Công văn 11433/TCHQ-TTr

Công văn 11433/TCHQ-TTr năm 2014 thực hiện Kế hoạch triển khai chỉ đạo về liêm chính hải quan kèm theo Quyết định 2544/QĐ-TCHQ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11433/TCHQ-TTr năm 2014 thực hiện liêm chính hải quan kèm theo 2544/QĐ-TCHQ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11433/TCHQ-TTr
V/v thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về liêm chính hải quan trong Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 2544/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2014 của Tổng cục Hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan;

Căn cứ Thông báo số 289/TB-VPCP ngày 25/7/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan;

Thực hiện Quyết định 2544/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liêm chính hải quan. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liêm chính hải quan về tăng cường công tác thanh tra, PCTN, kiểm tra giám sát đột xuất, kiểm tra nội bộ; Tăng cường thực hiện nguyên tắc 3 KHÔNG đối với cán bộ công chức hải quan nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, minh bạch, trong sạch, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước:

+ Cán bộ công chức KHÔNG muốn thực hiện hành vi tiêu cực: Tăng cường giáo dục về chính trị, tư tưởng và đạo đức công vụ; Xây dựng cơ chế đãi ngộ phù hợp để công chức không thực hiện hành vi tiêu cực;

+ Cán bộ công chức KHÔNG thể thực hiện hành vi tiêu cực: Tăng cường cơ chế giám sát, kiểm tra việc thực thi công vụ; Tăng cường cải cách hiện đại hóa, tự động hóa thủ tục hải quan giảm thấp nhất công chức hải quan tiếp xúc với doanh nghiệp;

+ Cán bộ công chức KHÔNG dám thực hiện hành vi tiêu cực: Siết chặt kỷ cương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ; Lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại một số vị trí hải quan tiếp xúc với doanh nghiệp.

- Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ công chức toàn ngành Hải quan hiểu được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan trong việc thực hiện liêm chính hải quan. Nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức hải quan; thực hiện nghiêm chức trách nhiệm vụ được giao đối với cá nhân và người đứng đầu Hải quan các cấp, nhằm xây dựng ngành Hải quan trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Yêu cầu:

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; tăng cường công tác thanh tra, PCTN, kiểm tra giám sát đột xuất, kiểm tra nội bộ. Tăng cường thực hiện nguyên tắc 3 KHÔNG đối với cán bộ công chức Hải quan.

- Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, minh bạch, trong sạch, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước;

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý sai phạm đối với công chức hải quan phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Giao Thanh tra Tổng cục triển khai thực hiện và đôn đốc thực hiện hoàn thành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2014 theo Quyết định số 3234/QĐ-BTC ngày 25/12/2013 của Bộ Tài chính phê duyệt. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch kiểm tra nội bộ tại Quyết định số 197/QĐ-TCHQ ngày 24/1/2014; Kế hoạch kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Quyết định số 308/QĐ-TCHQ năm 2014; Tiếp tục hướng dẫn và tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Thời hạn hoàn thành: trong Quý IV năm 2014.

2. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ tại Quyết định số 196/QĐ-TCHQ ngày 24/1/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành chức trách, nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc tại các đơn vị cơ sở. Thời hạn hoàn thành: trong Quý IV năm 2014.

3. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ; công tác chống buôn lậu, công tác giám sát, kiểm tra đột xuất qua công tác thu thập các thông tin phản ánh, tố giác của công dân qua đường dây nóng, đơn tố cáo, thông tin của các cơ quan, tổ chức xã hội; kịp thời phát hiện, ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng; nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, minh bạch, trong sạch, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước. Thời hạn hoàn thành: trong Quý IV năm 2014.

4. Chú trọng chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của đơn vị nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc, khiếu nại, tố cáo của người dân, doanh nghiệp về chế độ, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực Hải quan. Đồng thời chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh củng cố, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện đúng các quy định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục căn cứ tình hình thực tế nghiên cứu triển khai xây dựng kế hoạch năm 2015 về công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác phòng chống tham nhũng, đảm bảo yêu cầu và đúng thời gian quy định tại Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 09/02/2012, Nghị định số 82/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ, Thông tư 19/2013/TT-BTC ngày 20/02/2013 của Bộ Tài chính.

5. Giao Thanh tra Tổng cục chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong ngành Hải quan; về công tác Phòng, chống tham nhũng; công tác thanh tra chuyên ngành và quy trình kiểm tra nội bộ trong ngành Hải quan trong Quý IV năm 2014.

6. Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức trong từng đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về Hải quan; Phòng, chống tham nhũng; pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; pháp luật về thanh tra và quy trình kiểm tra nội bộ trong ngành Hải quan; đóng góp tích cực và có hiệu quả vào việc hạn chế và ngăn ngừa vi phạm xảy ra.

7. Thực hiện công khai minh bạch các hoạt động của đơn vị trên các lĩnh vực:

- Công khai các văn bản quy định về chính sách và các quy định về quy trình thủ tục Hải quan, thời gian thực hiện thủ tục hải quan từng khâu nghiệp vụ tại trụ sở cơ quan Hải quan các cấp để doanh nghiệp và người dân biết, thực hiện.

- Công khai trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cải cách thủ tục hành chính; quy chế làm việc của lãnh đạo, các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng trong đơn vị; trong mua sắm tài sản và xây dựng cơ bản; trong quản lý dự án đầu tư xây dựng; trong quản lý tài chính và ngân sách nhà nước; trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; trong công tác tổ chức cán bộ, luân chuyển, đề bạt, kỷ luật cán bộ.

8. Xây dựng Quy chế chi tiêu và một số định mức chi nội bộ của đơn vị đúng định mức, tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động chuyên môn của đơn vị, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các văn bản hướng dẫn mới của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan. Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

9. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong ngành Hải quan; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm trong đơn vị và trong phạm vi trách nhiệm.

10. Thực hiện nghiêm Quyết định 557/QĐ-TCHQ ngày 18/02/2013 của Tổng cục Hải quan về Quy tắc ứng xử của Cán bộ, công chức, người hợp đồng lao động trong ngành Hải quan. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo sự chuyển biến tích cực trong quan hệ, ứng xử, rèn luyện nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt nhiệm vụ. Thời hạn hoàn thành: Thường xuyên.

11. Giao Cục Giám sát quản lý xây dựng đề án trang bị Camera giám sát tại các vị trí nhạy cảm. Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án trước 31/12/2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Căn cứ công văn này, thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện tại đơn vị mình.

- Giao Thanh tra Tổng cục có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện.

- Định kỳ hàng tuần, các đơn vị thuộc và trực thuộc có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai, tiến độ, đánh giá kết quả, nêu rõ nguyên nhân những việc chưa hoàn thành (theo biểu mẫu kèm theo) gửi Thanh tra Tổng cục để tổng hợp Báo cáo Tổng cục và Tổng cục báo cáo Bộ Tài chính trước 17 giờ 00 phút thứ Tư hàng tuần (gửi báo cáo qua đường công văn, đồng thời gửi qua fax theo số 04. 39 440 635 hoặc địa chỉ mail nội bộ: [email protected] trước 17 giờ 00 phút ngày thứ Tư hàng tuần).

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc hoặc cần bổ sung những nội dung cụ thể, các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Tổng cục (qua Thanh tra Tổng cục) để tổng hợp báo cáo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Bộ Tài chính (thay b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT; TTr (03 bản).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Thuộc tính Công văn 11433/TCHQ-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11433/TCHQ-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2014
Ngày hiệu lực19/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11433/TCHQ-TTr năm 2014 thực hiện liêm chính hải quan kèm theo 2544/QĐ-TCHQ


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 11433/TCHQ-TTr năm 2014 thực hiện liêm chính hải quan kèm theo 2544/QĐ-TCHQ
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu11433/TCHQ-TTr
     Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
     Người kýNguyễn Ngọc Túc
     Ngày ban hành19/09/2014
     Ngày hiệu lực19/09/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản gốc Công văn 11433/TCHQ-TTr năm 2014 thực hiện liêm chính hải quan kèm theo 2544/QĐ-TCHQ

      Lịch sử hiệu lực Công văn 11433/TCHQ-TTr năm 2014 thực hiện liêm chính hải quan kèm theo 2544/QĐ-TCHQ