Quyết định 308/QĐ-TCHQ

Quyết định 308/QĐ-TCHQ về kế hoạch kiểm tra phòng, chống tham nhũng trong ngành Hải quan năm 2014 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 308/QĐ-TCHQ năm 2013 kế hoạch kiểm tra phòng chống tham nhũng Hải quan năm 2014


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 308/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2014

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13;

Căn cứ Luật Hải quan ngày 29/6/2011 và Luật sửa đổi một số điều của Luật Hải quan ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Thông tư số 01/2013/TT-TTCP ngày 12/3/2013 của Thanh tra Chính phủ qui định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ - BTC ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ - BTC ngày 06/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 2872/QĐ - TCHQ ngày 31/12/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trong các đơn vị thuộc ngành Hải quan;

Xét đề nghị của Vụ trưởng - Thanh tra Tổng cục, ủy viên thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ngành Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch kiểm tra phòng, chống tham nhũng của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trong ngành Hải quan năm 2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều3;
- Bộ Tài chính:
+ Bộ trưởng (để b/c);
+ Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
+ Thanh tra Bộ (thay b/c);
- Lãnh đạo TCHQ;
- Lưu: VT, TTr (5b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 308/QĐ-TCHQ ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

I/ Mục đích và yêu cầu:

- Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12; Luật số 27/2012/QH13; Chương trình hành động, quy chế phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính; Tổng cục Hải quan và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ và trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Kiểm tra, đánh giá hoạt động PCTN, tiêu cực của Cục hải quan các tỉnh, thành phố; Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ người đứng đầu hải quan các cấp các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục.

- Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý những hành vi tiêu cực, tham nhũng của công chức, viên chức hải quan trong thực hiện nhiệm vụ.

- Công chức, viên chức trong ngành Hải quan, nêu cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức hải quan; thực hiện nghiêm chức trách nhiệm vụ được giao đối với cá nhân và người đứng đầu hải quan các cấp, nhằm xây dựng ngành Hải quan trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

II/ Nội dung kế hoạch kiểm tra phòng chống tham nhũng:

1. Kiểm tra công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, thực hiện pháp luật Phòng, chống tham nhũng:

a) Thực hiện các qui định của Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng và các qui định khác có liên quan của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra;

b) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cá nhân;

c) Các biện pháp phải thi hành nhằm đảm bảo việc thực hiện các qui định của Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tham nhũng và các qui định khác có liên quan của Luật phòng, chống tham nhũng;

d) Kết quả xử lý cụ thể đối với nhũng hành vi vi phạm.

2. Kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực:

- Kiểm tra công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ:

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành; kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được duyệt (số cuộc, kết quả); Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng của đơn vị.

- Kiểm tra công tác tổ chức, cán bộ:

+ Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, những cán bộ có liên quan đối với đơn vị khi để xảy ra các vụ việc tiêu cực, tham nhũng.

+ Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của CBCC theo Quyết định 475/QĐ-TCHQ ngày 06/3/2012.

- Kiểm tra công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại:

+ Công tác nắm tình hình, thu thập thông tin phục vụ công tác CBL.

+ Công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch thường xuyên, đột xuất, chuyên đề về công tác CBL; kết quả công tác kiểm soát, chống buôn lậu.

+ Công tác quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản trang bị cho lực lượng CBL; quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác CBL;

+ Công tác quản lý hàng hóa, tang vật và xử lý vi phạm trong công tác CBL của đơn vị.

- Kiểm tra công tác mua sắm, sửa chữa và xây dựng cơ bản;

- Kiểm tra công tác quản lý tài chính; Công tác quản lý, sử dụng phương tiện, tài sản; quản lý và sử dụng trang thiết bị gắn với qui trình nghiệp vụ.

- Công tác xây dựng ban hành, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

- Kiểm tra thực hiện kiến nghị, kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra hình sự của các cơ quan trong và ngoài ngành hải quan:

+ Việc triển khai và kết quả thực hiện các kiến nghị tại các Kết luận thanh tra, kiểm tra; kiểm toán; điều tra.

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định;

+ Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

III/ Tổ chức thực hiện:

1. Cục trưởng Cục hải quan các tỉnh, thành phố:

Căn cứ vào nội dung kế hoạch này; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và đặc điểm tình hình của đơn vị để xây dựng kế hoạch kiểm tra PCTN của đơn vị mình và quyết định thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời đối với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị.

Thực hiện chế độ báo cáo tháng, quí, 6 tháng và đột xuất theo quy định.

2. Ban chỉ đạo PCTN của Tổng cục:

Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra; kiểm tra nội bộ; Điều tra CBL; hoạt động của lực lượng giám sát, kiểm tra đột xuất... nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Giao cho thường trực và bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo PCTN của Tổng cục (Thanh tra, ĐT CBL, TCCB) căn cứ vào nội dung kế hoạch này để tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch PCTN tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục. Tổ chức kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại các đơn vị sau:

1/ Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh: Quý II

2/ Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên- Huế; Bình Định: Quý II, III

3/ Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh; Đăk Lăk: Quý IV

Riêng đối với Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh ghép thành lập đoàn kiểm tra PCTN với nội dung kiểm tra nội bộ (của Thanh tra Tổng cục) theo Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2014 ban hành theo Quyết định số 197/QĐ-TCHQ ngày 24/01/2014 của Tổng cục Hải quan.

Giao Vụ trưởng - Thanh tra, thường trực Ban chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình từng đơn vị được kiểm tra để ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra, nội dung kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra với Trưởng Ban chỉ đạo PCTN của TCHQ theo quy định.

3. Trình tự, thủ tục, thời hạn kiểm tra: Trình tự, thủ tục, thời hạn kiểm tra PCTN phải tuân thủ đúng quy định tại Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ, qui định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

Căn cứ kế hoạch này, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan xây dựng kế hoạch kiểm tra phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình, gửi báo cáo kế hoạch kiểm tra về thường trực Ban chỉ đạo PCTN Tổng cục Hải quan (Thanh tra Tổng cục ) trong quí I/2014 để tổng hợp, theo dõi./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 308/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu308/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 308/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 308/QĐ-TCHQ năm 2013 kế hoạch kiểm tra phòng chống tham nhũng Hải quan năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 308/QĐ-TCHQ năm 2013 kế hoạch kiểm tra phòng chống tham nhũng Hải quan năm 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu308/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 308/QĐ-TCHQ năm 2013 kế hoạch kiểm tra phòng chống tham nhũng Hải quan năm 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 308/QĐ-TCHQ năm 2013 kế hoạch kiểm tra phòng chống tham nhũng Hải quan năm 2014

            • 24/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực