Thông tư 13/2000/TT-BXD

Thông tư 13/2000/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2000/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ban hành quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 13/2000/TT-BXD nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá XK, NK mặt hàng vật liệu xây dựng bổ sung QĐ 178/1999/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Thông tư 01/2019/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng và được áp dụng kể từ ngày 15/08/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 13/2000/TT-BXD nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá XK, NK mặt hàng vật liệu xây dựng bổ sung QĐ 178/1999/QĐ-TTg


BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178/1999/QĐ-TTg">13/2000/TT-BXD

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 178/1999/QĐ-TTg">13/2000/TT-BXD NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2000 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2000/TT-BXD NGÀY 4/7/2000 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 178/1999/QĐ-TTG NGÀY 30/8/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ GHI NHÃN HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRONG NƯỚC VÀ HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với mặt hàng vật liệu xây dựng;

Ngày 15/8/2000 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ xung một số nội dung của Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ;

Để phù hợp với những quy định mới của Quyết định số 95/2000/QĐ-TTg Bộ Xây dựng hướng dẫn sửa đổi, bổ xung một số nội dung của Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 của Bộ Xây dựng như sau:

1. Bổ sung khoản a mục 1 phần A nội dung bắt buộc ghi nhãn hàng hoá của Thông tư 06/2000/TT-BXD như sau:

Chữ viết tên hàng hoá có chiều cao không nhỏ hơn 2 mm (hai milimét).

2. Bổ xung mục 3 phần A nội dung bắt buộc ghi nhãn hàng hoá của Thông tư 06/2000/TT-BXD như sau:

Vị trí ghi định lượng nằm ở phần chính của nhãn (PCD)

3. Bổ sung mục 6 phần A nội dung bắt buộc ghi nhãn hàng hoá của Thông tư 06/2000/TT-BXD như sau:

Riêng đối với mặt hàng Xi măng chỉ ghi tháng và năm sản xuất.

Ví dụ: Xi măng sản xuất tháng 5 năm 2001 ghi là SX 05.2001

Các quy định khác vẫn áp dụng theo quy định tại Thông tư số 06/2000/TT-BXD ngày 4/7/2000 của Bộ xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, cần phải phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết.

 

Tống Văn Nga

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2000/TT-BXD

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 13/2000/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/11/2000
Ngày hiệu lực 16/11/2000
Ngày công báo 15/12/2000
Số công báo Số 46
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2000/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 13/2000/TT-BXD nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá XK, NK mặt hàng vật liệu xây dựng bổ sung QĐ 178/1999/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 13/2000/TT-BXD nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá XK, NK mặt hàng vật liệu xây dựng bổ sung QĐ 178/1999/QĐ-TTg
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 13/2000/TT-BXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Tống Văn Nga
Ngày ban hành 01/11/2000
Ngày hiệu lực 16/11/2000
Ngày công báo 15/12/2000
Số công báo Số 46
Lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 13/2000/TT-BXD nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá XK, NK mặt hàng vật liệu xây dựng bổ sung QĐ 178/1999/QĐ-TTg

Lịch sử hiệu lực Thông tư 13/2000/TT-BXD nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá XK, NK mặt hàng vật liệu xây dựng bổ sung QĐ 178/1999/QĐ-TTg