trình trong quá trình thi công xây dựng; sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 18 về kiểm định xây dựng; thay thế Phụ lục V về danh mục hồ sơ phục vụ quản lý, vận hành và bảo trì công trình xây dựng.

Được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi Thông tư s04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dng

01/10/2019

9.

Thông tư

Số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chhành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý. sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sn; thay thế cụm từ “Điều 4 của Nghị định số 79/2016/NĐ-CPtại khoản 1 và khoản 4 Điều 2 bng cụm từ “khoản 3 Điều 2 của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP; bãi bỏ khoản 1 và khoản 2 Điều 1 về hồ sơ, trình tự công nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi Thông tư số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản: việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một squy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

16/02/2019

Bãi bỏ quy định: “Cơ sở đào tạo phải thành lập bộ phận qun lý đào tạo để tchức các khóa đào tạo, lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác đào tạo; phi ban hành quy chế quản lý đào tạo, trong đó quy định cụ thể điều kiện tuyển sinh, thời gian mỗi khóa học, slượng bài giảng, thời lượng tiết học của từng bài giảng (kể c bài ging không thuộc chuyên đề bt buộc theo quy định của Thông tư này), việc kiểm tra cuối khóa học, tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả học tập, điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo áp dụng đi với từng đối tượng người học quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Thông tư này” tại khoản 3 Điều 1

Được bãi bỏ bởi Thông tư s01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

10.

Thông tư

Số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Bãi bỏ khoản 4 Điều 23 về chế độ báo cáo

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/8/2019

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 về quản lý thông tin hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Được sửa đi, bsung bởi Thông tư số 03/2019/TT-BXD ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sa đổi, bổ sung một sđiều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

15/9/2019

11.

Thông tư

Số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sn làm vật liệu xây dựng

Thay thế Phụ lục I về Danh mục, quy cách và ch tiêu kthuật khoáng sản làm vật liệu xây dựng xuất khẩu

Được sửa đi, bsung bởi Thông tư số 05/2019/TT-BXD ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Thông tư s 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

01/12/2019

12.

Thông tư

Số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam

Khoản 2 Điều 5 quy định về báo cáo

Được thay thế bởi Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

15/8/2019

13.

Thông tư

Số 10/2018/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư s 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư s 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi gii bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sdụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Bãi bỏ quy định: “1. Cơ sở đào tạo phải thành lập bộ phận quản lý đào tạo để tổ chức các khóa đào tạo, lưu trhồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác đào tạo; phải ban hành quy chế quản lý đào tạo, trong đó quy định về việc tuyển sinh, thời gian mỗi khóa học, số lượng bài giảng, thời lượng tiết học của từng bài giảng (kể cả bài giảng không thuộc chuyên đề bt buộc theo quy định của Thông tư này), việc kiểm tra cuối khóa học, tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả học tập, điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa họctại khoản 1 Điều 2.

Được bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2019/TT-BXD ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

15/8/2019

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2020
Ngày hiệu lực20/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 56/QĐ-BXD 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 56/QĐ-BXD 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu56/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Văn Sinh
       Ngày ban hành20/01/2020
       Ngày hiệu lực20/01/2020
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 56/QĐ-BXD 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/QĐ-BXD 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

           • 20/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực