Thông tư 28/2009/TT-BXD

Thông tư 28/2009/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Thông tư 28/2009/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị đã được thay thế bởi Quyết định 56/QĐ-BXD 2020 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 20/01/2020.

Nội dung toàn văn Thông tư 28/2009/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 28/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ
(PHẦN 1. TẦU ĐIỆN NGẦM; PHẦN 2. GA RA Ô TÔ).

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ Về xây dựng ngầm đô thị;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị mang mã số QCVN 08:2009/BXD:

- Phần 1. Tầu điện ngầm;

- Phần 2. Ga ra ô tô.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2009.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;
- Công báo;
- Website CP, Website Bộ Xây dựng;
- L­ưu VP, KHCN&MT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2009/TT-BXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu28/2009/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2009
Ngày hiệu lực01/10/2009
Ngày công báo06/09/2009
Số công báoTừ số 433 đến số 434
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2020
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2009/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 28/2009/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 28/2009/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu28/2009/TT-BXD
     Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
     Người kýCao Lại Quang
     Ngày ban hành14/08/2009
     Ngày hiệu lực01/10/2009
     Ngày công báo06/09/2009
     Số công báoTừ số 433 đến số 434
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/01/2020
     Cập nhậtnăm ngoái

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 28/2009/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 28/2009/TT-BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị