Quyết định 05/2008/QĐ-BXD

Quyết định 05/2008/QĐ-BXD về chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện Nghị quyết 03/2008/NQ-CP về chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 05/2008/QĐ-BXD chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện NQ 03/2008/NQ-CP đã được thay thế bởi Thông tư 01/2019/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 05/2008/QĐ-BXD chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện NQ 03/2008/NQ-CP


BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2008/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH XÂY DỰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2008/NQ-CP NGÀY 11/01/2008 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2007-2011

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/ 01/2008 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011.

Điều 2. Giao Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo định kỳ với Bộ trưởng tình hình triển khai nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo Chính phủ.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngành Xây dựng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động này.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ
- Bộ KH&ĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ
- Các Sở XD, QHKT các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Lưu VP, Vụ PC, Phòng TH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA NGÀNH XÂY DỰNG NHIỆM KỲ 2007-2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05 /2008/QĐ-BXD ngày 8 /4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC TIÊU

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008 về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011 trong đó xác định rõ nhiệm vụ, nội dung công việc giao cho các Bộ, ngành, địa phương cần triển khai thực hiện. Chấp hành Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động nhằm nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của ngành Xây dựng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2006-2010), qua đó tạo các điều kiện và tiền đề cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011-2015), cùng với cả nước hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể như sau:

1. Chi tiết những nhiệm vụ, nội dung các hoạt động, công việc của ngành Xây dựng cần triển khai thực hiện trong giai đoạn 2007-2011 theo nội dung Nghị quyết số 03/2008/NQ-CP đã đề ra phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng được qui định tại Nghị định số 17/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng, phát triển đô thị. Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đã đề ra.

3. Từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng và sản phẩm xây dựng, đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế quốc dân và các yêu cầu của ngành Xây dựng trong hội nhập kinh tế quốc tế.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của ngành để khắc phục các quy định chồng chéo

- Tiếp tục rà soát các quy định của luật Đất đai, luật Đầu tư, luật Đấu thầu với luật Xây dựng, luật Nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản hướng dẫn thi hành để loại bỏ các qui định chồng chéo, bất cập, không đồng bộ.

- Tiếp tục rà soát các quy định về thủ tục hành chính của ngành Xây dựng, thẩm định thiết kế cơ sở, điều kiện năng lực, cấp phép hoạt động, cấp chứng chỉ hành nghề, ưu đãi nhà thầu trong nước...nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia hoạt động xây dựng.

- Tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến việc phân cấp trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán công trình xây dựng.

2. Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch, xây dựng

- Rà soát, sửa đổi các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch, xây dựng Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế và các quy định của WTO.

- Xây dựng bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch, xây dựng Việt Nam.

- Rà soát, sửa đổi hệ thống định mức xây dựng và xây dựng bổ sung các định mức xây dựng phù hợp với công nghệ thi công tiên tiến, hiện đại.

- Thường xuyên cập nhật, quản lý mạng thông tin dữ liệu liên quan đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch, xây dựng Việt Nam và văn bản quy phạm pháp luật của ngành Xây dựng.

3. Nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm ngành Xây dựng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

- Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng quy hoạch vật liệu xây dựng, quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phục vụ cho sản xuất vật liệu xây dựng.

- Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm vật liệu xây dựng, hệ thống đánh giá sự phù hợp về chất lượng của sản phẩm vật liệu xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế.

- Tăng cường đầu tư trang thiết bị, công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng theo hướng sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên vật liệu xây dựng. Đổi mới mặt hàng, sản phẩm, đa dạng hoá chủng loại, mẫu mã sản phẩm vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

- Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện cho việc xây dựng thương hiệu và quảng bá các sản phẩm xây dựng.

- Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xây dựng, ứng dụng công nghệ xây dựng mới nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và rút ngắn thời gian xây dựng công trình.

4. Phát triển lực lượng xây dựng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

- Xây dựng, hình thành, phát triển một số Tập đoàn kinh tế đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu cạnh tranh quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng;

- Hoàn thành Chương trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước của ngành Xây dựng theo chỉ đạo của Đảng và nhà nước.

- Tăng cường đầu tư, đầu tư có trọng điểm, có hiệu quả để đẩy mạnh tăng trưởng, nâng cao năng lực của các doanh nghiệp xây dựng trong việc làm chủ công nghệ thi công các công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, tiến tới tham gia thị trường xây dựng ở khu vực và trên thế giới.

5. Hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực xây dựng, quản lý phát triển đô thị

5.1 Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý đô thị góp phần thúc đẩy đô thị phát triển bền vững và có bản sắc

a) Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý kiến trúc, quản lý quy hoạch xây dựng:

- Xây dựng và trình Quốc hội ban hành luật Quy hoạch đô thị.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế huy động vốn, nguồn lực cho việc lập quy hoạch xây dựng đô thị góp phần đẩy mạnh công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị, phấn đấu đến năm 2010 sẽ phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tại các địa phương nhằm tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý xây dựng công trình theo quy hoạch.

- Chương trình hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

- Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến quản lý kiến trúc; đề xuất điều chỉnh định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

- Thực hiện việc rà soát, điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam trong bối cảnh tốc độ đô thị hoá diễn ra ngày càng nhanh.

- Quy hoạch đô thị – nông thôn theo hướng phát triển bền vững. Đặc biệt là đô thị lớn, đô thị nhỏ, các khu, cụm công nghiệp nông thôn, khu cửa khẩu thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn.

- Tập trung phối hợp với các bộ ngành, địa phương giải quyết tốt 3 nội dung nông nghiệp, nông thôn, nông dân thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giai cấp nông dân trong thời đại công nghiệp.

- Hoàn thành Đề án chung sống an toàn, giảm thiểu thiệt hại với bão, lũ các tỉnh Miền Trung;

b) Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị:

- Xây dựng và trình Quốc hội ban hành Luật cấp, thoát nước.

- Xây dựng, trình Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phủ kín các lĩnh vực chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (Nghị định quản lý chiếu sáng đô thị, Nghị định về cây xanh đô thị, ...)

- Nghiên cứu sửa đổi, xây dựng mới, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các định hướng, chiến lược phát triển các lĩnh vực cấp nước, thoát nước, quản lý chất thải rắn... Đề xuất cơ chế chính sách thu hút đầu tư để thực hiện các định hướng, chiến lược.

- Hoàn thiện chính sách quản lý hệ thống hạ tầng giao thông và các loại hạ tầng kỹ thuật khác trong đô thị góp phần nâng cao năng lực phục vụ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

- Chỉ đạo, tổ chức lập quy hoạch, thực hiện xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật diện rộng có tính chất liên Vùng.

- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

c) Hoàn thiện mô hình tổ chức của bộ máy quản lý đô thị ở các cấp:

- Hoàn thiện mô hình tổ chức của bộ máy quản lý đô thị theo hướng chính quyền đô thị có chức năng chủ yếu trong quản lý phát triển đô thị, giảm chức năng trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh.

- Đề xuất chính sách nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý đô thị như quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý trật tự đô thị.

5.2 Hoàn hiện cơ chế chính sách thúc đẩy thị trường nhà ở, thị trường bất động sản phát triển

- Đề xuất cơ chế thí điểm cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam.

- Nghiên cứu chính sách cho phép mở rộng đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.

- Nghiên cứu hoàn thiện thể chế thị trường Bất động sản.

- Xây dựng Đề án đầu tư quỹ nhà ở xã hội từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng thu nhập thấp thuê, thuê mua.

5.3 Hoàn thiện cơ chế chính sách trong đầu tư xây dựng công trình

- Rà soát, đề xuất cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện phân cấp mạnh cho cơ sở, quy định trách nhiệm của các chủ thể tham gia đầu tư và tham gia hoạt động xây dựng.

- Rà soát thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy phép xây dựng, tăng cường quản lý trật tự xây dựng tiến tới giảm thiểu số công trình xây dựng không giấy phép xây dựng, sai giấy phép xây dựng.

- Rà soát, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong xu thế hội nhập quốc tế.

- Nghiên cứu, đề xuất ban hành các quy định phù hợp với thông lệ quốc tế phục vụ cho việc ký kết công nhận lẫn nhau trong hoạt động dịch vụ tư vấn kiến trúc và tư vấn kỹ thuật.

- Nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách để quản lý và khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động xây dựng nhằm tăng cường năng lực và xây dựng lực lượng xây dựng Việt Nam có đủ điều kiện năng lực đảm nhận các dự án lớn trong nước và vươn ra nhận thầu công trình ở nước ngoài.

- Nghiên cứu hoàn chỉnh cơ chế chính sách, hoàn thiện mô hình quản lý dự án, đặc biệt là dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Rà soát các qui định về phân cấp, ủy quyền, về thủ tục hành chính trong quản lýđầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ.

- Xây dựng Qui chế quản lý và sử dụng vốn sự nghiệp bố trí cho các dự án qui hoạch thuộc quản lý của Bộ; rà soát, đề xuất sửa đổi các qui định liên quan đến việc bố trí vốn sự nghiệp kinh tế để thực hiện các dự án qui hoạch xây dựng, qui hoạch phát triển ngành

5.4 Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý chất lượng công trình xây dựng:

- Tiếp tục từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL và kỹ thuật phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng của các chủ thể tham gia.

- Hoàn thiện chế tài nhằm kiểm soát chất lượng công trình xây dựng theo hướng phát triển bền vững; đặc biệt cần quan tâm tới các yếu tố đảm bảo bền vững môi trường khi đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

- Tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư chiều sâu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả phục vụ công nghiệp hoá ngành xây dựng; Phấn đấu đến năm 2011, 100% các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000.

5.5 Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý kinh tế trong đầu tư xây dựng công trình:

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế, quản lý vận hành theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng Nhà nước quản lý gián tiếp việc định giá sản phẩm xây dựng, giá của sản phẩm xây dựng do thị trường quyết định. Giá sản phẩm xây dựng được tính chung không phân biệt nguồn vốn.

- Tiếp tục nghiên cứu, ban hành hệ thống chính sách phục vụ cho công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình như: Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình...

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế quản lý các chức danh nghề trong lĩnh vực kinh tế xây dựng đáp ứng yêu cầu định giá sản phẩm xây dựng theo cơ chế thị trường.

- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý dữ liệu định giá xây dựng theo cơ chế thị trường.

- Đề xuất các cơ chế chính sách trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia.

5.6 Nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển thị trường khoa học công nghệ xây dựng:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển KHCN ngành Xây dựng; Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các hoạt động nghiên cứu KHCN; Tổ chức áp dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ

- Rà soát hoàn thiện đồng bộ hệ thống các quy chuẩn, tiờu chuẩn xây dựng Việt Nam, tiếp tục bổ sung xây dựng các qui chuẩn mới phủ kín các lĩnh vực xây dựng, Đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam trong các lĩnh vực chuyên ngành, đạt khoảng 1.300 tiêu chuẩn xây dựng.

- Xây dựng hệ thống các tổ chức chứng nhận hợp qui; Tổ chức xây dựng các phũng thớ nghiệm trọng tài chuyờn lĩnh vực ở 3 miền lónh thổ, đáp ứng hội nhập thừa nhận lẫn nhau trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

6. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý ngành Xây dựng

- Xây dựng, ban hành các quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ theo yêu cầu của nhiệm vụ mới được qui định tại Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập (các Viện Nghiên cứu), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập (các trường đào tạo, cơ sở y tế);

- Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ tại các đơn vị thuộc Bộ; rà soát lại quy hoạch cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2008 - 2011 và định hướng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2015 tại các đơn vị thuộc Bộ;

- Hiện đại hoá công tác hành chính và quy trình thủ tục, dịch vụ hành chính trong ngành Xây dựng.

- Xây dựng cơ chế kiểm tra giám sát nhằm tăng cường kỷ cương và kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức và trách nhiệm ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ công chức ngành Xây dựng trước hết là người đứng đầu cơ quan đơn vị.

- Xây dựng và triển khai thực hiện chính sách thu hút sử dụng và đãi ngộ thoả đáng những chuyên gia giỏi, người có tài năng ở trong nước và ngoài nước làm việc cho ngành Xây dựng.

7. Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Xây dựng chương trình tổng thể nâng cao năng lực cho cán bộ công chức ngành Xây dựng.

- Xây dựng và triển khai trương trình nâng cao kỹ năng sử dụng kỹ năng sử dụng tiếng Anh và các ngoại ngữ thông dụng khác cho cán bộ công chức ngành Xây dựng.

- Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý kinh tế cho cán bộ quản lý các cấp.

- Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý đô thị cho cán bộ quản lý đô thị các cấp.

- Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao tay nghề và phát triển thị trường lao động xây dựng theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu lao động xây dựng ra nước ngoài.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở những nhiệm vụ và nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động nêu trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các đơn vị trong ngành Xây dựng cần khẩn trương cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị để triển khai thực hiện Chương trình hành động của ngành Xây dựng.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc ngành Xây dựng tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình hành động; báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện Chương trình hành động theo qui định hiện hành.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ
- Bộ KH & ĐT
- Các đơn vị trực thuộc Bộ
- Các Sở XD, QHKT các tỉnh, TP trực thuộc trung ương
- Công báo Chính phủ
- Lưu VP, Vụ PC, Phòng TH

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân


PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: 05/2008/QĐ-BXD ngày 8/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH XÂY DỰNG
(Đối với các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Xây dựng thực hiện trong năm 2008 và các năm tiếp theo)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật

1.1

Rà soát, loại bỏ sự chồng chéo, bất cập, không đồng bộ trong các qui định của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu

Vụ PC

Vụ QLHĐXD

Vụ KTQHXD

Cục QLN&TTBĐS

Viện KTXD

Tờ trình Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản...

Hàng năm

1.2

Rà soát các qui định có liên quan đến thủ tục hành chính, quy định điều kiện năng lực, cấp phép hoạt động, cấp chứng chỉ hành nghề, ưu đãi nhà thầu trong nước trong hoạt động xây dựng

Vụ QLHĐXD

Vụ PC, VP Bộ

Ban hành theo thẩm quyền các nội dung sửa đổi bổ sung các qui định này

Hàng năm

1.3

Rà soát các qui định liên quan đến phân cấp trong hoạt động đầu tư xây dựng công trình, qui trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán công trình xây dựng

Vụ PC

Viện KTXD

Vụ QLHĐXD

Ban hành theo thẩm quyền các nội dung sửa đổi, bổ sung các qui định này

Hàng năm

2

Trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản qui phạm pháp luật

2.1

Qui hoạch xây dựng và phương án đầu tư cụm, tuyến dân cư, nhà ở Vùng miền Trung thường xuyên bị bão lũ

Vụ KTQHXD, Cục QLN&TTBĐS

Viện Kiến trúc, QHĐT&NT

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

năm 2008

2.2

Điều chỉnh qui hoạch tổng thể ngành VLXD Việt Nam đến năm 2020

Vụ VLXD

Viện VLXD

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

năm 2008

2.3

Điều chỉnh Định hướng phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050

Vụ KTQHXD

Viện Kiến trúc, QHĐT&NT

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

năm 2008

2.4

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý nhà

Thanh tra Bộ

Vụ PC

Tờ trình Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị định này

năm 2009

2.5

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 63/1998/QĐ-TTg ngày 18/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Cục HTKT

Vụ PC

Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo nội dung của Quyết định

năm 2008

2.6

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị Việt Nam đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 35/1999/QĐ-TTg ngày 5/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Cục HTKT

Vụ PC

Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo nội dung của Quyết định

năm 2008

2.7

Dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số72/2001/NĐ-CP ngày5/10/2001 về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị

Vụ KTQHXD

Vụ PC

Tờ trình Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị định này

năm 2008

2.8

Qui hoạch tổng thể về thu gom, xử lý chất thải rắn

Cục HTKT

Bộ tài nguyên và môi trường

Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo nội dung của Quyết định

năm 2008

2.9

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh Định hướng chiến lược quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp đến năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg ngày 10/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ

Cục HTKT

Vụ PC

Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo nội dung của Quyết định

năm 2008

2.10

Dự thảo Nghị định về xây dựng và quản lý nghĩa trang nhân dân

Vụ KHCN&MT

Vụ PC

Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định

năm 2008

3

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính nhà nước, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

3.1

Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2010

Vụ TCCB

Các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng

Ban hành theo thẩm quyền các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo, điều hành

Thường xuyên hàng năm

3.2

Thực hiện Chương trình hiện đại hóa nền hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước

Văn phòng, Trung tâm thông tin

Các Cục, Vụ liên quan

Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền của Bộ trưởng

Thường xuyên hàng năm

3.3

Tiếp tục triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Bộ

Các Cục, Vụ liên quan

Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền của Bộ trưởng

Thường xuyên hàng năm

3.4

Xây dựng, thực hiện chương trình hành động chống tham nhũng tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm: đầu tư xây dựng cơ bản, thu chi ngân sách, đề bạt, bố trí cán bộ

Vụ TCCB, Vụ KTXD, Thanh tra Bộ

Các Cục, Vụ liên quan

Ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành theo thẩm quyền của Bộ trưởng

Thường xuyên hàng năm

3.5

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Bộ, Vụ KTXD

Vụ PC

Ban hành văn bản QPPL theo thẩm quyền của Bộ trưởng

Thường xuyên hàng năm

3

Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch, xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế

3.1

Rà soỏt và ban hành mới 09 quy chuẩn xây dựng về: Quy hoạch xây dựng; Xây dựng dõn dụng và cụng nghiệp; thủy lợi; giao thụng; Xây dựng ngầm; An toàn và sức khỏe trong cụng trỡnh xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Vụ KHCN&MT

Viện KHCNXD

Viện Kiến trúc, QHĐT&NT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008 - 2009

3.2

Đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam trong các lĩnh vực chuyên ngành, đạt khoảng 1.300 tiêu chuẩn xây dựng.

Viện KHCNXD

Viện Kiến Trúc, QHĐT&NT

Vụ KHCN&MT

Vụ KTQHXD

Quyết định của Bộ trưởng bộ Xây dựng

2008-2010

3.3

Xây dựng hệ thống các tổ chức chứng nhận hợp qui

Vụ KHCN&MT

các Viện liên quan

Quyết định của Bộ trưởng bộ Xây dựng

2008-2011

3.4

Rà soỏt và xây dựng bổ sung các tiờu chuẩn quản lý phũng thớ nghiệm chuyờn ngành xây dựng.

Vụ KHCN&MT

các Viện liên quan

Quyết định của Bộ trưởng bộ Xây dựng

2008-2009

3.5

Tổ chức xây dựng các phũng thớ nghiệm trọng tài chuyờn lĩnh vực ở 3 miền lónh thổ, đáp ứng hội nhập thừa nhận lẫn nhau trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Vụ KHCN&MT

các Viện liên quan

Quyết định của Bộ trưởng bộ Xây dựng

2009-2011

 

Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, quản lý và bảo vệ mụi trường xây dựng phát triển ổn định và bền vững.

Vụ KHCN&MT

các Viện liên quan

Quyết định của Bộ trưởng bộ Xây dựng

2008-2011

4

Nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm ngành Xây dựng

4.1

Báo cáo Thủ tướng về tình hình triển khai thực hiện quy hoạch phát triển xi măng, phương án cân đối cung-cầu xi măng trong các năm tiếp theo

Vụ VLXD

Viện VLXD

Báo cáo của Bộ trình Thủ tướng Chính phủ

2008

4.2

Quy hoạch tổng thể phát triển VLXDViệt Nam đến 2020

Vụ VLXD

Viện VLXD

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2008

4.3

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm VLXD, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng

Vụ VLXD

Viện VLXD

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2008

4.4

Ban hành danh mục, điều kiện và tiêu chuẩn VLXD được xuất khẩu, VLXD hạn chế xuất khẩu

Vụ VLXD

Bộ Công thương Vụ PC Bộ XD

Văn bản liên Bộ: Xây dựng- Công thương

2008

4.5

Chiến lược phát triển lâu dài ngành VLXDVN

Vụ VLXD

Vụ PC

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược

2009

4.6

Quy hoạch phát triển vật liệu ốp lát, kính xây dựng, sứ vệ sinh

Vụ VLXD

Viện VLXD

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2009

5

Phát triển lực lượng xây dựng đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới

5.1

Đẩy nhanh chương trình cổ phần doanh nghiệp nhà nước ngành Xây dựng

Vụ TCCB

Vụ KH-TC

Vụ KTXD

Các văn bản có liên quan

2008

5.2

Thí điểm Xây dựng các Tập đoàn kinh tế của ngành Xây dựng

Vụ TCCB

Vụ KH-TC

Vụ KTXD

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2008

 

Tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ tại các đơn vị thuộc Bộ; rà soát lại quy hoạch cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2008 - 2011 và định hướng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011 - 2015 tại các đơn vị thuộc Bộ;

Vụ TCCB

Các đơn vị liên quan

Văn bản theo thẩm quyền của Bộ trưởng

Thường xuyên hàng năm

6

Hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình, quản lý phát triển đô thị

6.1

Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý đô thị góp phần thúc đẩy đô thị phát triển bề vững và có bản sắc

6.1.1

Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý Kiến trúc, quản lý Quy hoạch xây dựng

6.1.1.1

Rà soát hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến quản lý Kiến trúc quy hoạch

Vụ KTQHXD

Vụ PC

Viện Kiến trúc, QHĐT&NT

Ban hành theo thẩm quyền các nội dung sửa đổi, bổ sung

2008

6.1.1.2

Chương trình hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng

Cục HTKT

Vụ PC, Vụ KHCN&MT

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2008-2010

6.1.1.3

Điều chỉnh định hướng phát triển Kiến trúc Việt Nam

Vụ KTQHXD

Vụ PC

Viện Kiến trúc, QHĐT&NT

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2008-2009

6.1.1.4

Hoàn thành việc xây dựng các quy hoạch xây dựng vùng

Viện Kiến trúc, QHĐT&NT

Vụ KTQHXD

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2008

6.1.1.5

Đề xuất các giải pháp quy hoạch xây dựng đô thị nhằm sử dụng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên góp phần phát triển đô thị bền vững

Viện Kiến trúc, QHĐT&NT

Vụ KTQHXD

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008

6.1.2

Đề xuất cơ chế chính sách thu hút đầu tư cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị (cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải rắn, giao thông đô thị,…)

Cục HTKT

Vụ PC

Vụ KTQHXD

Vụ KH-TC

Vụ KTXD

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2008

6.1.3

Hoàn thiện mô hình tổ chức của bộ máy quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển đô thị

Vụ TCCB

Cục HTKT

Vụ PC

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

 

6.2

Hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy thị trường nhà ở, thị trường bất động sản phát triển

6.2.1

Đề xuất cơ chế thí điểm cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Cục QLN&TTBĐS

Vụ PC

Nghị quyết của UBTV Quốc hội

2008 - 2010

6.2.2

Nghiên cứu chính sách cho phép mở rộng đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở Việt Nam

Cục QLN&TTBĐS

Vụ PC

Nghị định của Chính phủ

2008

6.2.3

Nghiên cứu hoàn thiện thể chế thị trường Bất động sản

Cục QLN&TTBĐS

Vụ PC

Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ

2008

6.2.4

Xây dựng đề án đầu tư quỹ nhà ở xã hội từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng thu nhập thấp thuê, thuê mua

Cục QLN&TTBĐS

Vụ PC

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2008 - 2011

6.2.5

Đề án đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL giai đoạn II

Cục QLN&TTBĐS

Vụ PC,

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2008 - 2010

6.2.6

Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

Cục QLN&TTBĐS

Vụ PC,

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2008 - 2010

6.2.7

Quy chế quản lý trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập

Cục QLN&TTBĐS

Vụ PC,

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2008

6.2.8

Chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước

Cục QLN&TTBĐS

Vụ PC,

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

2008

6.2.9

Tổng điều tra nhà ở trên phạm vi toàn quốc

Cục QLN&TTBĐS

 

Công bố số liệu điều tra nhà ở

2009

6.3

Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý đầu tư xây dựng công trình

6.3.1

Rà soát, đề xuất cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện phân cấp mạnh cho cơ sở, quy định trách nhiệm của các chủ thể tham gia đầu tư và tham gia hoạt động xây dựng.

Vụ QLHĐXD

 VụPC,Viện KTXD

Ban hành theo thẩm quyền các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo điều hành

2008-2010

6.3.2

Rà soát thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy phép xây dựng, tăng cường quản lý trật tự xây dựng tiến tới giảm thiểu số công trình xây dựng không giấy phép xây dựng, sai giấy phép xây dựng.

Vụ QLHĐXD

Vụ PC, Thanh tra Bộ

Ban hành theo thẩm quyền các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo điều hành

2008

6.3.3

Rà soát, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong xu thế hội nhập quốc tế.

Vụ QLHĐXD

Vụ PC

Ban hành theo thẩm quyền các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo điều hành

2008-2009

6.3.4

Nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế, chính sách để quản lý và khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động xây dựng nhằm tăng cường năng lực và xây dựng lực lượng xây dựng Việt Nam có đủ điều kiện năng lực đảm nhận các dự án lớn trong nước và vươn ra nhận thầu công trình ở nước ngoài.

Vụ QLHĐXD

Vụ PC

Quyết định của Bộ trưởng Bộ XD

2009-2010

6.3.5

Rà soát các qui định về phân cấp, ủy quyền, về thủ tục hành chính trong quản lý đầu tư xây dựng công trình đối với các đơn vị thuộc Bộ.

Vụ KH-TC

Vụ PC

Quyết định của Bộ trưởng Bộ XD

2008-2009

6.3.6

Xây dựng Qui chế quản lý và sử dụng vốn sự nghiệp bố trí cho các dự án qui hoạch thuộc quản lý của Bộ; rà soát, đề xuất sửa đổi các qui định liên quan đến việc bố trí vốn sự nghiệp kinh tế để thực hiện các dự án qui hoạch xây dựng, qui hoạch phát triển ngành

Vụ KH-TC

Vụ PC

Quyết định của Bộ trưởng Bộ XD

2008-2010

6.3.5

Nghiên cứu hoàn chỉnh cơ chế chính sách, hoàn thiện mô hình quản lý dự án, đặc biệt là dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Vụ QLHĐXD

Vụ PC

Ban hành văn bản theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ XD

2008-2009

6.4

Hoàn thiện chính sách quản lý chất lượng công trình xây dựng

6.4.1

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL phù hợp với tiến trình phát triển của đất nước và thông lệ quốc tế, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng.

Cục GĐ

Vụ PC, Vụ KHCN&MT

Vụ QLHĐXD

Ban hành theo thẩm quyền các nội dung sửa đổi, bổ sung

2008-2009

6.4.2

Hoàn thiện chế tài nhằm kiểm soát được chất lượng công trình xây dựng theo hướng phát triển bền vững.

Cục GĐ

Vụ PC

Vụ KHCN&MT

Vụ QLHĐXD

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008-2009

6.4.3

Nghiên cứu, đề xuất chính sách khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng đầu tư chiều sâu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng công trình xây dựng;

Cục GĐ

Vụ PC

Vụ KHCN&MT

Vụ QLHĐXD

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2009-2011

6.5

Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý kinh tế trong đầu tư xây dựng công trình

6.5.1

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách trong lĩnh vực kinh tế xây dựng theo mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN

Viện KTXD

Vụ KTXD

Vụ PC

Nghị định của Chính phủ, văn bản của Bộ Xây dựng

2008 - 2009

6.5.2

Hoàn thiện các qui định liên quan đến nội dung và cơ chế thanh toán theo hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Vụ KTXD

Vụ PC

Viện KTXD

Văn bản của Bộ Xây dựng

2008

6.5.3

Nghiên cứu đề xuất cơ chế quản lý các chức danh nghề kỹ sư định giá và tư vấn quản lý chi phí phù hợp với thông lệ quốc tế

Viện KTXD

Vụ KTXD

Vụ PC

Vụ TCCB

Văn bản của Bộ Xây dựng

2008

6.5.4

Xây dựng đề án lập và quản lý cơ sở dữ liệu định giá xây dựng theo cơ chế thị trường

Viện KTXD

Trung tâm thông tin

Vụ KTXD

Văn bản của Bộ Xây dựng

2008 - 2011

6.5.5

Nghiên cứu hoàn thiện chính sách khuyến khích chuyển giao công nghệ thi công công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp

Vụ KHCN&MT

Vụ PC

Văn bản của Bộ Xây dựng

2008 - 2010

7

Hoàn thiện chính sách quản lý dịch vụ xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế

7.1

Xác lập tiêu chuẩn năng lực của nhà thầu thi công xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế

Vụ QLHĐXD

Vụ PC

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008

7.2

Xác lập chức danh chuyên môn hành nghề tư vấn xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế

Vụ QLHĐXD

Vụ QLHĐXD

Vụ PC

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008

7.3

Hoàn thiện cơ chế quản lý hành nghề tư vấn phù hợp với điều kiện của Việt Nam và thông lệ quốc tế

Vụ QLHĐXD

Vụ QLHĐXD

Vụ PC

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008

7.4

Hoàn thiện cơ chế quản lý hành nghề thi công phù hợp với điều kiện của Việt Nam và thông lệ quốc tế

Vụ QLHĐXD

Vụ QLHĐXD

Vụ PC

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008 - 2009

7.5

Triển khai các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật xây dựng, dịch vụ kiến trúc trong khối ASEAN và trên thế giới

Vụ QLHĐXD

Vụ HTQT

Trình Thủ tướng Chính phủ

2008 - 2009

8

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý ngành Xây dựng

8.1

Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức các đơn vị khối quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Vụ TCCB

Vụ PC

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008

8.2

Chuẩn hoá tiêu chuẩn và chất lượng công chức ngành Xây dựng

Vụ TCCB

Vụ PC

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008 - 2009

8.3

Hoàn thiện cơ chế cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị

Vụ TCCB

Thanh tra Bộ

Vụ PC

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008 - 2011

9

Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng

9.1

Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vụ TCCB

Vụ PC

Học viện cán bộ QLXD&ĐT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008 - 2010

9.2

Xây dựng chương trình tổng thể nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Xây dựng

Vụ TCCB

Vụ PC

Học viện cán bộ QLXD&ĐT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008 - 2011

9.3

Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình nâng cao trình độ tiếng Anh và các ngoại ngữ thông dụng khác

Vụ TCCB

Học viện cán bộ QLXD&ĐT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008 - 2009

9.4

Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý kinh tế xây dựng cho cán bộ quản lý kinh tế xây dựng ở các cấp

Viện KTXD

Vụ TCCB

Học viện cán bộ QLXD&ĐT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008 - 2010

9.5

Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình đào tạo nâng cao năng lực quản lý đô thị cho cán bộ quản lý đô thị ở các cấp

Vụ TCCB

Cục PTĐT

Học viện cán bộ QLXD&ĐT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008 - 2011

9.6

Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo nghề cho công nhân xây dựng và phát triển thị trường lao động xây dựng theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu lao động

Vụ TCCB

Một số trường cao đẳng, dạy nghề Xây dựng

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2008 - 2011

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu05/2008/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/04/2008
Ngày hiệu lực16/05/2008
Ngày công báo01/05/2008
Số công báoTừ số 247 đến số 248
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2008/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 05/2008/QĐ-BXD chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện NQ 03/2008/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 05/2008/QĐ-BXD chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện NQ 03/2008/NQ-CP
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu05/2008/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành08/04/2008
        Ngày hiệu lực16/05/2008
        Ngày công báo01/05/2008
        Số công báoTừ số 247 đến số 248
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/08/2019
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 05/2008/QĐ-BXD chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện NQ 03/2008/NQ-CP

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 05/2008/QĐ-BXD chương trình hành động của ngành xây dựng thực hiện NQ 03/2008/NQ-CP