Công văn 11798/BTC-KHTC

Công văn 11798/BTC-KHTC năm 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC, 41/2005/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11798/BTC-KHTC 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC 41/2005/TT- BTC


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11798/BTC-KHTC
V/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011, số 10/2005/NĐ-CP">41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Về việc sửa đổi Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 và Thông tư số 10/2005/NĐ-CP">41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/01/2005 của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan theo Công văn số 5089/TCHQ-TVQT ngày 27/8/2013 của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính (Vụ Kế hoạch - Tài chính) có ý kiến như sau:

1. Về trang phục của đối tượng lao động hợp đồng theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ:

Tại Điều 2 Nghị định số 10/2005/NĐ-CP quy định “Đối tượng áp dụng của Nghị định này là cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là công chức) đang công tác trong ngành Hải quan”; không quy định đối tượng áp dụng là lao động hợp đồng theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi đối với lao động hợp đồng theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và phù hợp với thực tế, tại khoản 2 mục I Thông tư số 10/2005/NĐ-CP">41/2005/TT-BTC đã quy định “Đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong ngành Hải quan theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ được vận dụng cấp phát, sử dụng một số loại trang phục phù hợp...”.

Do đó, việc đề nghị điều chỉnh các Thông tư số 61/2011/TT-BTC số 10/2005/NĐ-CP">41/2005/TT-BTC quy định trang phục của đối tượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP như đối với công chức Hải quan cả về tiêu chuẩn, kiểu dáng, màu sắc (chỉ phân biệt trong ký hiệu biển tên và cầu vai) là chưa đảm bảo theo quy định của Nghị định số 10/2005/NĐ-CP.

2. Về việc tổ chức may sắm trang phục:

Tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 61/2011/TT-BTC quy định “Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Văn phòng Tổng cục, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan, Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, Viện Nghiên cứu Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam, Báo Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức may sắm trang phục hải quan của công chức và người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thuộc đơn vị mình theo mẫu quy định”. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, đấu thầu, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính: Việc quy định may sắm tập trung trang phục hải quan tại Tổng cục hoặc tại các đơn vị cấp dưới trực tiếp thuộc thẩm quyền phê duyệt của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong quá trình triển khai may sắm trang phục, tiết kiệm kinh phí và phù hợp với thực tế thực hiện, đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 61/2011/TT-BTC như sau: Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan xem xét, quyết định việc may sắm tập trung trang phục trong hệ thống cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả hơn so với việc giao từng đơn vị thực hiện mua sắm riêng.

Đề nghị Tổng cục Hải quan nghiên cứu nội dung cần bổ sung, sửa đổi nêu trên để có ý kiến thống nhất cùng Vụ Kế hoạch - Tài chính, báo cáo Bộ phê duyệt, gửi Bộ Tài chính (quản lý nhà nước) ban hành Thông tư mới theo quy định./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ HCSN;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC. (8b)

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Lê Ngọc Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11798/BTC-KHTC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11798/BTC-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/09/2013
Ngày hiệu lực 04/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11798/BTC-KHTC

Lược đồ Công văn 11798/BTC-KHTC 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC 41/2005/TT- BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 11798/BTC-KHTC 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC 41/2005/TT- BTC
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 11798/BTC-KHTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Lê Ngọc Khoa
Ngày ban hành 04/09/2013
Ngày hiệu lực 04/09/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 11798/BTC-KHTC 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC 41/2005/TT- BTC

Lịch sử hiệu lực Công văn 11798/BTC-KHTC 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC 41/2005/TT- BTC

  • 04/09/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 04/09/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực